Search result for

mont

(150 entries)
(0.0209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mont-, *mont*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
month[N] เดือน, See also: หน่วยนับเวลา 1 เดือนมีค่าเท่ากับ 30 วันหรือ 4 อาทิตย์โดยประมาณ, Syn. calendar month
monty[N] จำนวนเงิน
montage[N] ภาพตัดต่อ, Syn. jigsaw, mosaic
montage[N] การตัดต่อภาพ
montage[VT] ตัดต่อภาพ
Montana[N] รัฐมอนตานาในสหรัฐอเมริกา
montane[ADJ] ซึ่งปลูกตามภูเขา, See also: ซึ่งเติบโตตามภูเขา
monthly[ADJ] เป็นรายเดือน, See also: เป็นประจำทุกเดือน, รายเดือน, Syn. mensal, menstrual, phasic
monthly[ADV] ทุกเดือน, See also: เดือนละครั้ง
monthly[N] นิตยสารรายเดือน, See also: วารสารรายเดือน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
montage(มอนทาข`) n,การช้อนภาพให้เป็นภาพเดียว
month(มันธฺ) n. เดือน
monthly(มันธฺ'ลี) adj. เกี่ยวกับเดือน,ทุกเดือน n. สิ่งตีพิมพ์ที่ออกทุกหนึ่งเดือน. adv. ทุกเดือน,เดือนละครั้ง
monticule(มอน'ทะคูล) n. ภูเขาเล็ก ๆ
amontillado(อะมินทะเล' โด) ต้นเชอรี่สเปนที่แห้ง
bimonthlyadj.,adv. n. (สิ่งตีพิมพ์) เกิดขึ้นทุกสองเดือน,เดือนละสองครั้ง
lunar monthเดือนตามจันทรคติ
piedmont(พีด'มอนทฺ) adj. ตีนเขา,เชิงเขา
promontory(พรอม'มันโทรี,-ทอรี) n. แหลม,ส่วนของแผ่นดินสูงที่ยื่นออกไปในทะเล,โหนก,ส่วนนูน, Syn. headland
semimonthly(เซมมิมันธฺ'ลี) adj.,adv.เดือนละ 2 ครั้ง,ทุกครึ่งเดือน n. วารสารรายปักษ์,สิ่งตีพิมพ์ที่ออกเดือนละ 2 ครั้ง,สิ่งที่ปรากฎขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
month(n) เดือน
monthly(adj,adv) รายเดือน,ทุกเดือน,แต่ละเดือน
bimonthly(adj) สองเดือนต่อครั้ง
bimonthly(n) หนังสือพิมพ์ออกทุกๆสองเดือน
promontory(n) คาบสมุทร,แหลม,โหนก,ส่วนนูน
twelvemonth(n) 1 ปี,สิบสองเดือน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
montaneอยู่บนภูเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
montane forest; hill evergreen forestป่าดิบเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Monte Carlo methodวิธีมอนติคาร์โล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
monthly debit ordinaryกรมธรรม์สามัญรายเดือน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
monthly income contractสัญญาประกันชีวิตแบบเงินได้รายเดือน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monte Carlo methodวิธีมอนติคาร์โล [TU Subject Heading]
Montgomery's Tubercleการขยายตัวของต่อมไขมัน, ตุ่มเล็กๆรอบหัวนมเกิดจากการขยายตัว [การแพทย์]
Monthly maximum tempertureอุณหภูมิสูงสุดราย เดือน [อุตุนิยมวิทยา]
Monthly minimum temperatureอุณหภูมิต่ำสุดราย เดือน [อุตุนิยมวิทยา]
Monthly statementใบแจ้งยอดประจำเดือน [การบัญชี]
Monthsเดือน [TU Subject Heading]
Montmorilloniteมอนต์มอริลโลไนต์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Two months?สองเดือน? The Martian (2015)
When her record stands at 16 monthsจากสถิตินะ เธอทำได้่16เดือน Chuck in Real Life (2008)
So, we'll see you guys in a few months.หวังว่าคงได้เจอกันอีกเร็วๆนี้นะคะ Committed (2008)
You drink yourself onto the society page for, what, like a month?คุณรู้แล้วว่าไลโอเนลฆ่าพ่อแม่คุณ, และดูคุณทำสิ Committed (2008)
Arrival on station.: one month.อีกหนึ่งเดือนถึงสถานี Dead Space: Downfall (2008)
