Search result for

modi

(139 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -modi-, *modi*
Possible hiragana form: もぢ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
modify[VI] เปลี่ยนแปลง, See also: แก้ไข, ทำให้แตกต่าง, Syn. change, alter, vary, adjust
modify[VT] ลดหย่อน, See also: ลดความรุนแรง, ทำให้ลดลง, Syn. mitigate, restrain
modify[VT] เปลี่ยนแปลง, See also: แก้ไข, Syn. change, alter, vary, adjust
modify[VT] ประกอบคำกริยา (ทางไวยากรณ์), See also: ขยายความ
modish[ADJ] ทันสมัย, Syn. stylish, smart, fashionable
modicum[N] จำนวนเล็กน้อย, Syn. trifle, bit
modifier[N] ผู้แก้ไข, See also: ผู้ดัดแปลง, ผู้ปรับปรุง, Syn. limiter, conditioner
modifier[N] สิ่งที่แก้ไข, See also: สิ่งที่ดัดแปลง, Syn. limiter, conditioner
modifier[N] ส่วนขยาย, See also: คำขยาย, Syn. adjective, adverb, phrasal modifier, grammatical modifier
modification[N] การเปลี่ยนแปลง, See also: การแก้ไข, Syn. alteration, adjustment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
modicatory(มอด'ดิเคทิฟ,-โทรี) adj. เกี่ยวกับการแก้ไขการดัดแปลง
modicum(มอด'ดะคัม) n. ปริมาณเล็กน้อย,ความพอควร
modification(มอดดะฟะเค'เชิน) n. การแก้ไข,การดัดแปลง,แบบดัดแปลงมา,การปรับตัว,การลดหย่อน, Syn. change,alteration
modificative(มอด'ดิเคทิฟ,-โทรี) adj. เกี่ยวกับการแก้ไขการดัดแปลง
modifier(มอด'ดิไฟเออะ) n. ผู้หรือสิ่วที่แก้ไขหรือดัดแปลงหรือปรับปรุงหรือแปร
modifier keysแป้นดัดแปรหมายถึง แป้นอักขระบางแป้นที่ไม่ใช้ตามลำพังตัวเอง หรือถ้าใช้ ก็จะไม่มีผลอย่างใดเลย เช่น แป้น Ctrl, Shift, Alt แต่เมื่อกำหนดใช้ร่วมกับแป้นอักขระอื่นแล้ว จะก่อให้เกิดเป็นคำสั่งให้เครื่องปฏิบัติตามได้ เช่น ถ้ากดแป้น ALT+F จะเป็นการเรียกเมนู File ในระบบวินโดว์ ส่วนเครื่องแมคอินทอชจะมีแป้น Option ที่ทำหน้าที่คล้ายแป้น ALT เช่น ถ้ากดแป้น Option+C ก็จะเป็นการสั่งคัดลอก (copy)
modify(มอด'ดะไฟ) vt.,vi. แก้ไข,ดัดแปลง,แปร,เปลี่ยนแปลง,ปรับปรุง,ลดความรุนแรง,ลดหย่อน., See also: modifiability n. modifiable adj., Syn. soften,
modilion(โมดิล'เยิน) n. ไม้หรือเหล็กเท้าแขนที่ใช้รับน้ำหนัก
modish(โม'ดิช) adj. เป็นไปตามสมัยนิยม,ทันสมัย., See also: modishness n., Syn. stylish ###A. dated
commodity(คะมอด'ดิที) n. สินค้า,ของใช้ประจำ,ปริมาณ หรือจำนวนหนึ่งของสินค้า,ผลิตภัณฑ์เกษตรหรือเหมืองแร่, Syn. articles,goods

English-Thai: Nontri Dictionary
modicum(n) จำนวนน้อย,ความพอควร,ความพอประมาณ
modification(n) การเปลี่ยนแปลง,การแก้ไข,การดัดแปลง,การลดหย่อน
modify(vt) เปลี่ยนแปลง,แก้ไข,ดัดแปลง,ลดหย่อน
modish(adj) ทันสมัย,ตามสมัยนิยม
commodious(adj) จุ,มีเนื้อที่กว้าง,กว้างขวาง,มีบริเวณกว้าง
commodity(n) สินค้า,โภคภัณฑ์,ของใช้ประจำ,ผลิตภัณฑ์การเกษตร
spasmodic(adj) เป็นพักๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
modificationการแก้ไขเพิ่มเติม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modified engineเครื่องยนต์แต่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
modified lifeกรมธรรม์แปลงอัตรา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
modified transmittance equationสมการความส่งผ่านดัดแปร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
modifierตัวดัดแปร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modifyดัดแปร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modifyดัดแปร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modifying agreementข้อตกลงที่แก้ไขเพิ่มเติม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modificationการปรับปรุงเทคนิคเดิมให้มีคุณสมบัติดีขึ้น, การสูญฟันเพิ่ม [การแพทย์]
