Search result for

nato

(77 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nato-, *nato*
Possible hiragana form: なと
English-Thai: Longdo Dictionary
NATO(abbrev) องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
coordinator(n) ผู้ประสานงาน
procrastinator(n) คนที่ผลัดวันประกันพรุ่ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
NATO[ABBR] องค์การนาโต้ (คำย่อ North Atlantic Treaty Organization), Syn. Nato
Nato[ABBR] องค์การนาโต้ (คำย่อ North Atlantic Treaty Organization), Syn. NATO

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alternator(ออล' เทอะเนเทอะ, แอล-) n. ตัวกำเนิดไฟฟ้าสลับ (of alternating current)
anatolia(แอนนะโท' เลีย) n. ที่ราบสูงกว้างใหญ่ระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเทอเรเนียน, คาบสมุทรของ Asia Monor (vast plateau)
anatolian(แอนนะโท' เลียน) adj., n. เกี่ยวกับ Anatolia, ภาษาหรือประชาชนที่อยู่แถว Anatolia, Syn. Anatolic
anatomic(al) (แอนนะทอม' มิเคิล) adj. เกี่ยวกับกายวิภาควิทยา
anatomy(อะแนท' โทมี) n. กายวิภาควิทยา, แบบจำลองสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ศึกษาด้านกายวิภาควิทยา, โครงกระดูก, การตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด
appasionato(อะพาซีโอเน'โท) adj. มีอารมณ์รุนแรง (ทางดนตรี) (impassioned)
chinatownn. ย่านคนจีนของตัวเมือง
common denominatorn. ตัวหารร่วม
damnatoryadj. เกี่ยวกับการสาปแช่ง
denominatorn. ตัวหาร,ส่วน,ผู้ตั้งชื่อ, Syn. divisor

English-Thai: Nontri Dictionary
anatomical(adj) เกี่ยวกับกายวิภาค,เกี่ยวกับร่างกาย
anatomist(n) นักกายวิภาคศาสตร์
anatomize(vt) วิเคราะห์,แบ่งแยก,ชำแหละ(ร่างกาย)
anatomy(n) กายวิภาคศาสตร์,กายวิภาควิทยา
denominator(n) ผู้ตั้งชื่อ,ตัวหาร,ลักษณะร่วม
disseminator(n) ผู้เผยแพร่,ผู้แพร่
explanatory(adj) เป็นการอธิบาย,เป็นการชี้แจง
exterminator(n) ผู้ทำลายล้าง,บริษัทกำจัดปลวก
originator(n) ผู้ประดิษฐ์,ผู้ริเริ่ม,ผู้คัดค้าน
sanatorium(n) สถานพักฟื้นผู้ป่วย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
NATO and ECA and those places.นาโตและ ECA และสถานที่เหล่านั้น Revolutionary Road (2008)
But at MARS Industries, and with the help of a little NATO funding, we discovered how to program them to do almost anything.แต่ที่มาร์ส อินดัสทรี่ส์ และด้วยเงินสนับสนุนน้อยนิดของนาโต้ เราค้นพบวิธีควบคุมให้มันทำได้เกือบทุกอย่าง G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Weapons case on the move. ETA 2 minutes to NATO team.อาวุธถูกขนย้าย อีก 2 นาทีถึงมือทีมนาโต้ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
All right, listen up. NATO wants the best of the best.เอาล่ะฟังทางนี้ นาโต้ต้องการสุดยอดฝีมือ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
General Hawk. Afghanistan, NATO forward command.นายพลฮอว์ด อัฟกานิฐาน นาโต้ หน่วยรบแนวรุก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
10 years setting this up, wringing money out of NATO, this was supposed to be the easy part.\10 ปีกับการสร้างเรื่องพวกนี้ วิธีดึงเงินออกมาจาก นาโต้ นี้เป็นส่วนที่ง่ายที่สุดแล้ว G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
It had to be NATO's fault!มันจะเป็นความผิดผลาดของ นาโต้ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
- From NATO, sir.- จากนาโต คะ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
So, McCullen uses NATO to fund his RD and then he steals the warheads back.งั้น,แม็คคัลเลนหลอก นาโต้ให้ออกทุนวิจัย แล้ว เขาก็ขโมยหัวรบกลับไป G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
How do you feel about san lorenzo joining nato?คุณรู้สึกอย่างไรที่ซาน ลอเรนโซเข้าร่วมกลุ่ม NATO ครับ The San Lorenzo Job (2010)
I have been a NATO-liaison to the White House for three years.ตอนนี้ผมเป็นนายทหารของนาโต้ ประจำทำเนียบขาว พันเอก โทมัส เอ็ดเวิร์ด Salt (2010)
Maybe dressed as a NATO officer. This is not a drill. We are under attack.นี่ไม่ใช่การซ้อม ออกไปจากตึกเดี๋ยวนี้ Salt (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
natoAt that time Nato bombed the bases of Bosnian-Serbs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นาโต[N] NATO, See also: North Atlantic Treaty Organization, Syn. องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาโตเลีย = อานาโตเลีย[n. prop.] (Anātōlīa = Ānātōlīa) EN: Anatolia   FR: Anatolie [f]
เจ้าความคิด[n. exp.] (jao khwāmkhit) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man   FR: homme d'idées [m] ; débrouillard [m] (fam.)
เจ้าตำรับ[n.] (jao tamrap) EN: pioneer ; initiator ; originator ; leading exponent   FR: pionnier [m] ; précurseur [m]
กายวิภาคศาสตร์[n.] (kāiwiphāksāt) EN: anatomy   FR: anatomie [f]
กายวิภาคศาสตร์[n.] (kāiyawiphāksāt) EN: anatomy   FR: anatomie [f]
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา[n. exp.] (kāiyawiphāksāt lae sarīrawitthayā) EN: anatomy and physiology   
กายวิภาคศาสตร์มนุษย์[n. exp.] (kāiyawiphāksāt manut) EN: human anatomy   FR: anatomie humaine [f]
กายวิภาคศาสตร์พืช[n. exp.] (kāiyawiphāksāt pheūt) EN: plant anatomy ; phytotomy   FR: anatomie végétale [f] ; phytotomie [f]
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบ[n. exp.] (kāiyawiphāksāt prīepthīep) EN: comparative anatomy   
กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบของสัตว์มีกระดูกสันหลัง[n. exp.] (kāiyawiphāksāt prīepthīep khøng sat mī kradūk sanlang) EN: comparative anatomy of vertebrates.   

