ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mr

M IH1 S T ER0   
118 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mr-, *mr*
English-Thai: Longdo Dictionary
MRI(n abbrev) ระบบสร้างภาพจากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Mr[ABBR] นาย (คำนำหน้าชื่อผู้ชาย), Syn. Mr.
Mr.[ABBR] นาย (คำนำหน้าชื่อผู้ชาย), Syn. Mr
Mrs[ABBR] นาง (คำนำหน้าชื่อหญิงที่แต่งงานแล้ว), Syn. Mrs.
Mr x[ABBR] คนลึกลับ
Mrs.[ABBR] นาง (คำนำหน้าชื่อหญิงที่แต่งงานแล้ว), Syn. Mrs
Mr. Big[SL] คนสำคัญ, See also: นายผู้ชาย
Mr.President[N] ท่านประธานาธิบดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mr(มิส'เทอ) n. นาย, Syn. mister pl. Messrs (เมส'เซอซ)
mr.(มิส'เทอ) n. นาย, Syn. mister pl. Messrs (เมส'เซอซ)
mrs.(มิส'ซิซ) n.,pl. Mrs.,Mmes (เมดาม',-แดม') นาง, Syn. mistress
alumroot(แอล' ลัมรูท) n. พืชจำพวก Heuchera ในอเมริการากของมันใช้เป็นยาฝาดสมาน
armrest(อาร์ม'เรสทฺ) n. ที่วางแขน
comrade(คอม'ริด,คอม'เรด) n. สหาย,เพื่อน,มิตรสนิท,เพื่อนสมาชิกหรือพรรค,สมาชิกพรรค คอมมิวนิสต์, Syn. friend,companion
comrade in armsn. ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา
omrโอเอ็มอาร์ย่อมาจาก optical mark reader หรือที่แปลว่า เครื่องอ่านสัญลักษณ์ด้วยแสง หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านตัวพิมพ์ หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ด้วยแสง นิยมใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) หรือตรวจข้อสอบแบบมีตัวเลือก (multiple choices) ฯ
primrose(พริม'ไรซ) n. พืชไม้ดอกสีเหลืองจำพวก Primula, สีเหลืองอ่อน, Syn. pale yellow
ramrod(แรม'รอด) n. ไม้กระทุ้งดินปืน,ไม้เขี่ยลำกล้องปืนให้สะอาด. adj. ตายตัว,แข็งทื่อ

English-Thai: Nontri Dictionary
Mr(n) นาย
Mrs(n) นาง
comrade(n) เพื่อน,สหาย,มิตร
comradeship(n) ความเป็นเพื่อน,มิตรภาพ
PRIMROSE primrose path(n) หนทางที่ราบรื่น
primrose(n) ดอกพริมโรส
steamroller(n) รถบดถนน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
MRA (magnetic resonance angiography)เอ็มอาร์เอ (ภาพเอ็มอาร์หลอดเลือด) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
MRI (magnetic resonance imaging)เอ็มอาร์ไอ (การสร้างภาพด้วยเรโซแนนซ์แม่เหล็ก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
MRI (magnetic resonance imaging)เอ็มอาร์ไอ (ภาพเอ็มอาร์) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
MRS (magnetic resonance spectroscopy)เอ็มอาร์เอส (สเปกโทรสโกปีเอ็มอาร์) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
MR/TFs Material/ Transfer Facilities โรงขนถ่ายและนำกลับคืนวัสดุ, โรงฟื้นวัสดุและขนถ่าย
สถานที่ขนถ่ายขยะและนำกลับคืนวัสดุมาใช้ใหม่ [สิ่งแวดล้อม]
MRFs (Material Recovery/Transfer Facility) โรงนำกลับคืนวัสดุ
Material Recovery Facility หมายถึง สถานที่สำหรับแยกขยะ เพื่อนำกลับมาใช้อีก เช่น การทำปุ๋ย การทำเป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
mRNAอาร์เอนเอนำรหัส, ดู messenger RNA [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