Modification for exportการปรับปรุงเพื่อการส่งออก [TU Subject Heading]
Modifiedดัดแปลง [การแพทย์]
Modified atmosphere packagingบรรจุภัณฑ์แบบปรับบรรยากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Modified starchแป้งดัดแปร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Modifyปรับปรุง, การดัดแปลง, เปลี่ยนรูป, ดัดแปลง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Modisa is not with Kabelo’s group but is sitting at the table next to Kabelo.Modisa is not with Kabelo’s group but is sitting at the table next to Kabelo.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Genetic modification's at optimum levels!การเปลี่ยนแปลงพันธุศาสตร์ อยู่ในระดับคงที่ Superhero Movie (2008)
- Small modification.- แต่งอะไรเพิ่มนิดหน่อยน่ะ Death Race (2008)
Very nice modification.แต่งรถได้เยี่ยม Death Race (2008)
And it was right around that time... that you 'discovered' Modigliani...และช่วงนั่นคุณก็ได้พบกับ มอดดิกลิอานี่ Made of Honor (2008)
Modigliani.มออดีกลิอานี่ Made of Honor (2008)
And for Hannah, it's... through the paintings of Modigliani.และ สำหรับ ฮานา ผ่านภาพวาดของ มอดดิกลิอานี่ Made of Honor (2008)
Legal modification, street racing this guy would definitely have a record, We will find himข้อหาแต่งรถ แข่งรถบนถนน หมอนี่ต้องมีประวัติ เจอตัวแน่ Fast & Furious (2009)
The geography of climates is modified.ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของสภาพอากาศถูกเปลี่ยนแปลง Home (2009)
It modifies the actual cell structure of your brain.มันดัดแปลงเซลล์สมองของคุณไป Gamer (2009)
Now we just put the DNA into the suit, light it up, extract it... a few modifying sequences into the code and we're good to go.เราก็จะเอา DNA ใส่ในหลอดนี่ Nแล้วรอการแยกตัว.. เพื่อให้มันมาเรียงตัวกลายเป็นโค้ด จากนั้นก็ใช้ได้ละ Gamer (2009)
Native or modified data points?ข้อมูลดิบหรือแปลงแล้ว? Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
I was made aware of some modifications made to the Chief of Staff's office.ผมได้รับทราบถึงการปรับแต่ง ที่ทำไว้กับห้องทำงาน ของหัวหน้าคณะทำงาน Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
modiIf we take this additional evidence into consideration, the second law must be modified.
modiIt is worth noting that Lander made the necessary modifications.
modiWe usually modify our views in college.
modiThis is a superb illustration of how Emmet modified the traditional architectural designs.
modiThey modified the report to accommodate all views.
modiThings that modify nouns (adjective, or adjectival equivalent).
modiMan modifies to his needs what nature produces.
modiBased on my observation of the movement of particle D, I modify the system so that there exist three possible exits.
modiAlthough I modified this extravagance later by including the beautiful life among the works of art that alone gave a meaning to life, it was still beauty that I valued.
modiYou'll have to modify the height of the table to make it fit.
modiI beg to modify your proposal.
