Search result for

mei

(106 entries)
(0.091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mei-, *mei*. Possible hiragana form: めい
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
没关系[méi guān xi, ㄇㄟˊ ㄍㄨㄢ ㄒㄧ˙] (phrase ) ไม่เป็นไร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meiosis    [N] การแบ่งเซลล์ชนิดหนึ่ง, Syn. division
meiotic    [ADJ] เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ชนิดหนึ่ง
meiotically    [ADV] โดยการแบ่งเซลล์ชนิดหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
meibomian cyst; cyst, tarsalถุงน้ำไมโบเมียน, ปรวดหนังตา [มีความหมายเหมือนกับ chalazion ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
meiocyteไมโอไซต์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
meiosisไมโอซิส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
meiosisอวพจน์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
meiosporeไมโอสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meibomian Glandsต่อมไมโบเมียน, ต่อมของเปลือกตา [การแพทย์]
Meigs' Syndromeเมกส์, กลุ่มอาการ; กลุ่มอาการมีกซ์; กลุ่มอาการเมกซ์; กลุ่มอาการของมิ๊ก; กลุ่มอาการเมก; เนื้องอกรังไข่ชนิดธรรมดาที่เป็นเนื้อแข็งกับมี [การแพทย์]
meiosisการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิส, การแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์โดยการลดจำนวนโครโมโซมจากเซลล์ดิพลอยด์ (2 n) ไปเป็นเซลล์แฮพลอยด์ (n) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Meiosisไมโอซิส, ระยะติคไทโอทีนของไมโอสิส, ม่านตาแคบ [การแพทย์]
Meissner's Corpusclesไมซ์เนอร์ซคอร์ปัสเซิล [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meiji(เม'จี) n. ญี่ปุ่นสมัยจักรพรรดิมัตซุฮิโต (ค.ศ.1867-1912)
meinie(เม'นี) n. กลุ่มคน,ฝูงชน,คณะผู้ติดตาม
meiny(เม'นี) n. กลุ่มคน,ฝูงชน,คณะผู้ติดตาม
meiosis(ไมโอ'ซิส) n. วิธีการแบ่งเซลล์ที่ทำให้เกิดเซลล์เพศ
chow mein(เชา'เมน) n. ผัดหมี่,บะหมี่ผัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์ดีขึ้น[v. exp.] (ārom dī kheun) FR: être de meilleure humeur
ดีขึ้น[v.] (dīkheun) EN: improve ; get better   FR: s'améliorer ; devenir meilleur ; se bonifier ; aller mieux ; améliorer
ดีขึ้น[X] (dīkheun) EN: better   FR: meilleur ; mieux
... ดีขึ้น[X] (... dī kheun) EN: better ...   FR: meilleur ...
ดีกว่า[adj.] (dī kwā) EN: better ; better than   FR: mieux ; meilleur (que) ; préférable
ดีที่สุด[X] (dī thīsut) EN: best ; the best   FR: meilleur ; le meilleur ; le mieux
ดีที่สุดในโลก[X] (dī thīsut nai lōk) FR: le meilleur du monde
หัวกะทิ[X] (hūakathi) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality   FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)
การนอน[n.] (kān nøn) EN: sleep   FR: sommeil [m]
การนอนไม่พอ[n. exp.] (kān nøn mai phø) EN: lack of sleep   FR: manque de sommeil [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MEI    M AY1
MEI    M EY1
MEIS    M IY1 Z
MEIR    M IH1 R
MEIN    M IY1 N
MEIER    M AY1 ER0
MEIDL    M IY1 D AH0 L
MEISS    M AY1 S
MEINE    M IY1 N
MEIJI    M EY1 JH IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meiosis    (n) (m ai1 ou1 s i s)
Meiringen    (n) (m e@1 r i ng @ n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
明敏[めいびん, meibin] (n adj adv) ความคิด, เชาวน์, ไหวพริบ, มีไหวพริบ, เข้าใจภาษา, เป็นเรื่องเป็นราว, ฉลาด, รู้จักคิด,รู้จักเหตุผล,ข่าวคราว
命令[めいれい, meirei] (n vt) คำสั่ง,ออกคำสั่ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
明確[めいかく, meikaku] (n) ทำให้ชัดเจน
名刺[めいし, meishi] (n ) นามบัตร
名詞[めいし, meishi] คำนาม
名詞[めいし, meishi, meishi , meishi] (n ) นามบัตร
瞑想(P);冥想;めい想[めいそう, meisou] (n ) สมาธิ
命令形[めいれいけい, meireikei] รูปคำสั่ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
明示[めいじ, meiji] Thai: การระบุหรือชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้ง English: specification (vs)
明示[めいじ, meiji] Thai: การกล่าวอย่างชัดเจน English: explicitly state
命じる[めいじる, meijiru] Thai: สั่ง English: to order
明記[めいき, meiki] Thai: รายละเอียด English: specification (vs)

