ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mosts

M OW1 S T   
565 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mosts-, *mosts*, most
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mosts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mosts*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
most[ADJ] มากที่สุด
most[ADJ] มากที่สุด, Syn. greatest, many, Ant. few, scant
most[PRON] จำนวนมากที่สุด, See also: ปริมาณมากที่สุด, Syn. maximum, Ant. minimum, least
most[ADV] ที่สุด, See also: มากที่สุด, มาก, Syn. much
most[N] ส่วนใหญ่
almost[ADV] เกือบจะ, See also: เกือบ, จวนจะ, จวนเจียน, จวน, แทบจะ, เกือบถึง, Syn. nearly, all but
inmost[ADJ] สุดซึ้ง, See also: ลึกที่สุด, Syn. deepest, intimate, secret, innermost
mostly[ADV] ส่วนมาก, See also: โดยมาก, ส่วนใหญ่, โดยปกติ, Syn. chiefly, essentially, Ant. specifically
upmost[ADJ] สูงสุด, See also: สุดยอด, เหนือสุด, Syn. uppermost, Ant. lowest
utmost[ADJ] สุดขีด, See also: อย่างมาก, Syn. ultimate
utmost[N] ระดับสูงสุด, Syn. highest, Ant. lowest
at most[IDM] ที่น่าเป็นไปได้มากที่สุด, See also: ที่สำคัญที่สุด
endmost[ADJ] ไกลที่สุด, See also: ท้ายที่สุด, Syn. farthest, last
midmost[N] ตรงกลาง, See also: กึ่งกลาง, Syn. central
outmost[ADJ] ซึ่งอยู่นอกสุด, See also: ซึ่งอยู่ไกลสุด, Syn. furthest, outermost
topmost[ADJ] สูงสุด, Syn. uppermost, first, leading, highest
foremost[ADJ] สำคัญที่สุด, Syn. chief
foremost[ADJ] หน้าสุด
headmost[ADJ] ก้าวหน้าที่สุด, Syn. foremost
hindmost[ADJ] หลังที่สุด, See also: สุดท้าย, Syn. hind, posterior, rear
rearmost[ADJ] ซึ่งอยู่หลังสุด
aftermost[ADJ] ท้ายสุด
innermost[ADJ] ซึ่งอยู่ส่วนในสุด, See also: ซึ่งอยู่ลึกที่สุด, Syn. deepest, inner, inside
innermost[ADJ] ส่วนตัว, See also: ซึ่งเป็นความลับ, Syn. inmost, personal, Ant. outermost
outermost[ADJ] นอกสุด, See also: ไกลสุด, Ant. innermost
southmost[ADJ] ใต้สุด
sternmost[ADJ] ท้ายสุด
undermost[ADJ] ต่ำสุด, See also: ใต้สุด, ลึกสุด, Syn. lowest, deepest, lowermost, nethermost, bottom, Ant. topmost, highest
undermost[ADV] ต่ำสุด, See also: ใต้สุด, ลึกสุด, Syn. lowermost, Ant. topmost
uppermost[ADJ] สูงสุด, See also: บนสุด, สุดยอด, ซึ่งอยู่บนสุด, Syn. upmost, topmost
uppermost[ADV] ในตำแหน่งสูงสุด, See also: ในตำแหน่งสุดยอด, Syn. highest
uttermost[ADJ] เต็มที่, See also: สุดขีด, สุดเหวี่ยง, Syn. utmost
uttermost[N] ระดับสูงสุด, See also: จำนวนมากที่สุด, Syn. utmost
hemostatic[N] สิ่งที่ใช้ห้ามเลือด
hemostatic[ADJ] ีซึ่งห้ามเลือด
lattermost[ADJ] ล่าสุด, See also: หลังสุด, สุดท้าย
nethermost[ADJ] ต่ำที่สุด
thermostat[N] เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า เช่น ที่ใช้ในเตาอบ, See also: เครื่องอัตโนมัติสำหรับควบคุมความร้อน
easternmost[ADJ] สุดทิศตะวันออก, See also: สุดทิศบูรพา
farthermost[ADJ] ไกลมากที่สุด, See also: ห่างมากที่สุด, Syn. farthest
furthermost[ADJ] ไกลที่สุด, Syn. farthest, furthest
most of all[IDM] เหนือสิ่งอื่นใด, See also: ที่สำคัญที่สุด
northermost[ADJ] ทางเหนือสุด
westernmost[ADJ] ซึ่งอยู่ไกลที่สุดทางทิศตะวันตก, Syn. western
northernmost[ADJ] ซึ่งตั้งอยู่ไกลที่สุดทางทิศเหนือ, See also: ซึ่งอยู่เหนือสุด
southernmost[ADJ] ทางใต้สุด
sternforemost[ADV] อืดอาด, See also: เก้งก้าง
make the most of[IDM] ทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
first and foremost[IDM] สิ่งสำคัญที่สุดอย่างแรก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aftermost(อาฟ' เทอะโมสทฺ, แอฟ-') adj.,n. หลังเที่ยง, บ่าย
almost(แอล' โมสทฺ) adv. เกือบจะ, แทบจะ, จวนจะ, จวนเจียน (nearly, approximately)
bottommostadj. เกี่ยวกับพื้น,ลึกที่สุด,ต่ำที่สุด,ก้น
easternmostadj. สุดตะวันออก,สุดบูรพาทิศ
endmostadj. ปลายสุด,ท้ายสุด,ไกลสุด
farthermostadj. ไกลที่สุด
foremost(ฟอร์'โมสทฺ) adj. หน้าสุด,ก่อนสุด,ชั้นเยี่ยม,สำคัญที่สุด, Syn. leading
furthermostadj. ไกลที่สุด
haemostatn. เครื่องมือหรือยาห้ามโลหิต.
headmostadj. ก้าวหน้าที่สุด,เจริญที่สุด
hemostatn. เครื่องมือหรือยาห้ามโลหิต.
hemostatic(ฮีมะสแทท'ทิค) adj. ห้ามเลือด. n. ยาห้ามเลือด., Syn. haemostatic
hindermostadj.ดูhindmost, Syn. hindmost
hindmost(ไฮนดฺ'โมสทฺ) adj. หลังที่สุด,สุดท้าย, Syn. hindermost
inmost(อิน'โมสทฺ) adj. ซึ่งอยู่ลึกเข้าไปที่สุด,ในสุดลึกซึ้ง,ส่วนก้นบึง, Syn. intimate
innermost(อิน'เนอโมสทฺ) adj. ในสุด,เข้าไปในสุด. n. ส่วนในสุด,ส่วนที่อยู่ลึกที่สุด
lattermost(แลท'เทอโมสทฺ) adj. ล่าสุด,หลังสุด,สุดท้าย, Syn. latest,last
most(โมสทฺ) adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากที่สุด,ส่วนใหญ่. n. จำนวนที่มากที่สุด,ปริมาณที่มากที่สุด,เลขที่สูงสุด,คนส่วนใหญ่,-Phr. (at the most อย่างมากที่สุด) adv. มากที่สุด,เกือบจะ
mostly(โมสทฺ'ลี) adv. ส่วนมาก, Syn. principally
northernmost(นอร์ธ'เธิร์นโมสทฺ) adj. เหนือสุด
outermost(เอา'เอทโมสทฺ) adj. นอกสุด,ไกลสุด,ห่างใจกลางที่สุด
outmost(เอาทฺ'โมสทฺ) adj. นอกสุด,ไกลสุด,ห่างจากศูนย์กลางที่สุด
rearmost(เรีย'โมสทฺ) adj. หลังสุด,ท้าย
southernmostadj. ใต้สุด
sternforemostadv. โดยมีส่วนหางพุ่งไปข้างหน้า,งุ่มง่าม อืดอาด,เก้งก้าง
sternmostadj. ท้ายสุด,ห้องสุด,ใกล้หลังสุด, Syn. farthest aft
thermostat(เธอ'โมสแทท) n. เครื่องมืออัต-โนมัต'สำหรับควบคุมความร้อน., See also: thermostatic adj.
