Search result for

nest

(138 entries)
(0.0226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nest-, *nest*
English-Thai: Longdo Dictionary
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
anesthesiologist(n) วิสัญญีแพทย์
defenestration(n) การโยนคนออกนอกหน้าต่าง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nest[N] รังนก, Syn. brood, hatch
nest[N] ที่อยู่, See also: บ้าน
nest[VT] วางอย่างเป็นระเบียบ, See also: ใส่อย่างเป็นระเบียบ
nestle[VI] ซบ, See also: อิงแอบ, แนบชิด, เบียด, Syn. cuddle, nuzzle, snuggle
nestle[VI] นอนคุดคู้, See also: ูนอนอุตุ
nestle[VI] อยู่ในที่กำบัง, See also: ตั้งพักพิงอยู่, อยู่ใต้ร่มเงา, ตั้งรกรากอยู่ตามที่พึงพอใจ, ตั้งถิ่นฐานตามธรรมชาติอยู่ใน
nestle[VI] สร้างรัง, See also: ทำรัง, สร้างบ้าน, ลงหลักปักฐาน
nest in[PHRV] สร้างรังอยู่ใน
nest egg[N] จำนวนเงินที่เก็บไว้ใช้ในอนาคต
nestling[N] ลูกอ่อนของนก, Syn. chick, fledgling, infant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nest(เนสทฺ) {nested,nesting, nests} n. รัง,ที่อยู่,ที่หลบภัย,ชุด,กลุ่ม,ที่ซ่องสุม,บุคคลที่ซ่องสุมอยู่ด้วยกัน vt. วาง,พักอยู่,สวมใส่,ซ้อนใส่. vi. สร้างรัง,ทำรัง,ซ้อนกัน., See also: nestler n., Syn. hideaway
nestingการซ้อนในเป็นศัพท์ที่ใช้ในเรื่องของการเขียนโปรแกรม ถ้าใช้ในเรื่องของวงวน (loop) หมายถึง การสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานเป็นวงวน และถ้ามีวงวนหนึ่งหรือมากกว่า ซ้อนอยู่ภายในวงวนอีกวงหนึ่ง จะเรียกว่า วงซ้อนใน ดูตัวอย่างข้างล่างนี้ (ภาษาฟอร์แทรน) FOR E = 1 TO 10 FOR F = 1 TO 3 NEXT F NEXT E
nestle(เนส'เซิล) {nestled,nestling,nestles} v. อยู่อย่างเบียดกัน,เบียด,อิงแอบ,พักอาศัยอยู่อย่างสบาย,ทำรัง,ตั้งรกรากในบ้าน,ซบ (ศีรษะ) ไว้อย่างอบอุ่น., See also: nestler n.
acetylcholinesteraseเอนไซม์ที่กระตุ้น hydrolysis ของ acetyl choline
amnesty(แอม' เนสที) n. การอภัยโทษ, นิรโทษกรรม. -vt. ประเทศนิรโทษกรรม (pardon)
anesthesia(แอนเนสธี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึกต่อความเจ็บปวด,อาการชา.
anesthesiologist(แอนเนสธีซิออล' โลจิสทฺ) n. แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาสลบหรือชา,วิสัญญีแพทย์, Syn. anaesthe- siologist
anesthesiology(แอนเนสธีซิออล' โลจี) n. วิชาเกี่ยวกับการวางยาสลบหรือยาชา, วิสัญญีวิทยา, Syn. anaesthesiology
anesthetic(แอนเนสเธท' ทิค) n.,adj. เกี่ยวกับหรือสามารถทำให้เกิดการชาหรือไม่รู้สึกตัว, ยาชา, ยาระงับความรู้สึก, ยาสลบ, Syn. anodyne, analgesic)
anesthetist(อะเนส' ธีทิสทฺ) n. ผู้วางยาชาหรือยาสลบ.

