Search result for

moliere

(58 entries)
(0.0442 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moliere-, *moliere*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา moliere มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *moliere*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is it your intention to wreck my ward?Wollen Sie meine Station demolieren? Carry on Nurse (1959)
It's what old Corneille and young Moliere call suspense...ion.Bei Corneille und Moliere nannte man das die Suspens...ion. A Woman Is a Woman (1961)
Now why all of a sudden you got to wreck my front door?Warum müssen Sie mir jetzt plötzlich die Tür demolieren? Mr. Dingle, the Strong (1961)
I just don't want the place smashed up like the other nightIch bitte Sie nur, nicht wieder alles zu demolieren. A Monkey in Winter (1962)
But is punching in the window of a local business establishment an expression...Aber ist das Demolieren eines Restaurantfensters Ausdruck von... Alice's Restaurant (1969)
Goin' to pull t'counter down.Wollte alles demolieren. Kes (1969)
What are you doing, destroying my bathroom?Was machst du da? Mein Badezimmer demolieren? Spasmo (1974)
I told you to stop looking at me like that or I'll bust your teeth out.Ich hab gesagt, du sollst mich nicht so anstarren, sonst demoliere ich dir die Zähne. Zieh sie schon aus, die Klamotten! A Boy and His Dog (1975)
Then you demolish an automobile in what must be one of the most brazen, reckless stunts in the annals of this city.Dann demolieren Sie ein Auto und vollführen das dreisteste Bravourstück, das er hier je gab. Brannigan (1975)
(smashing) Hey, hey stop that! Stop, please, you're breaking up my business!Ihr könnt doch nicht meinen Flipper demolieren, der ist nicht mal bezahlt! Odds and Evens (1978)
My body could be badly damaged by this.Der könnte meinen Körper ganz schön demolieren. The Main Event (1979)
Not slowly enough that you didn't rip the front porch off.Nicht langsam genug, um nicht die Veranda zu demolieren. Manhattan (1979)
Kids trash the school!Kinder demolieren die Schule. Over the Edge (1979)
Vandalizing his dorm day room.Demolieren eines Fernsehraumes im Studentenheim. Man of Iron (1981)
The offended husband, as in Moliér e.Du triffst den Ton des beleidigten Ehemanns, wie bei MoliereMephisto (1981)
- Why you break up the boat?Warum demolieren Sie mein Schiff? Bomber (1982)
Yeah. It's a, uh, demolition derby for charity.Autos demolieren sich gegenseitig. Knight of the Phoenix: Part 1 (1982)
These guys aren't supposed to hit my trucks.Sie sollen nicht die Lkws demolieren. Knight of the Phoenix: Part 1 (1982)
I send you to a health farm to get yourself in shape. Instead you demolish it!Sie sollten auf der Fitnessfarm wieder fit werden und sie nicht demolieren! Never Say Never Again (1983)
I'd go in there with you, but they know my face and they'd wanna push it in.Ich würde ja, aber die kennen mein Gesicht und wollen es demolieren. Big Trouble in Little China (1986)
I promise you'll go to the slammer.Ich werde dir deine hässliche Visage demolieren, wenn du nicht singst. The Loner (1987)
I said stop wrecking cars, not destroy something else.Ich sagte doch, sie sollen nichts mehr demolieren! The Dead Pool (1988)
I'll destroy this place.Soll ich diesen Laden demolieren? Boiling Point (1990)
No, I work for Moliere. My friends ruined me...Nein, ich bin bei MoliereCyrano de Bergerac (1990)
Moliere?Moliere ... Cyrano de Bergerac (1990)
Moliere stole it!Moliere hat sie dir gestohlen! Cyrano de Bergerac (1990)
Moliere has genius and Christian was handsome.Moliere ist ein Genie, und Christian ... war schön. Cyrano de Bergerac (1990)
Now, they come down here on vacation and they trash the place.Heute kommen die hierher und demolieren alles. Little Man Tate (1991)