topmostadj. สูงสุด
upmost(อัพ'โมสทฺ) adj. =uppermost (ดู)
utmost(อัท'โมสทฺ) adj.,n. (จำนวน,ระดับ) สุดเหวี่ยง,สุดขีด,ที่สุด,ไกลสุด,ใหญ่สุด., Syn. maximum,maximal,extreme,remotest,uttermost
uttermost(อัท'เทอโมสทฺ') adj.,n. (จำนวน,ระดับ) เต็มที่,สุดขีด,ไกลสุด,สมบูรณ์,ยิ่งยวด,มากสุด,สูงสุด., Syn. extreme,utmost,greatest

English-Thai: Nontri Dictionary
almost(adv) แทบ,จวนเจียน,เกือบจะ
easternmost(adj) สุดทางทิศตะวันออก,อยู่ทางตะวันออกสุด
foremost(adj) มาก่อน,แรก,หน้าสุด,สำคัญ,ชั้นเยี่ยม,ดีเยี่ยม
headmost(adj) ทีแรก,ก่อนเพื่อน,นำหน้า,อยู่หน้า,เป็นที่หนึ่ง
hindermost(adj) ข้างหลังที่สุด,ล้าหลังที่สุด,อยู่หลังสุด
hindmost(adj) ข้างหลังที่สุด,ล้าหลังที่สุด,อยู่หลังสุด
inmost(adj) ข้างในสุด,ชั้นในสุด,มิดชิด,ลึกสุด,ก้นบึ้ง
innermost(adj) ข้างในสุด,ที่สุด,ลึกที่สุด
midmost(adj) ซึ่งอยู่ตรงกลาง,ซึ่งอยู่ใกล้จุดกลาง
most(adj,adv) มากที่สุด,ที่สุด,ส่วนมาก,โดยมาก,สุดขีด
most(n) คนส่วนใหญ่,เลขสูงสุด,จำนวนที่มากที่สุด
mostly(adv) โดยมาก,ส่วนมาก,โดยทั่วไป
nethermost(adj) ต่ำที่สุด,ใต้สุด,ในสุด
northernmost(adj) เหนือสุด
outermost(adj) ภายนอกสุด,ไกลสุด
thermostat(n) เครื่องบังคับอุณหภูมิ,เครื่องควบคุมความร้อน
topmost(adj) สูงสุด,ยอดสุด
upmost(adj) สูงสุด,เหนือสุด,สุดยอด,สำคัญที่สุด
uppermost(adj) สูงสุด,บนสุด,เหนือสุด,สุดยอด,สำคัญที่สุด
utmost(adj) สูงสุด,ปลายสุด,สุดเหวี่ยง
utmost(n) ขีดสุด,ระดับสูงสุด,จำนวนมากที่สุด
uttermost(adj) ที่สุด,เต็มที่,ยิ่งยวด,สูงสุด,สุดขีด
uttermost(n) ระดับสูงสุด,ความเต็มที่,ความยิ่งยวด
westernmost(adj) สุดทางตะวันตก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proportional thermostatเทอร์มอสแตตแบบสัดส่วน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
limiting thermostatเทอร์มอสแตตแบบขีดจำกัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse-acting thermostatเทอร์มอสแตตแบบทำงานผันกลับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
room thermostatเทอร์มอสแตตในห้อง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
remote bulb thermostatเทอร์มอสแตตแบบหางกระเปาะ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
outdoor thermostatเทอร์มอสแตตนอกอาคาร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ophthalmosteresisการเสียตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
almost everywhereเกือบทุกแห่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
almost periodic functionฟังก์ชันเกือบเป็นคาบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
modulating thermostatเทอร์มอสแตตแบบต่อเนื่อง มีความหมายเหมือนกับ proportional thermostat [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
most favoured nationชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
most favoured nationชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
most-favoured nation clauseข้อกำหนดว่าด้วยชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
most-favoured-nation clauseข้อกำหนดว่าด้วยชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clause, most-favoured-nationข้อกำหนดว่าด้วยชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
defrost thermostatเทอร์มอสแตตละลายน้ำแข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
day-night thermostatเทอร์มอสแตตแบบกลางวัน-กลางคืน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
de-ice thermostatเทอร์มอสแตตละลายเกล็ดน้ำแข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct-acting thermostatเทอร์มอสแตตแบบทำงานโดยตรง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
forceps, haemostatic; forceps, hemostaticคีมห้ามเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forceps, hemostatic; forceps, haemostaticคีมห้ามเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fan thermostatเทอร์มอสแตตพัดลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
electrohaemostasis; electrohemostasisการห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrohemostasis; electrohaemostasisการห้ามเลือดด้วยไฟฟ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thermostabileคงตัวในความร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thermostatตัวควบคุมอุณหภูมิ, ตัวปรับอุณหภูมิ [มีความหมายเหมือนกับ thermoregulator ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thermostatเทอร์มอสแตต [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
thermostatเทอร์มอสแตต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
thermostatic air cleaner; thermostatically controlled air cleanerหม้อกรองอากาศควบคุมด้วยเทอร์มอสแตต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
thermostatic expansion valveวาล์วระเหยสารทำความเย็นแบบทำงานด้วยอุณหภูมิ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
thermostatic gaugeเกจเทอร์มอสแตต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
thermostatically controlled air cleaner; thermostatic air cleanerหม้อกรองอากาศควบคุมด้วยเทอร์มอสแตต [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
thermosteresisการลดอุณหภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemostatic; haemostyptic๑. -ห้ามเลือด, -คัดเลือด๒. สารห้ามเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemostatic forceps; forceps, hemostaticคีมห้ามเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemostyptic; haemostatic๑. -ห้ามเลือด, -คัดเลือด๒. สารห้ามเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hemostatic forceps; forceps, haemostaticคีมห้ามเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemostasis๑. การห้ามเลือด, การคัดเลือด๒. การขัดขวางการไหลของเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemostasisการห้ามเลือด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
haemostat๑. คีมบีบหลอดเลือด๒. สารบีบหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
haemostat๑. คีมบีบหลอดเลือด๒. ยาห้ามเลือด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
nation, most favouredชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
utmost good faithความสุจริตใจอย่างยิ่ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
The Most Admired Knowledge Enterprisesองค์กรที่มีการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ที่ดีเลิศทั่วโลก [การจัดการความรู้]
Hemostasisการห้ามเลือด [TU Subject Heading]
Hemostatic techniquesเทคนิคการห้ามเลือด [TU Subject Heading]
Most Probable Number ตัวเลขน่าจะเป็นที่สุด
จำนวนจุลินทรีย์ต่อหน่วยปริมาตรวัดในเชิงสถิติ [สิ่งแวดล้อม]
Most Favoured Nation (MFN) Treatmentการประติบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (ใช้ในวงการกฎหมายระหว่างประเทศ) [การทูต]
Chemosterilantsสารทำให้แมลงเป็นหมัน [การแพทย์]
Almost widespread rainฝนเกือนทั่วไป [อุตุนิยมวิทยา]
thermostatตัวควบคุมอุณหภูมิ, อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิให้คงตัว โดยใช้หลักว่าเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปจะทำให้แผ่นโลหะคู่หรือแก๊สขยายตัวหรือหดตัว ซึ่งจะควบคุมการเปิด - ปิดของวงจรไฟฟ้าได้โดยอัตโนมัติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Most Likelyใกล้เคียงที่สุด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Arm yourself, bomb.Mach dich scharf, Bombe! VORSICHT THERMOSTELLARES GERÄT Dark Star (1974)
Armed.VORSICHT THERMOSTELLARES GERÄT Bin scharf. Dark Star (1974)
...VORSICHT THERMOSTELLARES GERÄT Dark Star (1974)
If that isn't enough, there's microphones, electric eyes, pressure-sensitive mats, vibration detectors, tear gas, and even thermostats that detect the slightest rise in temperature.Und als ob das nicht genug wäre, gibt es Mikrofone, elektrische Augen, druckempfindliche Matten, Vibrationsdetektoren, Tränengas und Thermostate, die den geringsten Temperaturanstieg feststellen. Thunderbolt and Lightfoot (1974)
Between a great Bordeaux and a little cider.Für ihn ist auch ein großer Bordeaux mit einem Apfelmost identisch! The Wing or The Thigh? (1976)
Zero Mostel, 25 seconds.Zero Mostel, 25 Sekunden. Zero Mostel (1977)
Mr. Mostel?Mr. Mostel? Zero Mostel (1977)
- Hey, Fozzie, where's Mr. Mostel?Wo ist Mr. Mostel, Fozzie? Zero Mostel (1977)
It's The Muppet Show with our very special guest star, Mr. Zero Mostel.Hier ist Die Muppet Show mit unserem Gaststar, Mr. Zero Mostel! Zero Mostel (1977)
