Search result for

neon

(64 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neon-, *neon*
Possible hiragana form: ねおん
English-Thai: Longdo Dictionary
neonate(n) ทารก, เด็กแรกเกิด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neon[N] ก๊าซเฉื่อย (สัญลักษณ์คือ Ne), See also: นีออน
neonate[N] เด็กแรกเกิด, See also: ทารก, Syn. babe, infant, newborn
neonatal[ADJ] เกี่ยวกับเด็กแรกเกิด
neon tube[N] หลอดนีออน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neon(นี'ออน) n. ธาตุแก๊สเฉื่อยชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
neon(n) หลอดไฟนีออน,ก๊าซชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
neon sculptureประติมากรรมนีออน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
neonatalแรกเกิด (ถึง ๑ เดือน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neonatal tooth; tooth, predeciduousฟันน้ำนมเด็กแรกเกิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neonate; newborn๑. เพิ่งเกิด๒. ทารกแรกเกิด (ถึง ๑ เดือน) [มีความหมายเหมือนกับ infant, newborn] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
neonนีออน, ธาตุในหมู่ VIII ของตารางธาตุ มีเลขอะตอม 10 สัญลักษณ์คือ Ne เป็นแก๊สเฉื่อย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น จุดหลอมเหลว -248.6°C จุดเดือด -246.0°C  พบในบรรยากาศประมาณร้อยละ 0.19 โดยปริมาตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
neon lampหลอดไฟฟ้านีออน, หลอดไฟฟ้าซึ่งภายในบรรจุแก๊สนีออนความดันต่ำและมีขั้วไฟฟ้า 2 ขั้วที่ให้อิเล็กตรอนได้อย่างอิสระ เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในหลอด อิเล็กตรอนจะถูกปล่อยออกมาจากขั้วไฟฟ้าและไปทำให้อะตอมของแก๊สนีออนรอบ ๆ ขั้วแคโทดเปล่งแสงสีแดงออกมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Neonatal nursingการพยาบาลทารกแรกเกิด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They fixed their neon!พวกเขาคงนีออนของพวกเขา! Cars (2006)
We'll have a deejay, circus performers... fortune-tellers, atmosphere smoke and neon.เราจะมี ดีเจ, นักละครสัตว์ หมอดู มีควันและแสงไฟ Just My Luck (2006)
I thought about Sharon escaping the life-sapping neons of the supermarket...ผมคิดเรื่องชารอนหนีนีออน คร่าชีวิตของซูเปอร์มาร์เก็ต Cashback (2006)
I'm more than comfortable blaming it on the alcohol,or global warming or my obscure allergy to neon...ผมโทษเหล้ากับโลกร้อนละกัน ไม่ก็ผมดันแพ้แสงสี Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur...Hydrogen,helium,lithium,beryllium, boron,carbon,nitrogen,oxygen, fluorine,neon,sodium,magnesium,aluminum, Here Comes the Flood (2008)
- It's a neon sign. - You're right.และนั่นเป็นสิ่งเขาทำตอนนี้ When the Levee Breaks (2009)
One of the neonatal nurses walked right off the unit with two babies.ล้อเล่นรึเปล่า สาบานได้เลย When the Levee Breaks (2009)
It's very sad to see the beautiful islands in the Caribbean becoming neon-lit whorehouses for the Japanese.เราเข้าไปถามชาวประมงเมือง ไทจิ ว่าเราจะขอเข้ามาช่วย... หรืออีกนัยนึง คือ ขอให้พวกเขาทิ้งเรือ ผูกไว้เลยที่ท่า The Cove (2009)
Hey, they're still up in neonatal.เฮ้ แล้วพวกเขายังอยู่ที่แผนกสูติฯเลยนะ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
yes yes I love this kid there're beautiful like neon fire flies a neon fliesใช่ ใช่ ฉันรักเด็กคนนี้ว่ะ มันสวยมาก ชอบไฟนีออนบิน นีออนบิน Step Up 3D (2010)
So what do you think... neon tetras or zebra fish?งั้นคุณคิดว่าจะเป็นปลานีออน หรือปลาม้าลายดีล่ะ? Goodbye Yellow Brick Road (2010)
You know, pizza boxes, dirty underwear, neon beer clock, but look at this place!คุณก็รู้ แบบกล่องพิซซ่าเกลื่อน กางเกงในสกปรก นาฬิการูปขวดเบียร์ แต่ดูที่นี่สิ Excited and Scared (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neonThe neon sign shone as if to invite us.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอดนีออน[N] neon lamp, See also: fluorescent light, Syn. นีออน, หลอดฟลูออเรสเซนต์, Example: หลอดนีออนประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากกว่าหลอดไส้, Count unit: หลอด, Thai definition: หลอดไฟเรืองแสงที่ให้ความสว่าง, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฟนีออน[n.] (fai nīøn) EN: neon light   FR: néon [m] ; tube fluorescent [m]
หลอดนีออน[n. exp.] (løt nī-øn) EN: neon tube   FR: tube au néon [m]
นีออน[n.] (nī-øn) EN: neon   FR: néon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NEON    N IY1 AA0 N
NEONS    N IY1 AA2 N Z
NEONATAL    N IY2 OW0 N EY1 T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
neon    (n) (n ii1 o n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǎi, ㄋㄞˇ, ] neon Ne, noble gas, atomic number 10, #8,870 [Add to Longdo]
霓虹灯[ní hóng dēng, ㄋㄧˊ ㄏㄨㄥˊ ㄉㄥ, / ] neon lamp, #33,519 [Add to Longdo]
[nèi, ㄋㄟˋ, ] neon Ne; also written nai3 氬 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lichtreklame {f}neon sign [Add to Longdo]
Neonlicht {n}; Neonbeleuchtung {f}strip lighting [Br.] [Add to Longdo]
Neonröhre {f}neon lamp [Add to Longdo]
Neonröhre {f}strip light [Br.] [Add to Longdo]
neonatal {adj} [med.]neonatal [Add to Longdo]
Neon {n} [chem.]neon [Add to Longdo]
Allens Demoiselle {f}; Andamanen Demoiselle {f} (Pomacentrus alleni) [zool.]neon blue damsel; blue star damsel [Add to Longdo]
Neondemoiselle {f} (Neoglyphidodon oxyodon) [zool.]blue velvet damsel [Add to Longdo]
Neon-Demoiselle {f} (Pomacentrus coelistis) [zool.]blue & gold damsel [Add to Longdo]
Neongrundel {f} (Gobiosoma oceanops) [zool.]neon blue goby [Add to Longdo]
Neonsalmler {m} (Paracheirodon innesi) [zool.]neon tetra [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
グリーンネオンテトラ;グリーン・ネオン・テトラ[, guri-nneontetora ; guri-n . neon . tetora] (n) green neon tetra (Paracheirodon simulans) [Add to Longdo]
グロースティック[, guro-suteikku] (n) (See 光る棒) glowstick; neon light stick [Add to Longdo]
シロオビイソハゼ[, shiroobiisohaze] (n) Pellucida pygmy goby (Eviota pellucida); neon pygmy goby [Add to Longdo]
ネオナチ[, neonachi] (n) Neo-Nazi; (P) [Add to Longdo]
ネオン[, neon] (n) neon (Ne); (P) [Add to Longdo]
ネオンサイン[, neonsain] (n) neon sign [Add to Longdo]
ネオンテトラ[, neontetora] (n) neon tetra (Paracheirodon innesi) [Add to Longdo]
ネオンランプ[, neonranpu] (n) neon lamp [Add to Longdo]
ネオン管[ネオンかん, neon kan] (n) neon tube [Add to Longdo]
バンドネオン[, bandoneon] (n) bandoneon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Noble \No"ble\, a. [Compar. {Nobler}; superl. {Noblest}.] [F.
   noble, fr. L. nobilis that can be or is known, well known,
   famous, highborn, noble, fr. noscere to know. See {know}.]
   1. Possessing eminence, elevation, dignity, etc.; above
    whatever is low, mean, degrading, or dishonorable;
    magnanimous; as, a noble nature or action; a noble heart.
    [1913 Webster]
 