Better off, having the whole place, demolished.Sie sollten besser gehen, bevor Sie hier alles demolieren. Necronomicon: Book of Dead (1993)
Thank God you're here. They're tearing up the place.Gut, dass Sie da sind, die demolieren das Kino. Ed Wood (1994)
The collateral shock waves will probably destroy the lab.Die seitlichen Schockwellen werden wahrscheinlich unser Labor demolieren. Playing God (1994)
In this old thoracic cage, an adolescenfs heart beats for Shakespeare and for Moliere.In dieser alten Brust schlägt ein junges Herz für Shakespeare und MoliereLautrec (1998)
Ah, our Moliére! I played Moliére.Unseren Moliere... hab ich gespielt. Lautrec (1998)
Mr. Lautrec, applaud the fool who played Moliére and who now cuts grass for his rabbits.In bin der Narr, der Moliere gespielt hat. Jetzt schneide ich Gras für meine Hasen. Lautrec (1998)
Then we show up and screw up Thor's technology.Dann kommen wir daher und demolieren ihre Technologie. Thor's Chariot (1998)
You broke my car I have to take you to the policeWenn Sie meinen Wagen demolieren, muss ich Sie mit zur Polizei nehmen. Fly Me to Polaris (1999)
You want me to tear this place apart, you poof?Soll ich die Bude demolieren, du Gipskopf? Doomed (2000)
is this quest for redemption from remorse? Or are you scared my sitting on your car will cause a dent? The dent.- Machen Sie das aus Reue oder haben Sie bloß Angst, ich könnte Ihr schönes Auto demolieren? Sweet November (2001)
They just want to see what happens when they tear the world apart.Sie wollen nur sehen, was passiert, wenn sie die Welt demolieren. Donnie Darko (2001)
They come in here, they smash your relics, they beat up your people then you just sit back and wait for them to walk away?Die kommen her, demolieren alles, verprügeln die Mönche. Und Sie wollen nur warten, bis die wieder verschwinden? The Andorian Incident (2001)
-Get his wrists. -Y'all didn't have to fuck with my ride.Ihr hättet meine Karre nicht demolieren müssen. Sentencing (2002)
Sorry!Entschuldigung. - Sie demolieren mein Auto. A Guy Thing (2003)
It's like a play by Moliere.Wie bei einem Stück von MoliereFace-Off (2003)
Molière.MoliereA Love Song for Bobby Long (2004)
But it's gonna fry just about every system on board.Aber das wird jedes System an Bord überlasten und demolieren. Zero Hour (2004)
He didn't say anything about demolishing Enterprise in the process.Er sagte nichts davon, die Enterprise zu demolieren. Zero Hour (2004)
You weren't gonna demo the bathrooms.Du wolltest das Bad nicht demolieren. Emily Says Hello (2004)
Where do you get off fucking up my windshield?Was fällt 'n dir ein, mir die Windschutzscheibe zu demolieren? Domino (2005)
Moliere will not surrender so easily and we will actMoliere werde nicht so leicht aufgeben Morgen werde ich einen Antrag am Châtelet stellen und wir werden spielen wie teuflisch ! Le roi soleil (2006)
Monsieur Moliere? Monsieur the festivals of love with music by Monsieur Lully and fireworksMonsieur Moliere? das Fest der Liebe deren Musik Monsieur Lully schreiben wird Le roi soleil (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
MOLIERE    M OW0 L Y EH1 R
MOLIERE'S    M OW0 L Y EH1 R Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
demolieren; zerstören; vernichten | demolierend; zerstörend; vernichtend | demoliert; zerstört; vernichtet | demoliert; zerstört; vernichtet | demolierte; zerstörte; vernichteteto demolish | demolishing | demolished | demolishes | demolished [Add to Longdo]
tremolieren [mus.]to quaver [Add to Longdo]
verstümmeln; (übel) zurichten; demolieren; zerfleischento mangle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Moliere
      n 1: French author of sophisticated comedies (1622-1673) [syn:
           {Moliere}, {Jean-Baptiste Poquelin}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top