Search result for

napfs

(62 entries)
(2.9442 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -napfs-, *napfs*, napf
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา napfs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *napfs*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's raining, pudding head!- Es regnet, du Napfsülze! Time Bandits (1981)
- We baked it!- Napfkuchen. Stav nouze (1983)
I thought the bit with the bowl was overdoing it a little, but, it's certainly original.Nur das mit dem Napf ist übertrieben. - Aber zumindest ist es originell. All of Me (1984)
And a Hindu holding a bedpan on a stick.Und einem Hindu, der hält einen Napf auf einem Stock. Ich glaube nicht, All of Me (1984)
A trough...Ein Napf... Flesh+Blood (1985)
Then he shot his bowl around. He is not sitting still or plague Ethel.Stößt einfach seinen Fressnapf um, will nicht still sitzen, schikaniert Ethel. Rutterkin (1986)
His bowl is still full.Sein Napf ist ganz voll. Poppy's by the Tree: Part 1 (1987)
- §§§ And if you don't learn you don't eat §§§ - [Yelps]Pass auf, sonst bleibt dein Napf stets leer Oliver & Company (1988)
§§§ Though many covet my bone and bowl §§§Wer teilte nicht gerne den Napf mit mir Oliver & Company (1988)
Okay, stay right here, and we'll find your dish.- Bleib hier, und wir suchen deinen NapfThe 'Burbs (1989)
I go to feed the fuck, right? I put his bowl down, he goes nuts.Ich will ihn füttern, setz ihm den Napf hin, da flippt er aus. State of Grace (1990)
I'm sorry about using a dog dish, but you have no plates.Tut mir Leid wegen des Hundenapfs, aber ihr habt keine Teller. Dance Show (1990)
I'll even get you your very own bowl.Ich besorge dir sogar deinen eigenen NapfDance Show (1990)
My own dog bowl?Meinen eigenen NapfDance Show (1990)
And I would've had his peach cobbler too if the damn dog didn't come get his bowl back.Und beinahe auch seinen Pfirsichkuchen... wenn der Hund nicht seinen Napf zurückverlangt hätte. Dance Show (1990)
Where do they keep his water dish?Wo steht denn der Wassernapf von dem da? Episode #2.1 (1990)
Toreador, oh, don't spit on the floor Please use the cuspidor That's what it's forToreador, spucke nicht auf den Boden, sondern in den Spucknapf droben. Bart the Genius (1990)
Get a load of Senator Tact here.Man nennt mich auch Senator FettnapfAir America (1990)
You paunchy, sag-bottomed puke pot!Schlapparschiger SpucknapfHook (1991)
You cleaned your plate.Du hast deinen Napf sauber geleckt. Double Trouble (1991)
Okay, guys, when we win first place there'll be something extra in each of your bowls.Wenn wir den ersten Preis gewinnen, kriegt ihr etwas Besonderes in euren NapfThe Volunteer (1991)
And he says, "Old Honest Abe is about as useful to you as a spittoon cleaner in a whorehouse."Und er sagte: " Der alte Abe ist ungefähr so nützlich, wie ein Spucknapf-Reiniger in 'nem Puff." Episode #2.15 (1991)
I want that little chuck wagon to run through the house and put food in my bowl.Ich will 'nen kleinen Wagen, mit dem ich durch das Haus rennen... und Essen in meinen Napf laden kann. Christmas (1992)
That was his dish... and that was his leash... and that's where he took a whiz on the rug.Das war sein Fressnapf. Und das war seine Leine. Und da hat er auf den Teppich gemacht. Dog of Death (1992)
I put down the food. Next thing, this hissing ball of fur came at my face.Ich stelle ihm den Futternapf hin, da springt mir dieser Pelzball ins Gesicht. Timescape (1993)