He acts, he sings, he dances, he does comedy, and they all add up to a great big zero for Zero Mostel.Er schauspielert, er singt, er tanzt, und all das zusammen ergibt den großen Zero Mostel! Zero Mostel (1977)
Ladies and gentlemen, Mr. Zero Mostel.Meine Damen und Herren: Mr. Zero Mostel! Zero Mostel (1977)
We got... Fozzie is doing a pantomime with Zero Mostel.Fozzie macht ein Theaterstück mit Zero Mostel. Zero Mostel (1977)
- Uh, excuse me, Mr. Mostel.- Entschuldigen Sie, Mr. Mostel. Zero Mostel (1977)
Now you stop that, Mr. Mostel.Das reicht jetzt, Mr. Mostel. Zero Mostel (1977)
# The most beautiful drink in the worldThe most beautiful drink in the world Equus (1977)
That means you'd have to get into the marshaling yards at Mostar.Das bedeutet, Sie müssten zum Rangierbahnhof in Mostar gelangen. Force 10 from Navarone (1978)
Vasile Ion, 28 and Ernst Gramoste, a foreigner.Vasile Ion, 28 Jahre alt und Ernst Gramoste, ein Ausländer. Un om în loden (1979)
- Ernest Gramoste?- Ernest Gramoste? Un om în loden (1979)
- What did Gramoste suffer from?- Welche Krankheit hatte Gramoste? Un om în loden (1979)
Ernest Gramoste entered the country on September 25, checked in at theWie ist das möglich? Ernest Gramoste betrat das Land am 25.09., ließ sich, am 30.09. Un om în loden (1979)
Who keeps Gramoste posted?Wer informiert Gramoste? Un om în loden (1979)
- Ernest Gramoste.- Ernest Gramoste. Un om în loden (1979)
Who's Ernest Gramoste?Wer ist Ernest Gramoste? Un om în loden (1979)
Didn't Gramoste phone on purpose from the booth in front of Aman's house?Hat Gramoste nicht absichtig aus der Zelle, vor Amans Haus telefoniert? Un om în loden (1979)
- Gramoste killed him.- Gramoste hat ihn umgebracht. Un om în loden (1979)
I was afraid of Gramoste, I swear. Now I tell you everything I know.Ich fürchtete Gramoste, ich schwör's. Ich sage Ihnen alles was ich weiß. Un om în loden (1979)
He was to give Gramoste information for a year.Er sollte Gramoste ein Jahr lang mit Infos versorgen. Un om în loden (1979)
Gramoste used him to put you off track...Gramoste benützte ihn, um Sie irre zu führen. Un om în loden (1979)
Gramoste taught me what to tell you.Gramoste belehrte mich, was ich sagen sollte. Un om în loden (1979)
"You forgot the mustard!""Da war kein Mostrich bei!" Wie soll man leben, wenn man nicht sterben will (1980)
The whole thermostat. That's the toaster, the spreader and the slicer all gone.Der Toaster ist kaputt: der Thermostat, der Brotstreicher, die Schneideeinheit! Time Bandits (1981)
Stupid thermostat!-Dämlicher Thermostat! Deadly Maneuvers (1982)
Stupid thermostat!Dämlicher Thermostat. Deadly Maneuvers (1982)
Stupid thermostat!Dämlicher Thermostat. Deadly Maneuvers (1982)
Madam... I cannot say that I wouldn't be delighted... but I fear, despite your persistence... that I have work to do up and beyond... this apple season and will be in the service... of Lord Charborough until next year's apples... have all been drunk as cider.Ich kann nicht sagen, dass ich nicht entzückt wäre, aber trotz Eurer Beharrlichkeit stehe ich bis über die nächste Apfelernte hinaus im Dienste von Lord Charborough, bis die Äpfel des nächsten Jahres alle als Most getrunken sind. The Draughtsman's Contract (1982)
♪ Spring can really hang you up the most* Spring can really hang you up the most Under Fire (1983)
Avco Embassy, 1968.Zero Mostel, Gene Wilder, AVCO Embassy, 1968. Springtime for Steele (1985)
Hoping to make a fortune, Mostel and Wilder mount the worst possible play they can find-Wilder und Mostel inszenieren ein schlechtes Stück. Springtime for Steele (1985)
Only thing I know out that way is the old cider mill.In der Richtung kenne ich nur die alte Mostmühle. Burn Out (1985)
Your thermostat's gone, and then some.Ihr Thermostat ist hinüber, und zwar wie. Brazil (1985)
- Yeah, babe. Let me look at the thermostat.Ich sehe mal nach dem Thermostat. A Nightmare on Elm Street 2: Freddy's Revenge (1985)
We've come here to ask you Most humbly~ We've come here to ask you most humbly, ~ Water (1985)
It's three times of what it used to be.Und wir lassen das Thermostat auf 21 °C. Keepin' the Faith (1986)
You two have premiered on the agency's most-wanted chart at number three, uh, with a bullet.Ihr 2 steht jetzt auf der Most-Wanted-Liste der Agentur auf Platz Nummer 3. Stemwinder: Part 2 (1986)
Fangs like these make me the most potentFangs like these make me the most potent Footrot Flats: The Dog's Tale (1986)
Gee, Al, do you think this means you'll be on America's Most Wanted?Ob das wohl heißt, dass du in America's Most Wanted kommst? He Thought He Could (1988)
¶ Got benefits most people never see ¶¶ Got benefits most people never see ¶ Twins (1988)
If you're still cold I have an extra heater thermal underwear and an old fox that belonged to my grandmother. There's no more coffee.Falls dir... noch kalt ist, habe ich eine Heizung und Thermostrumpfhosen und... einen alten Silberfuchs von meiner Oma. L'étudiante (1988)
So let's make the most of this beautiful daySo let's make the most of this beautiful day The 'Burbs (1989)
And a thermostat on a home furnace...Und ein Thermostat an einem normalen Heizofen... The 'Burbs (1989)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mostA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
mostA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
mostA cookie almost choked the baby.
mostAfter the war most of the highways were in urgent need of repair.
mostAgain Hawking was almost ready to give up.
mostA gas stove provides the most even heat for cooking.
mostAlex is for the most part just an ordinary bird.
mostAll of us most die some day.
mostAlmost.
mostAlmost all boys can play baseball.
mostAlmost all girls are kind.
mostAlmost all Japanese boys like to play baseball.
mostAlmost all my records were imported from Germany.
mostAlmost all of the passenger in the bus were asleep when the accident happened.
mostAlmost all of the pupils were in the classroom.
mostAlmost all of the reviews of the play were favorable.
mostAlmost all parents in Japan attend to the education of their children.
mostAlmost all parents see to the education of their children.
mostAlmost all people don't think that we are sisters.
mostAlmost all societies now have a money economy based on coins and paper bills of one kind or another.
mostAlmost all the dogs are alive.
mostAlmost all the leaves have fallen.
mostAlmost all the leaves went off the tree.
mostAlmost all the people believed the rumor.
mostAlmost all the students believed the rumor.
mostAlmost all the students enjoy their school life.
mostAlmost all the students know about it.
mostAlmost all the students like English.
mostAlmost all the workers objected to working at night.
mostAlmost all the work is done now.
mostAlmost everybody appreciates good food.
mostAlmost everybody was invited.
mostAlmost every day he goes to the river and be doing fishing.
mostAlmost everyone in the class voted in favor of having a thank-you party for the teachers.
mostAlmost everything that is great has been done by youth.
mostAlmost every tourist carries a camera with him.
mostAlmost no one believed her.
mostAlmost no one believed him.
mostAlmost no one goes to the same classes.
mostAlmost one-third of all office workers wear spectacles.
mostA long time ago, most people lived in groups that moved around as the seasons changed.
mostAlthough most islands in the ocean have been mapped, the ocean floor is generally unknown.
mostAmericans participate in most sports.
mostAmericans spend most of their lives working, being productive.
mostAmong interesting games, Mahjong is the most interesting.
mostAmong my cousins, you know, there's a girl with the most enormous breasts.
mostA most credible hypothesis is the one that limits the number of elements in the domain T.
mostA most horrible thing befell him.
mostA motel is like a hotel only much smaller and is used mostly by people traveling by automobile.