German-Thai: Longdo Dictionary
mein1) ของฉัน |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งรูป Nominativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายและกลางเอกพจน์| เช่น mein alter Tisch, mein altes Haus
mein2) ของฉัน |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งรูป Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศกลางเอกพจน์| เช่น mein altes Haus
meineของฉัน
meine1) ของฉัน |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งรูป Nominativ และ Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศหญิงเอกพจน์| เช่น meine alte Hose
meine2) ของฉัน |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งรูป Nominativ และ Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น meine alten Tische, meine alten Häuser, meine alten Hosen
meinemของฉัน |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งรูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายและเพศกลางเอกพจน์| เช่น meinem alten Haus, meinem alten Tisch
meinenหมายถึง, สื่อว่า |meinte, gemeint|
meinen1) ของฉัน |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งรูป Akkusativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศชายเอกพจน์| เช่น meinen alten Tisch
meinen2) ของฉัน |คำสรรพนามของประธานบุรุษที่หนึ่งรูป Dativ ที่แสดงความเป็นเจ้าของของคำนามเพศใดๆ พหูพจน์| เช่น meinen alten Tische, meinen alten Häuser, meinen alten Hosen
meinen(vt) |meinte, hat gemeint, etw. zu etw.| มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ, คิดเห็น เช่น Was meinst du dazu? เธอคิดว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้

Japanese-English: EDICT Dictionary
いめいめしい[, imeimeshii] (adj-i) (obsc) (See いまいましい) annoying [Add to Longdo]
うれしい悲鳴;嬉しい悲鳴[うれしいひめい, ureshiihimei] (exp,n) shriek of delight; cry of joy [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
くつくつ法師(ateji)[くつくつぼうし, kutsukutsuboushi] (n) (obsc) (See つくつく法師) Meimuna opalifera (species of cicada) [Add to Longdo]
ご一新;御一新[ごいっしん, goisshin] (n) the (Meiji) restoration [Add to Longdo]
ご迷惑;御迷惑[ごめいわく, gomeiwaku] (n,adj-na) (See 迷惑) trouble; bother; annoyance [Add to Longdo]
ため息(P);溜め息(P);溜息(io)[ためいき, tameiki] (n) sigh; (P) [Add to Longdo]
ため息をつく;溜息をつく;溜息を吐く;ため息を吐く;溜め息を吐く;溜め息をつく[ためいきをつく, tameikiwotsuku] (exp,v5k) to sigh; to breathe a sigh [Add to Longdo]
つくつく法師(ateji)[つくつくぼうし;ツクツクボウシ, tsukutsukuboushi ; tsukutsukuboushi] (n) (uk) Meimuna opalifera (species of cicada) [Add to Longdo]
はた迷惑;傍迷惑[はためいわく, hatameiwaku] (adj-na,n) nuisance to other people; inconvenience to others [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[méi, ㄇㄟˊ, ] variant of 梅; plum [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] low wall [Add to Longdo]
[mèi, ㄇㄟˋ, ] younger sister [Add to Longdo]
妹夫[mèi fu, ㄇㄟˋ ㄈㄨ˙, ] younger sister's husband [Add to Longdo]
妹妹[mèi mei, ㄇㄟˋ ㄇㄟ˙, ] younger sister; fig. younger woman (esp. girl friend or rival) [Add to Longdo]
[měi, ㄇㄟˇ, ] beautiful [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] medium; intermediary; matchmaker; go-between [Add to Longdo]
媒人[méi rén, ㄇㄟˊ ㄖㄣˊ, ] go-between; matchmaker [Add to Longdo]
媒介[méi jiè, ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˋ, ] media; medium [Add to Longdo]
媒妁[méi shuò, ㄇㄟˊ ㄕㄨㄛˋ, ] matchmaker; go-between (marital) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グローバル名称[グローバルめいしょう, guro-baru meishou] global-title [Add to Longdo]
コード名[コードめい, ko-do mei] code name [Add to Longdo]
コマンド名[コマンドめい, komando mei] command name [Add to Longdo]
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
サブルーチン名[サブルーチンめい, saburu-chin mei] subroutine name [Add to Longdo]
シグナル名[シグナルめい, shigunaru mei] signal name [Add to Longdo]
システム名[システムめい, shisutemu mei] system-name [Add to Longdo]
システム名称[システムめいしょう, shisutemu meishou] system-title [Add to Longdo]
ゼロアドレス命令[ぜろアドレスめいれい, zero adoresu meirei] zero address instruction [Add to Longdo]
ゼロ番目[ゼロばんめい, zero banmei] zero argument [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一里塚[いちりづか, ichiriduka] Meilenstein [Add to Longdo]
偽証[ぎしょう, gishou] Meineid [Add to Longdo]
傑作[けっさく, kessaku] Meisterwerk [Add to Longdo]
名人[めいじん, meijin] Meister, Virtuose [Add to Longdo]
名刺[めいし, meishi] Visitenkarte [Add to Longdo]
名匠[めいしょう, meishou] Meister, tuechtiger_Handwerker [Add to Longdo]
名声[めいせい, meisei] Ruhm, Ansehen, guter_Ruf [Add to Longdo]
名所[めいしょ, meisho] beruehmter_Ort, Sehenswuerdigkeit [Add to Longdo]
名曲[めいきょく, meikyoku] beruehmtes_Stueck, bekanntes_Stueck [Add to Longdo]
名案[めいあん, meian] gute_Idee [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mei
   n 1: Japanese ornamental tree with fragrant white or pink
      blossoms and small yellow fruits [syn: {Japanese apricot},
      {mei}, {Prunus mume}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MEI
     Matsushita Electronics Incorporated (manufacturer, Japan)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 mei [mɛi˘]
   May
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top