Search result for

mist

(130 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mist-, *mist*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mist    [N] หมอก, See also: ฝ้า, ควัน, สิ่งที่คล้ายหมอก, Syn. fog, cloud, smoke
mist    [N] สิ่งที่ทำให้มืดมน, See also: สิ่งบดบังความเข้าใจ, สิ่งที่ทำให้เคลือบแคลง
mist    [VT] ทำให้เลือนลาง, See also: ทำให้เป็นฝ้า, ทำให้พร่ามัว, Syn. blur, obscure, Ant. clear
mist    [VI] ถูกปกคลุมด้วยหมอก, See also: หมอกลง, ถูกบดบังด้วยหมอก, Syn. fog, haze, Ant. clear
misty    [ADJ] ที่ปกคลุมด้วยหมอก, See also: ซึ่งมีหมอกลง, ซึ่งพร่ามัว, เลือนราง, Syn. foggy, hazy, dim, Ant. cloudless, clear
misty    [ADJ] ไม่ชัดเจน, See also: คลุมเครือ, Syn. obscure, vague
Mister    [N] นาย (สัญลักษณ์ย่อคือ Mr.), See also: คำเรียกนำหน้าผู้ชาย
mister [N] นาย (คำย่อคือ Mr)
mistake    [N] ความผิดพลาด, See also: ข้อผิดพลาด, Syn. fault, error, Ant. accuracy
mistake    [N] ความเข้าใจผิด, See also: ความสำคัญผิด, ความนึกคิดที่ผิด, Syn. misunderstanding, misconception, Ant. understanding