mostAnd, most important of all, the stone does not tell us what kind of happiness we should find in that house.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลิบ[ADJ] far apart, See also: far, distant, remote, almost out of sight, Syn. ลิบลิ่ว, ลิบตา, Example: ฉันมองลงไปยังเชิงดอยที่อยู่ไกลลิบ เห็นแปลงดอกไม้หลากสีสรรอยู่ที่นั่นด้วย, Thai definition: สุดสายตา (ใช้เฉพาะไกลกับสูง)
ค่อนคืน[ADV] almost the whole night, Ant. ค่อนวัน, Example: มันเที่ยวเลาะเล็มหญ้าระบัดอยู่จนค่อนคืน, Thai definition: เกือบทั้งคืน, เกือบสว่าง
ค่อนวัน[ADV] almost the whole day, Ant. ค่อนคืน, Example: แม่จำปีคนแข็งแรงเคยโม่แป้งได้เป็นค่อนวัน, Thai definition: เกือบทั้งวัน
จ่อคอหอย[V] point at someone's throat, See also: almost touch the throat, Example: คนร้ายใช้มีดปลายแหลมจ่อคอหอยตัวประกันไว้, Thai definition: เอาอาวุธจี้ตรงคอหอยจะหลีกเลี่ยง
สุดท้าย[ADJ] last, See also: hindmost, Syn. หลังสุด, ทีหลัง, ท้าย, Ant. แรก
สูงสุด[ADJ] highest, See also: utmost, Ant. ต่ำสุด, น้อยสุด
สูงสุด[ADJ] supreme, See also: most excellent, Syn. ดีเลิศ, ชั้นเยี่ยม, ชั้นเลิศ
ล่าสุด[ADJ] latest, See also: current, most recent, up-to-date, newest, modern, Syn. ปัจจุบัน, Ant. แรก, Example: ในปัจจุบันเราได้นำเอาประโยชน์จากเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ควบคู่ไปด้วย
หมาด[V] half dry, See also: almost dry, Example: พอผมหมาด คุณแม่ก็ใช้ที่เป่าผมเป่าให้แห้ง, Thai definition: แห้งไม่สนิท, เกือบแห้ง
โดยส่วนใหญ่[ADV] mainly, See also: greatly, mostly, Syn. โดยส่วนมาก, Example: เขาทำงานผิดพลาดไปโดยส่วนใหญ่ จึงไม่อยากกลับมาแก้ไขอีก
ยิ่ง[ADV] extremely, See also: the asmostmost, the greatest, the most extremely, Syn. เป็นยอด, ที่สุด, Example: การถ่ายทอดอารมณ์ให้กับภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
สุด[ADJ] tip, See also: rearmost, hindmost, last, Syn. ปลาย, ยอด, ท้าย
ส่วนมาก[ADV] mostly, See also: chiefly, largely, mainly, generally, on the whole, Syn. ส่วนใหญ่, โดยมาก, Ant. ส่วนน้อย, Example: เนื้อหาที่อาจารย์บรรยายเป็นการแปลจากตำราฝรั่งเป็นส่วนมาก, Thai definition: คำที่ใช้แสดงเหตุการณ์ข้างมาก
สุดยอด[ADJ] topmost, See also: highest, leading, foremost, supreme, paramount, uppermost, top, Syn. สูงสุด, Example: การเปลี่ยนแปลงของนายทหารระดับสุดยอดของกองทัพเรือดำเนินไปด้วยความคึกคั
ท้ายสุด[ADJ] last, See also: rearmost, hindmost, at the end, Syn. หลังสุด, Example: เขาอยู่ตอนท้ายสุดของขบวนแห่
แทบจะ[ADV] almost, See also: nearly, just about, practically, virtually, Syn. แทบ, เกือบจะ, Example: นางโมโหจนแทบจะระงับอารมณ์ไม่อยู่, Thai definition: เกือบจะเป็นเช่นนั้นโดยสิ้นเชิง
แทบ[ADV] almost, See also: nearly, just about, practically, virtually, Syn. เกือบจะ, แทบจะ, Example: ผมมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนๆ แทบทุกวัน
จวนเจียนจะ[AUX] nearly, See also: almost, just about, approximately, Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ค่อนข้างจะ, จวนจะ, เจียนจะ, ใกล้จะ, Example: ฟ้าอุ้มเมฆสีเทาหนาทึบจวนเจียนจะตกเป็นเม็ดฝนในไม่กี่นาทีข้างหน้า, Thai definition: คำช่วยกริยามีความหมายว่า เกือบจะเป็นหรือใกล้จะเป็น
ร่อยหรอ[V] become less and less, See also: be almost used up, be gradually worn off, be gradually consumed, deteriorate, become deple, Syn. ลดลง, Ant. ครบถ้วน, บริบูรณ์, Example: วันใดเงินในกระเป๋าร่อยหรอ ผมก็จะนั่งรถเมล์, Thai definition: ค่อยหมดไป, หมดไปสิ้นไปทีละน้อย
ร่วม[ADV] almost, See also: nearly, just about, Example: ผมทำงานที่นี่มาร่วมเดือนแล้ว, Thai definition: ล่วงไปมากจวนถึงที่หมาย, ล่วงไปมากจวนครบรอบ
เยี่ยม[ADJ] excellent, See also: top, first-rate, topmost, superb, best, prime, outstanding, supreme, Syn. ยิ่ง, เด่น, เลิศ, Ant. แย่, Example: เขาเป็นนักเล่นหมากรุกฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งของเมืองไทย
เกือบจะ[ADV] about, See also: almost, shortly, nearly, Syn. แทบจะ, เกือบ, Example: สิ่งที่เด็กกลัวมากที่สุดในโลกคือผีและเป็นเช่นนี้เกือบจะทุกแห่งในประเทศไทย
เกือบ[ADV] nearly, See also: almost, shortly, closely, Syn. แทบ, เจียน, จวน, หวิด, เกือบจะ, Example: ขั้นตอนระหว่างกระบวนการแปลจะมีการแก้ไขแทรกอยู่ด้วยเกือบทุกขั้นตอน
ค่อน[ADV] almost, See also: nearly, mostly, approximately, Syn. เกือบเต็ม, Example: พอเขาสามารถหาขี้ยางได้ครึ่งค่อนตะกร้า เขาก็หยุดพักเหนื่อย, Thai definition: เกินกว่าครึ่ง, มากกว่าครึ่ง
ไล่เลี่ย[ADV] nearly, See also: almost, equally, Syn. สูสี, คู่คี่, เท่าๆ กัน, พอๆ กัน, ใกล้เคียง, Example: ทั้งสองคนเข้าเส้นชัยไล่เลี่ยกัน
คู่คี่[ADV] nearly, See also: almost, equally, Syn. สูสี, ไล่เลี่ย, Example: ข่าวจากวงในระบุมาว่า ผู้สมัครทั้งสองมีคะแนนมาคู่คี่กันตลอด
ปิ่ม[ADV] nearly, See also: almost, Syn. ปิ้ม, เกือบ, จวน, แทบ, เจียน, Example: นางร้องไห้ปิ่มจะขาดใจที่ต้องสูญเสียลูกชายไปทั้ง 2 คน
พิเชฐ[ADJ] most prosperous, See also: most excellent, Thai definition: ที่เจริญที่สุด, ที่ประเสริฐที่สุด
เปลือกนอก[N] outermost shell, Syn. เปลือก, Example: ลูกเนียงมีลักษณะกลมเปลือกแข็งสีเขียวคล้ำเกือบดำ ต้องแกะเปลือกนอกแล้วรับประทานเนื้อใน
เป็นส่วนใหญ่[ADV] mostly, See also: mainly, lastly, Syn. ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, Ant. เป็นส่วนน้อย, Example: ผู้ฟังรายการวิทยุคลื่นนี้ยังอยู่ในวัยรุ่นเป็นส่วนใหญ่, Thai definition: จำนวนข้างมาก
เป็นสำคัญ[ADV] mainly, See also: at most, importantly, chiefly, largely, Syn. เป็นหลัก, Example: ส่วนผสมของขนมพวกนี้มีไข่น้ำตาลเป็นสำคัญ, Thai definition: อย่างมากกว่าหรือพิเศษกว่าธรรมดา
เปลือกนอก[N] outermost shell, Syn. เปลือก, เปลือกหุ้ม, Example: ลูกเนียงมีลักษณะกลมเปลือกแข็งสีเขียวคล้ำเกือบดำ ต้องแกะเปลือกนอกแล้วรับประทานเนื้อใน, Thai definition: ส่วนนอกที่หุ้มของสิ่งต่างๆ เช่น ต้นไม้ ผลไม้ หรือสัตว์บางอย่าง
สนมเอก[N] king's first concubine, See also: king's most favourite concubine, Example: ธิดาของพระเจ้าตากสินได้ถวายตัวเป็นพระสนมเอกของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, Count unit: องค์, Thai definition: พระสนมซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องยศประจำตำแหน่ง มีฐานะสูงสุดกว่าสนมทั่วไป
อุตดม[ADJ] best, See also: most, excellent, highest, superb, Syn. สูงสุด, ยิ่ง, เลิศ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุกฤษฏ์[ADJ] highest, See also: the most, Thai definition: สูงสุด
โดยมาก[ADV] mostly, See also: for the most part, mainly, Syn. ส่วนมาก, Example: คนภาคอีสานโดยมากเป็นพยาธิในตับ
ตัวเต็ง[N] most hopeful to win, See also: one who be expected to win, Syn. ตัวเก็ง, Example: ม้าที่ชื่อ อาทิตย์ เป็นตัวเต็งในการแข่งขันครั้งนี้, Count unit: คน, ตัว, Thai definition: ตัวที่มีน้ำหนักในการคาดหมายว่าจะชนะมากกว่าตัวอื่น
ตาหวาน[N] Priacanthus, See also: butter-fish, the most highly esteemed fish in Siamese water, Syn. ปลาตาหวาน, ตาโต, ตาพอง, Example: ตาหวานเป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของปลาตาพอง, Count unit: ตัว, ชนิด, Thai definition: ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในสกุล Priacanthus วงศ์ Priacanthidae ลำตัวป้อม แบนข้าง ปากเชิดขึ้น คางยื่น ตาโตคลุมด้วยเยื่อใส เกล็ดเล็กสากมือ ลำตัวและครีบสีแดงสด อาศัยอยู่ใกล้พื้นท้องน้ำหรือในระดับน้ำลึก ที่ชุกชุม