This is 224 tiny spittoon bullet, it's specially made for meDie 224 Spucknapfkugel. wurde nur für mich gemacht. From Beijing with Love (1994)
.224 Tiny Spittoon Bullet?224er Spucknapfkugel? From Beijing with Love (1994)
I just frosted some cupcakes.Ich hab Zwergennapfkuchen gebacken. Naked Gun 33 1/3: The Final Insult (1994)
Chet plays with Barbies and Stu eats doggie doodle.Chet spielt mit Barbies und Stu isst aus dem Napf vom Pudel. The War (1994)
They have what's called a scolex, a sucker-like mouth with four hooking spikes.- Mit der Skolex. Eine Art Saugnapf-Mund mit vier Haken. The Host (1994)
I fill his bowl three times a day.Dreimal am Tag fülle ich seinen NapfHappiness Is in the Field (1995)
Get Rachel a cupcake.Hol deiner Tochter ein Stück Napfkuchen. The Last Temptation of Cybill (1995)
Brad emptied my spit bucket.Brad hat meinen Spucknapf geleert. Super Bowl Fever (1995)
It was in my bowl.Sie war in meinem NapfGet the Dodge Out of Hell (1995)
In case you forgot, moron, Catholics don't get divorced.Falls du's vergessen hast, Napfsülze: Ein Katholik lässt sich nie scheiden. She's the One (1996)
He keeps screwing up.Er tritt immer in den FettnapfUn air de famille (1996)
So why do you say he keeps screwing up?Warum tritt er dann in den FettnapfUn air de famille (1996)
But the thing that really makes me feel violated is they took my African mucous cup.Aber was mich wirklich schmerzt, sie stahlen meinen afrikanischen SchleimnapfAlarmed by Burglars (1996)
I mean, what's an African mucous cup worth?Was ist ein afrikanischer Schleimnapf wert? Alarmed by Burglars (1996)
I hope they didn't get his mucous cup.- Hoffe, der Schleimnapf ist noch da. Alarmed by Burglars (1996)
What the hell is a mucous cup?Was ist denn ein SchleimnapfAlarmed by Burglars (1996)
It's an earthenware goblet from Africa that's used as a spittoon for excess phlegm.Ein Tonbecher aus Afrika, der als Spucknapf für ausgehusteten Schleim dient. Alarmed by Burglars (1996)
Yeah, Al.Jeder weiß doch, dass es dein Traum ist, ein komplettes Schleimnapf-Service zu besitzen. Alarmed by Burglars (1996)
No matter how much I covet a mucous cup, I would never steal one.Gleich, wie sehr ich einen Schleimnapf begehre, ich würde ihn nie stehlen. Alarmed by Burglars (1996)
First I want to move my bowl up on the dining-room table.AIs Erstes möchte ich meinen Fressnapf auf dem Esstisch haben. Doctor Dolittle (1998)
Can you get the suction cup flat to the plane of the door?Kannst du den Saugnapf an die Tür anbringen? Sphere (1998)
Queen Victoria's spittoon!Juwelen. Königin Victorias SpucknapfDudley Do-Right (1999)
What's in the dish today?Was ist im NapfStuart Little (1999)
-Freeze, scuzzbot!- Stehen bleiben, BIechnapfA Fishful of Dollars (1999)
Because it makes me want to puke. Okay. I didn't know it was gonna make you sick.Soll ich dir die Spucknapfsammlung zeigen? Meet By-Product (2000)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Futternapf {m}feeding dish [Add to Longdo]
Napf {m}bowl; small dish [Add to Longdo]
Saugnapf {m}sucker [Add to Longdo]
Saugnapf {m}suction cup [Add to Longdo]
Spucknapf {m} | Spucknäpfe {pl}spittoon | spittoons [Add to Longdo]
Suppennapf {m}; Napf {m}porringer [Add to Longdo]
Trinknapf {m}water dish [Add to Longdo]
Untertasse {f}; Untersatz {m}; Näpfchen {n}; Farbennapf {m}saucer [Add to Longdo]
Napfschnecke {f} [zool.]limpet; keyhole limpet [Add to Longdo]
Napfdichtung {f}cup gasket; plunger washer [Add to Longdo]
Napfkolben {m}plunger cup [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top