You can stay here, and you can use your ability to give back to your country and walk in 12 months, or you can go to court, get convicted, and rot in a federal prison for 20 years.คุณสามารถอยู่ที่นี่ และใช้ความสามารถของคุณ \ เพื่อกลับสู่บ้านคุณใน 12 เดือน หรือไม่ก็ไปศาล ยอมรับการตัดสินความผิด และเน่าตายในคุก 20 ปี Odyssey (2008)
Well, if Lex wanted to hide her, he's got a research compound in Montana.อย่างงั้น ถ้าเล็กซ์ต้องการซ่อนเธอ เขาคงกำลังค้นหาอะไรบางอย่างในมอนตานา Odyssey (2008)
Change course. We're going to Montana.เปลี่ยนเส้นทาง เราจะไปมอนทาน่า Odyssey (2008)
You disappear for a month and come back with a sense of humor?คุณหายไปเป็นเดือน และกลับมาด้วยความรู้สึกเนี่ยนะ? Odyssey (2008)
This was retrieved from the excavation site in the Montana facility... completely dismantled.นี้เป็นสิ่งที่ได้กลับมาจากการขุดค้น ในโรงงานที่มอนตานา รื้อถอนเรียบร้อยแล้ว และแขกของเราก็ได้ปรับตัวอีกครั้ง Odyssey (2008)
All within eight months of each other.ทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นภายในเวลา 8 เดือน ของแต่ละคน Not Cancer (2008)
No international travel in the 12 months-การเดินทางระหว่างประเทศ ในช่วง 12 เดือน Not Cancer (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
montSales are down this month.
montMy watch gains two minutes a month.
montHe has been keeping company with Ann for three months.
montPhilosophy is not a thing one can learn in six month.
montI'm quitting my current job as of the end of the month.
montThat job brings him in an extra 60,000 yen a month.
montPlease hand in your papers by the last day of this month.
montIt rained yesterday after it had been dry for many months.
montShe leaves for Tokyo next month.
montWe are leaving Japan next month.
montI will Hokkaido next month with my friend.
montHe earned as much as 100,000 yen working part-time last month.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รายเดือน[ADJ] monthly, Syn. ทุกเดือน, Example: บริษัทแจ้งว่าจะมีการปรับอัตราค่าบริการรายเดือนเพิ่มจากเดือนละ 400 บาท เป็น 500 บาท, Thai definition: เดือนละครั้ง
หนังสือรายเดือน[N] monthly, Example: สำนักพิมพ์นี้มีหนังสือรายเดือน รายปักษ์ รายสัปดาห์รวมทั้งพ็อคเก้ทบุ๊คอยู่ในเครือหลายเล่ม
เงินเดือน[N] salary, See also: monthly wage, pay, Syn. ค่าจ้างรายเดือน, ค่าตอบแทนรายเดือน, Example: รัฐบาลมีนโยบายปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการ, Count unit: บาท, Thai definition: ค่าตอบแทนการทำงานที่กำหนดให้เป็นรายเดือน
ปลายเดือน[N] end of a month, See also: monthend, Example: พนักงานทุกคนต่างนับวันรอให้ถึงปลายเดือนเร็วๆ เพราะเงินเดือนเก่าเริ่มจะหมดแล้ว, Thai definition: เวลาใกล้สิ้นเดือน
เดือน[N] month, Example: โรงเรียนเริ่มเปิดสอนพิเศษช่วงเดือนเมษายน, Count unit: เดือน, Thai definition: ส่วนของปีโดยปกติมี 30 วัน
เดือนคี่[N] month of odd number, Ant. เดือนคู่, Example: คนไทยไม่จัดงานมงคลสมรสในเดือนคี่, Thai definition: เดือนที่มีจำนวนคี่ คือ เดือนอ้าย เดือน 3 เดือน 5 เดือน 7 เดือน 9 เดือน 11, คู่กับ เดือนคู่
เดือนคู่[N] month of even number, Example: คนไทยนิยมจัดงานวิวาห์ในเดือนคู่, Thai definition: เดือนที่มีจำนวนคู่ คือ เดือนยี่ เดือน 4 เดือน 6 เดือน 8 เดือน 12 เดือน 12, คู่กับ เดือนคี่
ถึงผ้า[V] menstruate, See also: monthly flow, pertaining to a menstruum, Example: ผู้หญิงถึงผ้าเดือนละครั้ง, Thai definition: มีระดู, มีประจำเดือน, มีรอบเดือน
