ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nv

   
71 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nv-, *nv*
English-Thai: Longdo Dictionary
convenient(adj) สะดวก
environment(n) สิ่งแวดล้อม
conveyor(n) เครื่องสำหรับนำวัตถุไปยังที่อื่น เช่น สายพาน
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย
conventional wisdom(noun phrase) ความคิดเห็นหรือคำอธิบายที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดความยอมรับจากสาธารณชน ซึ่ง conventional wisdom อาจถูกหรือผิดก็ได้
invigilator(n) ผู้คุมสอบ เช่น The Exam Invigilator is responsible for picking up the test material prior to the scheduled writing time, and distributing the materials to the candidates.
investment banker(n) วาณิชธนากร
investment banking(n) วาณิชธนกิจ เช่น Investment banking plays a huge role in the workings of Wall Street. Whether raising capital through an IPO or advising on a merger / acquisition, companies and business owners rely on the service investment bankers provide.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anvil(แอน'วิล) n. ทั่งตีเหล็ก -on the anvil ในระหว่างการพิจารณา (an iron block)
canvas(แคน'เวิส) n. ผ้าใบ,ภาพเขียนน้ำมันบนผ้าใบ,เต๊นท์,ผ้าใบของเรือ,ใบเรือ,พื้นเวทีมวย -Id. (kiss the canvas ถูกชกล้ม)
canvas shoen. รองเท้าผ้าใบ
canvass(แคน'เวิส) {canvassed,canvassing,canvasses} vt.,vi.,n. (การ) ตรวจสอบอย่างละเอียด,หาเสียง,ออกเที่ยวชักชวน,อภิปรายอย่างละเอียด,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: canvasser n. ดู canvass, Syn. examine,survey
capital investment)n. ทุนทั้งหมดที่ลงสำหรับกิจการหนึ่ง
convalesce(คอนวะเลส') {convalesced,convalescing,convalesces} vi. พักฟื้น,ฟื้นจากไข้,ค่อย ๆ หายจากการเจ็บป่วย, Syn. recuperate
convalescence(คอน วะเลส'เซินซฺ) n. การพักฟื้น,การฟื้นจากไข้,ระยะพักฟื้น
convalescent(คอนวะเลส'เซินทฺ) adj. ซึ่งกำลังพักฟื้น n. ผู้พักฟื้น,ผู้กำลังหายจากการเจ็บป่วย
convect(คันเวคทฺ') vt.,vi. นำพา (ความร้อนหรือของเหลวหรือแก๊ส)
convection(คันเวค'เชิน) n. การนำพาความร้อนหรือของเหลวหรือแก๊ส, See also: convectional adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
anvil(n) ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง
bougainvillaea(n) ต้นเฟื่องฟ้า
canvas(adj) ทำด้วยผ้าใบ
canvas(n) ผ้าใบ,เต็นท์,พื้นเวทีมวย,ภาพ
canvass(n) การถามสารทุกข์สุขดิบ,การตรวจตรา,การหาเสียง,การขอ
canvass(vt) ไต่ถาม,ตรวจตรา,หาเสียง,ขอ
convalesce(vi) ฟื้นไข้,พักฟื้น,กลับคืนดี
convalescence(n) การพักฟื้น,การฟื้นไข้,การกลับคืนดี
convalescent(adj) ฟื้น,ซึ่งกำลังพักฟื้น
convection(n) การนำความร้อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
REGISTRANT LAST NAME = BATES MATCHING RESULTS: 1) HERBERT BATES, RENO, NV GOT ITได้แล้ว ไม่, เดี๋ยว ไม่ดีเลย The Instincts (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนท์เวิร์ป[n. prop.] (Aēntwoēp) EN: Antwerp   FR: Anvers
อาหารกึ่งสำเร็จรูป [n. exp.] (āhān keung-samretrūp) EN: convenience food   
อาหารเรียกน้ำย่อย[n. exp.] (āhān rīek nāmyøi) EN: appetizer   FR: amuse-gueule [m inv.]
อาหารสะดวกซื้อ[n. exp.] (āhān sadūak seū) EN: convenience food   
อาการชัก[n.] (ākān chak) EN: convulsion   FR: convulsion [f]
อักเสบ[v.] (aksēp) EN: inflame ; swell   FR: infecter ; envenimer
อำนวยความสะดวก[v. exp.] (amnūay khwām sadūak) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy   FR: faciliter ; rendre aisé
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage   
อัญเชิญ[v.] (anchoēn) EN: invoke   
อันทเวิร์ป[TM] (Antwoēp) EN: Antwerp   FR: Anvers

CMU English Pronouncing Dictionary
NVHOME    EH1 N V IY1 HH OW1 M
NVRYAN    EH0 N V R AY1 AH0 N
NVHOMES    EH1 N V IY1 HH OW1 M Z

German-Thai: Longdo Dictionary
Straßenverkehr(n) |der, nur Sg.| การคมนาคมบนถนน, See also: R. der Luftverkehr,
einverstanden(adj pp.) ที่เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน เช่น Sie sind damit nicht einverstanden. (= Sie sind nicht dafür.) พวกเขา/คุณไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ , See also: Related: zustimmen
unvermeidlich(adj adv) ที่ไม่สามารถเลี่ยงได้
unverzüglich(adv) ในทันที, โดยเร็ว, โดยไม่รีรอ เช่น Die Einführung von Studienentgelten muss unverzüglich geschehen.
Grundlagenvertrag(n) |der, pl. Grundlagenverträge| ข้อตกลงพื้นฐาน เช่น Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedsstaaten hatten sich in der Nacht zum Samstag in Brüssel auf den Weg zu einem neuen Grundlagenvertrag als Ersatz für die gescheiterte EU-Verfassung verständigt.; Den Anstoß zu den Verhandlungen über den Grundlagenvertrag (

French-Thai: Longdo Dictionary
entamer une conversation(phrase) เริ่มต้นการสนทนา
envoyer(vt) 1)ส่งไปยังที่หนึ่งๆ เช่น Il envoie son enfant à l'école. 2)ส่งจดหมาย 3)ขว้าง
Image:
envie(n) |f, avoir envie de qc.| ความอยาก ความปรารถอยากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Hier j’ai eu envie de faire une soupe à l’oignon avec des croûtons gratinés au cantal.

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進2進変換;十進二進変換[じっしんにしんへんかん, jisshinnishinhenkan] (n) {comp} decimal to binary conversion [Add to Longdo]
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc. [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business [Add to Longdo]
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty [Add to Longdo]
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
FBI[エフビーアイ, efubi-ai] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI [Add to Longdo]
UNEP[ユネップ, yuneppu] (n) United Nations Environment Program; UNEP [Add to Longdo]
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink [Add to Longdo]
あべこべ[, abekobe] (adj-na,n) (on-mim) contrary; opposite; inverse; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter [Add to Longdo]
インバーター[いんばーたー, inba-ta-] inverter [Add to Longdo]
オペレーティング環境[オペレーティングかんきょう, opere-teingu kankyou] operating environment [Add to Longdo]
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) [Add to Longdo]
コードコンバータ[こーどこんばーた, ko-dokonba-ta] code converter [Add to Longdo]
コード変換[コードへんかん, ko-do henkan] code conversion, code translation [Add to Longdo]
コード変換器[コードへんかんき, ko-do henkanki] code converter [Add to Longdo]
コンバータ[こんばーた, konba-ta] (data) converter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 NV
   n 1: a state in the southwestern United States [syn: {Nevada},
      {Silver State}, {Battle Born State}, {Sagebrush State},
      {NV}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top