CMU English Pronouncing Dictionary
NATO    N EY1 T OW0
NATO'S    N EY1 T OW0 Z
NATOLI    N AA0 T OW1 L IY0
NATOMAS    N EY2 T OW1 M AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
NATO    (n) (n ei1 t ou)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
NATO : Nato {f} (Nordatlantikpakt)NATO : North Atlantic Treaty Organization [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
NATO[ナトー, nato-] (n) North Atlantic Treaty Organization (Organisation); NATO [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
かなとこ雲;鉄床雲[かなとこぐも, kanatokogumo] (n) anvil cloud [Add to Longdo]
から[, kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) [Add to Longdo]
アクティブターミネータ[, akuteibuta-mine-ta] (n) {comp} active-terminator [Add to Longdo]
アナトー[, anato-] (n) annatto; annato [Add to Longdo]
アナトー色素[アナトーしきそ, anato-shikiso] (n) annatto colouring; annato coloring [Add to Longdo]
アナトキシン[, anatokishin] (n) (obsc) (See トキソイド) anatoxin [Add to Longdo]
アナトミー[, anatomi-] (n) anatomy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
北约[běi yuē, ㄅㄟˇ ㄩㄝ, / ] NATO, #9,354 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
コミットメント調整者[こみっとめんとちょうせいしゃ, komittomentochouseisha] commitment coordinator [Add to Longdo]
ソフト行末[そふとぎょうまつ, sofutogyoumatsu] soft line terminator [Add to Longdo]
ターミネータ[たーみねーた, ta-mine-ta] terminator [Add to Longdo]
ドライブ名[ドライブめい, doraibu mei] drive letter, drive letter designator [Add to Longdo]
ハード行末[ハードぎょうまつ, ha-do gyoumatsu] hard line terminator [Add to Longdo]
暗黙範囲符[あんもくはんいふ, anmokuhan'ifu] implicit scope terminator [Add to Longdo]
行末[ぎょうまつ, gyoumatsu] end-of-line, line terminator [Add to Longdo]
指示子[しじし, shijishi] designator [Add to Longdo]
指定子[していし, shiteishi] descriptor, designator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 NATO
   n 1: an international organization created in 1949 by the North
      Atlantic Treaty for purposes of collective security [syn:
      {North Atlantic Treaty Organization}, {NATO}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top