Search result for

mixer

(43 entries)
(0.0211 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mixer-, *mixer*
English-Thai: Longdo Dictionary
good mixer(n) คนที่เข้าสังคมได้ดี, คนที่เข้ากับคนอื่นง่าย, S. sociable,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mixer[N] เครื่องผสม, See also: เครื่องตี, เครื่องปั่น, Syn. juicer, blender, shaker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mixer(มิค'เซอะ) adj. บุคคลหรือสิ่งที่ทำการผสม,เครื่องปั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
mixer(n) เครื่องปั่น,เครื่องผสม,ผู้ที่เข้ากับคนได้ง่าย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mixerเครื่องมือที่ใช้ในการบดผสมยางให้เข้ากับสารเคมีโดยอาศัยแรงทางกล (แรงเฉือน) [เทคโนโลยียาง]
Mixersเครื่องผสม, เครื่องปั่น [การแพทย์]
Mixers, High Shearเครื่องคนแบบใช้แรงสูงมากๆ [การแพทย์]
Mixers, Simpleเครื่องผสมธรรมดา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sound mixer/ Hyung-soo Jung Production design/ Chul-ho LeeSound mixer/ Hyung-soo Jung Production design/ Chul-ho Lee Baby and I (2008)
We should totally have a mixer with you guys sometime.พวกเราน่าจะไปดื่ม กับพวกคุณนะบางที The House Bunny (2008)
It's supposed to be a mixer. There's no one here to mix.วันนี้มันต้องเป็นปาร์ตี้เครื่องดื่ม แต่ไม่มีคนมาเลย The House Bunny (2008)
Two days of scouting colleges, all those sorority mixers.แม่ก็ว่าอย่างนั้น ตระเวนหาโรงเรียน 2 วันเต็ม ๆ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
I missed you at the, uh... singles mixer last weekend, Emma. Yeah, I know.شѻ͹ ͤس 腻餹ʴ Pilot (2009)
I hate those mixer things though. Don't you?มันน่ากลัวมาก ฉันเกลียด ปาร์ตี้คนโสดอยู่แล้วล่ะ? Pilot (2009)
- So I'll see you at the mixer tonight.อืม งั้นก็เจอกันที่ mixer คืนนี้นะ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
I mean, it's a mixer, right? Feel like we should be mixing with people we don't know.รู้สึกเหมือนเราควรไปปนเป กับคนอื่นๆ ที่เราไม่รู้จัก Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
And I'm taking Doreen to Annie's mixer tonight.และฉันจะควงดอรีนไปงานของแอนนี่คืนนี้ด้วย Politics of Human Sexuality (2009)
She probably thought it was a food mixer or something.ซึงฮยอน เหมือนว่าเธอจะโชว์เราว่าจะจับยังไงนะ อีกครั้ง? Our Family Wedding (2010)
Yeah, very funny, mixer. [r2-d2 chirps frantically] Stop messing around.เออน่ะ ขำจริ๊ง มิกเซอร์ อย่าเกะกะสิ Voyage of Temptation (2010)
Mixer and redeye.มิกเซอร์กับเร้ดอายเลย Voyage of Temptation (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผสม[v.] (phasom) EN: mix ; blend ; combine ; merge ; mingle   FR: mélanger ; combiner ; mixer ; composer
ปรุง[v.] (prung) EN: cook ; mix ; blend ; concoct ; prepare ; combine ; compound ; dress   FR: cuisiner ; concocter ; préparer ; mixer ; composer

CMU English Pronouncing Dictionary
MIXER    M IH1 K S ER0
MIXERS    M IH1 K S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mixer    (n) (m i1 k s @ r)
mixers    (n) (m i1 k s @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betontransportfahrzeug {n}mixer conveyor [Add to Longdo]
Mixer {m}blender and liquidizer [Add to Longdo]
Mixer {m}; Mischapparat {m}mixer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かくはん機;攪拌機;撹拌機[かくはんき, kakuhanki] (n) mixer; agitator [Add to Longdo]
コンクリートミキサー;コンクリトミキサ[, konkuri-tomikisa-; konkuritomikisa] (n) concrete mixer [Add to Longdo]
コンパ[, konpa] (n) (1) (sl) (abbr) party; social event; get-together; mixer; (2) compa (Haitian dance music); konpa; kompa; (P) [Add to Longdo]
ミキサー(P);ミキサ[, mikisa-(P); mikisa] (n) mixer; (P) [Add to Longdo]
ミキサー車[ミキサーしゃ, mikisa-sha] (n) concrete mixer truck [Add to Longdo]
ミキサタイル[, mikisatairu] (n) {comp} mixer tile [Add to Longdo]
ミクサー[, mikusa-] (n) mixer [Add to Longdo]
音響調整卓[おんきょうちょうせいたく, onkyouchouseitaku] (n) (See 音声調整卓) mixing board (console, desk); (audio) mixer [Add to Longdo]
音声調整卓[おんせいちょうせいたく, onseichouseitaku] (n) (See 音響調整卓) mixing board (console, desk); (audio) mixer [Add to Longdo]
交際下手[こうさいべた, kousaibeta] (n,adj-na) bad at socializing; bad in social situation; being a bad mixer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ミキサ[みきさ, mikisa] mixer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mixer \Mix"er\, n.
   1. One who, or that which, mixes.
    [1913 Webster]
 
   2. A person who has social intercourse with others of many
    sorts; a person viewed as to his casual sociability; --
    commonly used with some characterizing adjective; as, a
    good mixer; a bad mixer. [Colloq. or Slang, U. S.]
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. a social gathering, game, or dance organized to provide an
    opportunity for people to meet each other; as, on the
    first night of the conference they had a wine-and-cheese
    mixer.
    [PJC]
 
   4. a nonalcoholic beverage (such as fruit juice, club soda or
    ginger ale) added to an alcoholic beverage to produce a
    mixed drink.
    [PJC]
 
   5. any device used for mixing.
    [PJC]
 
   6. an electronic device for blending or manipulating sounds
    from different sources to produce a composite soundtrack,
    for an audio recording, video recording, or a movie.
    [PJC]
 
   7. The technician who operates a {mixer[6]}.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mixer
   n 1: a party of people assembled to promote sociability and
      communal activity [syn: {sociable}, {social}, {mixer}]
   2: club soda or fruit juice used to mix with alcohol
   3: electronic equipment that mixes two or more input signals to
     give a single output signal
   4: a kitchen utensil that is used for mixing foods

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Mixer [miksr] (n) , s.(m )
   blender; mixers
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top