ตัวเต็ง[N] most hopeful to win, See also: one who be expected to win, Syn. ตัวเก็ง, Example: ม้าที่ชื่อ อาทิตย์ เป็นตัวเต็งในการแข่งขันครั้งนี้, Count unit: คน, ตัว, Thai definition: ตัวที่มีน้ำหนักในการคาดหมายว่าจะชนะมากกว่าตัวอื่น
ตาค้าง[ADV] with fixed eyes, See also: with the utmost concentration, Syn. ตาไม่กะพริบ, Example: ความสวยของเธอทำให้เขาถึงกับมองตาค้าง, Thai definition: อย่างมีอาการที่ตาเหลือกขึ้นและไม่กลับลงมาตามเดิม, อย่างมีอาการที่ตาไม่กะพริบ
ตระหง่าน[ADV] loftily, See also: dominantly, commanding, foremost, conspicuously, Syn. สูงเด่น, Example: พระราชวังพระรามมนัสจรรยงค์ ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเพชรบุรี, Thai definition: อย่างสูงเด่นเป็นสง่าน่าเกรงขาม
ติดสำนวน[ADV] mostly use idiomatic expression, Example: ใครๆ ต่างยอมรับว่าเขาเป็นเลิศในเรื่องพูดติดสำนวน, Thai definition: พูดใช้สำนวนมากๆ, พูดจาเล่นสำนวน
เต็มคราบ[ADV] to one's full, See also: to the utmost capacity, Example: วันนี้เรามีสตางค์พอที่จะกินกันให้เต็มคราบ, Thai definition: เต็มแทบจะล้นกระเพาะ (ใช้แก่กริยากินหรืออิ่ม), Notes: (ปาก)
เต็มที่[ADV] to the utmost, See also: with all one's might or capability, to the full, Syn. เต็มกำลัง, เต็มขนาด, สุดความสามารถ, Example: ถึงจะแพ้ก็ช่าง แต่เราก็ได้ทำเต็มที่แล้ว
เต็มเสียง[ADV] to the utmost of one's voice, Example: เขาหัวเราะแหบๆ และค่อยๆ ดังขึ้นเรื่อยๆ จนหลุดออกมาเต็มเสียง, Thai definition: สุดกำลังเสียง
เต็มเหนี่ยว[ADV] with all one's might, See also: to the utmost degree, extremely, Syn. เต็มกำลัง, สุดแรง, สุดแรงเกิด, เต็มแรง, Example: วงมโหรีบรรเลงเพลงกันเต็มเหนี่ยว ให้พ่อแม่พี่น้องได้สนุกสนานเป็นเย็นสุดท้าย
ทิ้งทวน[V] do something in last occasion, See also: give a parting shot, do one's utmost, Example: เขาประกาศวางมือทางการเมือง แต่จะทิ้งทวนด้วยการลงเลือกตั้งตามระบบปาร์ตี้ลิสต์, Thai definition: ทำอย่างไว้ฝีมือ, ทำจนสุดความสามารถ, ไม่ทำอีกต่อไป, Notes: (ปาก)
ท้ายโต่ง[N] end, See also: hindmost part, extreme end, Syn. หลังสุด, ปลายสุด, Thai definition: ท้ายที่สูงโด่งขึ้นไป (ใช้แก่เรือ)
บนสุด[ADJ] uppermost, See also: topmost, foremost, Syn. เหนือสุด, ข้างบนสุด, Ant. ล่างสุด, ใต้สุด, Example: พจนานุกรมภาษาบาลีวางอยู่ชั้นบนสุดของตู้, Thai definition: ในที่ซึ่งอยู่สูงสุดหรือเหนือขึ้นไปสุด
ร่อย[V] get less gradually, See also: be almost used up or worn out, be gradually used up, be gradually consumed, Thai definition: ค่อยหมดไป, กร่อนไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful   FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublîme
ชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง[n. exp.] (chāt thī dāirap anukhrǿ ying) EN: Most favoured nation (MFN)   
เฉียด[adv.] (chīet) EN: nearly ; almost   
เฉี่ยว[v.] (chīo) EN: glance ; skim ; buzz ; be almost scraping   FR: effleurer ; frôler
โดยมาก[adv.] (dōi māk) EN: mostly ; for the most part ; mainly   FR: surtout ; pour beaucoup
โดยประมาณ[adv.] (dōi pramān) EN: approximately ; about ; almost exact   FR: approximativement ; à peu près
โดยส่วนใหญ่แล้ว[adv.] (dōi suanyai laēo) EN: for the most part ; mostly   
ด่วนที่สุด[X] (duan thī sut) EN: most urgent   FR: extrêmement urgent ; urgentissime
...จำนวนมาก[n. exp.] (... jamnūan māk) EN: a great number of ; a lot of ; a large number of ; fthe majority ; most ; many ; numerous   FR: la majorité de ; la plupart de ; un grand nombre de ; beaucoup de
เจียน[X] (jīen) EN: near ; nearly ; almost ; on the verge of ; on the point of   FR: presque ; sur le point de
จนสุดกำลัง[X] (jon sut kamlang) EN: at the utmost of one' s strength   FR: de toutes ses forces ; jusqu'à épuisement
จวน[adv.] (jūan) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; virtually ; soon   FR: presque ; quasiment ; pratiquement ; virtuellement
จวนจะ[adv.] (jūan ja ) EN: almost ; nearly ; practically ; virtually   FR: sur le point de
จวบจวน[prep.] (jūapjūan) EN: to ; at ; as far as ; nearly ; almost   
เกือบ[adv.] (keūap) EN: nearly ; almost ; shortly ; closely ; about ; pratically ; soon ; shortly   FR: presque ; à peu près ; à peine ; quasi ; pratiquement
เกือบตาย[v. exp.] (keūap tāi) EN: almost die ; nearly die   FR: être sur le point de mourir
คล้าย[adv.] (khlāi) EN: such as ; like ; nearly alike ; almost alike   FR: tel que ; comme ; pareil à
ข้อกำหนดว่าด้วยชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง[n. exp.] (khøkamnot wādūay chāt thī dāirap anukhrǿ ying) EN: most-favoured nation clause   
ค่อน[X] (khøn) EN: three quarters ; more than half ; nearly full ; greater part ; most   FR: la plus grande partie
ใกล้[adv.] (klai) EN: nearly ; almost ; about   FR: pratiquement ; sur le point de
ใกล้จะ[adv.] (klai ja) EN: almost   FR: sur le point de ; près de
ก่อนอื่น[adv.] (køn eūn) EN: firstly ; first and foremost ; first of all   FR: tout d'abord ; avant tout ; avant toute chose
กบ[v.] (kop) EN: fill full ; full of ; overfill ; fill almost to overflowing   FR: remplir à ras bord
เกรดเอ[adj.] (krēt Ē) EN: first-class ; first-rate ; top grade ; super ; foremost ; high-class ; number one ; grade A   
ลิบ[adj.] (lip) EN: far apart ; far ; distant ; remote ; almost out of sight   FR: lointain ; au loin
โหล่[adj.] (lō) EN: last ; rearmost ; hindmost ; final ; end   FR: dernier ; ultime ; final
มากที่สุด[X] (māk thīsut) EN: the most (superlative) ; the most important ; the greatest   FR: le plus [superlatif] ; le plus grand [superlatif] ; le plus important [superlatif]
หมาด[adj.] (māt) EN: damp ; not quite dry ; almost dry   FR: encore humide ; à demi sec
งวด[v.] (ngūat) EN: dry out ; decrease ; diminish ; lesson ; reduce ; become almost dry ; be at a premium ; be in low supply ; be dwindling ; be tight   FR: assécher : être à sec ; décroître ; être serré
ปาง[adv.] (pāng) EN: nearly ; almost   
เป็นพื้น[adv.] (pen pheūn) EN: for the most part ; basically ; fundamentally ; mainly ; principally   FR: pour la majeure partie ; fondamentalement
ไพ่ตอง[X] (phai tøng) EN: phaithong ( most popular card game in Thailand)   
พาน[X] (phān) EN: almost ; on the verge of ; going to ; about to   FR: presque ; sur le point de
เปลือกนอก[n. exp.] (pleūak nøk) EN: outermost shell   
ประการสำคัญที่สุด[adv.] (prakān samkhan thīsut) EN: most important of all   
ร่วม[X] (ruam = rūam) EN: almost ; nearly ; just about ; about ; well on the way   FR: presque
สำคัญที่สุด[X] (samkhan thīsut) EN: most important ; lead ; leading   FR: le plus important
สนมเอก[n.] (sanom-ēk) EN: king's first concubine; king's most favourite concubine   FR: favorite [f] ; première concubine du roi [f] ; maîtresse préférée du roi [f]
ส่วนมาก[adv.] (suanmāk = sūanmāk) EN: mostly ; for the most ; mainly ; usually ; generally ; as a rule   FR: essentiellement ; pour l'essentiel ; principalement
...ส่วนมากเคย[X] (... suanmāk khoēi) EN: most ...   FR: la plupart de ...