mRNAอาร์เอ็นเอทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการนำรหัสของดีเอ็นเอมาแปลเป็นโปรตีนในกระบวนการสร้างโปรตีน
mRNA (messenger RNA) เป็นอาร์เอ็นเอชนิดหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสร้างโปรตีน เริ่มจากลำดับเบสของดีเอ็นเอถอดรหัสเป็น mRNA เรียกกระบวนการนี้ว่า transcription หลังจากนั้นลำดับเบสทีละ 3 เบสที่เรียงติดกันของ mRNA แปลรหัสเป็นกรดอะมิโนแต่ละตัวเรียกกระบวนการนี้ว่า translation ในกระบวนการนี้อาศัย ribosome (จับกับ mRNA ในขณะเกิดการแปลรหัส) transfer RNA (tRNA) ทำหน้าที่ลำเลียงกรดอะมิโนเข้าสู่ ribosome เพื่อมาเชื่อมต่อเป็นโปรตีนตามรหัสของ mRNA หลังจากผ่านกระบวนการแปลรหัสได้โปรตีนที่เซลล์ต้องการ

แหล่งข้อมูล
สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย. “ดีเอ็นเอ: รหัสแห่งชีวิต” ในดีเอ็นเอ : ปริศนาลับรหัสชีวิต. หน้า 19-38. ปทุมธานี : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, 2546.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
MRI (n abbrev) (Magnetic Resonance Imaging) ระบบสร้างภาพจากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการสร้างภาพตัดขวางทางการแพทย์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Reid!คุณรี้ด The Green Hornet (2011)
Mr. Kirk?-คุณเคิร์ค Upside Down (2012)
Good morning, Mr. Jaeckel.อรุณสวัสดิ์ คุณแจ๊คเคิล The Great Dictator (1940)
- Mrs. Shoemaker's laundry.- ส่งผ้าที่ร้านทำรองเท้า The Great Dictator (1940)
You'd better take the key. Mrs. Jaeckel and I are going out.เธอควรจะเอากุญแจไปด้วย คุณแจ๊คเคิลกับฉันจะออกไปข้างนอก The Great Dictator (1940)
Mr. Jaeckel has talked about you.คุณแจ๊คเคิล ได้พูดถึงคุณบ่อยๆ The Great Dictator (1940)
Mrs. Shoemaker's laundry!ฉันซักผ้าให้คุณนาย ช่างทำรองเท้า The Great Dictator (1940)
The trouble, Mr. Jaeckel, is you're so used to bad times, you're unhappy without them.มีแต่ปัญหา คุณแจ็คเคิล คุณกำลังผ่านช่วงเวลาที่เลวร้าย The Great Dictator (1940)
Mr. Jaeckel says it's beautiful.คุณ แจ็คเคิล บอกว่ามันสวยมาก. The Great Dictator (1940)
Mr. Jaeckel said he'd take me with him.คุณแจ็คเคิล จะพาฉันไปด้วย The Great Dictator (1940)
Hannah, you come and help Mrs. Jaeckel with the supper.ฮันนาห์ เธอต้องมาช่วยเรา คุณนาย แจ็คเคิลต้องการลูกมือ The Great Dictator (1940)
- It's me, Mr. Mann.- ผมเอง เมน ไง The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mrTom's friends called him Mr Money Bags.
mrMr Gilmore is not so well-known as to need no introduction.
mrMr Crouch, what do you do?
mrMr Ikeda wants to buy a new car.
mrDebit Mr Hill with $100.
mrIt seems that Mr Brooke is an honest man.
mrMr Smith is too polite to say anything bad about others.
mrThey all account Mr James an able businessman.
mrYou also know Mr Kimura very well.
mrMr Jones is very sensitive to the nuances of English and American usage.
mrMr Pryor collapsed with a subarachnoid haemorrhage when rehearsing for a performance in Paris. He was taken to local hospital but passed away at 4:23 pm.
