Search result for

modems

(70 entries)
(0.1767 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -modems-, *modems*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา modems มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *modems*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
modem    [N] อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ (ทางคอมพิวเตอร์), See also: โมเด็ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
auto-dialing modemโมเด็มต่อเลขหมายอัตโนมัติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
auto-dialing modemโมเด็มต่อเลขหมายอัตโนมัติ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modulator-demodulator (modem)ตัวกล้ำและแยกสัญญาณ (โมเด็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modulator-demodulator (modem)ตัวกล้ำและแยกสัญญาณ (โมเด็ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
modem (modulator-demodulator)โมเด็ม (ตัวกล้ำและแยกสัญญาณ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modem (modulator-demodulator)โมเด็ม (ตัวกล้ำและแยกสัญญาณ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fax modemโมเด็มโทรสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
voice modemโมเด็มเสียง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modemโมเด็ม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Modemโมเด็ม
โมเด็ม คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณอนาล็อกแล้วส่งออกไปทางสายโทรศัพท์หรือสายส่งและรับสัญญาณจากสายส่งมาเปลี่ยนเป็นสัญญาณดิจิตอลให้เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งชื่อของโมเด็มมาจากคำว่า Modulation and Demodulation สัญญาณอนาล็อกมีคุณสมบัติเหมาะที่จะส่งไปไกลๆ มากกว่าสัญญาณแบบดิจิตอลเพราะสัญญาณอนาล็อกจะเพี้ยนหรือมีรูปร่างผิดจากเดิม ยากกว่าและสูญเสียกำลังในสายส่งน้อยกว่า ทำให้ส่งได้ระยะทางไกลมากขึ้น นอกจากนี้เรายังสามารถกรองสัญญาณรบกวนบางส่วนที่ไม่ต้องการ (Filter) ออก ราคาของสายส่งและอุปกรณ์มีราคาถูก จึงจำเป็นต้องใช้โมเด็มในการรับส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ระยะไกลผ่านสายส่งอนาล็อก จากการที่โมเด็มแปลงสัญญาณดิจิตอลจากคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณอนาล็อกในการรับส่งข้อมูล ถ้าโมเด็มแปลงสัญญาณในรูปของเสียงซึ่งเป็นสัญญาณอนาล็อกจะสามารถรับส่งข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ได้ โดยทั่วไปใช้โมเด็มที่แปลงสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปคลื่นเสียง จากนั้นนำสัญญาณอนาล็อกมารวมเข้ากับสัญญาณพาหะ (Carrier wave) แล้วส่งออกไปทางสายส่งข้อมูล สัญญาณพาหะหรือคลื่นพาหะนี้จะทำหน้าที่พาข้อมูลที่อยู่ในรูปสัญญาณอนาล็อกไปจนถึงปลายทาง

บรรณานุกรม : สุพจน์ ปุณณชัยยะ, รอบรู้โมเด็ม กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2540 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Modemsโมเด็ม [TU Subject Heading]
broadband modemบรอดแบนด์โมเด็ม, โมเด็มทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลดิจิทัลจากคอมพิวเตอร์ผ่านทางสายเคเบิลทีวี สามารถรับและส่งข้อมูลได้สูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
dial-up modemโมเด็มแบบหมุนโทรศัพท์, โมเด็มที่ใช้ต่อเข้ากับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านทางสายโทรศัพท์ การเชื่อมต่อใช้วิธีการหมุนโทรศัพท์ติดต่อไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลต่ำประมาณ 56 Kbps [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