ส่วนใหญ่[adv.] (suanyai = sūanyai) EN: most ; mostly ; almost ; for the most part ; mainly ; much of ; in the main   FR: principalement ; surtout
สูงสุด[adj.] (sūngsut) EN: highest ; topmost ; tallest ; sky-high   FR: culminant ; le plus élevé
สูงสุด[adj.] (sūngsut) EN: supreme; most excellent ; utmost ; maximum ; peak   FR: suprême ; culminant ; ultra- ; maximum ; maximal
สุด[X] (sut) EN: last ; rearmost ; extreme ; most   FR: dernier ; extrême ; ultime ; à la fin de
สุดท้าย[adj.] (sutthāi) EN: last ; final ; extreme ; most finally   FR: dernier ; final ; ultime
สุดยอด[n.] (sutyøt) EN: topmost ; zenith ; summit ; acme   FR: summum [m] ; sommet [m] ; zénith [m] ; comble [m] ; pinacle [m]
เต็มที[adv.] (temthī) EN: to the fullest ; very ; all-out ; to the utmost; with all one's might or capability ; to the full ; with full speed ahead   FR: au maximum ; à fond ; à outrance ; à plein ; au dernier point ; de tout son coeur ; de toutes ses forces ; à satiété ; jusqu'au cou ; autant qu'on veut ; sans réserve ; sans restriction ; tout à fait ; profondément ; intensément ; complètement ; entièreme
แทบ[X] (thaēp) EN: almost ; nearly   FR: pratiquement ; presque ; quasiment
แทบจะ[X] (thaēp ja) EN: almost ; nearly ; just about ; practically ; virtually   FR: pratiquement ; presque ; quasi ; tellement ; ne ... guère

CMU English Pronouncing Dictionary
MOST    M OW1 S T
MOST    M OW1 S
ALMOST    AO1 L M OW2 S T
UTMOST    AH1 T M OW2 S T
MOSTYN    M AA1 S T IH2 N
MOSTOW    M AA1 S T AW0
MOSTLY    M OW1 S L IY0
MOSTLY    M OW1 S T L IY0
MOSTER    M OW1 S T ER0
MOSTEK    M AA1 S T IH0 K
MOSTAR    M OW1 S T AA0 R
MOSTROM    M AA1 S T R AH0 M
MOSTAR'S    M OW1 S T AA0 R Z
FOREMOST    F AO1 R M OW2 S T
OUTERMOST    AW1 T ER0 M OW2 S T
UPPERMOST    AH1 P ER0 M OW2 S T
MOSTELLER    M AA1 S T AH0 L ER0
INNERMOST    IH1 N ER0 M OW2 S T
MOSTOLLER    M AA1 S T OW0 L ER0
THERMOSTAT    TH ER1 M AH0 S T AE2 T
THERMOSTATS    TH ER1 M AH0 S T AE2 T S
WESTERNMOST    W EH1 S T ER0 N M OW2 S T
SOUTHERNMOST    S AH1 DH ER0 N M OW2 S T
ANTERIORMOST    AE0 N T IH1 R IY0 ER0 M OW2 S T
NORTHERNMOST    N AO1 R DH ER0 N M OW2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
most    (n) mˈoust (m ou1 s t)
almost    (a) ˈɔːlmoust (oo1 l m ou s t)
inmost    (j) ˈɪnmoust (i1 n m ou s t)
mostly    (a) mˈoustliː (m ou1 s t l ii)
upmost    (j) ˈʌpmoust (uh1 p m ou s t)
utmost    (n) ˈʌtmoust (uh1 t m ou s t)
midmost    (j) mˈɪdmoust (m i1 d m ou s t)
outmost    (j) ˈautmoust (au1 t m ou s t)
topmost    (j) tˈɒpmoust (t o1 p m ou s t)
utmosts    (n) ˈʌtmousts (uh1 t m ou s t s)
backmost    (j) bˈækmoust (b a1 k m ou s t)
foremost    (j) fˈɔːmoust (f oo1 m ou s t)
hindmost    (j) hˈaɪndmoust (h ai1 n d m ou s t)
rearmost    (j) rˈɪəʴmoust (r i@1 m ou s t)
innermost    (j) ˈɪnəmoust (i1 n @ m ou s t)
lowermost    (j) lˈouəmoust (l ou1 @ m ou s t)
outermost    (j) ˈautəmoust (au1 t @ m ou s t)
uppermost    (j) ˈʌpəmoust (uh1 p @ m ou s t)
uttermost    (n) ˈʌtəmoust (uh1 t @ m ou s t)
nethermost    (j) nˈɛðəmoust (n e1 dh @ m ou s t)
thermostat    (n) θˈɜːʴməstæt (th @@1 m @ s t a t)
uttermosts    (n) ˈʌtəmousts (uh1 t @ m ou s t s)
easternmost    (j) ˈiːstənmoust (ii1 s t @ n m ou s t)
furthermost    (j) fˈɜːʴðəmoust (f @@1 dh @ m ou s t)
thermostats    (n) θˈɜːʴməstæts (th @@1 m @ s t a t s)
westernmost    (j) wˈɛstənmoust (w e1 s t @ n m ou s t)
northernmost    (j) nˈɔːðənmoust (n oo1 dh @ n m ou s t)
southernmost    (j) sˈʌðənmoust (s uh1 dh @ n m ou s t)
thermostatic    (j) θˌɜːʴməstˈætɪk (th @@2 m @ s t a1 t i k)
thermostatically    (a) θˌɜːʴməstˈætɪkliː (th @@2 m @ s t a1 t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zuì, ㄗㄨㄟˋ, ] most; the most; -est, #84 [Add to Longdo]
[gāi, ㄍㄞ, / ] that; the above-mentioned; most likely; to deserve; should; ought to; owe, #105 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] almost, #173 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] arrive; most; to; until, #193 [Add to Longdo]
地区[dì qū, ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] region; area; prefecture (main subdivision of most PRC provinces), #497 [Add to Longdo]
几乎[jī hū, ㄐㄧ ㄏㄨ, / ] almost; nearly; practically, #941 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, / ] extremely; pole (geography, physics); utmost; top, #959 [Add to Longdo]
[dǐng, ㄉㄧㄥˇ, / ] go against; most; peak; top; to replace; to substitute; classifier for hats, #1,388 [Add to Longdo]
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, / ] to the utmost, #1,454 [Add to Longdo]
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, / ] to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; exhausted; finished; to the limit (of sth), #1,454 [Add to Longdo]
为主[wéi zhǔ, ㄨㄟˊ ㄓㄨˇ, / ] to rely mainly on; to attach most importance to, #1,524 [Add to Longdo]
最多[zuì duō, ㄗㄨㄟˋ ㄉㄨㄛ, ] at most; maximum; largest (number of sth); the most, #2,090 [Add to Longdo]
内心[nèi xīn, ㄋㄟˋ ㄒㄧㄣ, / ] heart; innermost being, #2,134 [Add to Longdo]
[jīng, ㄐㄧㄥ, ] refined (rice); the most refined; spirit; soul; vitality; energy; semen; sperm; mythical goblin spirit; highly perfected; elite; the pick of sth; proficient (refined ability); extremely (fine), #2,425 [Add to Longdo]
[biāo, ㄅㄧㄠ, / ] the topmost branches of a tree; surface; sign; to mark; (outward) sign; indication; prize; award; bid, #2,592 [Add to Longdo]
多数[duō shù, ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, / ] majority; most, #3,030 [Add to Longdo]
差不多[chà bu duō, ㄔㄚˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄨㄛ, ] almost; nearly; more or less, #3,118 [Add to Longdo]
最为[zuì wéi, ㄗㄨㄟˋ ㄨㄟˊ, / ] the most, #3,148 [Add to Longdo]
[tài, ㄊㄞˋ, ] safe; peaceful; most; Mt Thai 泰山 in Shandong; abbr. for Thailand; grand, #3,180 [Add to Longdo]
大多[dà duō, ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ, ] for the most part; many; most; the greater part; mostly, #3,624 [Add to Longdo]
精心[jīng xīn, ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄣ, ] with utmost care; fine; meticulous; detailed, #4,317 [Add to Longdo]
差点[chà diǎn, ㄔㄚˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] not quite; not good enough; almost; barely; a bit different; just about to; nearly starting; on the verge of, #4,782 [Add to Longdo]
拼命[pīn mìng, ㄆㄧㄣ ㄇㄧㄥˋ, ] doing one's utmost; with all one's might; at all costs; (working or fighting) as if one's life depends on it, #5,289 [Add to Longdo]
将近[jiāng jìn, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣˋ, / ] almost; nearly; close to, #5,698 [Add to Longdo]
大都[dà dōu, ㄉㄚˋ ㄉㄡ, ] general; for the most part; on the whole, #5,733 [Add to Longdo]
深处[shēn chù, ㄕㄣ ㄔㄨˋ, / ] abyss; depths; deepest or most distant part, #6,145 [Add to Longdo]
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, ] to hang (down); droop; dangle; bend down; hand down; bequeath; nearly; almost; to approach, #6,845 [Add to Longdo]
精华[jīng huá, ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, / ] best feature; most important part of an object; quintessence; essence; soul, #6,965 [Add to Longdo]
首要[shǒu yào, ㄕㄡˇ ㄧㄠˋ, ] the most important, #7,202 [Add to Longdo]
快要[kuài yào, ㄎㄨㄞˋ ㄧㄠˋ, ] almost; nearly; almost all, #7,359 [Add to Longdo]
大半[dà bàn, ㄉㄚˋ ㄅㄢˋ, ] more than half; greater part; most, #7,740 [Add to Longdo]
