Search result for

mond

(115 entries)
(0.014 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mond-, *mond*, mon
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
mondo (adj adv ) adjective great or huge extremely unconventional or bizarre adverb very; exceedingly; extremely

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Monday[N] วันจันทร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monday(มัน'เด) n. วันจันทร์
almond(อา' เมินดฺ, แอม' เมินดฺ) n. เมล็ดพืชคล้ายถั่วลิสง, เมล็ดอามันด์, เมล็ด'เฮ่งยิ้ง' ของพืชชนิดหนึ่งในประเทศจีน
almond-eyed(อา' เมินไอดฺ, แอม' เมินไอดฺ) adj. มีนัยน์ตาเรียวยาว
black mondayn. วันจันทร์ในเทศกาล Easter
diamond(ได'อะเมินดฺ) n. เพชร,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน,รูปข้าวหลามตัด
dimond jubileeการฉองครบรอบ 75 ปี
garamondn. แบบพิมพ์ชนิดหนึ่ง
grand monde(กรานมอนด') fr. โลกแห่งแฟชั่น,สังคมที่ดีที่สุด,สัมคมชั้นสูง
haut monde(โอมอนดฺ) fr. สังคมชั้นสูง
indian almondต้นใบหูกวาง

English-Thai: Nontri Dictionary
Monday(n) วันจันทร์
almond(n) เมล็ดอัลมอนด์
BEAU beau monde(n) สังคมชั้นสูง
diamond(n) เพชร,แหวนเพชร,รูปข้าวหลามตัด,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Monday?จันทร์นี้? The Dig (2011)
Monday, I will. Jenny, I've seen all your designsวันจันทร์หนูจะให้พ่อเห็นการออกแบบของหนูทั้งหมด New Haven Can Wait (2008)
Family. Uh, don't you think monday would be-ผมว่าวันจันทร์น่าจะ... Chuck in Real Life (2008)
Go on home. I'll see you monday.กลับบ้านเถอะ แล้วค่อยเจอกันวันจันทร์ Pret-a-Poor-J (2008)
I'll see you bright and early Monday morning.ผมคงเห็นคุณแจ่มใสและมาทันในตอนเช้าวันจันทร์นะ.. Odyssey (2008)
Whoa, whoa! Why Monday?โวว โวว วันจันทร์ทำไม? Odyssey (2008)
We're going bowling on Monday.เราไปโยนโบว์ลิ่งกันในวันจันทร์ Lucky Thirteen (2008)
So, come on then, what don't I know? Romantic dinner on a Monday night?แล้วยังไงเหรอ ฉันยังไม่รู้อะไรเลย โรแมนติกดินเนอร์คืนวันจันทร์ใช่มั้ย The Bank Job (2008)
If we're to get the job done before the bank opens on Monday morning, we better get a wriggle (move) on.ถ้าเราทำงานนี้ได้เสร็จ ก่อนธนาคารจะเปิดเช้าวันจันทร์ เราก็จะก้าวไปสู่ขั้นที่ดีขึ้น The Bank Job (2008)
- Monday, Joe. Wednesday, no Joe.-วันจันทร์ โจยังอยู่ วันพุธ โจไปแล้ว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
- Monday I'll be 10 weeks.-จันทร์นี้ก็ครบ 10 ค่ะ Marley & Me (2008)
At Monday it's still, I guess, nine weeks.มันคือวันจันทร์ มันยัง.. ผมว่า 9 สัปดาห์ Marley & Me (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mondThe museum is open from Monday to Friday.
mondHe'll be back by Monday morning at the latest.
mondI'm afraid we can't go on Monday.
mondLet's make it Monday afternoon.
mondIt has been raining since last Monday.
mondThe shop is open from Monday to Saturday.
mondThe latest issue of the magazine will come out next Monday.
mondWe have to turn in our reports on Monday.
mondIt snowed from Monday to Friday.
mondUntil Monday or Tuesday of next week.
mondWill I be able to see you next Monday?
mondThey can come on Monday or Tuesday, but not on Wednesday or Thursday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จันทร์[N] Monday, See also: following Sunday, Syn. วันจันทร์, Example: จันทร์หน้าพวกเราต้องไปสัมมนาที่ระยอง, Thai definition: ชื่อวันที่ 2 แห่งสัปดาห์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world   FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อาณาจักรศิลป[n. exp.] (ānājak sinlapa) EN: world of art   FR: monde des arts [m]
อัลมอนด์ [n.] (anmøn) EN: almond   FR: amande [f]
บันลือโลก[adj.] (banleū lōk) EN: well-known throughout the world   FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
ชาวโลก[n.] (chāo lōk) EN: citizen of the world ; people of the earth   FR: citoyen du monde [m] ; citoyenne du monde [f] ; terrien [m] ; terrienne [f]
ดีที่สุดในโลก[X] (dī thīsut nai lōk) FR: le meilleur du monde
เดินทางรอบโลก[v. exp.] (doēnthāng røp lōk) FR: faire le tour du monde
ฟุตบอลโลก[n. exp.] (futbøn lōk) EN: FIFA World Cup ; Soccer World Cup   FR: Coupe du monde (de football) [f]
ฟุตบอลโลกหญิง[n. exp.] (futbøn lōk ying) FR: Coupe du monde de football féminin [f]
หูกวาง[n.] (hūkwāng) EN: Indian almond ; Bengal almond ; Olive-bark tree ; Sea almond ; Singapore almond ; Tropical almond ; Umbrella tree   