       Statues, with winding ivy crowned, belong
       To nobler poets for a nobler song.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Grand; stately; magnificent; splendid; as, a noble
    edifice.
    [1913 Webster]
 
   3. Of exalted rank; of or pertaining to the nobility;
    distinguished from the masses by birth, station, or title;
    highborn; as, noble blood; a noble personage.
    [1913 Webster]
 
   Note: Noble is used in the formation of self-explaining
      compounds; as, noble-born, noble-hearted, noble-minded.
      [1913 Webster]
 
   {Noble gas} (Chem.), a gaseous element belonging to group
    VIII of the periodic table of elements, not combining with
    other elements under normal reaction conditions;
    specifically, {helium}, {neon}, {argon}, {krypton},
    {xenon}, or {radon}; also called {inert gas}.
 
   {Noble metals} (Chem.), silver, gold, and platinum; -- so
    called from their resistance to oxidation by air and to
    dissolution by acids. Copper, mercury, aluminium,
    palladium, rhodium, iridium, and osmium are sometimes
    included.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Honorable; worthy; dignified; elevated; exalted;
     superior; sublime; great; eminent; illustrious;
     renowned; stately; splendid; magnificent; grand;
     magnanimous; generous; liberal; free.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neon
   n 1: a colorless odorless gaseous element that give a red glow
      in a vacuum tube; one of the six inert gasses; occurs in
      the air in small amounts [syn: {neon}, {Ne}, {atomic number
      10}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 neon‐
  neon

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 neon /nejɔn/
  neon

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 neon
  neon

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top