Search result for

nimbus

(23 entries)
(0.3262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nimbus-, *nimbus*, nimbu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nimbus    [N] เมฆฝน
nimbus    [N] วงแหวนเรืองแสงรอบศีรษะของนักบุญหรือผู้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์, See also: ทรงกลด, รัศมี, Syn. aura, glory, halo

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look at it! The new Nimbus 2000!ดูนั่นซิ รุ่นใหม่นิมบัส 2000 Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
That's not just a broomstick, it's a Nimbus 2000!นี่ไม่ใช่ไม้กวาดธรรมดานะ ยี่ห้อนิมบัส รุ่น 2000 Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Those are Nimbus 2001 s. How did you get those?นั่นมันนิมบัสรุ่น 2001 เอามาจากไหน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I swear, the meringue had the appearance of nimbus clouds.ขนมเมอแรงของที่นั่นนะ สวยอย่างกับเมฆบนฟ้า Spider and the Fly (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมฆฝน [N] nimbus, See also: rain cloud, Example: เมฆฝนตั้งเค้าครึ้มทึม และสายลมก็กรรโชกเข้ามาในห้องเป็นครั้งคราว, Thai definition: เมฆลอยต่ำที่จะละลายตัวลงมาเป็นน้ำ
ประภามณฑล    [N] halo, See also: nimbus, glory, Syn. รัศมี, Example: เมื่อกำลังทรงบำเพ็ญสมาธินั้น พระพุทธองค์ได้ทรงเปล่งประภามณฑลออกมารอบพระวรกาย, Thai definition: รัศมีที่พวยพุ่งขึ้นจากศีรษะของผู้ศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธรูป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมฆฝน[n. exp.] (mēk fon) EN: nimbus ; rain cloud   FR: nuage de pluie [m] ; nimbus [m]
เมฆคิวมูโลนิมบัส[n.] (mēk khiūmūlōnimbas) EN: cumulonimbus   FR: cumulonimbus [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NIMBUS    N IH1 M B AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nimbus    (n) (n i1 m b @ s)
nimbuses    (n) (n i1 m b @ s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニンバスグレー[, ninbasugure-] (n) nimbus gray; nimbus grey [Add to Longdo]
後光;御光[ごこう, gokou] (n) (1) (後光 only) halo; aureole; aureola; nimbus; (2) (esp. 御光) halo (optical phenomenon); glory [Add to Longdo]
光輪[こうりん, kourin] (n) (See 頭光) halo (esp. in Christian art); nimbus [Add to Longdo]
積乱雲[せきらんうん, sekiran'un] (n) cumulonimbus cloud [Add to Longdo]
頭光[ずこう, zukou] (n) (See 光輪) halo (of a Buddhist statue); nimbus [Add to Longdo]
入道雲[にゅうどうぐも, nyuudougumo] (n) (See 積乱雲) cumulonimbus; gigantic columns of clouds (in summer); thunderhead [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nimbus \Nim"bus\, n.; pl. L. {Nimbi}, E. {Nimbuses}. [L., a rain
   storm, a rain cloud, the cloudshaped which enveloped the gods
   when they appeared on earth.]
   1. (Fine Arts) A circle, or disk, or any indication of
    radiant light around the heads of divinities, saints, and
    sovereigns, upon medals, pictures, etc.; a halo. See
    {Aureola}, and {Glory}, n., 5.
    [1913 Webster]
 
   Note: "The nimbus is of pagan origin." "As an attribute of
      power, the nimbus is often seen attached to the heads
      of evil spirits." --Fairholl.
      [1913 Webster]
 
   2. (Meteor.) A rain cloud; one of the four principal
    varieties of clouds. See {Cloud}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cloud \Cloud\ (kloud), n. [Prob. fr. AS. cl[=u]d a rock or
   hillock, the application arising from the frequent
   resemblance of clouds to rocks or hillocks in the sky or
   air.]
   1. A collection of visible vapor, or watery particles,
    suspended in the upper atmosphere.
    [1913 Webster]
 
       I do set my bow in the cloud.     --Gen. ix. 13.
    [1913 Webster]
 
   Note: A classification of clouds according to their chief
      forms was first proposed by the meteorologist Howard,
      and this is still substantially employed. The following
      varieties and subvarieties are recognized:
    (a) {Cirrus}. This is the most elevated of all the forms
      of clouds; is thin, long-drawn, sometimes looking like
      carded wool or hair, sometimes like a brush or room,
      sometimes in curl-like or fleecelike patches. It is
      the cat's-tail of the sailor, and the mare's-tail of
      the landsman.
    (b) {Cumulus}. This form appears in large masses of a
      hemispherical form, or nearly so, above, but flat
      below, one often piled above another, forming great
      clouds, common in the summer, and presenting the
      appearance of gigantic mountains crowned with snow. It
      often affords rain and thunder gusts.
    (c) {Stratus}. This form appears in layers or bands
      extending horizontally.
    (d) {Nimbus}. This form is characterized by its uniform
      gray tint and ragged edges; it covers the sky in
      seasons of continued rain, as in easterly storms, and
      is the proper rain cloud. The name is sometimes used
      to denote a raining cumulus, or cumulostratus.
    (e) {Cirro-cumulus}. This form consists, like the cirrus,
      of thin, broken, fleecelice clouds, but the parts are
      more or less rounded and regulary grouped. It is
      popularly called mackerel sky.
    (f) {Cirro-stratus}. In this form the patches of cirrus
      coalesce in long strata, between cirrus and stratus.
    (g) {Cumulo-stratus}. A form between cumulus and stratus,
      often assuming at the horizon a black or bluish tint.
      -- {Fog}, cloud, motionless, or nearly so, lying near
      or in contact with the earth's surface. -- {Storm
      scud}, cloud lying quite low, without form, and driven
      rapidly with the wind.
      [1913 Webster]
 
   2. A mass or volume of smoke, or flying dust, resembling
    vapor. "A thick cloud of incense." --Ezek. viii. 11.
    [1913 Webster]
 
   3. A dark vein or spot on a lighter material, as in marble;
    hence, a blemish or defect; as, a cloud upon one's
    reputation; a cloud on a title.
    [1913 Webster]
 
   4. That which has a dark, lowering, or threatening aspect;
    that which temporarily overshadows, obscures, or
    depresses; as, a cloud of sorrow; a cloud of war; a cloud
    upon the intellect.
    [1913 Webster]
 
   5. A great crowd or multitude; a vast collection. "So great a
    cloud of witnesses." --Heb. xii. 1.
    [1913 Webster]
 
   6. A large, loosely-knitted scarf, worn by women about the
    head.
    [1913 Webster]
 
   {Cloud on a} (or the) {title} (Law), a defect of title,
    usually superficial and capable of removal by release,
    decision in equity, or legislation.
 
   {To be under a cloud}, to be under suspicion or in disgrace;
    to be in disfavor.
 
   {In the clouds}, in the realm of facy and imagination; beyond
    reason; visionary.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nimbus
   n 1: a dark grey cloud bearing rain [syn: {nimbus}, {nimbus
      cloud}, {rain cloud}]
   2: an indication of radiant light drawn around the head of a
     saint [syn: {aura}, {aureole}, {halo}, {nimbus}, {glory},
     {gloriole}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 nimbus [nimbɵs]
   aureole; halo
   halo; nimbus
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top