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mistakeความสำคัญผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mistake of factความสำคัญผิดในข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mistake of lawความสำคัญผิดในข้อกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mistake, commonความสำคัญผิดร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mistake, mutualความสำคัญผิดซึ่งกันและกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mistrialการพิจารณาคดีผิดพลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mistura; mixtureยาร่วม, ยาผสม, ยาน้ำผสม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mist หมอกน้ำค้าง
เป็นน้ำในอากาศหรือไฮโดรมีทิเออร์ (hydrometeor) ซึ่งประกอบ ด้วยละอองเล็กมากจนไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือละอองน้ำ ดูดความชื้น (hydroscopic water droplets) ลอยอยู่ในอากาศ หมอกน้ำค้างมีลักษณะเช่นเดียวกับหมอกแต่บางกว่า เมื่อมีหมอกน้ำค้างเกิดขึ้นเหนือที่ใดมักจะแลดูคล้ายม่านบาง สีเทาคลุมอยู่เหนือภูมิประเทศแห่งนั้น ทำให้ทัศนวิสัยที่ผิวพื้นดินลดลงน้อยกว่าหมอก แต่ยังเห็นได้ใกล้เกินกว่า 1 กิโลเมตร ความชื้นสัมพันธ์ในหมอกน้ำค้างมักจะน้อยกว่า 95% หมอกน้ำค้างเป็นสภาพอากาศที่อยู่ระหว่างฟ้าหลัวชื้น (damp haze) กับหมอก [สิ่งแวดล้อม]
Mistหมอกน้ำค้าง [อุตุนิยมวิทยา]
Mistake (Criminal law)ความสำคัญผิด (กฎหมายอาญา) [TU Subject Heading]
Mistake (Law)ความสำคัญผิด [TU Subject Heading]
Mistressesภรรยาลับ [TU Subject Heading]
Mistrustไม่วางใจ, ความไม่ไว้วางใจ, ขาดความไว้วางใจ [การแพทย์]
Mistsหมอก, หมอก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mistYou don't have to cover your mistake.
mistEven expert drivers can make mistakes.
mistI mistook you for your sister when I first saw you.
mistI was worried about my mistakes at first.
mistI was worried about my mistakes at first.
mistThis is fairly good except for minor mistakes.
mistApart from a few spelling mistakes, it is a good composition.
mistApart from a few mistakes, your composition was excellent.
mistA few minor mistakes apart, your writing is good.
mistDon't worry. It's a common mistake.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mist(มิสทฺ) n. หมอก,สิ่งที่คล้ายหมอก,ความพร่ามัว. vi. พร่ามัว,ฝนตกเป็นเม็ดเล็กมาก. vt. ทำให้พร่ามัว, Syn. fog,haze
mistake(มิสเทคฺ') {mistook,mistaken,mistaking,msitakes} n. ความผิดพลาด,ความเข้าใจผิด,ความนึกคิดที่ผิด. v. เข้าใจผิด,ตีความหมายผิด,ประเมินค่าผิด, See also: mistakingly adv., Syn. error,blunder
mistaken(มิสเท'เคิน) adj. ผิดพลาด,ซึ่งกระทำผิด., See also: mistakenly adv. mistakenness n., Syn. incorrect,false
mistbow(มิส'โบ) n. =fogbow (ดู)
mister(มิส'เทอะ) n. นาย,คำให้เกียรติที่ใช้เรียกชาย,คุณ
mistletoe(มิส'เซิลโท) n. พืชไม้ดอกสีเหลืองมีผลเล็ก ๆ สีขาวใช้ประดับในเทศกาลคริสต์มาส
mistook(มิสทุค') v. อดีตกาลของmistake
mistral(มิส'เทริล,มิสทราล') n. ลมเหนือที่หนาวและแห้งในภาคใต้ของฝรั่งเศสและบริเวณใกล้เคียง
mistress(มิส`เทรส) n. นายผู้หญิง ภรรยาลับ
mistress of ceremoniesn. พิธีกรหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
mist(n) หมอก,ความขุ่น,ความพร่ามัว
mist(vi) พร่า,เห็นรางๆ,มัว,พร่ามัว
mistake(n) ความผิด,การสำคัญผิด,ข้อผิดพลาด,การเข้าใจผิด
mistake(vt) ทำผิด,สำคัญผิด,เข้าใจผิด,ผิดพลาด,หลงผิด
