หรือคุณหมายถึง neß?
Search result for

ness

(93 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ness-, *ness*, nes
English-Thai: Longdo Dictionary
harness(vi vt) ใช้ประโยชน์จาก, ใช้พลังจาก
law-abidingness(n) ความเคารพกฎหมาย, law-abiding (adj.)
foreign business act(n) พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
business unit(n) (คำย่อใช้ BU) หน่วยธุรกิจ
morning sickness(n) อาการแพ้ท้อง เช่น You're delighted to be pregnant, but morning sickness, heartburn, fatigue and other early-pregnancy symptoms are making your condition less than fun.
unruliness(n) การที่ไม่อยู่ในกฏระเบียบ, การที่ไม่สามารถควบคุมได้, ความดื้อรั้น เช่น The year is 48 B.C. The grandeur of the Roman Empire has been tarnished by political corruption and society has been overrun by unruliness and violence. , R. unruly, willful,
wellness(n) การมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ เช่น Action for Healthy Kids, with input from our State Teams and Partner organizations, has gathered wellness policies from districts and states across the nation to provide examples of language and guidelines.
finesse(n) ไหวพริบ เช่น I've heard that today's game is more of a power game than a finesse game.
finesse(n) ชั้นเชิง
creditworthiness(n) ความน่าเชื่อถือทางเครดิต ทางด้านการเงินและทรัพย์สิน เช่น A credit score in the simplest of the terms is nothing but an analysis of a person's credit reports that represent the creditworthiness of the person.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ness[SUF] ภาวะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
african sleeping sicknessn. = African trypanosomiasis, โรคติดเชื่อปรสิต Trypanosoma gambiense หรือ T. rhodesiense โดยมีแมลง tsetse fly เป็นพาหะนำโรค
altitude sicknessโรคความสูงซึ่งมีอาการคลื่นเหียน อาเจียน หายใจแรงเนื่องจากขาดอ็อกซิเจน
baronessn. ภรรยาบารอน,ท่านบารอนที่เป็นหญิง
big businessn. วิสาหกิจขนาดใหญ่
blacknessn. ความดำ
bloodlinessn. การนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม, Syn. brutality
brightnessn. ภาวะที่สว่าง
business(บิซ'ซิเนส) n. ธุรกิจ,การค้า,เรื่องที่ยากลำบาก,เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง,ธุระ,สถานการณ์,ภาระหน้าที่,การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
businesslikeadj. เกี่ยวกับธุรกิจ,มีประสิทธิภาพ,เอาจริงเอาจัง
businessmann. นักธุรกิจชาย

English-Thai: Nontri Dictionary
acuteness(n) ความเฉียบแหลม,ความเก่ง,ความมีไหวพริบ
adroitness(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว
alertness(n) ความระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ความว่องไว
aptness(n) ความเก่ง,ความฉลาด,ความพร้อม,ความเหมาะสม
assiduousness(n) ความขยัน,ความเพียร,ความพยายาม
astuteness(n) ความฉลาด,ความเจ้าเล่ห์,เชาวน์,ปฏิภาณ
attractiveness(n) ความน่าดึงดูดใจ
awareness(n) ความตระหนัก,สติ
awkwardness(n) ความเชื่องช้า,ความงุ่มง่าม,ความเปิ่น,ความอึกอัก
backwardness(n) การย้อนกลับ,ความล้าหลัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Have you seen the Loch Ness Monster?งั้นเธอเห็นปีศาจ Loch Ness รึเปล่า? Made of Honor (2008)
In this climate, we're likely to get some regulation crusader who thinks he's another goddamn eliot ness.ในบรรยากาศตอนนี้, เราอาจต้องทำตามกฎเกณฑ์ ที่คิดว่าเขาเป็นเอลเลียต เนส You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
At the office, they're treating me like I'm Elliot Ness, okay?พวกเขาเอาอกเอาใจฉัน ยังกะฉันเป็นเจ้าชายเอลเลียต เนต โอเคไหม Bit by a Dead Bee (2009)
All cultures have their own mythical beasts like... the Loch Ness monster.ทุกวัฒนธรรมมีสัตว์ร้ายในตำนาน เหมือน... สัตว์ประหลาด Loch Ness Episode #3.2 (2009)
Big, bad nasties? The loch ness monster?ไอ้ร่างยักษ์เหรอ,ปีศาจล็อกเนสเหรอ? It's a Fae, Fae, Fae, Fae World (2010)
Okay, she just passed the Van Ness Station.โอเค, เธอเพิ่งผ่านสถานีแวนเนสไป Loyalty (2010)
Hotel parking lot on Van Ness.Hotel parking lot on Van NessThe Town (2010)
Lance, there are people who chase Bigfoot, look for Loch Ness their whole lives.แลนซ์เราต้องการคำตอบบนะ Grave Encounters (2011)
It's kind of like the Loch Ness monster.และพ่อแม่เธอไม่ชอบให้คบกับคนผิวขาว The Rhinitis Revelation (2011)
Base notes of cocoa because of your brown, uh... ness.กลิ่นพื้นของน้ำหอมจากโกโก้ เนื่องจากคุณ... สีน้ำตาล.. The 23rd (2011)
Ness.เนส Time After Time (2012)
Eliot Ness.เอเลียต เนส Time After Time (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nessSome believe Nessie lives in this lake.
nessYou say Nessie is an imaginary being, but I think he exists.
nessHave you ever heard of Nessie?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin   FR: pardon [m]
อกตัญญุตา[n.] (akatanyutā) EN: ingratitude ; ungratefulness   FR: ingratitude [f]
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: emptiness   
อำนาจฝ่ายต่ำ[n. exp.] (amnāt fāi tam) EN: evil power ; power of darkness   
อ้างพยาน[v. exp.] (āng phayān) EN: name a witness   
เอาพยานมายันกัน[v. exp.] (ao phayān mā yan kan) EN: confront the witnesses   
อาราม[n.] (ārām) EN: pleasure ; delight ; joy ; happiness ; enjoyment   
ใบบุญ[n.] (baibun) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit   FR: protection [f]
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
เบิกพยาน[v. exp.] (boēk phayān) EN: put a witness on the stand ; produce a witness   

