Search result for

neides

(164 entries)
(0.1845 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neides-, *neides*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา neides มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *neides*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Good.- Neidisch? A Room with a View (1973)
Cut?Schneiden? Boogeyman 2 (2007)
We cut.Wir schneiden. The Time Warp (2010)
Envy.NeidOathbreaker (2016)
Schneider lens, photo printer, SD card.เลนส์ของชไนเดอร์ เครื่องพิมพ์ภาพ เอสดี การ์ด Up (2009)
Agents dorfman and neidermeyer.จนท.ดอร์ฟแมน กับ นีเดอร์ไมเยอร์ Dead Men Don't Wear Plaid (2010)
Liz schneider was our fourth, but she got rubella.ลิซ ชไนเดอร์เป็นคนที่สี่ในทีม แต่เธอดันเป็นหัดเยอรมันซะก่อน A Night of Neglect (2011)
Puck's scheduled to arrive at the Schneider's pool at 2:00 p.m., which means he should be there at 3:30.ทุกคน ฟังให้ดี Choke (2012)
Mary Oneida Toups led an alternative coven down here.แมรี่ โอนีด้า ทูปส์ ปล่อยให้ พวกแม่มดสำรองมานี่ Bitchcraft (2013)
Mr. Green, Mrs. Schneider, Mr. Cabetti,คุณกรีน คุณชไนเดอร์ คุณคาเบ็ตติ From the Land of the Moon (2016)
but Oneida Apparel asked that you be in the media buy meeting.แต่โอไนด้า แอพพาเรล ขอให้เธอเข้าประชุมซื้อสื่อ Collateral Beauty (2016)
Envy.NeidWe're Off to See the Wizard (1985)
Uh, we received a cable from his colleague, Dr.Schneider, who has no idea of his whereabouts or what's become of him.อ้า, เราได้รับโทรเลข จากเพื่อนรวมงานของเขา, ดร.ชไนเดอร์, ผู้ซึ่ง ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Don't worry, Dr.Schneider will be there to meet you.ไม่ต้องเป็นห่วง, ดร.ชไนเดอร์ จะรอพบคุณที่นั่น. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
- Uh, Schneider?- อ้า, ชไนเดอร์? Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Uh, how will we recognize this Dr.Schneider when we see him?อ้า, เราจะรู้ได้อย่างไร... ว่าใครคือดร.ชไนเดอร์ ตอนเราเห็นเขา.. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Dr. Elsa Schneider.ดร.เอลซ่า ชไนเดอร์. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Dr.Schneider... there are pages torn out of this.ดร.ชไนเดอร์... มีบางหน้า ถูกฉีกออกไป Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Dr.Schneider. Message from Berlin.ดร.ชไนเดอร์ มีข้อความจากเบอร์ลิน. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Oh, Dr.Schneider.โอ้, ดร.ชไนเดอร์. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Step back now, Dr.Schneider.ถอยออกมา, ดร.ชไนเดอร์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I may just die of envy.Sonst platze ich noch vor NeidTime After Time (1979)
-Shall I cut her throat then?Soll ich ihr also gleich den Hals durchschneiden? Nein. Time After Time (1979)
I wouldn't be able to cut my way through tissue paper with that, let alone carry out an autopsy.Damit könnte ich ja nicht mal ein Blatt Papier durchschneiden. Wie soll ich dann damit operieren? Zombie (1979)