大部[dà bù, ㄉㄚˋ ㄅㄨˋ, ] most of; the majority of sth, #9,565 [Add to Longdo]
止血[zhǐ xuè, ㄓˇ ㄒㄩㄝˋ, ] to staunch (bleeding); hemostatic (drug), #11,513 [Add to Longdo]
巅峰[diān fēng, ㄉㄧㄢ ㄈㄥ, / ] summit; at its peak, or at its most advanced state, #13,341 [Add to Longdo]
好歹[hǎo dǎi, ㄏㄠˇ ㄉㄞˇ, ] good and bad; most unfortunate occurence; in any case; whatever, #13,642 [Add to Longdo]
竭力[jié lì, ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧˋ, ] do one's utmost, #13,648 [Add to Longdo]
险些[xiǎn xiē, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄝ, / ] narrowly; almost; nearly, #14,091 [Add to Longdo]
颈椎[jǐng zhuī, ㄐㄧㄥˇ ㄓㄨㄟ, / ] cervical vertebra; the seven cervical vertebrae in the neck of humans and most mammals, #14,140 [Add to Longdo]
八成[bā chéng, ㄅㄚ ㄔㄥˊ, ] eighty percent; most probably; most likely, #14,736 [Add to Longdo]
莫大[mò dà, ㄇㄛˋ ㄉㄚˋ, ] greatest; most important, #15,971 [Add to Longdo]
心甘情愿[xīn gān qíng yuàn, ㄒㄧㄣ ㄍㄢ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, / ] delighted to (do sth, 成语 saw); perfectly happy to do; most willing to do, #16,244 [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] dangerous; perilous; endanger; almost; probably; only, #16,384 [Add to Longdo]
尖端[jiān duān, ㄐㄧㄢ ㄉㄨㄢ, ] sharp pointed end; the tip; the cusp; tip-top; most advanced and sophisticated; highest peak; the best, #17,466 [Add to Longdo]
顶多[dǐng duō, ㄉㄧㄥˇ ㄉㄨㄛ, / ] at most; at best, #17,574 [Add to Longdo]
差一点[chà yī diǎn, ㄔㄚˋ ㄧ ㄉㄧㄢˇ, / ] same as 差點|差点; not quite; not good enough; almost; barely; a bit different; just about to; nearly starting; on the verge of, #18,324 [Add to Longdo]
丞相[chéng xiàng, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄤˋ, ] the most senior minister of many kingdoms or dynasties (with varying roles); prime minister, #19,447 [Add to Longdo]
不遗余力[bù yí yú lì, ㄅㄨˋ ㄧˊ ㄩˊ ㄌㄧˋ, / ] spare no pains or effort; do one's utmost, #19,790 [Add to Longdo]
竭尽全力[jié jìn quán lì, ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] to spare no effort; do one's utmost, #21,704 [Add to Longdo]
[yāo, ㄧㄠ, ] youngest; most junior; tiny; one (unambiguous spoken form when spelling out numbers, esp. on telephone or in military); one or ace on dice or dominoes; variant of 吆, to shout, #21,772 [Add to Longdo]
九州[Jiǔ zhōu, ㄐㄧㄡˇ ㄓㄡ, ] division of China during earliest dynasties; fig. ancient China; Kyūshū, southernmost of Japan's four major islands, #21,810 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apfelsaft {m}; Apfelmost {m} (vergoren)cider [Add to Longdo]
Birnenmost {m} (vergoren)perry [Add to Longdo]
Bit {n} | Bits {pl} | Bit mit dem höchsten Stellenwert [comp.] | Bit mit dem niedrigsten Stellenwert [comp.] | niedrigstwertiges Bit [comp.] | Bits pro Sekunde (Übertragungsrate) (BPS) [comp.] | Bits pro Zoll (Aufzeichnungsdichte) (BPI) [comp.] | Kilobit {n} (kBit) | Megabit {n} (MBit) | Gigabit {n} (GBit) | Terabit {n} (TBit)bit (binary digit) | bits | most significant bit (MSB) | least significant bit (LSB) | lowest-order bit | bits per second | bits per inch | kilobit (kbit) | megabit (Mbit) | gigabit | terabit [Add to Longdo]
Hauptsache {f}main thing; most important thing [Add to Longdo]
Minderwertigste {m,f}; Minderwertigstermost inferior [Add to Longdo]
Most {m}; Süßmost {m}fruit juice [Add to Longdo]
Most {m}; Traubenmost {m}grape juice [Add to Longdo]
Most {m}; Maische {f} (für Wein)must [Add to Longdo]
Most {m} (vergoren); Fruchtwein {m}fruit wine [Add to Longdo]
Mostfass {n}cider jar [Add to Longdo]
Raumthermostat {m}room thermostat [Add to Longdo]
Senf {m}; Mostrich {m} | seinen Senf dazugeben [übtr.] | seinen Senf dazugeben [übtr.]mustard | to put one's oar in [fig.] | to put in one's two cents [fig.] [Add to Longdo]
Spitzenreiter {m}most popular ...; top-rated ...; number one ...; best-selling ... [Add to Longdo]
Tag {m} | Tage {pl} | Tag der Abrechnung | Tag der offenen Tür | Tag der Rache | seinen großen Tag haben | einen schwarzen Tag haben | Tag, an dem alles schief geht | den ganzen Tag | den lieben langen Tag | eines Tages | unter Tage arbeiten | der größte Teil des Tages | in früheren Tagen | vier Tage hintereinander | den Tag nutzen | der Jüngste Tag [relig.] | Tag des jüngsten Gerichts [relig.]day | days | day of reckoning | open house day | day of reckoning | to have a field day | to strike a bad patch | bad hair day | all day long | the whole blessed day | one day; some day | to work underground | most of the day | in days of yore | four days running | to seize the day | the Last Day | doomsday [Add to Longdo]
Temperaturregler; Thermostat {m}thermostat [Add to Longdo]
Thermoschalter {m}thermostatic switch [Add to Longdo]
Thermostat {m} | Thermostaten {pl}thermostat; thermal switch | thermostats [Add to Longdo]
Thermostat {m}calorstat [Add to Longdo]
Thermostat {m}heat governor [Add to Longdo]
Thermostift {m}thermocrayon [Add to Longdo]
Vorsicht {f} | mit größter Vorsichtcaution | with the utmost caution [Add to Longdo]
Wichtigkeit {f}; Bedeutung {f} | von äußerster Wichtigkeit; von größter Bedeutung | von entscheidender Wichtigkeit seinimportance | with utmost importance | to be crucially important [Add to Longdo]
abfällig {adj} | abfälliger | am abfälligstenunfavourable | more unfavourable | most unfavourable [Add to Longdo]
abgesondert {adj} | abgesonderter | am abgesondertstenseparated | more separated | most separated [Add to Longdo]
abgespannt {adj} | abgespannter | am abgespanntestenexhausted | more exhausted | most exhausted [Add to Longdo]
abgestumpft; gleichgültig; teilnahmslos {adj} | abgestumpfter | am abgestumpftestenindifferent | more indifferent | most indifferent [Add to Longdo]
abrupt {adj} | abrupter | am abruptestenabrupt | more abrupt | most abrupt [Add to Longdo]
abscheulich; schrecklich; makaber {adj} | abscheulicher | am abscheulichstenhorrible | more horrible | most horrible [Add to Longdo]
abscheulich; scheußlich; widerlich; schrecklich {adj} | abscheulicher; scheußlicher; widerlicher; schrecklicher | am abscheulichsten; am scheußlichsten; am widerlichsten; am schrecklichstenabominable | more abominable | most abominable [Add to Longdo]
abstoßend {adj} | abstoßender | am abstoßendstenrepulsive | more repulsive | most repulsive [Add to Longdo]
absurd; widersinnig; skurril {adj} | absurder | am absurdestenabsurd | more absurd | most absurd [Add to Longdo]
abwechselnd; wechselhaft {adj} | wechselhafter | am wechselhaftestenalternating | more alternating | most alternating [Add to Longdo]
abwechslungsreich {adj} | abwechslungsreicher | am abwechslungsreichstendiversified | more diversified | most diversified [Add to Longdo]
achtlos; nachlässig; fahrlässig {adj} | achtloser | am achtlosestencareless | more careless | most careless [Add to Longdo]
achtungsvoll; ehrerbietig; respektvoll {adj} | achtungsvoller; ehrerbietiger; respektvoller | am achtungsvollsten; am ehrerbietigsten; am respektvollstenrespectful | more respectful | most respectful [Add to Longdo]
ängstlich; angstvoll; furchtsam {adj} | ängstlicher; angstvoller; furchtsamer | am ängstlichsten; am angstvollsten; am furchtsamstenfearful | more fearful | most fearful [Add to Longdo]
ängstlich; furchtsam (vor) {adj} | ängstlicher; furchtsamer | am ängstlichsten; am furchtsamstentimid (of) | timider; more timid | timidest; most timid [Add to Longdo]
