Search result for

methoden

(64 entries)
(0.0079 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -methoden-, *methoden*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา methoden มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *methoden*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't beat women, I know other ways to make them talk.Ich schlage die Frauen nicht. Es gibt andere MethodenPirates of the 20th Century (1980)
Other ways... Beat her!Andere Methoden... Pirates of the 20th Century (1980)
But the methods I'm tired of Fredo.Aber Freddos Methoden habe ich endgültig satt. Le guignolo (1980)
Probably due to advanced American teaching techniques, we bridged the generations of isolation, and communicated successfully with the Molombos.War wohl dank progressiver amerikanischer Lehrmethoden, dass wir die lange Isolation überbrückten und erfolgreich mit den Molombos kommunizierten. Airplane! (1980)
I've got my own standards, my own way.Habe eigene Standards, MethodenCaddyshack (1980)
No Jew should be allowed in a key position in theatre... for his sordid practices are bound to corrupt it!Der Jude darf nie wieder ein Theater besitzen, leiten oder führen. Denn alle Juden, die dies taten, verwendeten falsche und dreckige MethodenThe Last Metro (1980)
By using the greatest tool this country ever developed:Mit den ehrlichen methoden der freien marktwirtschaft: Used Cars (1980)
Well, I was just exercising modern marketing methods.Nun, ich wandte einfach nur moderne Marketingmethoden an. The Gold Watch (1981)
With Northridge putting my methods to use on a large scale.Wenn Northridge meine Methoden in großem Umfang durchführt. The Lumberjack (1981)
Police state tactics simply won't work, sir.Polzeitsaat-Methoden funktionieren einfach nicht. Scanners (1981)
I have my own methods... and I have nothing to hide.Ich habe meine ganz eigenen Methoden. Und ich habe nichts zu verbergen. Scanners (1981)
I have my ways.Ich habe meine MethodenMan of Iron (1981)
When you have been exposed to counterterrorist techniques... then you will be ready for the streets.Erst wenn Sie mit Terrorbekämpfungs- Methoden vertraut sind, sind Sie für diese Aufgabe gewappnet. Nighthawks (1981)
Now, this officer has 11 years of detective experience and he's an expert on surveillance techniques.Dieser Beamte war 11 Jahre lang Detective und ist ein Experte für ÜberwachungsmethodenPrince of the City (1981)
Our methods do not differ as much as you pretend.Unsere Methoden waren nie sehr unterschiedlich. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Your methods of archaeology are too primitive for me.Ihre archäologischen Methoden sind mir zu primitiv. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
A Volume of Ancient Sumarian burial practices and funerary incantations.Ein Werk über alte Sumerische Begräbnis-Methoden und Beschwörungsformeln. The Evil Dead (1981)
Although his style may be somewhat outrageous, his techniques, I assure you, are deadly.Sein Stil mag zwar übertrieben erscheinen, aber seine Methoden sind tödlich, das versichere ich Ihnen. Inside Out (1982)
However, the plaintiff, one Herb Bremen, now seems determined... to resort to illegal acts to deprive them of that water.Doch der Kläger, ein gewisser Herb Bremen, scheint nun entschlossen, zu illegalen Methoden zu greifen, um ihnen das Wasser vorzuenthalten. Not a Drop to Drink (1982)
No restrictions on the methods?Keine Beschränkung bei den MethodenSlammin' Sammy's Stunt Show Spectacular (1982)
I'm familiar with their work.Ich kenne ihre MethodenLicense to Steele (1982)
New ideas demand new methods, perhaps.Neue Ideen erfordern neue MethodenThe Draughtsman's Contract (1982)
conventional would, uh...mit konventionelleren Methoden... Trail of the Pink Panther (1982)
I admired his successes, but his methods...Ich bewunderte seinen Erfolg, nur seine Methoden... Trail of the Pink Panther (1982)
And thus, Dr. Noll, who specializes in the sicknesses of the past, is given the excellent opportunity to get to know not just the charming young doctor, but the healing methods of the 20th century as well.Denn schon stieg blauer Rauch aus ihm hoch. Es musste gehandelt werden. So fand Dr. Noll überraschend Gelegenheit, nicht nur eine Ärztin, sondern auch die ärztlichen Methoden des 20. Jh. kennenzulernen. Stav nouze (1983)
Dr. Noll is not fond of all the spying, and he even refuses to participate in the evening party, where they would be served foods and drinks totally unknown to him.Dr. Noll missfielen diese SpionagemethodenSólo pro návstevníky (1983)
It seems the very methods that made me an embarrassment... and shuffled me off to the side... are the exact reasons I'm being considered the best man for this job.Es scheint, als seien die Methoden, die mich so peinlich machten, dass man mich ins Abseits schob, auch der Grund, wieso man mich für den besten Anwärter auf diesen Job hält. When You Comin' Back, Range Rider?: Part 1 (1983)
