Search result for

mond

(77 entries)
(0.1301 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mond-, *mond*.
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
mondo (adj adv ) adjective great or huge extremely unconventional or bizarre adverb very; exceedingly; extremely

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Monday    [N] วันจันทร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monday(มัน'เด) n. วันจันทร์
almond(อา' เมินดฺ, แอม' เมินดฺ) n. เมล็ดพืชคล้ายถั่วลิสง, เมล็ดอามันด์, เมล็ด'เฮ่งยิ้ง' ของพืชชนิดหนึ่งในประเทศจีน
almond-eyed(อา' เมินไอดฺ, แอม' เมินไอดฺ) adj. มีนัยน์ตาเรียวยาว
black mondayn. วันจันทร์ในเทศกาล Easter
diamond(ได'อะเมินดฺ) n. เพชร,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน,รูปข้าวหลามตัด
dimond jubileeการฉองครบรอบ 75 ปี
garamondn. แบบพิมพ์ชนิดหนึ่ง
grand monde(กรานมอนด') fr. โลกแห่งแฟชั่น,สังคมที่ดีที่สุด,สัมคมชั้นสูง
haut monde(โอมอนดฺ) fr. สังคมชั้นสูง
indian almondต้นใบหูกวาง

English-Thai: Nontri Dictionary
Monday(n) วันจันทร์
almond(n) เมล็ดอัลมอนด์
BEAU beau monde(n) สังคมชั้นสูง
diamond(n) เพชร,แหวนเพชร,รูปข้าวหลามตัด,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จันทร์    [N] Monday, See also: following Sunday, Syn. วันจันทร์, Example: จันทร์หน้าพวกเราต้องไปสัมมนาที่ระยอง, Thai definition: ชื่อวันที่ 2 แห่งสัปดาห์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world   FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อาณาจักรศิลป[n. exp.] (ānājak sinlapa) EN: world of art   FR: monde des arts [m]
อัลมอนด์ [n.] (anmøn) EN: almond   FR: amande [f]
บันลือโลก[adj.] (banleū lōk) EN: well-known throughout the world   FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
ชาวโลก[n.] (chāo lōk) EN: citizen of the world ; people of the earth   FR: citoyen du monde [m] ; citoyenne du monde [f] ; terrien [m] ; terrienne [f]
ดีที่สุดในโลก[X] (dī thīsut nai lōk) FR: le meilleur du monde
เดินทางรอบโลก[v. exp.] (doēnthāng røp lōk) FR: faire le tour du monde
ฟุตบอลโลก[n. exp.] (futbøn lōk) EN: FIFA World Cup ; Soccer World Cup   FR: Coupe du monde (de football) [f]
ฟุตบอลโลกหญิง[n. exp.] (futbøn lōk ying) FR: Coupe du monde de football féminin [f]
หูกวาง[n.] (hūkwāng) EN: Indian almond ; Bengal almond ; Olive-bark tree ; Sea almond ; Singapore almond ; Tropical almond ; Umbrella tree   

CMU English Pronouncing Dictionary
MONDA    M AA1 N D AH0
MONDS    M AA1 N D Z
MONDO    M AA1 N D OW0
MONDY    M AA1 N D IY0
MONDE    M AA1 N D
MONDEO    M AA2 N D EY1 OW0
MONDAY    M AH1 N D IY0
MONDRY    M AA1 N D R IY0
MONDOR    M AA1 N D ER0
MONDAY    M AH1 N D EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Monday    (n) (m uh1 n d ii)
Mondale    (n) (m o1 n d ei l)
Mondays    (n) (m uh1 n d i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
問題[もんだい, mondai] Thai: คำถาม ข้อสงสัย English: question
問題[もんだい, mondai] Thai: ปัญหาอุปสรรค English: problem
問答[もんどう, mondou] Thai: ถามตอบ English: questions and answers

German-Thai: Longdo Dictionary
Mond(n) |der, pl. Monde| พระจันทร์, ดวงจันทร์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mond {m} | Monde {pl}moon | moons [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
monde(n) |m| โลก เช่น dans le monde, au monde แปลเหมือนกัน คือ ในโลก, บนโลก
tout le monde(n) ทุกคน (ใช้กิริยารูปเอกพจน์เสมอ, monde เป็นคำนามเพศชาย) เช่น (1) Tout le monde aime mon amie. ทุกคนชอบเพื่อนผู้หญิงของฉัน (2) Bonjour, tout le monde! สวัสดีจ้าทุกคน

Japanese-English: EDICT Dictionary
2000年問題[にせんねんもんだい, nisennenmondai] (n) Y2K bug; year 2000 problem [Add to Longdo]
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant [Add to Longdo]
2000年問題対策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant [Add to Longdo]
だもんで;だもので[, damonde ; damonode] (exp) thereupon; therefore; because of that [Add to Longdo]
にかけて[, nikakete] (exp) (1) till; to; over (a period); through (e.g. Monday through Thursday); about (approx. time or place); on; (2) concerning (an area of expertise); (3) to swear by (one's sword, God, etc.); (P) [Add to Longdo]
ものだから;もんだから[, monodakara ; mondakara] (conj) the reason for something [Add to Longdo]
もので;もんで[, monode ; monde] (prt,conj) (See ので) conjunctive particle indicating a cause or reason [Add to Longdo]
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question [Add to Longdo]
もんどり打つ;翻筋斗打つ[もんどりうつ, mondoriutsu] (v5t) to turn a somersault [Add to Longdo]
アーモンド(P);アモンド[, a-mondo (P); amondo] (n) almond; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
星期一[xīng qī yī, ㄒㄧㄥ ㄑㄧ ㄧ, ] Monday [Add to Longdo]
周一[zhōu yī, ㄓㄡ ㄧ, / ] Monday [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
応用問題[おうようもんだい, ouyoumondai] application problem [Add to Longdo]
技術的問題[ぎじゅつてきもんだい, gijutsutekimondai] technical problem, issue [Add to Longdo]
境界値問題[きょうかいちもんだい, kyoukaichimondai] boundary value problem [Add to Longdo]
検査問題[けんさもんだい, kensamondai] check problem [Add to Longdo]
相性問題[あいせいもんだい, aiseimondai] compatibility issue [Add to Longdo]
適用業務問題[てきようぎょうむもんだい, tekiyougyoumumondai] application problem [Add to Longdo]
問題の解決[もんだいのかいけつ, mondainokaiketsu] problem solution [Add to Longdo]
問題記述[もんだいきじゅつ, mondaikijutsu] problem definition, problem description [Add to Longdo]
問題向き言語[もんだいむきげんご, mondaimukigengo] problem-oriented language [Add to Longdo]
問題定義[もんだいていぎ, mondaiteigi] problem definition, problem description [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
問答[もんどう, mondou] Frage_und_Antwort, Dialog [Add to Longdo]
問題[もんだい, mondai] Frage, Problem [Add to Longdo]
[つき, tsuki] Mond, Monat [Add to Longdo]
月ロケット[つきろけっと, tsukiroketto] Mondrakete [Add to Longdo]
月齢[げつれい, getsurei] Mondalter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 mond [mɔnt]
   aperture; opening
   mouth
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Mond [moːnt] (n) , s.(m )
   moon
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Mond... [moːnt]
   lunar
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top