Oh, Father, he looks so handsome! All in white with his little red, white and blue flag.Er sieht so schneidig aus, ganz in weiß mit seiner blau-weiß-roten Fahne. Unidentified Flying Oddball (1979)
Maybe we won't take your hair off.Vielleicht schneiden wir eure Haare nicht ab. The Wanderers (1979)
We'll just take something else off.Wir schneiden euch einfach was anderes ab. The Wanderers (1979)
At least you guys don't need no haircuts.Wenigstens muss euch keiner die Haare schneiden. The Wanderers (1979)
"I anvy you. You are free.Ich beneide dich um deine Freiheit. Nightmares (1979)
Cut off those and send them to Livia as a souvenir of their great love.Alles abschneiden und Livia einpacken. Als Souvenir einer ewigen Liebe. Caligula (1979)
Caesar says, 'Cut them off.'Cäsar hat gesagt: alles abschneiden. Caligula (1979)
Alias Rolf Shneider, alias Kurt Winner.Auch Rolf Schneider, auch Kurt Winner. Pirates of the 20th Century (1980)
Our vengeful foes launched a fierce onslaught on us.Ein starkes Jagen auf uns stellten die Neidinge an Die Walküre (1980)
greedily glut your grudge on it!Zernage ihn gierig dein NeidDie Walküre (1980)
Notung, stubborn steel, show me the sharpness of your cutting edge!Notung! Neidlicher Stahl! Zeig deiner Schärfe schneidenden Zahn! Die Walküre (1980)
You created that need for him like the sturdy sword.Du schufst ihm die Not wie das neidliche Schwert Die Walküre (1980)
The Nibelung bears me rancour in envious rage.Mit neidischem Grimm grollt mir der Niblung Die Walküre (1980)
He who cursed love, he alone could malignly use the ring's magic to the endless humiliation of all nobility.Der der Liebe fluchte. er allein nützte neidisch des Ringes Runen zu aller Edlen endlosen Schmach Die Walküre (1980)
This wonder befell the loveless one.Des Neides Kraft kreißt ihr im Schoß Die Walküre (1980)
Yet if you must gloat on my woe, let my tribulations rejoice you, my grief gladden your envious heart.Doch musst du dich weiden an meinem Weh mein Leiden letze dich denn meine Not labe dein neidvolles Herz Die Walküre (1980)
take them, Notung, grudging steel, take them with a single stroke!Nimm sie, Notung‚ neidischer Stahl! Nimm sie mit einem Streich! Die Walküre (1980)
Stop, you men!Seine Schneide schmecke jetzt du! Haltet ein, ihr Männer! Die Walküre (1980)
My grudge had to destroy it.vernichten mußt' ihn der NeidDie Walküre (1980)
To negotiate with one faction on Earth is to arouse the mistrust and paranoia of every other.Wir können nicht mit einer Regierung auf der Erde verhandeln. Das würde das Misstrauen und den Neid der anderen Machthaber erwecken. The Super Scouts: Part 1 (1980)
Here you go, Elizabeth. I'll cut you a piece.Komm, Elizabeth, ich schneide dir was ab. The Inspiration (1980)
We may look like two old geezers but we got a lot of vim and vigor left in us still.Wir mögen wie alte Knacker aussehen, aber in uns steckt noch eine Menge Schneid und Kraft. The Last Straw (1980)