They seem to have adopted techniques of modern guerrilla warfare and brought it home.Sie eigneten sich moderne Guerilla-Kriegsmethoden an... und brachten sie mit nach Hause. Hearts of Stone (1983)
Did anyone else know your father's techniques?Kannte noch jemand die Methoden Ihres Vaters? K.I.T.T. the Cat (1983)
And although we're here on a mission of mercy... I doubt if the authorities would appreciate our methods. Oh!Und da wir aus Barmherzigkeit handeln, sehen die Behörden die Methoden kritisch. A Steele at Any Price (1983)
Although the accusations proved true, the methods were highly questionable.Obwohl sie recht hatte, waren die Methoden sehr fragwürdig. Steele in the News (1983)
Although he disapproved of my methods, he understood my motives.Er lehnte meine Methoden ab, verstand aber meine Motive. Steele in the News (1983)
His methods might be unorthodox, but Scarecrow always delivers.Seine Methoden mögen ungewöhnlich sein, aber Scarecrow liefert immer. The First Time (1983)
- We have our ways.- Wir haben unsere MethodenThe First Time (1983)
Stetson's methods tend to be a little unorthodox.Stetsons Methoden sind manchmal etwas unkonventionell. The Long Christmas Eve (1983)
I was among those who established the people's justice.Wie könnt ihr denken, dass ihr sie ohne mein Wissen pervertieren könnt? Das ist auch eine eurer MethodenDanton (1983)
The latest scientific production methods and the most careful quality control...Neueste wissenschaftliche Fertigungsmethoden und sorgfältigste Qualitätskontrollen... Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
I've exhausted about all conventional methods of approach to this situation.Ich hab alle Methoden angewandt, die ich kenne. Aber alles umsonst. The Dead Zone (1983)
The Dogmas of the quiet past are inadequate for the stormy present.- Irgendjemand muss es doch! Die schludrigen Methoden von gestern genügen nicht im stürmischen Heute! The Man with Two Brains (1983)
You operate like a punk on the street! Not like a cop.Ihre Methoden sind die eines Außenseiters und nicht die eines Polizisten! Le marginal (1983)
I hold your methods in much less regard than my illustrious predecessor did.- Oh, kein Geheimnis dass ich Ihre Methoden weit weniger schätze, als mein verehrter Vorgänger. Never Say Never Again (1983)
I know your methods of questioning, Colonel.Ich kenne Ihre Methoden der Befragung. The Scarlet and the Black (1983)
Only the accepted methods of interrogation were used.Es wurden nur allgemein übliche Verhörmethoden angewandt. The Scarlet and the Black (1983)
Inspector, your methods are different. But you get results. Often your successes are more costly to the city in terms of publicity and destruction than most failures.Ihre Methoden sind unkonventionell, aber erfolgreich, wobei Ihre Erfolge diese Abteilung oft teurer zu stehen kommen als die Misserfolge anderer. Sudden Impact (1983)
Someone with more efficient methods than the police.Einer, der wirksamere Methoden als die Polizei hat. So Long, Stooge (1983)
It can't be called a triumph of psychotherapy. It seems more like a triumph of aesthetic instincts, because Dr Fletcher's techniques owed nothing to then-current schools of therapy.Es war kein Triumph der Psychotherapie - eher ein Sieg des ästhetischen Instinkts, denn Dr. Fletchers Methoden hatten nichts mit den damals gängigen Therapien gemein. Zelig (1983)
-You know what they do.- Du kennst ihre MethodenPart Three (1984)
-I doubt your conversions.- Deine Methoden sind unsicher. Part Three (1984)
You are indeed under my power, but the ways of my people... would never permit me, to use extortion.Sie sind zwar in meiner Gewalt, aber die Sitten meines Volkes... würden mir niemals gestatten, erpresserische Methoden anzuwenden. Teil 5 (1984)
Did Kovics arrange for that too?Weder ihr noch andere stellen meine Methoden in Frage. Heart of Darkness (1984)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsmethode {f} | Arbeitsmethoden {pl}work method | work methods [Add to Longdo]
Ausbildungsmethoden {pl}teachware [Add to Longdo]
Kommunikationsmethoden {pl}comware [Add to Longdo]
Lehrmethode {f} | Lehrmethoden {pl}teaching method | teaching methods [Add to Longdo]
Managementmethoden {pl}management methods [Add to Longdo]
Methode {f}; Verfahren {n}; Art und Weise {f} | Methoden {pl}; Handlungsweise {f} | sachgerechte Methoden {pl}method | methods | sound practices [Add to Longdo]
Methoden der fallenden Abschreibung [econ.]accelerated methods of depreciation [Add to Longdo]
Methodologie {f}; Methodenlehre {f}; Methodik {f}methodology [Add to Longdo]
Nullmethoden-Prüfstand {m}zero method test rig [Add to Longdo]
Organisationsmethoden {pl}orgware [Add to Longdo]
kalkulatorische Methodenmethods of calculation [Add to Longdo]
wissensbasierte Methodenknowledge-based methods [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Methoden [meːtoːdən] (n) , pl.
     methods; modes
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top