modiWe want to modify the regulations of our school.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุโลม[V] adapt, See also: modify, be able to be adapted, be adaptable, Example: กฎหมายบัญญัติให้นำประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่มีคดีมาสู่ศาลหรือมีผู้ยื่นคำร้องขอต่อศาล, Thai definition: นำมาใช้โดยอาศัยหลักการอย่างเดียวกันแต่ให้แก้ไขในรายละเอียดได้ตามควรแก่กรณี, Notes: (กฎหมาย)
คำขยาย[N] modifier, Example: ประโยคที่ใช้ในปัจจุบันนี้มักเป็นประโยคหรือวลีซึ่งประกอบขึ้นด้วยคำหลักและคำขยายเป็นส่วนมาก
พลิกแพลง[V] modify, See also: wield, apply, change, utilize, Syn. ดัดแปลง, เปลี่ยนแปลง, ปรับ, Example: ถ้ารู้ภาษาไทยจะต้องรู้จักคำและไวยากรณ์ดีพอที่จะพลิกแพลงแต่งให้เข้ากับข้อบังคับทางฉันทลักษณ์ให้ได้ความหมายบริบูรณ์และเสียงไพเราะ
ซ่อมแปลง[V] modify, See also: adapt, Syn. ดัดแปลง, Example: เขาซ่อมแปลงเครื่องยนต์เพื่อนำมาขายต่อ, Thai definition: แก้ไขดัดแปลงของที่ชำรุดให้คืนดี
ดัดแปลง[V] modify, See also: alter, adapt, Syn. แปลง, ปรับเปลี่ยน, เปลี่ยน, แปร, เปลี่ยนแบบ, Example: พ่อดัดแปลงขวดน้ำเป็นที่ปลูกต้นไม้, Thai definition: เปลี่ยนแปลงให้ต่างไปจากสภาพเดิม
ส่วนขยาย[N] modifier, See also: enlarger, Example: สัญญาเหล่านั้นเป็นส่วนขยายของสัญญาทางปกครอง, Thai definition: ส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามา
ส่วนขยาย[N] modifier, See also: enlarger, Example: สัญญาเหล่านั้นเป็นส่วนขยายของสัญญาทางปกครอง, Thai definition: ส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโลม[v.] (anulōm) EN: adapt (to) ; comply (with) ; accomodate ; be adaptable ; modify   FR: accéder ; satisfaire ; adapter
ดัด[v.] (dat) EN: modify ; correct ; adapt ; alter ; rectify ; straighten ; adjust ; make fit   FR: modifier ; corriger ; adapter ; redresser ; ajuster ; façonner
ดัดแปลง[v.] (datplaēng) EN: modify ; alter ; adapt ; adjust ; change ; refit   FR: modifier ; adapter ; altérer
ดัดแปลงแก้ไข[v. exp.] (datplaēngkaēkhai) EN: adapt ; adjust; modify   
ให้เช่าทำไร่[v. exp.] (hai chao thamrai) FR: amodier
จำแลง[v.] (jamlaēng) EN: transform ; convert ; disguise ; modify ; adapt   FR: se transformer en ; modifier ; adapter
แก้[v.] (kaē) EN: correct ; rectify ; revise ; modify ; improve   FR: corriger ; modifier ; rectifier ; réviser ; améliorer
แก้แบบ[v. exp.] (kaē baēp) EN: alter a design   FR: modifier un plan
แก้รัฐธรรมนูญ[v. exp.] (kaē ratthathammanūn = ratthammanūn) EN: amend a constitution   FR: modifier la constitution ; amender la constitution
การเช่าที่ดินทำไร่[n. exp.] (kān chao thīdin thamrai) FR: amodiation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MODI    M OW1 D IY0
MODIC    M AA1 D IH0 K
MODIFY    M AA1 D AH0 F AY2
MODINE    M OW0 D IY1 N
MODICA    M OW0 D IY1 K AH0
MODICUM    M AA1 D IH0 K AH0 M
MODIFIED    M AA1 D AH0 F AY2 D
MODIFIES    M AA1 D AH0 F AY2 Z
MODILIANI    M OW0 D IH2 L IY0 AE1 N IY0
MODIFYING    M AA1 D AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
modify    (v) (m o1 d i f ai)
modish    (j) (m ou1 d i sh)
modicum    (n) (m o1 d i k @ m)
modiste    (n) (m ou1 d ii1 s t)
modified    (v) (m o1 d i f ai d)
modifier    (n) (m o1 d i f ai @ r)
modifies    (v) (m o1 d i f ai z)
modishly    (a) (m ou1 d i sh l ii)
modistes    (n) (m ou1 d ii1 s t s)
modifiers    (n) (m o1 d i f ai @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Modistin {f}modiste [Add to Longdo]
Modistin {f} | Modistinnen {pl}milliner | milliners [Add to Longdo]
modifiziertmodifies [Add to Longdo]
modifizieren; ändern; abändern; verändern; umändern (in) | modifizierend; ändernd; abändernd; verändernd; umändernd | modifiziert; geändert; abgeändert; verändert; umgeändertto alter (to) | altering | altered [Add to Longdo]