I made a deal with Ike to get some firewood for him.Ich soll für Ike Feuerholz zurechtschneiden. The Prodigals (1980)
- How dashing you look.- Wie schneidig du aussiehst. The Travelling Man (1980)
Well, uh, I find I envy you that family and this lovely country.Na ja, äh, ich merke, dass ich Sie beneide, um Ihre Familie und die wunderschöne Gegend hier. The Travelling Man (1980)
They're all just jealous, Elizabeth.Sie sind nur neidisch, Elizabeth. The Unthinkable (1980)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติด    [N] Echeneidae, Syn. ปลาติด, เหา, เหาทะเล, เหาฉลาม, Example: ปลาติด เกาะอยู่บนท่อนไม้ที่ลอยมาตามคลื่นหลายสิบตัว, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในวงศ์ Echeneidae เช่น สกุล Echeneis และ Remora มีลักษณะเฉพาะเด่นกว่าปลาอื่นๆ ทั้งหมด คือ ที่ด้านบนของส่วนหัวมีอวัยวะเป็นซี่เรียงตัวในแนวขวางคล้ายบานเกล็ด ใช้เป็นส่วนยึดเกาะแน่นกับปลาหรือสัตว์อื่น ปากเชิดขึ้นอยู่ปลายสุดของหัว
เหา [N] kind of a marine species within Echeneidae, Syn. เหาทะเล, เหาฉลาม, ติด, Example: ปลาเหามีลักษณะเฉพาะที่เด่นกว่าปลาอื่นๆ ทั้งหมดตรงอวัยวะที่เรียงเป็นซี่, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในวงศ์ Echeneidae เช่น สกุล Echeneis และ Remora ที่ด้านบนของส่วนหัวมีอวัยวะเป็นซี่เรียงตัวในแนวขวางคล้ายบานเกล็ด ใช้เป็นส่วนยึดเกาะแน่นกับปลาหรือสัตว์อื่นที่มีขนาดใหญ่กว่า ปากเชิดขึ้นอยู่ปลายสุดของหัว

CMU English Pronouncing Dictionary
NEIDL    N IY1 D AH0 L
ONEIDA    OW0 N AY1 D AH0
NEIDER    N IY1 D ER0
SNEIDER    S N AY1 D ER0
NEIDIGH    N IY1 D AY2
SCHNEID    SH N AY1 D
NEIDHART    N AY1 D HH AA0 R T
NEIDHARDT    N AY1 D HH AA0 R T
SCHNEIDER    SH N AY1 D ER0
SCHNEIDERS    SH N AY1 D ER0 Z
NEIDLINGER    N AY1 D AH0 L IH0 NG ER0
SCHNEIDERS'    SH N AY1 D ER0 Z
SCHNEIDER'S    SH N AY1 D ER0 Z
SCHNEIDERMAN    SH N AY1 D ER0 M AH0 N
SCHNEIDEWIND    SH N AY1 D AH0 W IH2 N D
REIFSCHNEIDER    R AY1 F SH N AY0 D ER0
BRETSCHNEIDER    B R EH1 CH N AY0 D ER0
BERGSCHNEIDER    B ER1 G SH N AY0 D ER0
DILENSCHNEIDER    D AY1 L AH0 N SH N AY2 D ER0
SCHNEIDERMAN'S    SH N AY1 D ER0 M AH0 N Z
BRETTSCHNEIDER    B R EH1 T S N AY2 D ER0
BRETTSCHNEIDER    B R EH1 CH N AY2 D ER0
SCHNEIDEWIND'S    SH N AY1 D AH0 W IH2 N D Z
RIEMENSCHNEIDER    R IY1 M AH0 N SH N AY0 D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Schneider    (n) (sh n ai1 d @ r)

German-Thai: Longdo Dictionary
schneiden(vi) |schnitt, hat geschnitten| ตัดหรือหั่น(ด้วยกรรไกรหรือมีด) เช่น in Würfel schneiden หั่นให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกเต๋า
neidisch(adv) |auf etw.(A)| อิจฉาตาร้อน เช่น Er ist neidisch auf den Erfolg seines Mitarbeiter. เขาอิจฉาความสำเร็จของเพื่อนร่วมงาน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschneidedraht {m}cutting wire; cut-off wire [Add to Longdo]
Abschneiden {n}; Abtrennen {n}; Trennung {f}abscission [Add to Longdo]
Abschneiden {n} (von Zahlen); Abbruch (Programm) {m}truncation [Add to Longdo]
Angeber {m}; Aufschneider {m}rodomont [Add to Longdo]