English-Thai: Nontri Dictionary
nest(n) รังนก,ที่อยู่,ที่หลบภัย,ซ่องโจร
nest(vi) ทำรัง,สร้างรัง
nestle(vi,vt) เบียด,ซบ,อิงแอบ,อุ้ม,อาศัยอยู่,ตั้งรกราก,ทำรัง
nestling(n) ลูกอ่อน,เด็กอ่อน,ลูกนกในรัง
amnesty(n) นิรโทษกรรม
anesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา
anesthetic(n) ยาสลบ,ยาชา
dishonest(adj) ไม่สุจริต,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ,กังฉิน
dishonesty(n) ความไม่สุจริต,ความไม่ซื่อสัตย์,ความหลอกลวง
earnest(adj) เอาจริงเอาจัง,จริงจัง,ตั้งใจจริง,ซึ่งมีความกระตือรือร้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nest leaf; shield frondใบประกบต้น [เฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nested intervalsช่วงซ้อนใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
nested sinkhole; karst valley; solution valleyหุบเขาคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
nested structureโครงสร้างซ้อนใน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
nestingการซ้อนใน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
nestingการซ้อนใน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nest buildingการสร้างรัง [TU Subject Heading]
Nestsรัง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nestor!Nestor! The Adventures of Tintin (2011)
Skywalker, Balmorra's the nesting ground of the giant nebray mantis.สกายวอล์คเกอร์ บัลมอร์ร่า คือ ถิ่นของพวกสัตว์ยักษ์เนเบรย์ แมนทิส Shadow of Malevolence (2008)
Where do you nest?เจ้าไปทำรังอยู่ไหนนะ The Forbidden Kingdom (2008)
He's stirred up a hornet's nest.เค้าไปแหย่รังแตนเข้าแล้ว Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
NEST Central Commandกองบัญชาการกลาง NEST Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Alright, give NEST team the go.ให้หน่วยเนสท์ลุยได้เลย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
A classified strike team called NEST.หน่อยจู่โจมลับ ชื่อ NESTTransformers: Revenge of the Fallen (2009)
NEST:ที่หลบภัย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The NEST protecting NBE-1 are screening, sir.เซนเซอร์ป้องกัน เอ็นบีอี-วัน สัญญาณเตือนดัง,ครับ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Estimated time of detachment NEST, 0600 AMเวลาโดยประมาณของการปลด \ NNEST, 0,600 AM Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We've built up quite a little nest egg.เราสร้างรังเล็กๆ Confessions of a Shopaholic (2009)
- Of money. - A big nest egg of money.สำหรับเงิน เราสร้างรังใหญ่ Confessions of a Shopaholic (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nestThe bird is in its nest.
nestHe is always busy feathering his own nest.
nestPut it back in the nest.
nestBirds always return to their nests.
nestThe hen was sitting on the eggs in the nest.
nestThe puppies nestled against their mother.
nestOf those 2 or 3 were pushed out of the nest, and then fell down from the balcony as well.
nestBirds build nests of twigs.
nestThe baby nestled in his mother's arms.
nestBirds make a nest in the springtime to raise their babies in.
nestBirds build nests.
nestWe may be able to see birds' nests.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัง[CLAS] hive, See also: nest, beehive, Example: ต้นไม้ต้นนี้มีรังผึ้งอยู่หลายรัง, Thai definition: ลักษณนามของสิ่งซึ่งสัตว์พวกนกและแมลงเป็นต้นทำขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยกำบังและฟักไข่เลี้ยงลูก
แนบชิด[V] snuggle up to, See also: nestle, press close to, be close to, bring into close contact, Syn. แนบ, แอบชิด, อิงแอบ, Example: เธอเบียดร่างแนบชิดจนแขนข้างหนึ่งของผมสัมผัสกับนิ่มเนื้อ
รัง[N] nest, Example: ลักษณะรังของนกต่างก็มีลักษณะแตกต่างกันไป, Count unit: รัง, Thai definition: สิ่งซึ่งสัตว์พวกนกและแมลงเป็นต้นทำขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยกำบังและฟักไข่เลี้ยงลูก
อิงอร[V] snuggle up, See also: nestle, Syn. เคล้าเคลีย, คลอเคลีย
อิงแอบ[V] snuggle up, See also: nestle, Syn. แนบชิด, แอบอิง, Example: น้องอิงแอบพ่อราวแม่เหล็กดึงดูด
แอบอิง[V] snuggle, See also: nestle, Syn. อิงแอบ, แนบชิด
รังนก[N] nest, See also: bird 's nest, Count unit: รัง, Thai definition: รังที่นกสร้างขึ้นสำหรับวางไข่
ซบ[V] nestle, See also: snuggle, cuddle, Syn. แนบ, Example: เขาซบที่ตักอุ่นๆ ของแม่ให้สมกับที่คิดถึง, Thai definition: เอาหน้าฟุบแนบลงไป
กระแซะ[V] snuggle up, See also: nestle, cuddle, close to, huddle closely, squeeze in, Syn. ใกล้, Ant. ห่าง, Example: กระแซะเข้ามานิดจะได้อุ่นขึ้น, Thai definition: ขยับกระทบเข้าไป
คลอเคลีย[V] snuggle, See also: nestle, lean close to, caress, pet, bill and coo, side by side, close together, Syn. เคลียคลอ, เคล้าคลอ, Example: เธอออดอ้อนด้วยคำหวานและคลอเคลียผมทุกขณะ จนผมอดหวั่นไหวไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาจริงเอาจัง[v.] (aojing-aojang ) EN: be serious ; be in earnest ; be stern ; be austere ; be rigid   FR: prendre au sérieux
อภัย[n.] (aphai) EN: pardon ; amnesty   FR: pardon [m] ; excuse [f] ; amnistie [f]
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty   FR: amnistier ; absoudre
ฉ้อฉล[adj.] (chøchon) EN: deceptive ; fraudulent ; dishonest   
ช่องรูปรี[n. exp.] (chǿng rūp rī) EN: fenestra oval   
โดยสุจริต[adv.] (dōi sutjarit) EN: honestly ; in good faith   FR: honnêtement ; de bonne foi
ให้อภัยโทษ[v. exp.] (hai aphaiyathōt) EN: pardon ; grant an amnesty   
หัวเก่า[n.] (hūakao) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns inwards (ย)   FR: boucle initiale senestrorsum de certaines lettres thaïes (ย)
อิงแอบ[v.] (ing-aēp) EN: snuggle up ; nestle ; sit close against ; press together ; press up against ; cling together   
อิงอร[v.] (ing-øn) EN: snuggle up ; nestle   