modisch {adj} | modischer | am modischstenfashionable | more fashionable | most fashionable [Add to Longdo]
modischmodish [Add to Longdo]
modischsporty [Add to Longdo]
modisch {adj}; à la modein style; à la mode [Add to Longdo]
modischvoguish [Add to Longdo]
modisch {adv}fashionably [Add to Longdo]
modisch {adv}modishly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFC[シーエフシー, shi-efushi-] (n) (1) (See クロロフルオロカーボン) chlorofluorocarbon; CFC; (2) Common Fund for Commodities; CFC [Add to Longdo]
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
てな[, tena] (prt) a sort of thing like; used after a phrase to modify the following noun [Add to Longdo]
アドレス修飾[アドレスしゅうしょく, adoresu shuushoku] (n) {comp} address modification [Add to Longdo]
アドレス変更[アドレスへんこう, adoresu henkou] (n) {comp} address modification [Add to Longdo]
アドレス変更子[アドレスへんこうし, adoresu henkoushi] (n) {comp} address modifier [Add to Longdo]
オブジェクト修飾[オブジェクトしゅうしょく, obujiekuto shuushoku] (n) {comp} object modification [Add to Longdo]
コモディティー[, komodeitei-] (n) commodity [Add to Longdo]
プラスモディウム[, purasumodeiumu] (n) (obsc) plasmodium [Add to Longdo]
マラリア原虫[マラリアげんちゅう, mararia genchuu] (n) malaria-causing protozoan (i.e. plasmodium) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偏正式合成词[piān zhèng shì hé chéng cí, ㄆㄧㄢ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄘˊ, / ] modified compound word [Add to Longdo]
变征之声[biàn zhǐ zhī shēng, ㄅㄧㄢˋ ㄓˇ ㄓ ㄕㄥ, / ] modified fifth note of the pentatonic scale [Add to Longdo]
变调[biàn diào, ㄅㄧㄢˋ ㄉㄧㄠˋ, / 調] modified tone; tonal modification [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス修飾[アドレスしゅうしょく, adoresu shuushoku] address modification [Add to Longdo]
アドレス変更[アドレスへんこう, adoresu henkou] address modification [Add to Longdo]
アドレス変更子[アドレスへんこうし, adoresu henkoushi] address modifier [Add to Longdo]
オブジェクト修飾[オブジェクトしゅうしょく, obujiekuto shuushoku] object modification [Add to Longdo]
一時的リンクパック領域[いちじてきリンクパックりょういき, ichijiteki rinkupakku ryouiki] modified link pack area [Add to Longdo]
改版理由[かいはんりゆう, kaihanriyuu] reason for revision, reason for modification [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょく, shuushoku] modifier, modification or qualification [Add to Longdo]
修飾子[しゅうしょくし, shuushokushi] modifier, qualifier [Add to Longdo]
修正モード[しゅうせいモード, shuusei mo-do] modification mode [Add to Longdo]
修正時間[すうせいじかん, suuseijikan] modification time (of a file, e.g.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Modus \Mo"dus\, n.; pl. {Modi}. [L. See {Mode}.] (Old Law)
   1. The arrangement of, or mode of expressing, the terms of a
    contract or conveyance.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A qualification involving the idea of variation or
    departure from some general rule or form, in the way of
    either restriction or enlargement, according to the
    circumstances of the case, as in the will of a donor, an
    agreement between parties, and the like. --Bracton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) A fixed compensation or equivalent given instead of
    payment of tithes in kind, expressed in full by the phrase
    {modus decimandi}. --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
       They, from time immemorial, had paid a modus, or
       composition.             --Landor.
    [1913 Webster]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Modi [moːdiː] (n) , pl.
   modes
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top