ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nero

N IH1 R OW0   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nero-, *nero*
Possible hiragana form: ねろ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Nero[N] กษัตริย์นีโรของกรุงโรม
Neronian[ADJ] ซึ่งทารุณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aneroid(แอน' นะรอยด) adj. ไม่ใช้ของเหลว
aneroid barometerเครื่องวัดความกดดันของบรรยากาศที่ไม่ใช้ปรอท
generosity(เจนนะรอส'ซิที) n. ความมีใจกว้าง,ความใจดี,ความอุดมสมบูรณ์,ความไม่เห็นแก่ตัว, Syn. liberality
generous(เจน'นะเริส) adj. ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ใจดี,มากมาย,ไม่เห็นแก่ตัว,อุดมสมบูรณ์, (รส) เข้มข้น., Syn. munificent,liberal
minerology(มินนะรอล'ละจี) n. แร่วิทยา,, See also: minerologic adj. minerological adj. mineologist n
onerous(ออน'เนอรัส,โอ'เนอรัส) adj. เป็นภาระ,ลำบาก,ยากยิ่ง,หนักหน่วง, See also: onerousness n.
ungenerous(อันเจน'เนเริส) adj. ขี้เหนียว,ใจคับแคบ,ไม่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.

English-Thai: Nontri Dictionary
generosity(n) ความเอื้อเฟื้อ,ความเผื่อแผ่,ความกรุณา,ความมีน้ำใจ,ความใจดี
generous(adj) เอื้อเฟื้อ,เผื่อแผ่,กรุณา,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ไม่เห็นแก่ตัว
onerous(adj) เป็นภาระ,หนัก,ลำบาก,ยากยิ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will speak for captain Nero.-ผมพูดในนามกัปตันนีโร Star Trek (2009)
Then ask captain Nero: What gives him the right to attack a Federation vessel.งั้นถามกัปตันนีโร เขามีสิทธิอะไรมาโจมตียานสหพันธรัฐ Star Trek (2009)
Captain Nero. You've been requested on the bridge, sir.กัปตันนีโร เชิญมาที่สะพานเรือด้วยครับ Star Trek (2009)
Prod Nero seven Federation ships are on their way.ท่านเนโร ยานสหพันธรัฐ 7 ลำกำลังมาครับ Star Trek (2009)
Hi Christopher. I am Nero.ไงคริสโตเฟอร์ ฉันนีโร Star Trek (2009)
I have therefore classified him a hostage... of the war criminal known as Nero...ฉะนั้นผมถือว่าเขาเป็นตัวประกันของอาชญากร สงครามนามว่านีโร Star Trek (2009)
Nero, who has destroyed my home planet and most of its 6 billion inhabitants.นีโรผู้ทำลายดาวบ้านเกิดของผม และประชากรส่วนใหญ่บนดาว 6 พันล้านคน Star Trek (2009)
Have you confirmed that Nero is heading for Earth?คุณยืนยันรึว่านีโรมุ่งหน้าไปโลก Star Trek (2009)
Nero's ship would have to drop out of warp for us to overtake it.ยานนีโรจะต้องหยุดวาป เราถึงจะยึดยานของพวกมันได้ Star Trek (2009)
You're assuming that Nero knows how event's are predicted to unfold.อธิบายว่านีโรทราบว่าเหตุการณ์จะเป็นไปอย่างไร Star Trek (2009)
Nero's very presence has altered the flow of history... beginning with the attack on the USS Kelvin, culminating with the events of today, thereby creating an entire new chain of incidents... that cannot be anticipated by either party.ตรงกันข้ามการที่นีโรมาที่นี่ทำให้ประวัติศาสตร์เปลี่ยนแปลง และทั้งการที่เขาโจมตียานยูเอสเอสเคลวิ่น ไปจนถึงการก่อเหตุในวันนี้ ก่อให้เกิดผลต่างๆ ตามมาที่ใครก็ไม่อาจจะคาดเดาได้อีก Star Trek (2009)
Every second we waste Nero's getting closer to his next target.คุณเคิร์ก ทุกวินาทีที่เสียไป Star Trek (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neroI will be reminded of tyranny and cruelty, if Nero is said.
neroEmperor Nero was an extremely evil tyrant.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารี[v.] (ārī) EN: be helpful ; be generous   FR: faire montre de bienveillance
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อารีอารอบ[adj.] (ārī-ārøp) EN: kind ; generous ; hospitable   
เอื้อเฟื้อ[v.] (eūafeūa) EN: be generous ; give support   FR: avoir un grand coeur ; être généreux
ใจบุญ[X] (jaibun) EN: kind-hearted ; generous ; kind ; charitable ; benevolent ; bountiful ; benign ; pious   FR: vertueux ; charitable ; pieux ; bon ; généreux ; bienveillant
ใจดี[adj.] (jaidī) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign   FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: selfish ; ungenerous   FR: égoïste
ใจกว้าง[adj.] (jaikwāng) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded   FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
คับแคบ [adj.] (khapkhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded ; unhelpful ; ungenerous   
เครื่องวัดความกดดันของอากาศ[n. exp.] (khreūangwat khwām kotdan khøng ākāt) EN: aneroid barometer   