digital modemดิจิทัลโมเด็ม, โมเด็มที่ใช้รับและส่งข้อมูลผ่านสายเชื่อมสัญญาณแบบดิจิทัล โดยโมเด็มจะทำการเชื่อมต่อให้อัตโนมัติเมื่อมีการใช้งาน สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงตั้งแต่ 128 kbps ขึ้นไป ซึ่งเป็นโมเด็มที่ติดตั้งภายนอก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
modemโมเด็ม, อุปกรณ์ช่วยในการแปลงสัญญาณดิจิทัลจากคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งออกไปเป็นสัญญาณแอนะล็อก จากนั้นจะแปลงกลับเป็นสัญญาณดิจิทัลเมื่อสัญญาณถูกส่งถึงผู้รับ โดยใช้เทคนิคการบีบอัดข้อมูลร่วมกับการแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งสัญญาณด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cable modemเคเบิลโมเด็ม, โมเด็มทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลดิจิทัลจากคอมพิวเตอร์ผ่านทางสายเคเบิลทีวี บางครั้งเรียกว่าบรอดแบนด์โมเด็ม สามารถรับและส่งข้อมูลได้สูงเหมือนกับดีเอสแอลโมเด็ม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
modemThe modem was built into the computer.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
modem(โม' เดม) n. โมเด็ม อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลชนิดหนึ่งซึ่งแปลงสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นสัญญาณที่ส่งผ่านสายโทรศัพท์ได้ และแปลงสัญญาณที่มาจากสายโทรศัพท์ได้ และแปลงสัญญาณที่มาจากสายโทรศัพท์กลับเป็นสัญญาณสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ย่อมาจาก MOdulator-DEModulator ความเร็วในการทำงานของโมเด็มมีตั้งแต่ 1,200, 2,400, 9,600 และ 14,400 การจะใช้โมเด็มนั้น ต้องใช้ซอฟต์แวร์ร่วมด้วย การรับข้อมูลจากระบบเครือข่ายก็ต้องมีโมเด็ม โมเด็มนั้นอาจจะทำติดมาอยู่ภายในตัวเครื่อง หรือนำมาติดเพิ่มภายหลังก็ได้
null modemการต่อโดยไม่ใช้โมเด็มหมายถึง การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สองเครื่องเข้าด้วยกันโดยที่ไม่ต้องใช้โมเด็ม
xmodemเอ็กซ์โมเด็มหมายถึง เกณฑ์วิธี (protocol) ในการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็มที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่จะผ่านทางสายโทรศัพท์ อันที่จริงแล้ว เอกซ์โมเด็มนั้น เป็นชื่อ โปรแกรมที่ใช้ในการส่งข้อมูล แต่ในปัจจุบัน คนทั่วไปมักจะเรียกแฟ้มข้อมูลที่ส่งด้วยวิธีนี้ว่า เอ็กซ์โมเด็ม ซึ่งสามารถรับ/ส่งข้อมูลได้ทั้งแฟ้มข้อมูลที่เป็นโปรแกรม และแฟ้ม เอกสารธรรมดา นอกจากนั้น ในระหว่างการส่งจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนด้วย การถ่ายโอนข้อมูลแบบที่เรียกว่า YMODEM และ ZMODEM ก็ได้รับการพัฒนามาจาก XMODEM นี้ แต่ทำได้เร็วกว่า และถ่ายโอนข้อมูลได้ทีละมากกว่า
ymodemวายโมเด็มหมายถึง มาตรฐานที่ใช้การในการถ่ายโอน (transfer) ข้อมูลซึ่งได้รับการพัฒนามาจาก XMODEM การถ่ายโอนข้อมูลแบบวายโมเด็มนั้น สามารถส่งสัญญาณถ่ายโอนได้ในอัตราที่เร็วกว่าเก่าดู XMODEM ประกอบ
zmodemแซ็ดโมเด็มหมายถึง มาตรฐานที่ใช้การในการถ่ายโอน (transfer) ข้อมูล ซึ่งได้รับการพัฒนามาจาก XMODEM และ YMODEM การถ่ายโอนข้อมูลแบบแซ็ดโมเด็มนั้น สามารถส่งสัญญาณถ่ายโอนได้ในอัตราที่เร็วกว่าเก่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โมเด็ม[n.] (modem) EN: modem   FR: modem [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MODEM    M OW1 D AH0 M
MODEMS    M OW1 D AH0 M Z

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Modem {n} (Modulator/Demodulator) | Modems {pl}modem | modems [Add to Longdo]
