ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

neile

N IY1 L   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neile-, *neile*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา neile มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *neile*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I watched him speed away to his beloved desert and his omniscient v oices v oices that may decide his destiny tomorrow.Ich sah ihn in seine geliebte Wüste dav oneilen... zu seinen allwissenden Stimmen. Stimmen, die morgen vielleicht sein Schicksal entscheiden. Wrong Is Right (1982)
Better to rush upon this blade than to enter the circle with fear.Besser dieser Klinge entgegeneilen, als dem Zirkel in Angst beitreten. The Craft (1996)
Better to rush upon this blade than to enter the circle with fear.Besser dieser Klinge entgegeneilen, als dem Zirkel in Angst beitreten. The Craft (1996)
Better to rush upon this blade than to enter the circle with fear.Besser dieser Klinge entgegeneilen, als dem Zirkel in Angst beitreten. The Craft (1996)
the minutes flew into hours, the hours into days. and the days joined the fast rushing river of time.Aus Minuten wurden blitzschnell Stunden, aus Stunden Tage, und die Tage mündeten in den dahineilenden Strom der Zeit. Cashback (2006)
Hastening the moment will only result in bruising of the petals.Dem Moment entgegeneilen bringt nur zerquetschte Blütenblätter. Past Transgressions (2011)
'What need I be so forward with him 'that calls not on me?Warum sollte ich ihm entgegeneilen, wenn er mich nicht ruft? Henry IV, Part 1 (2012)
"May the road rise up to meet you."Möge die Straße Dir entgegeneilen.. Bridget (2013)
It's been 7 years... and Sergeant Lee's widow said the circumstances... surrounding her husband's death... still remain a mystery.MittlenNeile sind sieben Jahre vergangen. Laut der Witwe von Sergeant Lee ist der Tod Ihres Mannes bis heute ein Mysterium. Red Sky (2014)
Come on, Roger, every year McNeiles do this, and every year you complain about it.Komm schon, Roger, die McNeiles tun das jedes Jahr und jedes Jahr beschwerst du dich. Jingle Bell Glock (2016)
McNeile!McNeileJingle Bell Glock (2016)
I mean, dealing with McNeile is the worst part of the season.Mich mit McNeile herumzuschlagen ist der schlimmste Teil der Saison. Jingle Bell Glock (2016)
Yeah, Jim McNeile stopped by, said someone stole one of his.Ja, Jim McNeile kam vorbei, sagte, jemand hätte ihm eines gestohlen. Jingle Bell Glock (2016)
Damn you, McNeile!Verdammt nochmal, McNeileJingle Bell Glock (2016)
McNeile blew the grid!McNeile hat das Stromnetz überlastet! Jingle Bell Glock (2016)
My next door neighbor, McNeile.Mein Nachbar, McNeileJingle Bell Glock (2016)
Mr. Jim McNeile.Mr. Jim McNeileJingle Bell Glock (2016)
He must have seen me run after him and had the cabbie dash off.Er muss mich gesehen haben, und ließ den Kutscher davoneilen. The Hound of the Baskervilles (1939)

CMU English Pronouncing Dictionary
NEILE    N IY1 L

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entgegeneilen | entgegeneilend | entgegengeeiltto hasten to meet | hastening to meet | hastened to meet [Add to Longdo]
hineineilen; hereineilento bustle in [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top