Search result for

mensa

(27 entries)
(0.1145 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mensa-, *mensa*
Possible hiragana form: めんさ
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
commensal(คะเมน'เซิล) adj. ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันโดยไม่ทำอันตรายแก่กัน,ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวและไม่แข่งขันหรือแย่งกัน., See also: commensalism n. ดูcommensal -commensality n. ดูcommensal

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mensa et thoro; a mensa et thoro (L.)การแยกกันอยู่ก่อนหย่าขาด (ตามคำสั่งศาล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A member of Mensa, a huge hit with the ladies, someone who, you know, would have broken out bigger if he weren't so impossible to work with.ถ้าไม่เล่นตัวมากขนาดนี้ แต่เป็นฆาตกรเนี่ยนะ ผมเพิ่งค้นพบพระเจ้า And Then There Were Fewer (2010)
I mean, these aren't Mensa members we're talking about.พวกนี้เป็นสมาชิกของสมาคมเมนซ่านะ Under the Gun (2010)
This child was South Korea's Mensa Arithmetic Champion several times.เด็กคนนี้เป็นแชมป์ในการคำนวณของเกาหลี ในการแข่งขันสองสามครั้ง Episode #1.5 (2011)
The Mensa math genius champion is like this?ไหนบอกชนะการแข่งขันคณิตคิดเร็วไง Episode #1.5 (2011)
Checking with the Bay Area Mensa Society.กำลังตรวจสมาคมคนไอคิวสูง ในเขตเบย์ True Genius (2012)
Is that some kind of, like, baby Mensa requirement or something?นั่นมันเป็นความต้องการของเด็ก ตามหลักของ Mensa หรืออะไรกัน? The Archaeologist in the Cocoon (2013)
If you're going to tell me she's Mensa material, I'll have to get more cigarettes.ถ้าคุณจะบอกว่าหล่อนน่ะสูงส่งยังกะสิ่งที่อยู่บนยอดโบสถ์ ฉันคงต้องการบุหรี่มากกว่านี้แน่ Hope Springs (2003)
Thousands apologies! I'm so late for the mensa!ผมเป็นพ่อครัวคนใหม่ที่ถูกส่งมา ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง Slumdog Millionaire (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาวะอิงอาศัย [n. exp.] (phāwa ing āsai) EN: commensalism   FR: commensalisme [m]
ภาวะเกื้อกูล [n. exp.] (phāwa keūakūn) EN: commensalism   FR: commensalisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MENSAH    M EH1 N S AH0

German-Thai: Longdo Dictionary
Mensa(n) |die, pl. Mensen| โรงอาหารของมหาวิทยาลัย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mensa {f} (Universität) | Mensen {pl}refectory; canteen; commons [Am.] | refectories; canteens [Add to Longdo]
Mensaessen {n}refectory food; canteen food [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
球面三角法[きゅうめんさんかくほう, kyuumensankakuhou] (n) spherical trigonometry [Add to Longdo]
平面作図装置[へいめんさくずそうち, heimensakuzusouchi] (n) {comp} flatbed plotter [Add to Longdo]
平面三角法[へいめんさんかくほう, heimensankakuhou] (n) planar trigonometry [Add to Longdo]
片利共生[へんりきょうせい, henrikyousei] (n,adj-no) commensalism [Add to Longdo]
綿作[めんさく;わたさく, mensaku ; watasaku] (n) cotton production [Add to Longdo]
両面作戦[りょうめんさくせん, ryoumensakusen] (n) operations (a strategy) on two fronts; two-pronged strategy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
山案座[shān àn zuò, ㄕㄢ ㄢˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Mensa (constellation) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
平面作図装置[へいめんさくずそうち, heimensakuzusouchi] flatbed plotter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Mensa
   n 1: a faint constellation in the polar region of the southern
      hemisphere and containing part of the Large Magellanic
      Cloud

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 mensa
   table
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top