Asphaltschneider {m}asphalt cutter [Add to Longdo]
Aufschneider {m}boaster [Add to Longdo]
Aufschneiderei {f}; Prahlerei {f}; Angeberei {f}; Angabe {f}boasting; bragging; cockalorum [Add to Longdo]
Ausschneidefigur {f}cut-out figure [Add to Longdo]
Autogenschneiden {n}gas cutting; oxyacetylene cutting [Add to Longdo]
Bartschneider {m}beard trimmer [Add to Longdo]
Beschneiden {n}; Abschneiden {n}; Zurechtschneiden {n}trimming [Add to Longdo]
Beschneidung {f}circumcision [Add to Longdo]
Bogenschneider {m}sheet cutter [Add to Longdo]
Brennschneiden {n} | autogenes Brennschneidengas cutting | oxy-fuel cutting [Add to Longdo]
Brennschneider {m}welding torch [Add to Longdo]
Brotschneidemaschine {f}bread cutter; bread slicer [Add to Longdo]
Damenfriseur {m}; Haarschneider {m}hairdresser [Add to Longdo]
Damenschneider {m}ladies' tailor [Add to Longdo]
Damenschneider {m} | Damenschneider {pl}dressmaker | dressmakers [Add to Longdo]
Damenschneiderei {f}couture [Add to Longdo]
Diagonalschneidemaschine {f}diagonal cutter [Add to Longdo]
Edelsteinschneider {m}lapidaries [Add to Longdo]
Ehrabschneider {m}; Verleumder {m} | Ehrabschneider {pl}; Verleumder {pl}slanderer | slanderers [Add to Longdo]
Eidbruch {m}; Meineid {m}perjury [Add to Longdo]
Eifersucht {f}; Neid {m}; Missgunst {f} (auf)jealousy (of) [Add to Longdo]
Fahneneid {m}oath of allegiance [Add to Longdo]
Feinschneiden {n} [techn.]finish blnaking [Add to Longdo]
eine schneidige Figur machento cut a dash [Add to Longdo]
Futterneid {m}jealousy about food [Add to Longdo]
Gehrungslade {f}; Gehrungsschneidlade {f}miter box; mitre box [Add to Longdo]
Gesamtschneidwerkzeug {n}combination cutting tool [Add to Longdo]
Gesicht {n} | Gesichter {pl} | im Gesicht | sein wahres Gesicht zeigen | Gesichter schneiden | ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetterface | faces | facial | to show one's true colours (colors) | to make faces | a face as long as a fiddle [Add to Longdo]
Gewindebohrer {m}; Gewindeschneider {m}die [Add to Longdo]
Gewindeschneidbacke {f} [techn.]die [Add to Longdo]
Gewindeschneiden {n}thread-cutting [Add to Longdo]
Gewindeschneiden {n}; Innengewindeschneiden {n}tapping [Add to Longdo]
Gewindeschneiden {n}reaming [Add to Longdo]
Gewinde schneiden; mit einem Gewinde versehento tap [Add to Longdo]
Gewindeschneidkluppe {f} [techn.]die stock [Add to Longdo]
Gewindeschneidschraube {f} [techn.]thread-forming screw [Add to Longdo]
Gewindeschneidkopf {m}die head [Add to Longdo]
Gitterbeschneidung {f} [electr.]grid clipping [Add to Longdo]
Grimasse schneidento grimace; to pull a face [Add to Longdo]
Grimassen schneidendgrimacing [Add to Longdo]
Haarschneiden {n} | Haarschneiden und Rasieren | sich die Haare schneiden lassenhaircutting; haircut | haircut and shave | to have a haircut [Add to Longdo]
Halsabschneider {m} | Halsabschneider {pl}cutthroat | cutthroats [Add to Longdo]