Modezeitschrift {f}; Modemagazin {n}fashion magazine [Add to Longdo]
Null-Modem {n} [comp.]null modem [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナログモデム[, anarogumodemu] (n) {comp} analog modem [Add to Longdo]
エックスモデム[, ekkusumodemu] (n) {comp} XMODEM [Add to Longdo]
エックスモデムイチケー[, ekkusumodemuichike-] (n) {comp} XMODEM-1k [Add to Longdo]
エックスモデムシーアールシー[, ekkusumodemushi-a-rushi-] (n) {comp} XMODEM-CRC [Add to Longdo]
ケーブルモデム[, ke-burumodemu] (n) {comp} cable modem [Add to Longdo]
コールバックモデム[, ko-rubakkumodemu] (n) {comp} callback modem [Add to Longdo]
セルラーモデム[, serura-modemu] (n) {comp} cellular modem [Add to Longdo]
ゼットモデム[, zettomodemu] (n) {comp} ZMODEM [Add to Longdo]
ソフトウェアモデム[, sofutoueamodemu] (n) {comp} software modem [Add to Longdo]
ダイヤルアップ;ダイアルアップ[, daiyaruappu ; daiaruappu] (n) {comp} dial-up (esp. modem connection) [Add to Longdo]
ヌルモデム[, nurumodemu] (n) {comp} null modem [Add to Longdo]
ファックスモデム[, fakkusumodemu] (n) {comp} FAX modem [Add to Longdo]
ポケットモデム[, pokettomodemu] (n) {comp} pocket modem [Add to Longdo]
モデム[, modemu] (n) {comp} modem; (P) [Add to Longdo]
モデムの設定[モデムのせってい, modemu nosettei] (n) modem setup [Add to Longdo]
モデムカード[, modemuka-do] (n) {comp} modem card [Add to Longdo]
モデム接続[モデムせつぞく, modemu setsuzoku] (n) {comp} modem connection [Add to Longdo]
ワイモデム[, waimodemu] (n) {comp} YMODEM [Add to Longdo]
高速モデム[こうそくモデム, kousoku modemu] (n) {comp} high speed modem [Add to Longdo]
自動着信[じどうちゃくしん, jidouchakushin] (n) auto answer (modem) [Add to Longdo]
振袖魚[ふりそでうお;フリソデウオ, furisodeuo ; furisodeuo] (n) (uk) polka-dot ribbonfish (Desmodema polystictum) [Add to Longdo]
内蔵モデム[ないぞうモデム, naizou modemu] (n) {comp} integral modem [Add to Longdo]
変復調装置[へんふくちょうそうち, henfukuchousouchi] (n) {comp} modem [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
调制解调器[tiáo zhì jiě diào qì, ㄊㄧㄠˊ ㄓˋ ㄐㄧㄝˇ ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧˋ, / 調調] modem [Add to Longdo]
电缆调制解调器[diàn lǎn tiáo zhì jiě diào qì, ㄉㄧㄢˋ ㄌㄢˇ ㄊㄧㄠˊ ㄓˋ ㄐㄧㄝˇ ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧˋ, / 調調] cable modem [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ケーブルモデム[けーぶるもでむ, ke-burumodemu] cable modem [Add to Longdo]
セルラーモデム[せるらーもでむ, serura-modemu] cellular modem [Add to Longdo]
ヌルモデム[ぬるもでむ, nurumodemu] null modem [Add to Longdo]
モデム[もでむ, modemu] modem [Add to Longdo]
モデム接続[モデムせつぞく, modemu setsuzoku] modem connection [Add to Longdo]
高速モデム[こうそくモデム, kousoku modemu] high speed modem [Add to Longdo]
内蔵モデム[ないぞうモデム, naizou modemu] integral modem [Add to Longdo]
変復調装置[へんふくちょうそうち, henfukuchousouchi] modem [Add to Longdo]
ゼットモデム[ぜっともでむ, zettomodemu] ZMODEM [Add to Longdo]
エックスモデムシーアールシー[えっくすもでむしーあーるしー, ekkusumodemushi-a-rushi-] XMODEM-CRC [Add to Longdo]
エックスモデムイチケー[えっくすもでむいちけー, ekkusumodemuichike-] XMODEM-1k [Add to Longdo]
エックスモデム[えっくすもでむ, ekkusumodemu] XMODEM [Add to Longdo]
ワイモデム[わいもでむ, waimodemu] YMODEM [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Modems [moːdɛms] (n) , pl.
     modems
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top