Mister(n) นาย,คุณ
mistily(adv) อย่างคลุมเครือ,อย่างรางๆ,อย่างพร่ามัว
mistiness(n) ความคลุมเครือ,ความพร่ามัว,การมีหมอก
mistletoe(n) ต้นกาฝาก 
mistreat(vt) ทารุณ,ทำไม่ดีต่อ,ใช้ในทางที่ผิด
Mistress(n) นายผู้หญิง,แม่บ้าน,นาง,ครูหญิง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ผิด    [N] mistaken person, See also: a person in error, Syn. คนผิด, Ant. คนถูก, ผู้ถูก, Example: ปัจจุบันนี้ตำรวจจับตัวผู้ผิดได้ยากขึ้น เพราะมีการใช้แผนการที่ลึกซึ้งกว่าเดิมมาก, Count unit: คน, Thai definition: คนที่กระทำไม่ตรงกับความจริงหรือที่กําหนดนิยมไว้
มร. [N] Mister, See also: Mr., Syn. นาย
ภรรยาลับ    [N] mistress, See also: secret concubine, kept woman, Syn. เมียเก็บ, อีหนู, เมียน้อย, ภรรยาเก็บ, Example: เขามีภรรยาลับคอยปรนนิบัติอยู่ที่คอนโดหรูกลางกรุง, Count unit: คน, Thai definition: หญิงที่ชายเลี้ยงดูอย่างภรรยาแต่ไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นรู้
เข้าใจผิด    [V] misunderstand, See also: mistake, Syn. รู้ผิด, หลงผิด, Ant. เข้าใจถูก, Example: การกระทำเช่นนี้อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด, Thai definition: รู้ความหมายของเรื่องนั้นยังไม่ถูกต้อง
ความหวาดระแวง    [N] suspicion, See also: mistrust, distrust, Syn. ความสงสัย, ความระแวง, Example: ผู้นำตะวันตกปกปิดความหวาดระแวงพายุประชาธิปไตยในโซเวียตไว้อย่างมิดชิด, Thai definition: ความกลัวและไม่ไว้วางใจ
ความหลง    [N] mistake, See also: misunderstanding, Syn. การเข้าใจผิด, การสำคัญผิด, Example: เขาอธิบายอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้ผู้ฟังมีความหลงในประเด็นที่กำลังพูด
ความหลงผิด    [N] mistake, See also: misunderstanding, Syn. การเข้าใจผิด, Example: ความปรารถนาดิ้นรน ความมุ่งร้ายหมายขวัญ และความหลงผิดเป็นต้นเหตุของความเกิดทุกข์, Thai definition: การสำนึกว่าไม่ถูกต้อง, การรู้สึกตัวว่าไม่ถูกต้อง
คหปตานี    [N] mistress, See also: housewife, Syn. แม่บ้านแม่เรือน, แม่เจ้าเรือน, Count unit: คน
คุณ    [N] Miss, See also: Mister, Missis, Ms, Mr, Mrs, Syn. ท่าน, Example: คุณวนิดาทำงานอยู่แผนกส่งเสริมการขายของบริษัท, Thai definition: คำนำหน้าชื่อ
ฝาด    [V] be deceptive, See also: mistake one for another, Example: ถ้าตาฉันไม่ฝาด คนเมื่อสักครู่นี้เหมือนเพื่อนเก่าของฉันเลย, Thai definition: รับรู้ผิดไปจากปกติ เช่น หูฝาด ตาฝาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพรางความผิด[v. exp.] (amphrāng khwāmphit) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults   
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration   
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: scholar ; pundit ; learned man ; sage   FR: lettré [m] ; érudit [m] ; expert [m] ; ponte [m] ; savant [m] ; pandit [m] ; sage [m] ; académiste [m] (vx)
บ้านเล็ก[n. exp.] (bān lek) EN: mistress's house   
บ้านเล็กบ้านน้อย[n. exp.] (bān lek bān nøi) EN: mistress's house   
ชีวเคมี[n.] (chīwakhēmī) EN: biochemistry   FR: biochimie [f]
ชดใช้โทษ[v. exp.] (chotchai thōt) EN: redeem a mistake   
ฝ้า[adj.] (fā) EN: misty ; hazy   
ฝาด[v.] (fāt) EN: be deceptive ; mistake one for another   
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā takep) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes   FR: chercher des poux à qqn

