Search result for

matsch

(7 entries)
(0.1077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -matsch-, *matsch*.
CMU English Pronouncing Dictionary
MATSCH    M AE1 CH

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Matsch {m}capot [Add to Longdo]
Matsch {m}sludge [Add to Longdo]
Matsch {m}; Morast {m}slush [Add to Longdo]
Matsch {m}; Schneematsch {m}mush of snow [Add to Longdo]
Matsch {m}; Geifer {m}; Sabber {m}slobber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Matsch [matʃ] (n) , s.(m )
     capot; slobber; sludge
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top