Search result for

nt

(92 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nt-, *nt*.
English-Thai: Longdo Dictionary
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
patently(adv) อย่างชัดเจน อย่างเห็นๆ
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม
government in exile(n) รัฐบาลพลัดถิ่น
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
internal medicine(n) อายุรกรรม
unrepentant(adj) ไม่รู้สึกว่าได้กระทำอะไรผิดไป, ไม่รู้สึกผิด
convenient(adj) สะดวก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nth    [ADJ] ใช้เน้นเมื่อกล่าวว่าเป็นสิ่งสุดท้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
NTBs (non-tariff barriers)ข้อกีดกันที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
NTSC (National Television Standards Committee)เอ็นทีเอสซี (คณะกรรมการระบบโทรทัศน์แห่งชาติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
NTP เอ็นทีพี
Normal Temperature and Pressure (NTP) หมายถึง สภาวะมาตรฐานที่มีอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียล (2710.15 องศาฟาเรนไฮด์) และมีความดัน 1 บรรยากาศ (1.011025 x 100000 Pa) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ntThis is the nth time I've told you to be careful.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nt. wt.abbr. net weight
ntsc(เอนทีเอสซี) ย่อมาจาก national television standards committee หมายถึง คณะกรรมการที่กำหนด มาตรฐานในระบบโทรทัศน์ เช่นมีอัตราการส่งอย่างไร มีจอภาพที่มีความละเอียดแค่ไหน มาตรฐาน NTSC นี้ ใช้ในสหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ แต่ยุโรป ใช้มาตรฐาน PAL
a vptre sante(เอวอ' ทระ'ซานเท) fr. เพื่อสุขภาพของท่าน (to your health)
ab intra(อาลอิน' ทรา) L. จากด้านข้าง, จากภายใน (from in side, from within)
abducent(แอบดู' เซนท) adj. ดึงออก, ซึ่งลักพา (abducting)
abducent nerveควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อภายนอกลูกตา
abentee ballotบัตรเลือกตั้งของผู้ที่ไม่มา (ซื่งมอบไว้ให้ก่อนล่วงหน้า) for an absentee Vote
aberrant goiterต่อมธัยรอยด์โต
abeyant(อะเบ' เอินทฺ) adj. ซึ่งระงับชั่วคราว
abirritant(แอบเบอ' ริทันทฺ) n. สิ่งที่บรรเทาอาการระคายเคือง (soothing, relieving)

English-Thai: Nontri Dictionary
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
abasement(n) การลดตัว,การถ่อมตัว,การน้อม,การเสื่อมศักดิ์
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
aberrant(adj) ผิดปกติ,ผิดวิสัย,วิปริต,วิปลาส
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง
abridgement(n) การย่อ,การทำให้สั้น
abridgment(n) การย่อ,การทำให้สั้น
absent(adj) ไม่มา,ไม่อยู่,ขาดประชุม,ไม่มี
absent(vt) ทำให้ไม่มา,ทำให้ไม่อยู่
ABSENT-absent-minded(adj) เหม่อ,เหม่อลอย,ใจลอย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[n.] (ā) EN: uncle ; aunt   FR: oncle [m] ; tante [f]
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชีพอิสระ[n. exp.] (āchīp itsara) EN: freelance   FR: indépendant [m]
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times   FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตภพ[n.] (adīttaphop) EN: past existence ; past life; previous life   FR: vie antérieure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NTH    EH1 N TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
NT    (n) (e2 n t ii1)

German-Thai: Longdo Dictionary
Anteil(n) |der, die Anteile| ส่วน, สัดส่วน
Ich bin unter Druck.ฉันกำลังเครียด
Entscheidung(n) |die, pl. Entscheidungen| การตัดสินใจ
Entwicklung(n) |die, pl. Entwicklungen| การพัฒนา
Entscheidungen(n) |pl.| , See also: die Entscheidung
Interesse(n) |das, pl. Interessen| ความสนใจ
Ministerpräsident(n) |der, pl. Ministerpräsidenten| รัฐมนตรีประจำรัฐ, ตำแหน่งผู้ว่าการรัฐใดๆ ในเยอรมนี เช่น Der Ministerpräsident von Beden-Württemberg heißt Erwin Teufel.
Montag(n) |der| วันจันทร์
Parlament(n) |das, pl. Parlamente| รัฐสภา
Prozent(n) |das| ร้อยละ, เปอร์เซ็นต์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
NT : Neues TestamentNT : New Testament [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ
enterprise(n) |f| บริษัท, กิจการ, อุตสาหกิจ
à bientôt!(phrase) แล้วพบกันเร็วๆ นี้
enchanté(adj) |-e| ยินดีที่ได้รู้จัก
applaudissements(n) |m/ที่เป็น pl. เสมอ| เสียงปรบมือ
comment allez-vous?((fig)) ท่าน/คุณเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
comment vas-tu?((fig)) เธอเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
étudiant|m, f. -e| นักศึกษา
carte d'étudiant(n) |f| บัตรประจำตัวนักศึกษา
foyer d'étudiants(n) |m| หอพักนักศึกษา, See also: S. la cité universitaire ,

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
胭脂魚[イェンツーユイ, ientsu-yui] (n) (uk) Chinese high fin banded shark (Myxocyprinus asiaticus) (chi [Add to Longdo]
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
2進化10進表示法[2しんか10しんひょうじほう, 2 shinka 10 shinhyoujihou] binary-coded decimal representation [Add to Longdo]
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
ぶら下がりインデント[ぶらさがりインデント, burasagari indento] hanging indent [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
べた塗り内部様式[べたぬりないぶようしき, betanurinaibuyoushiki] solid interior style [Add to Longdo]
を単位として[をたんいとして, wotan'itoshite] in increments of [Add to Longdo]
アーギュメント[あーぎゅめんと, a-gyumento] argument [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 NT
   n 1: an organization concerned to preserve historic monuments
      and buildings and places of historical interest or natural
      beauty; founded in 1895 and supported by endowment and
      private subscription [syn: {National Trust}, {NT}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 NT
     [Windows] New Technology (MS, OS, Windows)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 NT
     Netzwerk Terminator, Network Terminator (ISDN)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 NT
     Nome Time [-1100] (TZ)
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top