Search result for

mister

(38 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mister-, *mister*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Mister[N] นาย (สัญลักษณ์ย่อคือ Mr.), See also: คำเรียกนำหน้าผู้ชาย
mister[N] นาย (คำย่อคือ Mr)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mister(มิส'เทอะ) n. นาย,คำให้เกียรติที่ใช้เรียกชาย,คุณ

English-Thai: Nontri Dictionary
Mister(n) นาย,คุณ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're letting the mister softee truck pass us?เธอต้องไปแจ้งคุณซอฟตี้ ถึงรถบรรทุกที่ผ่านเราใช่ไหม? There Might be Blood (2008)
Mister Satan!มิสเตอร์ซาตาน Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Mister Satan!มิสเตอร์ซาตาน Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Would you like to play, too, Mister?มาเล่นด้วยกันนะครับ พี่? Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Hey mister. You, in the hat.คุณครับ คุณที่ใส่หมวกนั่นนะ Baby and I (2008)
Good morning. I'm looking for a mister Roy Given.สวัสดีครับ ผมกำลังตามหาคุณรอย กิฟเวน The Bank Job (2008)
Mister, can't you turn it down a bit?คุณ คุณเอามันลงนิดนึงได้มั้ย Heartbreak Library (2008)
Mister.คุณ Heartbreak Library (2008)
MisterXMisterThe Kingdom of the Winds (2008)
Your old buddy, Mister Carrot!เพื่อนเก่านายไง คุณแครอท! Bolt (2008)
But mister, have any medicine for alcohol?ว่าแต่ มียาแก้เมามั้ย? My Sassy Girl (2008)
Mister!นี่ คุณ! My Sassy Girl (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มร.[N] Mister, See also: Mr., Syn. นาย
คุณ[N] Miss, See also: Mister, Missis, Ms, Mr, Mrs, Syn. ท่าน, Example: คุณวนิดาทำงานอยู่แผนกส่งเสริมการขายของบริษัท, Thai definition: คำนำหน้าชื่อ
นาย[N] mister, See also: Mr., Ant. นาง, นางสาว, Example: เดือนหน้าผมต้องไปเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจากเด็กชายเป็นนายแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: คำนำหน้าชื่อชายที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุณ...[X] (khun ...) EN: Miss ; Mister ; Missis ; Ms ; Mr ; Mrs   FR: M. ; Mme ; Mlle
นาย...[n.] (Nāi ...) EN: Mister ... ; Mr ...   FR: Monsieur ... ; M. ...
ท่าน[n.] (than) EN: sir ; mister   FR: monsieur

CMU English Pronouncing Dictionary
MISTER    M IH1 S T ER0
MISTERS    M IH1 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mister    (n) (m i1 s t @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]
ミスター[, misuta-] (n) mister; Mr; (P) [Add to Longdo]
ミスタードーナツ[, misuta-do-natsu] (n) Mister Donut (coffee shop) [Add to Longdo]
ミスド[, misudo] (n) (abbr) Mister Donut (coffee shop) [Add to Longdo]
[にい, nii] (n,n-suf) (1) (See 兄・あに) elder brother; (pn,adj-no) (2) (fam) (male) pronoun or suffix used in reference to an older brother figure; Mister; Mr [Add to Longdo]
施行規則[しこうきそく, shikoukisoku] (n) enforcement regulations; misterial ordinance; regulations relative to the application of a law [Add to Longdo]
伯父さん;叔父さん;小父さん[おじさん;オジサン, ojisan ; ojisan] (n) (1) (hon) (fam) (伯父さん is older than one's parent and 叔父さん is younger) uncle; (2) (fam) (usu. 小父さん or おじさん) old man; mister (vocative); (3) (uk) (usu. オジサン) manybar goatfish (Parupeneus multifasciatus) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Master \Mas"ter\ (m[.a]s"t[~e]r), n. [OE. maistre, maister, OF.
   maistre, mestre, F. ma[^i]tre, fr. L. magister, orig. a
   double comparative from the root of magnus great, akin to Gr.
   me`gas. Cf. {Maestro}, {Magister}, {Magistrate}, {Magnitude},
   {Major}, {Mister}, {Mistress}, {Mickle}.]
   1. A male person having another living being so far subject
    to his will, that he can, in the main, control his or its
    actions; -- formerly used with much more extensive
    application than now.
    (a) The employer of a servant.
    (b) The owner of a slave.
    (c) The person to whom an apprentice is articled.
    (d) A sovereign, prince, or feudal noble; a chief, or one
      exercising similar authority.
    (e) The head of a household.
    (f) The male head of a school or college.
    (g) A male teacher.
    (h) The director of a number of persons performing a
      ceremony or sharing a feast.
    (i) The owner of a docile brute, -- especially a dog or
      horse.
    (j) The controller of a familiar spirit or other
      supernatural being.
      [1913 Webster]
 
   2. One who uses, or controls at will, anything inanimate; as,
    to be master of one's time. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Master of a hundred thousand drachms. --Addison.
    [1913 Webster]
 
       We are masters of the sea.      --Jowett
                          (Thucyd.).
    [1913 Webster]
 
   3. One who has attained great skill in the use or application
    of anything; as, a master of oratorical art.
    [1913 Webster]
 
