ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

neale

N IY1 L   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neale-, *neale*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา neale มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *neale*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've got a place for rulers and compasses, and lots of room for pencils.Ich habe Platz für Lineale und Zirkel und viel Platz für Bleistifte. The Collision (1976)
That's the drug. It produces abdominal spasm and peritoneal symptoms.Die Droge verursacht Bauchkrämpfe und peritoneale Symptome. Coma (1978)
You mean those servants of discipline that rap your knuckles with rulers and make you clean erasers after school?Eine dieser Disziplinfanatikerinnen, die mit Linealen schlagen und einen nachsitzen lassen? On a Wing and a Prayer (1988)
Let me tell you about teachers. I hate teachers. Those blue-haired bitches used to whack us with rulers.Ich kann Lehrer nicht ausstehen, die Weiber schlugen uns mit Linealen, scheiß auf die. Bullets Over Broadway (1994)
What about W.E.B. Du Bois, Zora Neale Hurston, Langston Hughes,Was ist mit W.E.B. Du Bois, Zora Neale Hurston, Langston Hughes, Far Beyond the Stars (1998)
Someone from the university discussing the novels of, I believe, Zora Neale Hurston.Heute spricht eine Dame von der Universität, glaube ich, über die Romane von Zora Neale Hurston. Pilot (1999)
They need to fully realize the liver of the triangle rulers!Sie müssen die Leber der Dreiecklineale erkennen! Paprika (2006)
I'm not seeing any free fluid,any intraperitoneal gases.Ich sehe keine ausgetretenen Flüssigkeiten, keine intraperitoneale Gase. Kung Fu Fighting (2007)
Time you got here, you've placed subclavian line without supervision. You tapped a VP shunt without even calling Neurosurgery. You overrode an Attending to give Digibind to a guy who was brain-dead.Bisher haben Sie eine Subclavia in Abwesenheit eines Oberarztes gelegt, einen Vetriculoperitonealen Shunt ohne Neurologen entlastet, und Sie haben einem hirntoten Patienten ein teures Medikament verabreicht. Lights Out (2007)
Okay, fellas, put the rulers away, zip up.Okay, Leute, packt die Lineale beiseite. Macht die Buchse zu. Weekend at Bobby's (2010)
The pineal neurotoxin neutralizes the adrenal neurotoxin.Das pineale Nervengift neutralisiert das adrenale. The Tip of the Zoidberg (2011)
What if it's a retroperitoneal bleed?Was, wenn es eine retroperitoneale Blutung ist? Parents (2011)
We trade the honey for chalk and yardsticks.Wir tauschen den Honig gegen Kreide und LinealeThe D'oh-cial Network (2012)
My idiot intern thinks she found a rare retroperitoneal tumor.Meine blöde Assistenzärztin denkt sie hat ein seltenen retroperitonealen Tumor gefunden. I Saw Her Standing There (2012)
He mistook the retroperitoneal duct tail for the cremaster, he didn't chop his dick off and feed it to the ducks.Er hat den retroperitonealen Zugang mit dem Cremaster_Muskel verwechselt abererhatnichtseinen Schwanz abgeschnitten und ihn an die Enten verfüttert. Child's Pose (2013)
We are going to use a far lateral retroperitoneal...Wir werden eine weit-laterale retroperitoneale... I Bet It Stung (2013)
Intraperitoneal free fluid.Intraperitoneale freie Flüssigkeit. Somebody That I Used to Know (2013)
And while you're at it, this abscess is going into the retroperitoneal cavity.Und wenn Sie schon dabei sind, dieser Abszess bewegt sich in den retroperitonealen Hohlraum. You Be Illin' (2014)
Ah, yeah, well, they broke a lot of rulers, but they never broke me.Ah ja, dabei gingen eine Menge Lineale kaputt, aber mich haben sie nie kleingekriegt. Three Girls and an Urn (2014)
Sorry?- Untere peritoneale squamöse Lymphome. The House in the Woods (2015)
Retroperitoneal fluid.Retroperitoneale Flüssigkeit. The Me Nobody Knows (2015)
Malcolm X, Zora Neale Hurston, Duke Ellington, Harlem has been the jewel of black America.Malcolm X, Zora Neale Hurston, Duke Ellington ist Harlem das Juwel des schwarzen Amerikas. Moment of Truth (2016)
It struck and perforated the right peronial vein and the right thoracic artery.Sie traf und perforierte die rechte peroneale Vene und die rechte thorakale Arterie. Dangerous Curve Ahead (2016)
- It's just that you said the, uh, peronial vein, which is...Es ist nur, dass Sie gerade sagten, die peroneale Vene, die ist... Dangerous Curve Ahead (2016)
I know where the peronial vein is.Ich weiß, wo die peroneale Vene ist. Dangerous Curve Ahead (2016)
That is a nasty intraperitoneal bladder rupture.Das ist eine schlimme intraperitoneale Blasenruptur. None of Your Business (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
NEALE N IY1 L
KNEALE N IY1 L
NEALEY N IY1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
annealed (v) ˈənˈiːld (@1 n ii1 l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rèn, ㄖㄣˋ, / ] annealed; pliable but strong; tough; tenacious, #28,431 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
glühte ausannealed [Add to Longdo]
teilvorgespannt {adj} | teilvorgespanntes Glas (TVG)annealed | annealed glass [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top