Search result for

mazda

(7 entries)
(0.0512 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mazda-, *mazda*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mazda automobileรถยนต์มาสด้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To the owner of a blue Mazda, license plate...ท่านเจ้าของรถยนต์มาสด้าสีฟ้า เลขทะเบียน... Formality (2011)
Did she just say a blue Mazda?เธอเพิ่งจะประกาศว่า มาสด้าสีฟ้าใช่มั้ย Formality (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
MAZDA    M AA1 Z D AH0
MAZDA    M AE1 Z D AH0
MAZDA'S    M AA1 Z D AH0 Z
MAZDA'S    M AE1 Z D AH0 Z

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top