ประจำเดือน[N] monthly period, See also: menstruation, menstrual period, menses, period, Syn. ระดู, รอบเดือน, เมนส์, Example: ผู้หญิงในวัยหมดประจำเดือนมักจะมีกลุ่มอาการของโรคเมลังคลอเรีย (อาการเศร้า)
ประจำเดือน[ADJ] monthly, Syn. รายเดือน, Example: การประชุมประจำเดือนนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ทุกฝ่ายมาร่วมกันพร้อมเพรียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat   FR: vaincre ; surmonter ; remporter la victoire
เอาให้ดู[v. exp.] (ao hai dū) FR: montrer ; présenter
อารี[v.] (ārī) EN: be helpful ; be generous   FR: faire montre de bienveillance
บรรพต[n.] (banphot) EN: hill ;peak ; mount ; mountain   FR: mont [m] ; montagne [f]
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide   FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
บ่งชี้[v.] (bongchī) EN: indicate ; point out ; show ; point to ; specify   FR: indiquer ; montrer
บนยอดเขา[n. exp.] (bon yøtkhao) EN: on the peak ; on the summit ; on the crest   FR: au sommet (de la montagne)
บนยอดสุดของภูเขา [xp] (bon yøt sut khøng phūkhao) EN: on the summit   FR: au sommet de la montagne ; au point culminant de la montagne
ชะล่า[v.] (chalā) EN: be complacent ; be careless ; be negligent ; be unattentive   FR: faire preuve de négligence ; se montrer négligent
ช่างแก้นาฬิกา[n.] (chang kaē nālikā) EN: watchmaker   FR: horloger [m] ; horlogère [f] ; réparateur de montres [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MONT    M AA1 N T
MONTE    M AA1 N T IY0
MONTY    M AO1 N T IY0
MONTS    M AA1 N T S
MONTI    M AA1 N T IY0
MONTH    M AH1 N TH
MONTZ    M AA1 N T S
MONTHS    M AH1 N TH S
MONTEE    M AA1 N T IY0
MONTAG    M AH0 N T AE1 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
month    (n) (m uh1 n th)
months    (n) (m uh1 n th s)
Montagu    (n) (m o1 n t @ g y uu)
Montana    (n) (m o1 n t a1 n @)
montage    (n) (m o1 n t aa zh)
monthly    (n) (m uh1 n th l ii)
Montreal    (n) (m o2 n t r i oo1 l)
Montrose    (n) (m @1 n t r ou1 z)
Monterrey    (n) (m o2 n t @ r ei1)
monthlies    (n) (m uh1 n th l i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Montag(n) |der| วันจันทร์
Montage(n) |die, pl. Montagen| การประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน เช่น Die Montage und der Anschluss des Lichtgerätes, Steuergerätes und anderer elektrischer Betriebsmittel dürfen nur durch einen Fachmann erfolgen.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Montagewerkstatt {f}; Montagehalle {f}ร้านค้าที่ร่วมรายการ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Montag {m}Monday [Add to Longdo]
Montagsauto {n}rogue car; Friday car [Add to Longdo]
Montage {f}; Zusammensetzen {n}; Zusammenbau {m} | bei Montage abgestimmtassembly | adjusted during assembly [Add to Longdo]
Montage {f}; Befestigung {f}; Aufbau {m} | schwimmende Montage; schwimmende Befestigungmounting | float mounting [Add to Longdo]
Montageabteilung {f}assembly department [Add to Longdo]
Montageanleitung {f}; Montageanweisung {f}assembly instruction [Add to Longdo]
Montagearbeit {f}assembly work [Add to Longdo]
Montagearbeiter {m}; Montagearbeiterin {f}assembly worker [Add to Longdo]