Hartmetallschneide {f}carbide tip [Add to Longdo]
Hebel-Seitenschneider {m}compound-leverage diagonal cutter [Add to Longdo]
Hebel-Vornschneider {m}compound-leverage end cutter [Add to Longdo]
Herrenschneider {m}men's tailor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クモ類;蜘蛛類[クモるい(クモ類);くもるい(蜘蛛類), kumo rui ( kumo rui ); kumorui ( kumo rui )] (n) (1) arachnids; (2) araneids [Add to Longdo]
広頭小蛾[ひろずこが;ヒロズコガ, hirozukoga ; hirozukoga] (n) (uk) tineid (any moth of family Tineidae) [Add to Longdo]
小判鮫[こばんざめ, kobanzame] (n) (1) (uk) remora; suckerfish; sharksucker (any fish of family Echeneidae); (2) live sharksucker (Echeneis naucrates) [Add to Longdo]
常寧殿[じょうねいでん;そうねいでん, jouneiden ; souneiden] (n) (See 七殿,十七殿) ladies' pavilion (of the inner Heian Palace) [Add to Longdo]
尋ね出す[たずねいだす, tazuneidasu] (v5s) to locate; to discover [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊尼伊德[Yī ní yī dé, ㄧ ㄋㄧˊ ㄧ ㄉㄜˊ, ] Aeneid [Add to Longdo]
伊尼特[Yī ní tè, ㄧ ㄋㄧˊ ㄊㄜˋ, ] Virgil's Aeneid (epic about the foundation of Rome) [Add to Longdo]
埃涅阿斯[Āi niè ā sī, ㄞ ㄋㄧㄝˋ ㄚ ㄙ, ] Aeneas, hero of Virgil's Aeneid [Add to Longdo]
埃涅阿斯纪[Āi niè ā sī jì, ㄞ ㄋㄧㄝˋ ㄚ ㄙ ㄐㄧˋ, / ] Virgil's Aeneid (epic about the foundation of Rome) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
両刃の剣[もろはのつるぎ, morohanotsurugi] zweischneidiges_Schwert [Add to Longdo]
仕立て屋[したてや, shitateya] Schneider [Add to Longdo]
偽証[ぎしょう, gishou] Meineid [Add to Longdo]
[は, ha] Schneide [Add to Longdo]
刃物[はもの, hamono] Schneidewerkzeug, Schneidewaren [Add to Longdo]
切り離す[きりはなす, kirihanasu] abschneiden, abtrennen [Add to Longdo]
切る[きる, kiru] schneiden [Add to Longdo]
切れる[きれる, kireru] gut_schneiden, zu_Ende_gehen [Add to Longdo]
刈り込む[かりこむ, karikomu] schneiden, beschneiden, stutzen [Add to Longdo]
刈る[かる, karu] schneiden, abschneiden, maehen [Add to Longdo]
刻む[きざむ, kizamu] fein_schneiden, klein_schneiden, schnitzen [Add to Longdo]
割く[さく, saku] aufschneiden, abtrennen, trennen, sparen [Add to Longdo]
彫る[ほる, horu] hauen, aushauen, meisseln, ausmeisseln, schnitzen, schneiden [Add to Longdo]
散髪[さんぱつ, sanpatsu] das_Haarschneiden [Add to Longdo]
断つ[たつ, tatsu] abschneiden [Add to Longdo]
枝切り[えだきり, edakiri] Beschneiden_von_Baeumen_und_Straeuchern, Stutzen_von_Baeumen_und_Straeuchern [Add to Longdo]
洋裁[ようさい, yousai] Schneiderei (im_westlichen_Stil) [Add to Longdo]
理髪[りはつ, rihatsu] das_Haarschneiden [Add to Longdo]
痛烈[つうれつ, tsuuretsu] -bitter, -scharf, schneidend [Add to Longdo]
絶つ[たつ, tatsu] abschneiden, unterbrechen, ausrotten [Add to Longdo]
肝っ玉[きもったま, kimottama] Schneid, -Mut, starke_Nerven [Add to Longdo]
胆力[たんりょく, tanryoku] Schneid, Kuehnheit, -Mut [Add to Longdo]
裁つ[たつ, tatsu] (Kleider) zuschneiden [Add to Longdo]
重複[ちょうふく, choufuku] Verdoppelung, Ueberschneidung [Add to Longdo]
重複[ちょうふく, choufuku] Verdoppelung, Ueberschneidung [Add to Longdo]
門歯[もんし, monshi] Schneidezahn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top