CMU English Pronouncing Dictionary
NERO    N IH1 R OW0
NERO'S    N IH1 R OW0 Z
NERONE    N EH1 R AH0 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
アネロイド[, aneroido] (adj-no,adj-f) aneroid [Add to Longdo]
アネロイド気圧計[アネロイドきあつけい, aneroido kiatsukei] (n) aneroid barometer [Add to Longdo]
カネロニー(P);カネローニ;カネロニ[, kaneroni-(P); kanero-ni ; kaneroni] (n) canneloni (ita [Add to Longdo]
カンディル[, kandeiru] (n) candiru (Vandellia spp., esp. Vandellia cirrhosa); cañero; toothpick fish [Add to Longdo]
ネロリ油[ネロリゆ, nerori yu] (n) (See 橙花油) neroli oil [Add to Longdo]
ハバネロ[, habanero] (n) Habanero (pepper) [Add to Longdo]
マネロン[, maneron] (n) (abbr) money laundering [Add to Longdo]
羽蝶蘭[うちょうらん, uchouran] (n) Ponerorchis graminifolia (Orchis graminifolia) [Add to Longdo]
下に厚く[したにあつく, shitaniatsuku] (exp) more generously for the lower-paid [Add to Longdo]
過分[かぶん, kabun] (adj-na,n,adj-no) excessive; unmerited; generous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nero \Ne"ro\ (n[=e]"r[-o]), prop. n.
   A Roman emperor notorious for debauchery and barbarous
   cruelty; hence, any profligate and cruel ruler or merciless
   tyrant. -- {Ne*ro"ni*an} (n[-e]*r[=o]"n[i^]*an), a.
   [1913 Webster] Nero (originally Lucius Domitius Ahenobarbus,
   later Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus). Born at
   Antium, Italy, Dec. 15, 37 a. d.: committed suicide near
   Rome, June 9, 68. Roman emperor 54-68, son of Domitius
   Ahenobarbus and Agrippina (daughter of Germanicus).
   He was adopted by his stepfather, the emperor Claudius, in
   50, and in 53 married Octavia, the daughter of Claudius by
   Messalina. In 54 Claudius was poisoned by Agrippina, who
   caused her son to be proclaimed to the exclusion of
   Britannicus, the son of Claudius. His former tutors, the
   philosopher Seneca and Burrus, commander of the pretorian
   guards, were placed at the head of the government, and the
   early years of his reign were marked, on the whole, by
   clemency and justice. He caused his rival Britannicus to be
   removed by poison in 55. In 59 he procured the assassination
   of his mother, of whose control he had become impatient.
   Burrus died in 62, whereupon Seneca retired from public life.
   Freed from the restraint of his former advisers, he gave free
   rein to a naturally tyrannical and cruel disposition. He
   divorced Octavia in order to marry Poppaea, and shortly
   afterward put Octavia to death (62). Poppaea ultimately died
   from the effects of a kick administered by her brutal
   husband. Having been accused of kindling the fire which in 64
   destroyed a large part of Rome, he sought to divert attention
   from himself by ordering a persecution of the Christians,
   whom he accused of having caused the Conflagration. He put
   Seneca to death in 65, and 66-68 visited Greece, where he
   competed for the prizes as a musician and charioteer in the
   religious festivals. He was overthrown by a revolt under
   Galba, and stabbed himself to death with the assistance of
   his secretary.
   But the imperial Reign of Terror was limited to a
   comparatively small number of families in Rome. The provinces
   ware undoubtedly better governed than in the later days of
   the Republic, and even in Rome itself the common people
   strewed flowers on the grave of Nero.
   --Hodgkin, Italy and her Invaders, I. 6.
   [Century Dict. 1906]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Nero
   n 1: Roman Emperor notorious for his monstrous vice and
      fantastic luxury (was said to have started a fire that
      destroyed much of Rome in 64) but the Roman Empire remained
      prosperous during his rule (37-68) [syn: {Nero}, {Nero
      Claudius Caesar Drusus Germanicus}, {Lucius Domitius
      Ahenobarbus}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 NERO
     Neuro-Evolving Robotic Operatives [project]
     

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 nero
  1. black
  2. black

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top