CMU English Pronouncing Dictionary
MONDA    M AA1 N D AH0
MONDY    M AA1 N D IY0
MONDO    M AA1 N D OW0
MONDE    M AA1 N D
MONDS    M AA1 N D Z
MONDOR    M AA1 N D ER0
MONDAY    M AH1 N D IY0
MONDEO    M AA2 N D EY1 OW0
MONDEX    M AA1 N D EH0 K S
MONDAY    M AH1 N D EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Monday    (n) (m uh1 n d ii)
Mondale    (n) (m o1 n d ei l)
Mondays    (n) (m uh1 n d i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
問題[もんだい, mondai] Thai: คำถาม ข้อสงสัย English: question
問題[もんだい, mondai] Thai: ปัญหาอุปสรรค English: problem
問答[もんどう, mondou] Thai: ถามตอบ English: questions and answers

German-Thai: Longdo Dictionary
Mond(n) |der, pl. Monde| พระจันทร์, ดวงจันทร์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mond {m} | Monde {pl}moon | moons [Add to Longdo]
Mond...lunar [Add to Longdo]
Mondaufgang {m}moonrise [Add to Longdo]
Mondfähre {f}lunar module [Add to Longdo]
Mondfinsternis {f} | totale Mondfinsternislunar eclipse; eclipse of the moon | total eclipse of the moon [Add to Longdo]
Mondgestein {n}moon rocks [Add to Longdo]
Mondgöttin {f}moon goddess [Add to Longdo]
Mondlandung {f}lunar landing; moon landing [Add to Longdo]
Mondlicht {n}moonlight [Add to Longdo]
Mondnacht {f}moonlit night [Add to Longdo]
Mondphasen {pl}phases of the moon [Add to Longdo]
Mondschein {m}moonlight [Add to Longdo]
Mondsichel {f}; Halbmond {m} | Mondsicheln {pl}; Halbmonde {pl}crescent moon; crescent | crescents [Add to Longdo]
Mondspaziergang {m}moonwalk [Add to Longdo]
Mondstein {m}moonstone [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
monde(n) |m| โลก เช่น dans le monde, au monde แปลเหมือนกัน คือ ในโลก, บนโลก
tout le monde(n) ทุกคน (ใช้กิริยารูปเอกพจน์เสมอ, monde เป็นคำนามเพศชาย) เช่น (1) Tout le monde aime mon amie. ทุกคนชอบเพื่อนผู้หญิงของฉัน (2) Bonjour, tout le monde! สวัสดีจ้าทุกคน

Japanese-English: EDICT Dictionary
2000年問題[にせんねんもんだい, nisennenmondai] (n) Y2K bug; year 2000 problem [Add to Longdo]
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant [Add to Longdo]
だもんで;だもので[, damonde ; damonode] (exp) thereupon; therefore; because of that [Add to Longdo]
にかけて[, nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P) [Add to Longdo]
ものだから;もんだから[, monodakara ; mondakara] (conj) the reason for something [Add to Longdo]
もので;もんで[, monode ; monde] (prt,conj) (See ので) conjunctive particle indicating a cause or reason [Add to Longdo]
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question [Add to Longdo]
もんどり打つ;翻筋斗打つ[もんどりうつ, mondoriutsu] (v5t) to turn a somersault [Add to Longdo]
アーモンド(P);アモンド[, a-mondo (P); amondo] (n) almond; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
星期一[xīng qī yī, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄧ, ] Monday [Add to Longdo]
周一[zhōu yī, ㄓㄡ ㄧ, / ] Monday [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
応用問題[おうようもんだい, ouyoumondai] application problem [Add to Longdo]
技術的問題[ぎじゅつてきもんだい, gijutsutekimondai] technical problem, issue [Add to Longdo]
境界値問題[きょうかいちもんだい, kyoukaichimondai] boundary value problem [Add to Longdo]
検査問題[けんさもんだい, kensamondai] check problem [Add to Longdo]
相性問題[あいせいもんだい, aiseimondai] compatibility issue [Add to Longdo]
適用業務問題[てきようぎょうむもんだい, tekiyougyoumumondai] application problem [Add to Longdo]
問題の解決[もんだいのかいけつ, mondainokaiketsu] problem solution [Add to Longdo]
問題記述[もんだいきじゅつ, mondaikijutsu] problem definition, problem description [Add to Longdo]
問題向き言語[もんだいむきげんご, mondaimukigengo] problem-oriented language [Add to Longdo]
問題定義[もんだいていぎ, mondaiteigi] problem definition, problem description [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
問答[もんどう, mondou] Frage_und_Antwort, Dialog [Add to Longdo]
問題[もんだい, mondai] Frage, Problem [Add to Longdo]
[つき, tsuki] Mond, Monat [Add to Longdo]
月ロケット[つきろけっと, tsukiroketto] Mondrakete [Add to Longdo]
月齢[げつれい, getsurei] Mondalter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 mond [mɔnt]
   aperture; opening
   mouth
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Mond [moːnt] (n) , s.(m )
   moon
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Mond... [moːnt]
   lunar
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top