CMU English Pronouncing Dictionary
MIST    M IH1 S T
MISTS    M IH1 S T S
MISTY    M IH1 S T IY0
MISTRY    M IH2 S T R AY1
MISTER    M IH1 S T ER0
MISTRY    M IH1 S T R IY0
MISTIC    M IH1 S T IH0 K
MISTRAL    M IH1 S T R AH0 L
MISTOOK    M IH2 S T UH1 K
MISTLER    M IH1 S T L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mist    (v) (m i1 s t)
mists    (v) (m i1 s t s)
misty    (j) (m i1 s t ii)
misted    (v) (m i1 s t i d)
mister    (n) (m i1 s t @ r)
mistake    (v) (m i1 s t ei1 k)
mistier    (j) (m i1 s t i@ r)
mistily    (a) (m i1 s t i l ii)
mistime    (v) (m i2 s t ai1 m)
misting    (v) (m i1 s t i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
optimistisch(adj adv) ซึ่งมองในแง่ดี, ซึ่งมองโลกในแง่ดี, เกี่ยวกับลัทธิเบิกบานใจ, โดยคาดหวังสิ่งที่ดี, See also: A. pessimistisch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mist {m}crap [Add to Longdo]
Mist {m}droppings [Add to Longdo]
Nebel {m} | Nebel {pl}mist | mists [Add to Longdo]
Mist {m}; Dung {m}; Dreck {m}muck [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっかりミス[, ukkari misu] (n) honest mistake [Add to Longdo]
おめでた婚[おめでたこん, omedetakon] (n) (col) shotgun wedding (euphemistic) [Add to Longdo]
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister [Add to Longdo]
お手つき;お手付き;御手付き[おてつき, otetsuki] (n) (1) touching a wrong card; (2) making a mistress of a servant; mistress (who is one's servant) [Add to Longdo]
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.) [Add to Longdo]
だらけ[, darake] (n-suf) (1) implying (negatively) that something is full of (e.g. mistakes); (2) covered all over (e.g. with blood); (P) [Add to Longdo]
ちょんぼ[, chonbo] (n,vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof [Add to Longdo]
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) [Add to Longdo]
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment [Add to Longdo]
もやもや;モヤモヤ[, moyamoya ; moyamoya] (adv,n,vs) (on-mim) hazy; misty; feeling sad; feeling fuzzy; feeling depressed; gloomy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不信任[bù xìn rèn, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ, ] mistrust [Add to Longdo]
二奶[èr nǎi, ㄦˋ ㄋㄞˇ, ] mistress; second wife; lover [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] mist rolling upwards [Add to Longdo]
[xū, ㄒㄩ, ] mistress, concubine; weak [Add to Longdo]
[lán, ㄌㄢˊ, / ] mist; name of a mountain [Add to Longdo]
差失[chā shī, ㄔㄚ ㄕ, ] mistake; slip-up [Add to Longdo]
差误[chā wù, ㄔㄚ ˋ, / ] mistake [Add to Longdo]
情妇[qíng fù, ㄑㄧㄥˊ ㄈㄨˋ, / ] mistress; paramour (of married man) [Add to Longdo]
搞错[gǎo cuò, ㄍㄠˇ ㄘㄨㄛˋ, / ] mistake; to make a mistake; to blunder; mistaken [Add to Longdo]
[nǐng, ㄋㄧㄥˇ, / ] mistake; to twist [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サーミスター[さーみすたー, sa-misuta-] thermistor [Add to Longdo]
間違い[まちがい, machigai] mistake [Add to Longdo]
誤り[あやまり, ayamari] bug, mistake, error, slip [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
温床[おんしょう, onshou] Mistbeet, Brutstaette [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mist \Mist\, v. t. [imp. & p. p. {Misted}; p. pr. & vb. n.
   {Misting}.]
   To cloud; to cover with mist; to dim. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mist \Mist\, v. i.
   To rain in very fine drops; as, it mists.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mist \mist\ (m[i^]st), n. [AS. mist; akin to D. & Sw. mist,
   Icel. mistr, G. mist dung, Goth. ma['i]hstus, AS. m[imac]gan
   to make water, Icel. m[imac]ga, Lith. migla mist, Russ. mgla,
   L. mingere, meiere, to make water, Gr. 'omichei^n to make
   water, 'omi`chlh mist, Skr. mih to make water, n., a mist
   m[=e]gha cloud. [root]102. Cf. {Misle}, {Mizzle}, {Mixen}.]
   1. Visible watery vapor suspended in the atmosphere, at or
    near the surface of the earth; fog.
    [1913 Webster]
 
   2. Coarse, watery vapor, floating or falling in visible
    particles, approaching the form of rain; as, Scotch mist.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, anything which dims or darkens, and obscures or
    intercepts vision.
    [1913 Webster]
 
       His passion cast a mist before his sense. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Mist flower} (Bot.), a composite plant ({Eupatorium
    coelestinum}), having heart-shaped leaves, and corymbs of
    lavender-blue flowers. It is found in the Western and
    Southern United States.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mist
   n 1: a thin fog with condensation near the ground
   v 1: become covered with mist; "The windshield misted over"
      [syn: {mist}, {mist over}]
   2: make less visible or unclear; "The stars are obscured by the
     clouds"; "the big elm tree obscures our view of the valley"
     [syn: {obscure}, {befog}, {becloud}, {obnubilate}, {haze
     over}, {fog}, {cloud}, {mist}]
   3: spray finely or cover with mist

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Mist [mist] (n) , s.(m )
   crap; droppings; muck
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 mist [mist]
   fog; mist
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 mist
   fog; mist
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top