Search result for

nerz

(82 entries)
(0.0235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nerz-, *nerz*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nerz มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nerz*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Mink stole?Nerzstola? The Haunted World of El Superbeasto (2009)
'PrisonerZero will vacate the human residence 'or the human residence will beincinerated. ' No, no, no, come on.GARBLED, THROUGH SPEAKER: นักโทษศูนย์จะออกไปจากมนุษย์ " หรือมนุษย์จะถูกเผาเป็นเถ่าถ่าน 'ไม่นะ ไม่ อย่าน่า. The Eleventh Hour (2010)
You know we kept a canary here.Wissen Sie, seinerzeit hatten wir einen Kanarienvogel, aber Nightmares (1979)
Walt, are you gonna let him carry on like that? He'll have her believing it.Wenn er so weiter redet, glaubt er es am Ende noch selbst, unser Märchenerzähler. Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
Towards the large population center.In Richtung des Einwohnerzentrums. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
The Whale sold lousy arms... to a third world countryDer Walfisch verkaufte seinerzeit zu einem enormen Preis... uralte Waffen an eine Nation in der Dritten Welt. The Umbrella Coup (1980)
Elton John's mom has got six mink coats.Elton Johns Mama hat 6 Nerzmäntel. Fame (1980)
But then, we all were, in those days.Aber so waren wir ja alle seinerzeit. The Revel (1981)
It's part talc, part chlorite a little magnetite thrown in.Halb Talk, halb Chlorit und etwas MagneteisenerzThe Whirlwind (1981)
Wouldn't "ert" a fly.Das ist ungefähr so wie ein Nerz, der nicht beißt. Bitte? The Greasy Pole (1981)
Woman in a mink coat, right?Da war eine Frau in einem Nerzmantel. Prince of the City (1981)
I always thought if my books were a success, I would buy you a mink coat.Ich habe immer gesagt, wenn meine Bücher Erfolg haben, dann kauf ich dir einen Nerzmantel. Rich and Famous (1981)
But this was no cowboy hat. It was made of mink."Aber dieser Cowboyhut war aus Nerz." Rich and Famous (1981)
I see you took me up on my invitationDu planst eine Karriere als Märchenerzähler? Etched in Steele (1982)
The well-known romancer and teller of tales.- Dem großen Märchenerzähler. Evil Under the Sun (1982)
- His mother is charming.- Seine Mutter war seinerzeit bezaubernd. Fanny and Alexander (1982)
- Class transcends social milieu.- Das ist anerzogen. Légitime violence (1982)
The reason is simple.Denn schon seinerzeit, ich zitiere: Sólo pro návstevníky (1983)
A slightly slenderized mink coat.ein leicht auf Taille geschnittener Nerzmantel. Tajemství velkého ucitele (1983)
Parents Without Partners. Singles Anonymous."Alleinerziehende Eltern", "Anonyme Singles"... Hearts of Steele (1983)
At the time, you filled out two reminder forms for another product we have long since finished."Die seinerzeit von Ihnen ausgefüllte Bestellkarte lautet auf zwei Stück Memoria-Gedächtnisstützen, deren Produktion wir längst eingestellt haben. Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
Sorry I missed you then,Tut mir leid, dass ich Sie seinerzeit verpasste. The Man Who Loved Women (1983)
He works in a plumbing supply store.Er arbeitet in einem Geschäft für Klempnerzubehör. Lost and Found (1984)
Plumbing supplies?Klempnerzubehör? Lost and Found (1984)
Oh, what the hell. Maybe I'll like plumbing supplies.Was soll's. Vielleicht mag ich Klempnerzubehör. Lost and Found (1984)
But you must understand... that we were asked to protect top government officials.- Sie müssen das verstehen. Es wurde seinerzeit gebaut, um Spitzenpolitiker zu beschützen. Sky Knight (1985)
- Yeah. They used to call that the suicide run, didn't they?Das wurde seinerzeit Höllenfahrt genannt. Hellfire (1985)
You naughty girl.Ach, so etwas unerzogenes. Phenomena (1985)
They'll turn out better than these fools you never tried to raise.Sie werden besser geraten als diese unerzogenen Dummköpfe. The Color Purple (1985)
We pay our storytellers here.Wir belohnen unsere Geschichtenerzähler. Out of Africa (1985)
I bop him, get his job when he gets his hand caught in the vault become a legend, get caught in a sex scandal, retire in disgrace write a bestseller and become the host of my own talk show.Ich treib's mit ihm 'ne Weile, übernehme seinen Job, wenn er bescheißt werde zur Legende, laufe Reklame für Nerze, habe einen Sexskandal, falle in Ungnade, schreibe einen Bestseller und habe meine eigene Talk Show. St. Elmo's Fire (1985)
