Search result for

masses

(43 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -masses-, *masses*, masse
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
masses[N] มวลชน, See also: มหาชน, คนทั่วไป, คนสามัญ, Syn. heaps, loads, stacks

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Even with contrast, no masses, no lesions.แต่ว่ามันขัดกัน Adverse Events (2008)
No masses, no infiltrates.ไม่มี masses ไม่มีสิ่งแปลกปลอม Lucky Thirteen (2008)
So, what is he, like a former hippie, current yuppie spoon-feeding the masses the same old garbage?งั้นพ่อคุณเป็นแบบอดีตฮิปปี้งั้นหรอ คงแบบยัปปี้มากกว่า ให้มวลชนได้อิ่มหนำ ในถังขยะใบเก่า Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Well, they were quite expensive, but... they'll produce them in masses in no time...อีกอย่างที่ข้าอยากให้เจ้าดูกัน ข้าว่า Goemon (2009)
If you didn't take risks, you'd be back in appalachia ruling over the toothless masses.ถ้าคุณไม่เสี่ยง คุณก็จะกลับไปที่เทือกเขาปกครองคนที่ไม่มีความหมาย New York Sucks (2009)
Millions upon millions of distraught masses are gathering in public places, converging in desperate prayer.ฝูงชนที่กระวนกระวายใจนับล้าน ได้ออกมาจับกลุ่มกันทั่วทุกแห่ง รวมตัวกันสวดอย่างสิ้นหวัง 2012 (2009)
Once the movement of our land masses comes to a halt...การเคลื่อนที่ของแผ่นดินก็จะหยุด ลองดูภาพสถานการณ์จำลอง 2012 (2009)
Imaging shows slightly elevated icp, but no masses on or around the nerves.จินตนาการแสดงให้เห็นว่าระดับICPเพิ่มเล็กน้อย แต่ไม่ไปเกาะหรืออยู่รอบๆเส้นประสาท House Divided (2009)
I can't rule the N.Y.U. Masses from the upper east side.ฉันไม่สามารถปกครองคนที่ NYU จาก อัพเปอร์ อีสไซด์ได้ The Freshmen (2009)
Who needs travel sites, with their huddled masses searching the internet late night, trolling for deals?ใครต้องการเวบท่องเที่ยวหล่ะ ด้วยเรื่องแบบนี้ ค้นหาข้อมูลทางเน็ตตอนดึกๆแบบนี้ ไม่มีอะไรน่าสนใจหรอก How to Succeed in Bassness (2009)
Without those massesถ้าไม่มีโฆษณาพวกนี้ How to Succeed in Bassness (2009)
It's simply the duty of the elite to protect the ignorant masses.หน้าที่ของฉันคือการปกป้องประชาชนผู้ไม่รู้อิโหน่อิเหน่เพราะฉันคือสุดยอดนักบิน Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
massesA volcano emitting masses of smoke.
massesHe always stands aloof from the masses.
massesThe masses are entirely ignorant of the segregation problem.
massesThe masses rose against the dictator.
massesThe revolutionary government, while raising troops from the masses and fighting a defensive battle, established a republic and executed Louis XVI.
massesThe true makers of history are the masses.
massesWe still have masses of work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มวลชน[N] masses, See also: multitude, Example: ปราการอันแข็งแรงของศาสนาฮินดูอยู่ที่มวลชนซึ่งเป็นคฤหัสถ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โขมง[adv.] (khamōng) EN: in thick clouds ; in billowy masses ; in a swarm ; profusely   
มวลชน[n.] (mūanchon) EN: masses ; multitude   FR: masses [fpl]
ปลุกมวลชน[v. exp.] (pluk mūanchon) EN: arouse the masses   
ประชากร[n.] (prachākøn) EN: population ; inhabitants ; residents ; populace ; public ; crowd ; masses   FR: population [f] ; habitants [mpl] ; résidents [mpl]
ประชาราษฎร์[n.] (prachārāt) EN: people ; inhabitants ; residents ; populace ; public ; crowd ; masses   FR: population [f] ; citoyens [mpl] ; habitants [mpl] ; résidents [mpl]
ราษฎร์[n.] (rāt) EN: people ; populace ; masses   
ราษฎร[n.] (rātsadøn) EN: people ; population ; populace ; masses ; citizens ; inhabitants   FR: peuple [m] ; population [f] ; habitants [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
MASSES    M AE1 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Masses    (n) (m a1 s i z)
masses    (v) (m a1 s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Masseschalter {m}earthing switch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
沖縄社会大衆党[おきなわしゃかいたいしゅうとう, okinawashakaitaishuutou] (n) Okinawa Socialist Masses Party [Add to Longdo]
億兆[おくちょう, okuchou] (n) the people; multitude; masses [Add to Longdo]
下民[かみん;げみん, kamin ; gemin] (n) the masses; the lower classes; the common people [Add to Longdo]
臥龍;臥竜[がりゅう;がりょう, garyuu ; garyou] (n) (1) great man; exceptional person hidden among the masses; (2) reclining dragon [Add to Longdo]
海峡[かいきょう, kaikyou] (n) channel (e.g. between two land masses); strait; (P) [Add to Longdo]
群盲[ぐんもう, gunmou] (n) the blind or foolish masses [Add to Longdo]
四民[しみん, shimin] (n) the four social classes (samurai, farmers, artisans, merchants); the masses [Add to Longdo]
社会大衆党[しゃかいたいしゅうとう, shakaitaishuutou] (n) Socialist Masses Party (pre-war political party; established in 1932, eliminated by the government in 1940) [Add to Longdo]
社大[しゃだい, shadai] (n) (abbr) (See 沖縄社会大衆党,社会大衆党) Socialist Masses Party [Add to Longdo]
社大党[しゃだいとう, shadaitou] (n) (abbr) (See 沖縄社会大衆党,社会大衆党) Socialist Masses Party [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 masses
   n 1: the common people generally; "separate the warriors from
      the mass"; "power to the people" [syn: {multitude},
      {masses}, {mass}, {hoi polloi}, {people}, {the great
      unwashed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top