CMU English Pronouncing Dictionary
NEST    N EH1 S T
NESTA    N EH1 S T AH0
NESTE    N EH1 S T
NESTS    N EH1 S T S
NESTLE    N EH1 S L IY1
NESTLE    N EH1 S AH0 L
NESTER    N EH1 S T ER0
NESTED    N EH1 S T AH0 D
NESTEA    N EH1 S T IY0 AH0
NESTOR    N EH1 S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nest    (v) (n e1 s t)
nests    (v) (n e1 s t s)
Neston    (n) (n e1 s t @ n)
Nestor    (n) (n e1 s t @ r)
nested    (v) (n e1 s t i d)
nestle    (v) (n e1 s l)
nesting    (v) (n e1 s t i ng)
nestled    (v) (n e1 s l d)
nestles    (v) (n e1 s l z)
nest-egg    (n) - (n e1 s t - e g)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nest {n}nest [Add to Longdo]
Nestling {m} | Nestlinge {pl}nestling | nestlings [Add to Longdo]
Spargroschen {m} [ugs.]nest egg; savings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじいじ[, ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse [Add to Longdo]
うっかりミス[, ukkari misu] (n) honest mistake [Add to Longdo]
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details [Add to Longdo]
がち;ガチ[, gachi ; gachi] (adj-na) (col) (abbr) (See がちんこ) serious; diligent; honest; earnest [Add to Longdo]
がちんこ;ガチンコ[, gachinko ; gachinko] (n) (sl) competing in earnest (esp. in sumo) [Add to Longdo]
がね[, gane] (prt) (positive sentence end) I dare say; (negative sentence end) though, honestly [Add to Longdo]
しびれ薬;痺れ薬[しびれぐすり, shibiregusuri] (n) (obsc) anesthetic; anaesthetic [Add to Longdo]
みっちり[, micchiri] (adv) (1) severely; strictly; fully; (2) earnestly; diligently [Add to Longdo]
やぶ蛇;薮蛇;藪蛇[やぶへび, yabuhebi] (n,vs) unnecessary trouble brought upon oneself; stirring up a hornet's nest [Add to Longdo]
アセチルコリンエステラーゼ[, asechirukorin'esutera-ze] (n) acetylcholinestrase [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
依偎[yī wēi, ㄧ ㄨㄟ, ] nestle [Add to Longdo]
[cháo, ㄔㄠˊ, ] nest [Add to Longdo]
景教[Jǐng jiào, ㄐㄧㄥˇ ㄐㄧㄠˋ, ] Nestorian Christianity [Add to Longdo]
[kē, ㄎㄜ, ] nest [Add to Longdo]
[wō, ㄨㄛ, / ] nest [Add to Longdo]
窝巢[wō cháo, ㄨㄛ ㄔㄠˊ, / ] nest [Add to Longdo]
美禄[měi lù, ㄇㄟˇ ㄌㄨˋ, / 祿] Nestlé Milo milk drink (popular in Hong Kong) [Add to Longdo]
[piāo, ㄆㄧㄠ, ] nest of eggs of mantis [Add to Longdo]
雀巢[Què cháo, ㄑㄩㄝˋ ㄔㄠˊ, ] Nest[Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
内容モデル入れ子水準[ないようモデルいれこすいじゅん, naiyou moderu irekosuijun] content model nesting level [Add to Longdo]
入れ子[いれし, ireshi] nesting [Add to Longdo]
入れ子にする[いれこにする, irekonisuru] to nest [Add to Longdo]
ネスト[ねすと, nesuto] nest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nest \Nest\, v. i.
   To build and occupy a nest.
   [1913 Webster]
 