Darwin was a good storyteller.Darwin war ein guter Geschichtenerzähler. A Zed & Two Noughts (1985)
I mean, it was perfectly acceptable--Seinerzeit war es in Ordnung... The Last Assignment (1986)
I've cleaned up a couple of western towns in my day.Ich habe seinerzeit in ein paar Westernstädten aufgeräumt. Fright Knight (1986)
A man tends to get very thirsty telling all these war stories.Der Mann ist ja schon ganz durstig vom ganzen Geschichtenerzählen. Santa Claus Is Coming to Steele (1986)
Couldn't even close the runway at Port Stanley.Aber sie konnten ja seinerzeit nicht mal die Landebahn in Port Stanley verteidigen. The Grand Design (1986)
We were so popular.Wir waren seinerzeit sehr beliebt. Ginger and Fred (1986)
So this woman says to her husband, she says I'm leaving you"Ich verlasse dich." Darauf er zu ihr: "Ach bitte, Liebling, geh nicht weg, ich kauf dir auch 'n neuen Nerzmantel." Mona Lisa (1986)
I'll capture him, I'll buy him a little ferret condo fix him up with a hot little mink, and send him to Club Med for the winter.Ich fange ihn, kaufe ihm eine kleine Wohnung und einen schönen Nerzmantel und schicke ihn in den Club Med. Our Very First Promo (1987)
See, I'm a single parent, and they help me take care of my kids.Ich bin alleinerziehend und sie helfen mir mit den Kindern. Our Very First Promo (1987)
Oh, it's rough being a single parent, huh?Schon schwer, Alleinerziehender zu sein. With Love, the Claus (1987)
The Storyteller.Der Geschichtenerzähler. Fearnot (1987)
The Storyteller.Der Geschichtenerzähler. Hans My Hedgehog (1987)
And lo and behold, a handsome storyteller... has been summoned to court to entertain the royal family.Und siehe da, ein attraktiver Geschichtenerzähler wurde an den Hof beordert, um die königliche Familie zu erheitern. Hans My Hedgehog (1987)
And I'm looking for a woman— [Rewinding]Derselbe Dineus wie der von den berühmten Nerzfarmen. Love at First Sight (1988)
The Storyteller.Der Geschichtenerzähler. A Story Short (1988)
"What use is a storyteller without stories?""Welchen Nutzen hat ein Geschichtenerzähler ohne Geschichten?" A Story Short (1988)
I am a teller of stories... a weaver of dreams.Ich bin Geschichtenerzähler, ein Traumweber. A Story Short (1988)
Where's my storyteller?Wo ist mein Geschichtenerzähler? A Story Short (1988)
The storyteller becomes king.Der Geschichtenerzähler wird König. A Story Short (1988)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressenerzeugung {f}address generation [Add to Longdo]
Alleinerziehende {m,f}; Alleinerziehenderlone parent [Add to Longdo]
Anekdotenerzähler {m} | Anekdotenerzähler {pl}anecdotist | anecdotists [Add to Longdo]
Einwohnerzahl {f}number of inhabitants; (total) population [Add to Longdo]
Eisenerz {n}iron ore [Add to Longdo]
Erziehung {f} | schlechte Erziehung {f}; Unerzogenheit {f}breeding | ill-breeding [Add to Longdo]
Gewinnerzielung {f}making of profits; realization of profits [Add to Longdo]
Hämatit {m}; Roteisenerz {n} [min.]haematite; hematite [Add to Longdo]
Hühnerzucht {f}chicken breeding [Add to Longdo]
Märchenerzähler {m} | Märchenerzähler {pl}storyteller | storytellers [Add to Longdo]
Massenerzeugung {f}; Massenfabrikation {f}; Massenfertigung {f}mass production [Add to Longdo]
Rahmenerzählung {f}link and frame story; framework story [Add to Longdo]
Raseneisenerz {n}bog iron ore [Add to Longdo]
Wigwam {n}; Indianerzelt {n}wigwam; tepee [Add to Longdo]
Zwischenerzeugnis {n}provisional product [Add to Longdo]
alleinerziehender Vaterlone father [Add to Longdo]
anerziehento instil into; to instill into [Am.] [Add to Longdo]
anerziehendinstilling into [Add to Longdo]
anerzogen {adj}acquired [Add to Longdo]
schlecht erzogen; ungezogen; unerzogen {adj}ill-bred [Add to Longdo]
seinerzeitat that time; at ist time [Add to Longdo]
unerzogenunclad [Add to Longdo]
unerzogenuneducated [Add to Longdo]
unerzogen {adv}uneducatedly [Add to Longdo]
Mexikanerzeisig {m} [ornith.]Dark-backed Goldfinch [Add to Longdo]
Nerz {m} [zool.] | Nerze {pl}mink | minks [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
人口[じんこう, jinkou] Bevoelkerung, Einwohnerzahl [Add to Longdo]
落語[らくご, rakugo] (jap.) komische Geschichtenerzaehlung [Add to Longdo]
製鉄[せいてつ, seitetsu] Eisenerzeugung [Add to Longdo]
鉄鉱[てっこう, tekkou] Eisenerz [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Nerz [nɛrts] (n) , s.(m )
     mink
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top