       Great masters of ridicule.      --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       No care is taken to improve young men in their own
       language, that they may thoroughly understand and be
       masters of it.            --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. A title given by courtesy, now commonly pronounced
    m[i^]ster, except when given to boys; -- sometimes written
    {Mister}, but usually abbreviated to Mr.
    [1913 Webster]
 
   5. A young gentleman; a lad, or small boy.
    [1913 Webster]
 
       Where there are little masters and misses in a
       house, they are impediments to the diversions of the
       servants.               --Swift.
    [1913 Webster]
 
   6. (Naut.) The commander of a merchant vessel; -- usually
    called {captain}. Also, a commissioned officer in the navy
    ranking next above ensign and below lieutenant; formerly,
    an officer on a man-of-war who had immediate charge, under
    the commander, of sailing the vessel.
    [1913 Webster]
 
   7. A person holding an office of authority among the
    Freemasons, esp. the presiding officer; also, a person
    holding a similar office in other civic societies.
    [1913 Webster]
 
   {Little masters}, certain German engravers of the 16th
    century, so called from the extreme smallness of their
    prints.
 
   {Master in chancery}, an officer of courts of equity, who
    acts as an assistant to the chancellor or judge, by
    inquiring into various matters referred to him, and
    reporting thereon to the court.
 
   {Master of arts}, one who takes the second degree at a
    university; also, the degree or title itself, indicated by
    the abbreviation M. A., or A. M.
 
   {Master of the horse}, the third great officer in the British
    court, having the management of the royal stables, etc. In
    ceremonial cavalcades he rides next to the sovereign.
 
   {Master of the rolls}, in England, an officer who has charge
    of the rolls and patents that pass the great seal, and of
    the records of the chancery, and acts as assistant judge
    of the court. --Bouvier. --Wharton.
 
   {Past master},
    (a) one who has held the office of master in a lodge of
      Freemasons or in a society similarly organized.
    (b) a person who is unusually expert, skilled, or
      experienced in some art, technique, or profession; --
      usually used with at or of.
 
   {The old masters}, distinguished painters who preceded modern
    painters; especially, the celebrated painters of the 16th
    and 17th centuries.
 
   {To be master of one's self}, to have entire self-control;
    not to be governed by passion.
 
   {To be one's own master}, to be at liberty to act as one
    chooses without dictation from anybody.
    [1913 Webster]
 
   Note: Master, signifying chief, principal, masterly,
      superior, thoroughly skilled, etc., is often used
      adjectively or in compounds; as, master builder or
      master-builder, master chord or master-chord, master
      mason or master-mason, master workman or
      master-workman, master mechanic, master mind, master
      spirit, master passion, etc.
      [1913 Webster]
 
         Throughout the city by the master gate.
                          --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   {Master joint} (Geol.), a quarryman's term for the more
    prominent and extended joints traversing a rock mass.
 
   {Master key}, a key adapted to open several locks differing
    somewhat from each other; figuratively, a rule or
    principle of general application in solving difficulties.
    
 
   {Master lode} (Mining), the principal vein of ore.
 
   {Master mariner}, an experienced and skilled seaman who is
    certified to be competent to command a merchant vessel.
 
   {Master sinew} (Far.), a large sinew that surrounds the hough
    of a horse, and divides it from the bone by a hollow
    place, where the windgalls are usually seated.
 
   {Master singer}. See {Mastersinger}.
 
   {Master stroke}, a capital performance; a masterly
    achievement; a consummate action; as, a master stroke of
    policy.
 
   {Master tap} (Mech.), a tap for forming the thread in a screw
    cutting die.
 
   {Master touch}.
    (a) The touch or skill of a master. --Pope.
    (b) Some part of a performance which exhibits very
      skillful work or treatment. "Some master touches of
      this admirable piece." --Tatler.
 
   {Master work}, the most important work accomplished by a
    skilled person, as in architecture, literature, etc.;
    also, a work which shows the skill of a master; a
    masterpiece.
 
   {Master workman}, a man specially skilled in any art,
    handicraft, or trade, or who is an overseer, foreman, or
    employer.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mister \Mis"ter\, n. [See {Master}, and cf. {Mistress}.]
   A title of courtesy prefixed to the name of a man or youth.
   It is usually written in the abbreviated form Mr.
   [1913 Webster]
 
      To call your name, inquire your where,
      Or what you think of Mister Some-one's book,
      Or Mister Other's marriage or decease.  --Mrs.
                          Browning.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mister \Mis"ter\, v. t.
   To address or mention by the title Mr.; as, he mistered me in
   a formal way. [Colloq.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mister \Mis"ter\, n. [OF. mistier trade, office, ministry, need,
   F. m['e]tier trade, fr. L. ministerium service, office,
   ministry. See {Ministry}, {Mystery} trade.] [Written also
   {mester}.]
   1. A trade, art, or occupation. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In youth he learned had a good mester. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Manner; kind; sort. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       But telleth me what mester men ye be. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   3. Need; necessity. [Obs.] --Rom. of R.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mister \Mis"ter\, v. i.
   To be needful or of use. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      As for my name, it mistereth not to tell. --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Mister
   n 1: a form of address for a man [syn: {Mister}, {Mr}, {Mr.}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top