Search result for

negro

(47 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -negro-, *negro*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Negro[N] คนนิโกร, See also: คนผิวดำ, คนเชื้อสายนิโกร, นิโกร
Negro[ADJ] เกี่ยวกับนิโกร, Syn. black, African, African-American
Negroid[ADJ] เกี่ยวกับคนผิวดำ, See also: เป็นลักษณะของคนผิวดำ, แห่งคนผิวดำ, Syn. black, Negro

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
negro(นี'โกร) n.,adj. นิโกร pl. Negroes
negroid(นี'กรอยดฺ) adj. เกี่ยวกับชนชาตินิโกร. n. นิโกร
winegrower(ไวน์'โกรเออะ) n. ผู้ปลูกองุ่น,ผู้กลั่นเหล้าองุ่น, See also: winegrowing n.

English-Thai: Nontri Dictionary
Negro(adj) เกี่ยวกับชาวนิโกร
Negro(n) คนนิโกร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
negroคนผิวดำ, นิโกร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That blond negro they got on there, he had me in stitches.ไอ้มืดหัวทองที่พวกเขาเชิญมา เขาทำให้ฉันนั่งติดจอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Our first Negro student.-เด็กนักเรียนนิโกรคนแรกของเรา Doubt (2008)
Preliminary histological analysis shows that the victims were of both sexes, encompassing Mongoloid, Negroid and Caucasoid features and ranging in age from the late teens to the early 70s.การวิเคราะห์เบื้องต้นทาง ประวัติศาสตร์พบว่า เหยื่อมีทั้งสองเพศ ประกอบด้วยเชื้่อสายผิวเหลือง ผิวดำ และผิวขาว Harbingers in a Fountain (2009)
Negroes...พวกนิโกร... Frankie & Alice (2010)
We like to do the negro song.[ขบฟันแน่น.. ] [โดน] Our Family Wedding (2010)
Really? A Negro maid has already agreed to speak with you?จริงเหรอ คนรับใช้นิโกรยอมพูดกับเธอเหรอ The Help (2011)
"No person shall require any white female to nurse in wards or rooms in which Negro men are placed."ห้ามเรียกนางพยาบาลผิวขาว ให้รักษาในห้อง ที่มีคนไข้ชายชาวนิโกร The Help (2011)
Any person printing, publishing or circulating written matter urging for public acceptance or social equality between whites and Negroes is subject to imprisonment."บุคคลใดที่เขียน ตีพิมพ์ เผยแพร่ ยั่วยุให้เกิดการยอมรับ หรือความเท่าเทียมกัน ระหว่างคนขาวกับนิโกร มีโทษต้องจำคุก" The Help (2011)
This many Negroes and whites have not worked together since Gone with the Wind.ไม่เคยมีนิโกรกับคนขาวเยอะขนาดนี้ มาร่วมงานกัน ตั้งแต่หนังเรื่อง"กอน วิธ เดอะวินด์" The Help (2011)
Evers got out of his car beside his home in a Negro residential area.เอเวอร์ส ลงจากรถ ข้างบ้านเขา ในเขตที่พักอาศัยชาวนิโกร The Help (2011)
Rule number two-- avoid touchy topics like the negro problem.ข้อที่ 2: หลีกเลี่ยงประเด็นที่ละเอียดอ่อน เช่นปัญหาคนนิโกร Remedial Chaos Theory (2011)
I found the corpses of two negro girls down there.ฉันเจอศพของสาวผิวดำสองคน Seven Psychopaths (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มอนเตเนโกร [n. prop.] (Møntēnēkrō) EN: Montenegro   FR: Monténégro
นิโกร[n. prop.] (Nikrō) EN: Negro   FR: Noir [m] ; Noire [f] ; Nègre [m] (péj. - vx) ; Négresse [f] (péj. - vx)
ประเทศมอนเตเนโกร [n. prop.] (Prathēt Møntēnēkrō) EN: Montenegro   FR: Monténégro

CMU English Pronouncing Dictionary
NEGRO    N IY1 G R OW0
NEGRON    N EH1 G R AH0 N
NEGROS    N IY1 G R OW0 Z
NEGROES    N IY1 G R OW0 Z
NEGROID    N IY1 G R OY0 D
NEGRONI    N EH2 G R OW1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Negro    (n) (n ii1 g r ou)
Negroes    (n) (n ii1 g r ou z)
Negroid    (n) (n ii1 g r oi d)
Negroids    (n) (n ii1 g r oi d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neger {m} | Neger {pl}negro | negroes [Add to Longdo]
Negrostaube {f} [ornith.]Negros Bleeding Heart [Add to Longdo]
Negrosfruchttaube {f} [ornith.]Ripley's Fruit Dove [Add to Longdo]
Negrostimalie {f} [ornith.]Negros Tree Babbler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニグロ;ネグロ[, niguro ; neguro] (n) (col) negro [Add to Longdo]
ニグロスピリチュアル[, nigurosupirichuaru] (n) Negro spiritual [Add to Longdo]
ネグロイド[, neguroido] (n) Negroid (person) [Add to Longdo]
黒人霊歌[こくじんれいか, kokujinreika] (n) Negro spiritual [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Negro \Ne"gro\ (n[=e]"gr[-o]), n.; pl. {Negroes}
   (n[=e]"gr[=o]z). [Sp. or Pg. negro, fr. negro black, L.
   niger; perh. akin to E. night.]
   A black man; especially, one of a race of black or very dark
   persons who inhabit the greater part of tropical Africa, and
   are distinguished by crisped or curly hair, flat noses, and
   thick protruding lips; also, any black person of unmixed
   African blood, wherever found.
   [1913 Webster]
 
   2. A person of dark skin color descended at least in part
    from African negroes; in the United States, an
    {African-American}. [U.S. usage, sometimes considered
    offensive.]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Negro \Ne"gro\, a.
   Of or pertaining to negroes; black.
   [1913 Webster]
 
   {Negro bug} (Zool.), a minute black bug common on the
    raspberry and blackberry. It produces a very disagreeable
    flavor.
 
   {negro corn}, the Indian millet or durra; -- so called in the
    West Indies. See {Durra}. --McElrath.
 
   {Negro fly} (Zool.), a black dipterous fly ({Psila rosae})
    which, in the larval state, is injurious to carrots; --
    called also {carrot fly}.
 
   {Negro head} (Com.), Cavendish tobacco. [Cant] --McElrath.
 
   {Negro monkey} (Zool.), the {moor monkey}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 negro
   adj 1: relating to or characteristic of or being a member of the
       traditional racial division of mankind having brown to
       black pigmentation and tightly curled hair
   n 1: a person with dark skin who comes from Africa (or whose
      ancestors came from Africa) [syn: {Black}, {Black person},
      {blackamoor}, {Negro}, {Negroid}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 negro
   Negro
   black
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 negro
   Negro
   black
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top