Montageausschnitt {m}mounting cut-out; panel cut-out [Add to Longdo]
Montageband {n}; Band {n}; Fließband {n}assembly line [Add to Longdo]
Montagebeginn {m}installation start [Add to Longdo]
Montageflansch {m}; Anbauflansch {m} [techn.]mounting flange [Add to Longdo]
Montagegestell {n} [techn.]jig [Add to Longdo]
Montagehalle {f}assembly hangar [Add to Longdo]
Montagehalle {f}fitting shop [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
montagne(n) |f| ภูเขา, เทือกเขา
monter(vi vt) ขึ้น เช่น On va monter dans le bus. = พวกเราจะขึ้นไปบนรถ L'ascenceur est en train de monter. = ลิฟท์กำลังขึ้นมา L'action de Shin Corp. monte depuis une semaine. = หุ้นของกลุ่มชินวัตน์ขึ้นมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้ว

Japanese-English: EDICT Dictionary
3カードモンテ[スリーカードモンテ, suri-ka-domonte] (n) three-card monte (card game) [Add to Longdo]
うりずん[, urizun] (n) climate of the third month of the lunar calendar in Okinawa (end of the dry season); early summer [Add to Longdo]
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
お会式;御会式[おえしき, oeshiki] (n) (See 会式・えしき・2) (Nichiren Buddhism) memorial service for Nichiren (13th day of 10th month) [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
すい賓;蕤賓(oK)[すいひん, suihin] (n) (1) (See 十二律,鳧鐘) (in China) 7th note of the ancient chromatic scale (approx. G sharp); (2) fifth lunar month [Add to Longdo]
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
を限りに[をかぎりに, wokagirini] (exp) (See 声を限りに) as of the end of (today, this month, etc.); to make (today, etc.) the last (day) [Add to Longdo]
アルニカ[, arunika] (n) arnica (esp. mountain tobacco, Arnica montana) (lat [Add to Longdo]
ウルトラモンタニズム[, urutoramontanizumu] (n) ultramontanism [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
包月[bāo yuè, ㄅㄠ ㄩㄝˋ, ] monthly payment [Add to Longdo]
单月[dān yuè, ㄉㄢ ㄩㄝˋ, / ] monthly; in a single month [Add to Longdo]
年月[nián yuè, ㄋㄧㄢˊ ㄩㄝˋ, ] months and year; time; days of one's life [Add to Longdo]
月份[yuè fèn, ㄩㄝˋ ㄈㄣˋ, ] month [Add to Longdo]
月份会议[yuè fèn huì yì, ㄩㄝˋ ㄈㄣˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] monthly meeting; monthly conference [Add to Longdo]
月刊[yuè kān, ㄩㄝˋ ㄎㄢ, ] monthly magazine [Add to Longdo]
月历[yuè lì, ㄩㄝˋ ㄌㄧˋ, / ] monthly calendar [Add to Longdo]
月票[yuè piào, ㄩㄝˋ ㄆㄧㄠˋ, ] monthly ticket [Add to Longdo]
月薪[yuè xīn, ㄩㄝˋ ㄒㄧㄣ, ] monthly income (in kind) [Add to Longdo]
蒙特卡洛[Méng tè kǎ luò, ㄇㄥˊ ㄊㄜˋ ㄎㄚˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] Monte-Carlo (Monaco) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
専門図書館[せんもんとしょかん, senmontoshokan] special library [Add to Longdo]
専門的[せんもんてき, senmonteki] technical (e.g. discussion) [Add to Longdo]
暦月[れきげつ, rekigetsu] calendar month [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
月曜[げつよう, getsuyou] Montag [Add to Longdo]
月曜日[げつようび, getsuyoubi] Montag [Add to Longdo]
門弟[もんてい, montei] Schueler, Juenger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Mont \Mont\, n. [F. See {Mount}, n.]
     Mountain.
     [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  mont [mõ]
     mountain
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top