CMU English Pronouncing Dictionary
NESS    N EH1 S
NESSA    N EH1 S AH0
NESSI    N EH1 S IY0
NESSEL    N EH1 S AH0 L
NESSEN    N IY1 S AH0 N
NESSER    N EH1 S ER0
NESSIE    N EH1 S IY0
NESSETH    N EH1 S IH2 TH
NESSLER    N EH1 S L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ness    (n) (n e1 s)
nesses    (n) (n e1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nessel {f} [bot.] | Nesseln {pl}nettle | nettles [Add to Longdo]
Nesselausschlag {m}; Nesselfieber {n}; Nesselsucht {m}; Urtikaria {f} [med.]hives; nettle rash; urticaria [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
SB[エスビー, esubi-] (n) (1) (See ストアブランド) store brand; (2) (See 普通社債) straight bond; (3) (See ステーションブレーク) station break; (4) (See サイドバック) sideback; (5) (See 社会的企業) social business [Add to Longdo]
Vサイン[ブイサイン, buisain] (n) V-sign; hand gesture similar to the peace sign, representing victory or happiness [Add to Longdo]
あいまい性;曖昧性[あいまいせい, aimaisei] (n) ambiguity; fuzziness [Add to Longdo]
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child [Add to Longdo]
おやおや[, oyaoya] (int) my goodness!; oh my!; oh dear! [Add to Longdo]
お志;御志[おこころざし, okokorozashi] (n) (hon) kindness; courtesy [Add to Longdo]
お生;御生[おなま, onama] (n,adj-na) (fem) (See 生・なま) impudence; sauciness [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コボル[こぼる, koboru] COBOL, Common Business Oriented Language [Add to Longdo]
スモールビジネス[すもーるびじねす, sumo-rubijinesu] small business [Add to Longdo]
ハーネス[はーねす, ha-nesu] harness [Add to Longdo]
バースト性[バーストせい, ba-suto sei] burstiness [Add to Longdo]
ビジネスソフトウェア連盟[ビジネスソフトウェアれんめい, bijinesusofutouea renmei] BSA, Business Software Association [Add to Longdo]
ビジネストラヒック[びじねすとらひっく, bijinesutorahikku] business traffic [Add to Longdo]
ビジネスユーザ[びじねすゆーざ, bijinesuyu-za] business user [Add to Longdo]
マーケットアウェアネス[まーけっとあうえあねす, ma-kettoaueanesu] market awareness [Add to Longdo]
家庭用[かていよう, kateiyou] for home (vs. business) use, residential use, family use [Add to Longdo]
基幹業務[きかんぎょうむ, kikangyoumu] business-critical (a-no), mission-critical [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
熱心[ねっしん, nesshin] Eifer, Begeisterung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ness \Ness\, n. [AS. naes, ns; akin to Icel. nes, Sw. n[aum]s,
   Dan. naes, and E. nose. [root] 261. See {Nose}.]
   A promontory; a cape; a headland. --Hakluyt.
   [1913 Webster]
 
   Note: Ness is frequently used as a suffix in the names of
      places and promontories; as, Sheerness.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -ness \-ness\ [AS. -ness, -nyss, -nys; akin to OS. -nissi,
   nussi, D. -nis, OHG. -nissa, -nass[imac], -nuss[imac], G.
   -nis, -niss, Goth. -inasus.]
   A suffix used to form abstract nouns expressive of quality or
   state; as, goodness, greatness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ness
   n 1: a strip of land projecting into a body of water [syn:
      {cape}, {ness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top