      The king of birds nested within his leaves. --Howell.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nest \Nest\ (n[e^]st), n. [AS. nest; akin to D. & G. nest, Sw.
   n[aum]ste, L. nidus, for nisdus, Skr. n[imac][dsdot]a resting
   place, nest; cf. Lith. lizdas, Arm. neiz, Gael. & Ir. nead.
   Prob. from the particle ni down, Skr. ni + the root of E.
   sit, and thus orig., a place to sit down in. [root] 264. See
   {Nether}, and {Sit}, and cf. {Eyas}, {Nidification}, {Nye}.]
   1. The bed or receptacle prepared by a fowl for holding her
    eggs and for hatching and rearing her young.
    [1913 Webster]
 
       The birds of the air have nests.   --Matt. viii.
                          20.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: The place in which the eggs of other animals, as
    insects, turtles, etc., are laid and hatched; a snug place
    in which young animals are reared. --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   3. A snug, comfortable, or cozy residence or situation; a
    retreat, or place of habitual resort; hence, those who
    occupy a nest, frequent a haunt, or are associated in the
    same pursuit; as, a nest of traitors; a nest of bugs.
    [1913 Webster]
 
       A little cottage, like some poor man's nest.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   4. (Geol.) An aggregated mass of any ore or mineral, in an
    isolated state, within a rock.
    [1913 Webster]
 
   5. A collection of boxes, cases, or the like, of graduated
    size, each put within the one next larger.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mech.) A compact group of pulleys, gears, springs, etc.,
    working together or collectively.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nest \Nest\, v. t.
   To put into a nest; to form a nest for.
   [1913 Webster]
 
      From him who nested himself into the chief power.
                          --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nest
   n 1: a structure in which animals lay eggs or give birth to
      their young
   2: a kind of gun emplacement; "a machine-gun nest"; "a nest of
     snipers"
   3: a cosy or secluded retreat
   4: a gang of people (criminals or spies or terrorists) assembled
     in one locality; "a nest of thieves"
   5: furniture pieces made to fit close together
   v 1: inhabit a nest, usually after building; "birds are nesting
      outside my window every Spring"
   2: fit together or fit inside; "nested bowls"
   3: move or arrange oneself in a comfortable and cozy position;
     "We cuddled against each other to keep warm"; "The children
     snuggled into their sleeping bags" [syn: {cuddle}, {snuggle},
     {nestle}, {nest}, {nuzzle}, {draw close}]
   4: gather nests

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 NEST
     Netware Embedded Systems Technology (Novell, Netware)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 nest [nɛst]
   den; nest
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Nest [nɛst] (n) , s.(n )
   nest
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top