Search result for

monde

(44 entries)
(0.0277 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monde-, *monde*
Possible hiragana form: もんで
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grand monde(กรานมอนด') fr. โลกแห่งแฟชั่น,สังคมที่ดีที่สุด,สัมคมชั้นสูง
haut monde(โอมอนดฺ) fr. สังคมชั้นสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
BEAU beau monde(n) สังคมชั้นสูง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Try and keep up. Bonjour, tout le monde. Je vole cette banque.พยายามเอามา จะยากแค่ไหนเชียว Ilsa Pucci (2010)
- Le Monde.นักข่าวสำนักไหนครับ . เลอ มองต์ The A-Team (2010)
That's the sundial in Le Monde garden.นาฬิกาแดดที่สวนเลอมงด์ Where There's a Will (2011)
Ah, Paris. C'est la plus belle ville du monde, no?อ้า ปารีส (ฝรั่งเศสจ๋า) Witch's Lament (2011)
That, in fact, let's get it up again, that is the new Mondeo.จริงๆแล้ว มันคือมอนดิโอใหม่ Episode #18.3 (2012)
So Ford in Britain, they're not admitting that is the new Mondeo because they think people won't continue to buy the current one for a year, but it is the new Mondeo and it's coming next year, so there.ฟอร์ดอังกฤษ ยังไม่ยอมรับมอนดีโอใหม่ เพราะพวกเขาคิดว่า คนจะยังซื้อรถรุ่นเดิมอีกสักหนึ่งปี แต่นี่คือมอนดีโอใหม่ ที่จะมาในปีหน้า Episode #18.3 (2012)
I just want my son, so use your connections to find him, or I'll turn the hard drive over to the CIA, Interpol, and "Le Monde."ฉันแค่อยากได้ลูกคืน ฉะนั้นคุณจงใช้เส้นสายของคุณ หาตัวเขาให้เจอ ไม่งั้นฉันจะส่งมอบ ฮาร์ดไดรฟ์ The Hard Drive (2012)
Told her about the company Ford Mondeo and she was putty in my hands.บอกเธอเกี่ยวกับ บริษัท ฟอร์ด Mondeo และเธอก็ฉาบอยู่ในมือของฉัน. One Chance (2013)
CIRCUIT PAUL RICARD CHAMPIONNAT DU MONDEPAUL RICARD วงจร WORLD CHAMPIONSHIP Rush (2013)
Mondego.มอนเดโกร. V for Vendetta (2005)
It is not my sword, Mondego, but your past that disarmed you.หาใช่ดาบข้า, มอนเดโก, แต่เป็นอดีตของท่านที่เอาชนะท่านได้ V for Vendetta (2005)
It is not my sword, Mondego, but your past that disarmed you.ไม่ใช่เพราะดาบฉัน, มอนเดโก แต่อดีตของท่านเองที่ท่านปราชัย V for Vendetta (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world   FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อาณาจักรศิลป[n. exp.] (ānājak sinlapa) EN: world of art   FR: monde des arts [m]
บันลือโลก[adj.] (banleū lōk) EN: well-known throughout the world   FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
ชาวโลก[n.] (chāo lōk) EN: citizen of the world ; people of the earth   FR: citoyen du monde [m] ; citoyenne du monde [f] ; terrien [m] ; terrienne [f]
ดีที่สุดในโลก[X] (dī thīsut nai lōk) FR: le meilleur du monde
เดินทางรอบโลก[v. exp.] (doēnthāng røp lōk) FR: faire le tour du monde
ฟุตบอลโลก[n. exp.] (futbøn lōk) EN: FIFA World Cup ; Soccer World Cup   FR: Coupe du monde (de football) [f]
ฟุตบอลโลกหญิง[n. exp.] (futbøn lōk ying) FR: Coupe du monde de football féminin [f]
จักรวาล[n.] (jakkrawān) EN: universe ; cosmos   FR: univers [m] ; cosmos [m] ; monde [m]
ข่าวรอบโลก[n. exp.] (khāo røp lōk) EN: world news   FR: tour du monde de l'actualité [m] ; nouvelles du monde [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
MONDE    M AA1 N D
MONDEO    M AA2 N D EY1 OW0
MONDEX    M AA1 N D EH0 K S
MONDELLI    M OW0 N D EH1 L IY0
MONDELLO    M AA2 N D EH1 L OW0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mondetourtäubchen {n} [ornith.]Purple-breasted Ground Dove [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
monde(n) |m| โลก เช่น dans le monde, au monde แปลเหมือนกัน คือ ในโลก, บนโลก
tout le monde(n) ทุกคน (ใช้กิริยารูปเอกพจน์เสมอ, monde เป็นคำนามเพศชาย) เช่น (1) Tout le monde aime mon amie. ทุกคนชอบเพื่อนผู้หญิงของฉัน (2) Bonjour, tout le monde! สวัสดีจ้าทุกคน

Japanese-English: EDICT Dictionary
だもんで;だもので[, damonde ; damonode] (exp) thereupon; therefore; because of that [Add to Longdo]
もので;もんで[, monode ; monde] (prt,conj) (See ので) conjunctive particle indicating a cause or reason [Add to Longdo]
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question [Add to Longdo]
モンデックス[, mondekkusu] (n) {comp} Mondex [Add to Longdo]
ルモンド[, rumondo] (n) Le Monde (French newspaper); (P) [Add to Longdo]
花柳界[かりゅうかい, karyuukai] (n) red-light district; pleasure quarters; world of the geisha; demimonde; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
モンデックス[もんでっくす, mondekkusu] Mondex [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monde \Monde\ (m[^o]Nd), n. [F. See {Mundane}.]
   The world; a globe as an ensign of royalty. [R.] --A.
   Drummond.
   [1913 Webster]
 
   {Le beau monde} [F.], fashionable society. See {Beau monde}.
    
 
   {Demi monde}. See {Demimonde}.
    [1913 Webster]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 monde [mõd]
   world
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Monde [moːndə] (n) , pl.
   moons
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 monde
 monde	(n) |m| โลก เช่น dans le monde, au monde แปลเหมือนกัน คือ ในโลก,
 บนโลก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top