Search result for

moor

(92 entries)
(0.0154 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moor-, *moor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Moor[N] คนมุสลิมที่อาศัยในแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ
moor[N] ที่ดินที่ไม่มีการเพาะปลูก
moor[N] ทุ่งโล่ง, See also: ทุ่งพุ่มไม้เตี้ย, ทุ่งหญ้าโล่ง, Syn. moorland, wasteland
moor[VT] ผูกเรือ, See also: จอดเรือ, Syn. berth
Moore[N] ชาวแอฟริกาตะวันตก, Syn. Mossi
moorage[N] ท่าจอดเรือ, Syn. mooring
moorhen[N] นกพันธุ์เล็กสีดำมีจะงอยปากสีแดงเหลือง
mooring[N] ท่าจอดเรือ, Syn. moorage
Moorish[ADJ] เกี่ยวกับ Moor
moorland[N] ทุ่งที่มีต้นไม้เตี้ยๆ, Syn. downs, wasteland

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moor(มัวร์) vt. จอดเรือ,ผูกเรือ,ผูกแน่น,ทำให้มั่นคง. vi. จอดเรือ,กลายเป็นมั่นคง. n. การจอดเรือ,การผูกเรือ,การทำให้มั่นคง
moorage(มัว'ริจฺ) n. ที่จอดเรือ,ท่าจอดเรือ,ค่าจอดเรือ,การจอดเรือ,ภาวะที่ถูกผูกแน่น
mooring(มัว'ริง) n. การจอดเรือ,การผูกเรือ,วิธีการจอดหรือผูกเรือ
moorland(มัวร์'แลนดฺ) n. ทุ่งพุ่มไม้เตี้ย
blackamoor(แบลคฺ'คะมัวร์) n. นิโกร

English-Thai: Nontri Dictionary
Moor(n) แขกมัวร์
moor(n) บึง,หนอง
moor(vt) จอดเรือ,ผูกเรือ
moorings(n) เชือกโยงเรือ,ที่จอดเรือ
Moorish(adj) เกี่ยวกับแขกมัวร์
moorland(n) ที่เฉอะแฉะ,ที่ลุ่ม
blackamoor(n) แขกดำ,นิโกร,คนผิวดำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fucking right. So you didn't want to moor it up?แม่ง เหี้ยเอ้ย ทำไมไม่ผูกไว้วะ Episode #1.5 (2008)
Moorwen!มัวร์เวน ! Outlander (2008)
My people call it a Moorwen.คนของข้าเรียกมันว่า มูร์เวนส์ Outlander (2008)
A Moorwen? .มูร์เวนส์? Outlander (2008)
And that's where this Moorwen got on board your ship? .นั่นทำให้ มัวร์เวน ขึ้นเรือมาใช่มั้ย? Outlander (2008)
It was the Moorwen and it will come backคือมูร์เวนส์ที่ทำ แล้วมันจะกลับมาอีก Outlander (2008)
Moorwens. Millions of them.พวกมูร์เวนส์ เป็นล้านๆตัว Outlander (2008)
Land that belonged to the Moorwens now belonged to us.ที่ดินเป็นของพวกมูร์เวนส์ ตอนนี้กลายเ็ป็นของพวกเรา Outlander (2008)
Three weeks later I got word that one of the Moorwens had survived.สามอาทิตย์ต่อมา ข้าได้รับข่าวว่า ยังมีพวกมูร์เวนส์รอดอีกตัว Outlander (2008)
Moorwen!มูร์เวนส์! Outlander (2008)
Heroes in the war against the Moorwens.วีรบุรุษในสงครามสู้กับพวกมูร์เวนส์ Outlander (2008)
'Stay off the moors, Lassie'.อยู่ในหนังเรื่องมนุษย์หมาป่าแน่ๆ Made of Honor (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มัวร์[N] Moor, Syn. แขกมัวร์, Example: มัวร์พวกนี้เข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3, Count unit: คน, Thai definition: แขกมัวร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกา เป็นชนชาติอาหรับผสมเผ่าเบอร์เบ้อ
มัวร์[N] Moor, Syn. แขกมัวร์, Example: มัวร์พวกนี้เข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3, Count unit: คน, Thai definition: แขกมัวร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกา เป็นชนชาติอาหรับผสมเผ่าเบอร์เบ้อ
ไก่นา[N] moorhen, See also: rail, Syn. กวัก, อีล้ำ, อีโก้ง, นกคุ่ม, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกคุ่มสีชนิด Coturnix chinensis และนกหลายชนิดในวงศ์ Rallidae เช่น กวัก (Amaurornis phoenicurus) อีล้ำ (Gallinula chloropus) อีโก้ง (Porphyrio porphyrio)
จอดเทียบ[V] moor (e.g. a boat), See also: park (e.g. a car), anchor (e.g. a boat), Syn. เทียบท่า, จอดเทียบท่า, Example: ขบวนรถไฟจอดเทียบที่สถานีหัวลำโพง, Thai definition: หยุดแล่นเข้าเทียบสถานีหรือหยุดเพื่อนำเรือเข้าเทียบท่า
เทียบเรือ[V] moor, See also: wharf, bring a boat up alongside a wharf, come alongside, anchor, berth, dock
จอด[V] park, See also: moor, stop, anchor, Syn. หยุด, Ant. แล่น, วิ่ง, Example: เรือจอดอยู่กลางแม่น้ำ, Thai definition: หยุดอยู่หรือทำให้หยุด, หยุดอยู่ชั่วคราว, (ใช้แก่เรือรถ เป็นต้น)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จอดเทียบ[v. exp.] (jøt thīep) EN: moor ; anchor   FR: amarrer ; mouiller ; ancrer ; jeter l'ancre
ไก่นา[n.] (kainā) EN: moorhen ; rail   
นกอีล้ำ[n. exp.] (nok ī-lam) EN: Common Moorhen   FR: Gallinule poule d'eau [f] ; Poule d’eau = Poule-d'eau [f] ; Gallinule commune [f] ; Poule d’eau commune [f]
เทียบเรือ[v. exp.] (thīep reūa) EN: moor ; wharf ; bring a boat up alongside a wharf ; come alongside ; anchor ; berth ; dock   