mrLast night Mr A called me up to say he could not attend today's meeting.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มร.[N] Mister, See also: Mr., Syn. นาย
นาง[N] Mrs., See also: mistress, madame, Example: นางสมหญิงถูกโจรงัดแงะบ้านเมื่อวานนี้, Count unit: คน, Thai definition: คำประกอบหน้าคำเพื่อแสดงว่าเป็นเพศหญิงผู้มีสามีแล้ว
นาย[N] mister, See also: Mr., Ant. นาง, นางสาว, Example: เดือนหน้าผมต้องไปเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจากเด็กชายเป็นนายแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: คำนำหน้าชื่อชายที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลิม อยู่บำรุง[n. prop.] (Chaloēm Yūbamrung) EN: Chalerm Yubamrung   FR: Chalerm Yubamrung
ดำรง พุฒตาล [n. prop.] (Damrong Phuttān) EN: Dumrong Poottan   FR: Dumrong Poottan
ไก่ฟ้าหางลายขวาง[n. exp.] (kaifā hāng lāi khwāng) EN: Hume's Pheasant ; Mrs Hume's Pheasant   FR: Faisan de Hume [m]
คุณ...[X] (khun ...) EN: Miss ; Mister ; Missis ; Ms ; Mr ; Mrs   FR: M. ; Mme ; Mlle
คุณนาย[n.] (khunnāi) EN: madam ; madame ; lady ; Mrs   FR: madame [f]
เกี่ยวกับอเมริกา[adj.] (kīokap Amērikā) EN: American ; related to Amrica   FR: américain
แหม่ม[n.] (maem) EN: ma'am ; white woman ; madam ; mrs.   FR: femme occidentale [f] ; madame
หม่อง[X] (mǿng) EN: Maung (Mr)   FR: Monsieur
นาย...[n.] (Nāi ...) EN: Mister ... ; Mr ...   FR: Monsieur ... ; M. ...
นาง [n.] (nāng) EN: Mrs ; woman ; lady   FR: madame [f] ; Mme

CMU English Pronouncing Dictionary
MR    M IH1 S T ER0
MR.    M IH1 S T ER0
MRS    M IH1 S IH0 Z
MROZ    M R AA1 Z
MRUK    M R AH1 K
MRS.    M IH1 S IH0 Z
MRAZ    M R AE1 Z
MRAZIK    M R AA1 Z IH0 K
MRAZEK    M R AA1 Z EH0 K
MROTEK    M R OW1 T EH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mr    (n) mˈɪstər (m i1 s t @ r)
Mrs    (n) mˈɪsɪz (m i1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好好先生[Hǎo hǎo xiān sheng, ㄏㄠˇ ㄏㄠˇ ㄒㄧㄢ ㄕㄥ˙, ] Mr Goody-goody; yes-man (sb who agrees with anything), #59,016 [Add to Longdo]
公羊传[Gōng yáng zhuàn, ㄍㄨㄥ ㄧㄤˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] Mr Gongyang's annals or commentary on 春秋, early history, probably written by multiple authors during Han dynasty, same as 公羊春秋|公羊春秋 [Add to Longdo]
公羊春秋[Gōng yáng chūn qiū, ㄍㄨㄥ ㄧㄤˊ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, ] Mr Gongyang's annals or commentary on 春秋, early history, probably written during Han dynasty, same as 公羊傳|公羊传 [Add to Longdo]
吕氏春秋[Lǚ shì chūn qiū, ㄌㄩˇ ㄕˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, / ] Mr Lü's Annals, a historical miscellany from the point of view of Qin kingdom politician Lü Buwei 呂不韋|吕不韦 [Add to Longdo]
吕览[Lǚ lǎn, ㄌㄩˇ ㄌㄢˇ, / ] Mr Lü's Annals, same as 呂氏春秋|吕氏春秋 [Add to Longdo]
左氏春秋[Zuǒ shì chūn qiū, ㄗㄨㄛˇ ㄕˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, ] Mr Zuo's Spring and Autumn Annals, attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明; usually called Zuo Zhuan 左傳|左传 [Add to Longdo]
春秋左氏传[chūn qiū Zuǒ shì zhuàn, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ ㄗㄨㄛˇ ㄕˋ ㄓㄨㄢˋ, / ] Mr Zuo's Spring and Autumn Annals, attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明; usually called Zuo Zhuan 左傳|左传 [Add to Longdo]
朱云折槛[Zhū Yún zhē kǎn, ㄓㄨ ㄩㄣˊ ㄓㄜ ㄎㄢˇ, / ] Mr Zhu Yun breaks the railing (成语 saw); to challenge and admonish boldly [Add to Longdo]
谷梁传[Gù Liáng zhuàn, ㄍㄨˋ ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] Mr Yuliang's annals or commentary on 春秋, early history probably written during Han dynasty [Add to Longdo]