äußerstleft-most [Add to Longdo]
äußerstoutermost [Add to Longdo]
äußerstoutmost [Add to Longdo]
äußerst; höchst...; größt...utmost [Add to Longdo]
äußerstuttermost [Add to Longdo]
affektiert {adj} | affektierter | am affektiertestenaffected | more affected | most affected [Add to Longdo]
aggressiv; streitlustig; angriffslustig {adj} | aggressiver | am aggressivstenaggressive | more aggressive | most aggressive [Add to Longdo]
ahnungslos; nichts ahnend {adj} | ahnungsloser | am ahnungslosestenunsuspecting | more unsuspecting | most unsuspecting [Add to Longdo]
ahnungsvoll; ominös {adj} | ahnungsvollerer | am ahnungsvollstenominous | more omimous | most ominous [Add to Longdo]
akademisch {adj} | akademischer | am akademischstenacademic | more academic | most academic [Add to Longdo]
akribisch {adj}very painstakingly; with the utmost care [Add to Longdo]
aktiv; tätig {adj} | aktiver | am aktivstenactive | more active | most active [Add to Longdo]
aktuell {adj} | aktueller | am aktuellstenup to date | more up to date | most up to date [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
1等(P);一等[いっとう, ittou] (n,adj-no) first-class; first-rank; A1; the most; the best; (P) [Add to Longdo]
あさひ[, asahi] (n) skips-most-stations Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
あっぷあっぷ[, appuappu] (adv,n,vs) floundering and almost drowning [Add to Longdo]
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most [Add to Longdo]
いられないくらい[, irarenaikurai] (exp) almost not able (to do something) [Add to Longdo]
おつむ[, otsumu] (n) (1) (abbr) (from おつむり) (See つむり) face (used mostly with children); head; (2) brains; intelligence [Add to Longdo]
くらい(P);ぐらい(P)[, kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate [Add to Longdo]
この上なく;この上もなく[このうえなく(この上なく);このうえもなく(この上もなく), konouenaku ( kono jouna ku ); konouemonaku ( kono ue monaku )] (exp) most of all; extremely [Add to Longdo]
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart [Add to Longdo]
すんでの所で;既の所で[すんでのところで, sundenotokorode] (exp) (uk) almost; very nearly [Add to Longdo]
せめて[, semete] (adv) at least; at most; (P) [Add to Longdo]
そうになった[, souninatta] (exp) almost (did); nearly (did) [Add to Longdo]
ちゃんこ長[ちゃんこちょう, chankochou] (n) most experienced chanko cook in the sumo stable [Add to Longdo]
どうせ[, douse] (adv) anyhow; in any case; at any rate; after all; at best; at most; at all; (P) [Add to Longdo]
ひかり[, hikari] (n) skips-most-stations Toukai-line Shinkansen [Add to Longdo]
ほとんどの人;殆どの人[ほとんどのひと, hotondonohito] (exp) most people [Add to Longdo]
もう少しで[もうすこしで, mousukoshide] (exp) almost; nearly; close to [Add to Longdo]
もう少しのところで;もう少しの所で[もうすこしのところで, mousukoshinotokorode] (exp) almost; nearly; close to [Add to Longdo]
やまびこ[, yamabiko] (n) (formerly called あおば) skips-most-stations Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
ウォームビズ[, uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter) [Add to Longdo]
オオテンジクザメ属[オオテンジクザメぞく, ootenjikuzame zoku] (n) Nebrius (genus of a single species of nurse shark in the family Ginglymostomatidae) [Add to Longdo]
オリエンタルバタフライフィッシュ;オリエンタル・バタフライ・フィッシュ[, orientarubatafuraifisshu ; orientaru . batafurai . fisshu] (n) Oriental butterflyfish (Chaetodon auripes, species found mostly from Japan to Taiwan) [Add to Longdo]
コモリザメ科[コモリザメか, komorizame ka] (n) Ginglymostomatidae (family of carpet shark species containing three monotypic genera of nurse sharks) [Add to Longdo]
サーモスタット[, sa-mosutatto] (n) thermostat [Add to Longdo]
スズメダイ属[スズメダイぞく, suzumedai zoku] (n) Chromis (genus containing most damselfish of the family Pomacentridae) [Add to Longdo]
スパム[, supamu] (n) (1) Spam (trademarked luncheon meat, made mostly from ham); (2) {comp} spam (unsolicited email messages); (P) [Add to Longdo]
ソーダ石灰ガラス[ソーダせっかいガラス, so-da sekkai garasu] (n) soda-lime-silica glass; soda-lime glass (most common type of glass) [Add to Longdo]
チャームポイント[, cha-mupointo] (n) most attractive feature of a person (wasei [Add to Longdo]
デスクトップ[, desukutoppu] (n) (1) {comp} desk-top computer; (2) desktop of a computer (the primary screen for most graphical-based computer operating systems) [Add to Longdo]
ブラックティップ・リーフ・シャーク;ブラックティップリーフシャーク[, burakkuteippu . ri-fu . sha-ku ; burakkuteippuri-fusha-ku] (n) (See 妻黒・1) blacktip reef shark (Carcharhinus melanopterus, species of requiem shark mostly found in the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
マンジュウダイ科[マンジュウダイか, manjuudai ka] (n) Ephippidae (family of mostly marine spadefishes including 20 species in 8 genera) [Add to Longdo]
阿鼻地獄[あびじごく, abijigoku] (n) the Avici hell, the eighth and most painful of the eight hells in Buddhism [Add to Longdo]
異人館[いじんかん, ijinkan] (n) Western style residences built mostly for early foreign settlers during the end of the Shogunate and the Meiji era [Add to Longdo]
一(P);1[いち(P);ひと, ichi (P); hito] (num,pref) (1) (ひと when a prefix) one; (suf) (2) (いち only) best in; the most (...) in (where an adjective follows); (P) [Add to Longdo]
一の宮[いちのみや, ichinomiya] (n) (1) (arch) (See 一の御子) first-born imperial prince; (2) most important provincial shrine [Add to Longdo]
一所懸命[いっしょけんめい, isshokenmei] (adj-na,n-adv,n) (1) (See 一生懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; desperately; frantically; for dear life; all-out effort; sticking at living in and defending one place; (2) sticking at living in one place [Add to Longdo]
一生懸命(P);一生けん命[いっしょうけんめい, isshoukenmei] (adj-na,n-adv,n) (See 一所懸命) very hard; with utmost effort; with all one's might; for dear life; (P) [Add to Longdo]
一盗二婢[いっとうにひ, ittounihi] (exp) The most thrilling types of sexual relationship for a man are, first, stealing someone's wife and, second, with a maidservant [Add to Longdo]
一盗二婢三妾四妓五妻[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife) [Add to Longdo]
一番下[いちばんした, ichibanshita] (n,adj-no) bottommost; lowest; nadir [Add to Longdo]
一番上[いちばんうえ, ichiban'ue] (adj-no) topmost [Add to Longdo]
一番多い[いちばんおおい, ichiban'ooi] (adj-i) most numerous [Add to Longdo]
一番魅力的[いちばんみりょくてき, ichibanmiryokuteki] (adj-na) most attractive [Add to Longdo]
一流[いちりゅう, ichiryuu] (adj-no,n) (1) first-class; top grade; foremost; top-notch; leading; (2) characteristic; peculiar; unique; (n) (3) school (e.g. of a performance art); (4) (also written as 一旒) one flag; one banner; one streamer; (P) [Add to Longdo]
奥まって[おくまって, okumatte] (exp) secluded; innermost [Add to Longdo]
押し並べて[おしなべて, oshinabete] (adv) (uk) in general; on the whole; for the most part; by and large; almost all [Add to Longdo]
何より[なにより, naniyori] (exp,adv,n,adj-na) most; best; above all; (P) [Add to Longdo]
何処までも(P);何処迄も[どこまでも, dokomademo] (adv) (uk) anywhere; through thick and thin; to the utmost; persistently; stubbornly; in all respects; thoroughly; (P) [Add to Longdo]
佳境[かきょう, kakyou] (n) climax (story); best part; most interesting part; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最上位のビット[さいじょういのビット, saijouino bitto] MSB, most significant bit [Add to Longdo]
最上位ビット[さいじょういビット, saijoui bitto] most significant bit (MSB) [Add to Longdo]
最大有効ビット[さいだいゆうこうびっと, saidaiyuukoubitto] most significant bit, MSB [Add to Longdo]
最大有効数字[さいだいゆうこうすうじ, saidaiyuukousuuji] most significant digit, MSD [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top