CMU English Pronouncing Dictionary
MOOR    M UH1 R
MOORS    M UH1 R Z
MOORE    M AO1 R
MOORE    M UH1 R
MOORED    M UH1 R D
MOORER    M UH1 R ER0
MOORCO    M AO1 R K OW0
MOORCO    M UH1 R K OW0
MOORES    M UH1 R Z
MOORE'S    M AO1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Moor    (n) (m u@1 r)
moor    (v) (m u@1 r)
Moors    (n) (m u@1 z)
moors    (v) (m u@1 z)
moored    (v) (m u@1 d)
Moorish    (j) (m u@1 r i sh)
moorhen    (n) (m u@1 h e n)
mooring    (v) (m u@1 r i ng)
moorcock    (n) (m u@1 k o k)
moorfowl    (n) (m u@1 f au l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heideland {n}moor land [Add to Longdo]
Moor {n}; Moorland {n} | Moore {pl}fen | fens [Add to Longdo]
Moorheiligtum {n}sacred bog [Add to Longdo]
Moorhuhn {n}; Sumpfhuhn {n}moorhen [Add to Longdo]
Mooring {f} [naut.]mooring [Add to Longdo]
Moorleiche {f}bog body; bog mummy [Add to Longdo]
Moorente {f} [ornith.]Ferruginous Duck (Aythya nyroca) [Add to Longdo]
Moorschneehuhn {n} [ornith.]Willow Grouse [Add to Longdo]
Moorantilope {f}; Litschi-Moorantilope {f} [zool.]lechwe [Add to Longdo]
Moorantilope {f} [zool.]puku [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ツノダシ科[ツノダシか, tsunodashi ka] (n) Zanclidae (family of perciform fish whose sole member is the moorish idol) [Add to Longdo]
ツノダシ属[ツノダシぞく, tsunodashi zoku] (n) Zanclus (sole genus of the family Zanclidae containing the moorish idol as its sole extant species) [Add to Longdo]
ハルパゴルニス鷲[ハルパゴルニスわし;ハルパゴルニスワシ, harupagorunisu washi ; harupagorunisuwashi] (n) (uk) Haast's eagle (Harpagornis moorei); Harpagornis eagle [Add to Longdo]
ムーアの法則[ムーアのほうそく, mu-a nohousoku] (n) Moore's Law [Add to Longdo]
ムーア人[ムーアじん, mu-a jin] (n) Moor [Add to Longdo]
ムレハタタテダイ[, murehatatatedai] (n) false moorish idol (Heniochus diphreutes) [Add to Longdo]
モール[, mo-ru] (n) (1) mall; (2) maul (in rugby); (3) mole; (4) (See ムーア人) Moor (fre [Add to Longdo]
一点一画もおろそかにしない[いってんいっかくもおろそかにしない, itten'ikkakumoorosokanishinai] (exp) always dot the i's and cross the t's; don't neglect the slightest detail; be punctilious [Add to Longdo]
沖に繋る船[おきにかかるふね, okinikakarufune] (n) ship mooring off the coast [Add to Longdo]
解纜[かいらん, kairan] (n,vs) weighing anchor; unmooring; sailing off [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yǐ, ㄧˇ, / ] moor a boat to the bank [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moor \Moor\ (m[=oo]r), v. t. [imp. & p. p. {Moored} (m[=oo]rd);
   p. pr. & vb. n. {Mooring}.] [Prob. fr. D. marren to tie,
   fasten, or moor a ship. See {Mar}.]
   1. (Naut.) To fix or secure, as a vessel, in a particular
    place by casting anchor, or by fastening with cables or
    chains; as, the vessel was moored in the stream; they
    moored the boat to the wharf.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: To secure, or fix firmly. --Brougham.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moor \Moor\ (m[=oo]r), n. [F. More, Maure, L. Maurus a Moor, a
   Mauritanian, an inhabitant of Mauritania, Gr. May^ros; cf.
   may^ros black, dark. Cf. {Morris} a dance, {Morocco}.]
   1. One of a mixed race inhabiting Morocco, Algeria, Tunis,
    and Tripoli, chiefly along the coast and in towns.
    [1913 Webster]
 