革兰氏[Gé lán shì, ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄕˋ, / ] Mr Gram; Dr. Hans Christian Jaochim Gram (1953-1938), Danish doctor and inventor of the Gram stain 革蘭氏染色法|革兰氏染色法 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Mrd.คำย่อของ Milliard
umrechnen(vt) |rechnete um, hat umgerechnet, in etw.(A)| คำนวณเปลี่ยนหน่วย เช่น Euro in Baht umrechnen คำนวณเปลี่ยนเงินยูโรเป็นเงินบาท

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fam. : Familie (als Adresse)Mr & Ms ... [Add to Longdo]
Mrd. : Milliarde(n)bn : billion [Add to Longdo]
Mrd. : Milliarde(n)a thousand million [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MMRワクチン[エムエムアールワクチン, emuemua-ruwakuchin] (n) MMR vaccine (for measles, mumps and rubella) [Add to Longdo]
MRI[エムアールアイ, emua-ruai] (n) (See 磁気共鳴映像法) magnetic resonance imaging; MRI [Add to Longdo]
MRSA[エムアールエスエー, emua-ruesue-] (n) (See メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA [Add to Longdo]
NMR[エヌエムアール, enuemua-ru] (n) (See 核磁気共鳴) nuclear magnetic resonance; NMR [Add to Longdo]
mRNA[エムアールエヌエー, emua-ruenue-] (n) (See メッセンジャーRNA) messenger RNA; mRNA [Add to Longdo]
さん[, san] (suf) (1) Mr, Mrs, Miss or Ms; (2) honorific used with occupational titles; (P) [Add to Longdo]
アームレスト[, a-muresuto] (n) armrest [Add to Longdo]
エムアールエヌエー[, emua-ruenue-] (n) mRNA [Add to Longdo]
オムロン[, omuron] (n) Omron Corporation (Japanese electronics firm); (P) [Add to Longdo]
プリムラ[, purimura] (n) primula (any flower of genus Primula, which includes primroses, cowslips and cyclamens) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
光学式マーク読み取り装置[こうがくしきマークよみとりそうち, kougakushiki ma-ku yomitorisouchi] Optical Mark Reader, OMR [Add to Longdo]
資財所要量計画[しざいしょようりょうけいかく, shizaishoyouryoukeikaku] MRP, Material Requirement Planning [Add to Longdo]
磁気共鳴画像[じききょうめいがぞう, jikikyoumeigazou] magnetic resonance imaging (MRI) [Add to Longdo]
磁気共鳴診断装置[じききょうめいしんだんそうち, jikikyoumeishindansouchi] MRI, magnetic resonance imaging [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Goodman \Good"man\, n. [Good + man]
   [1913 Webster]
   1. A familiar appellation of civility, equivalent to "My
    friend", "Good sir", "Mister;" -- sometimes used
    ironically. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       With you, goodman boy, an you please. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A husband; the master of a house or family; -- often used
    in speaking familiarly. [Archaic] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Say ye to the goodman of the house, . . . Where is
       the guest-chamber ?          --Mark xiv.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the early colonial records of New England, the term
      goodman is frequently used as a title of designation,
      sometimes in a respectful manner, to denote a person
      whose first name was not known, or when it was not
      desired to use that name; in this use it was nearly
      equivalent to {Mr.} This use was doubtless brought with
      the first settlers from England.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mr \Mr.\ .
   The customary abbreviation of Mister in writing and printing.
   See {Master}, 4.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Mr
   n 1: a form of address for a man [syn: {Mister}, {Mr}, {Mr.}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MR
     MODEM Ready (MODEM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MR
     Magneto - Resistive (HDD)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MR
     Modified Read (Fax)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top