   2. (Hist.) Any individual of the swarthy races of Africa or
    Asia which have adopted the Mohammedan religion. "In
    Spanish history the terms Moors, Saracens, and Arabs are
    synonymous." --Internat. Cyc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moor \Moor\, n. [OE. mor, AS. m[=o]r moor, morass; akin to D.
   moer moor, G. moor, and prob. to Goth. marei sea, E. mere.
   See {Mere} a lake.]
   1. An extensive waste covered with patches of heath, and
    having a poor, light soil, but sometimes marshy, and
    abounding in peat; a heath.
    [1913 Webster]
 
       In her girlish age she kept sheep on the moor.
                          --Carew.
    [1913 Webster]
 
   2. A game preserve consisting of moorland.
    [1913 Webster]
 
   {Moor buzzard} (Zool.), the marsh harrier. [Prov. Eng.]
 
   {Moor coal} (Geol.), a friable variety of lignite.
 
   {Moor cock} (Zool.), the male of the {moor fowl} or red
    grouse of Europe.
 
   {Moor coot}. (Zool.) See {Gallinule}.
 
   {Moor game}. (Zool.) Same as {Moor fowl}.
 
   {Moor grass} (Bot.), a tufted perennial grass ({Sesleria
    caerulea}), found in mountain pastures of Europe.
 
   {Moor hawk} (Zool.), the marsh harrier.
 
   {Moor hen}. (Zool.)
    (a) The female of the {moor fowl}.
    (b) A gallinule, esp. the European species. See
      {Gallinule}.
    (c) An Australian rail ({Tribonyx ventralis}).
 
   {Moor monkey} (Zool.), the black macaque of Borneo ({Macacus
    maurus}).
 
   {Moor titling} (Zool.), the European stonechat ({Pratinocola
    rubicola}).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moor \Moor\, v. i.
   To cast anchor; to become fast.
   [1913 Webster]
 
      On oozy ground his galleys moor.     --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Moor
   n 1: one of the Muslim people of north Africa; of mixed Arab and
      Berber descent; converted to Islam in the 8th century;
      conqueror of Spain in the 8th century
   2: open land usually with peaty soil covered with heather and
     bracken and moss [syn: {moor}, {moorland}]
   v 1: secure in or as if in a berth or dock; "tie up the boat"
      [syn: {moor}, {berth}, {tie up}]
   2: come into or dock at a wharf; "the big ship wharfed in the
     evening" [syn: {moor}, {berth}, {wharf}]
   3: secure with cables or ropes; "moor the boat"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Moor [mor]
   Moor
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Moor [moːr] (n) , s.(n )
   fen
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top