Search result for

marktes

(114 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marktes-, *marktes*, markte
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา marktes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *marktes*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maman said you bought me at a discount from a marketplace.Mama sagt, ihr habt mich auf dem Markt gekauft. Premier mai (1958)
Here's a sample of our plastic hose, manufactured exclusively by PLASTAC.Hier habe ich Ihnen Muster unserer Plastikschläuche, hergestellt durch PLASTAC, eine Exklusivität auf dem MarktMon Oncle (1958)
That's an investment based on a knowledge of the market, the soundness of the stocks... You have detailed reports and a complete history of the company to guide you.Das ist eine Kapitalanlage, die auf der Kenntnis des Markts, der Zuverlässigkeit der Aktien und auf detaillierten Berichten der Geschichten der Firmen basiert. Dip in the Pool (1958)
The street value was estimated at ¥800,000.Der Marktpreis soll bei etwa 800.000 Yen liegen. The H-Man (1958)
And this sudden interest he has in going to the market.Und sein plötzlichesInteresse, auf dem Markt einzukaufen. Bonjour Tristesse (1958)
You're all welcome to the market of Jean Lafitte!Alle sind herzlich willkommen auf Jean Lafittes MarktThe Buccaneer (1958)
They've brought the whole bunch here like animals to display at a county fair.Sie brachten sie her, wie zu einem MarktCat on a Hot Tin Roof (1958)
There's one thing you can't buy in a Europe fire sale or any other market on earth.Etwas kann man nicht in Europa kaufen... und auch auf keinem andern MarktCat on a Hot Tin Roof (1958)
I'll not only grow my own cotton, I'll weave it and market it.Übers Jahr bringe ich sie auf den MarktCat on a Hot Tin Roof (1958)
They've brought the whole bunch here like animals to display at a county fair.Sie brachten sie her, wie zu einem MarktCat on a Hot Tin Roof (1958)
There's one thing you can't buy in a Europe fire sale or any other market on earth.Etwas kann man nicht in Europa kaufen... und auch auf keinem andern MarktCat on a Hot Tin Roof (1958)
I'll not only grow my own cotton, I'll weave it and market it.Übers Jahr bringe ich sie auf den MarktCat on a Hot Tin Roof (1958)
New York market's closed.Der New Yorker Markt ist zu. Cowboy (1958)
Wait for me on the market square.Warte auf mich auf einem Marktplatz. Eve Wants to Sleep (1958)
Needs a carriage.Man muss mit Fuhrwerk auf den MarktEve Wants to Sleep (1958)
- He'll wait at the market square.- Er wird auf einem Markt warten. Eve Wants to Sleep (1958)
OH, WON'T YOU SIT DOWN?Der Markt ist gesättigt. Die Zeiten von Horrorfilmen sind vorbei. How to Make a Monster (1958)
Of learning to speak their language, of being able to talk to the people in the marketplace, to my neighbors in the fields and my friends in every village in the mountains, the happiness of watching the seasonsIch lernte ihre Sprache und sprach mit ihnen auf dem Markt und mit meinen Nachbarn im Feld... und mit meinen Freunden in jedem Bergdorf. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
He's behind the marketplace.- Hinter dem Marktplatz. The Inn of the Sixth Happiness (1958)
An hour ago, I was ready to sleep in the marketplace.Vor einer Stunde war ich bereit, auf dem Marktplatz zu schlafen. Me and the Colonel (1958)
Nevertheless, at this moment he is sipping coffee in the public square at Hendaye, a free man.Dennoch trinkt er in diesem Moment als freier Mann Kaffee auf dem Marktplatz von Hendaye. Me and the Colonel (1958)
They say you sit in the square peaceful.Sie sagen, Sie säßen friedlich auf dem Marktplatz. Me and the Colonel (1958)
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out... ... carried them laid full-length across two planks to the fish house... ... where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana.Die erfolgreichen Fischer waren schon zurück mit ausgeschlachteten Schwertfischen. Sie trugen sie in voller Länge auf Planken zur Fischhalle, und warteten auf den Eiswagen, der sie auf den Markt in Havanna brachte. The Old Man and the Sea (1958)
Oh, Claytie, you've been like a son to me, running to the market every time one of those TV fellas says,Oh, Claytie, du warst immer wie ein Sohn für mich, du bist immer zum Markt gelaufen, wenn es im Fernsehen hieß: Rock-a-Bye Baby (1958)
"Go to the market and get some.""Gehen Sie zum Markt und kaufen Sie was." Rock-a-Bye Baby (1958)
So what? At Porta Portese they have all the cameras you need.Auf dem Flohmarkt findest du jede Menge. Big Deal on Madonna Street (1958)
This is it. It's skipping.Ich hab sie vom FlohmarktBig Deal on Madonna Street (1958)
- The guy from Porta Portese?- Der vom FlohmarktBig Deal on Madonna Street (1958)
In my memories of a ride at the fair.In meinen Erinnerungen an eine Karussellfahrt auf dem JahrmarktThe Lovers (1958)
I can get better odds on any street market.Ich höre bessere Quoten auf jedem StraßenmarktBen-Hur (1959)
And you, stay here. Go back to the market and try to capture him.Und du suchst den Markt ab! Le Bossu (1959)
He's looking for our ration card supply from the underground.Er suchte unsere russischen Bezugsscheine vom SchwarzmarktThe Diary of Anne Frank (1959)
I can get all the lobsters I need at the Fulton Fish Market.Am Fulton Fisch Markt bekomm ich soviel wie ich haben will. It Happened to Jane (1959)
You're gonna pack every mother, son and daughter of them...Du wirst jede Mutter, jeden Sohn und jede Tochter von diesen Hummern verpacken... und auf den Markt bringen. It Happened to Jane (1959)
Listen, all of you... tomorrow we're gonna take Janey's lobsters... put them on old 97, and take them to market.Hört, hört alle zu... Morgen laden wir alle von Janeys Hummer... auf den alten 97er und bringen sie zum MarktIt Happened to Jane (1959)
A copyrighted story by Lawrence Claiborne Hall in the New York Mirror... says that Jane Osgood, the lobster lady from Maine... whose running battle with Harry Foster Malone... has excited the admiration and sympathy of an entire country... has loaded her lobsters onto old 97 and is taking them to market.Ein Sonderbericht von Lawrence Clairborne Hall vom New York Mirror... sagt, Jane Osgood, die Hummer-Lady aus Maine... deren heißer Kampf mit Harry Foster Malone... Bewunderung und Sympathien im ganzen Land ausgelöst hat... ist mit ihren Hummern und dem alten 97er auf dem Weg zum MarktIt Happened to Jane (1959)
For some reason the U.S. Has always been the major market for it.Aus ungeklärten Gründen ist die USA der größte Markt dafür. The Mouse That Roared (1959)
Backed by vast advertising and sold at a lower price this imitation drove Pinot Fenwick out of the American market.Durch enorme Werbung und den niedrigeren Preis... wurde der Pinot Grand Fenwick vom Markt verdrängt. The Mouse That Roared (1959)
The California wine must go off the market.Punkt 1. Der kalifornische Wein muss vom Markt verschwinden. - So dass wir wieder handeln können. The Mouse That Roared (1959)
With 200,000 dollars, my grandfather cornered the wheat market.Mit 200.000 monopolisierte mein Großvater den GetreidemarktPillow Talk (1959)
But why did it have to come so soon?Wir benehmen uns wie alte Marktweiber. Sleeping Beauty (1959)
NO, BARB I E, I GAVE THAT U P LONG AGO.Mir gehört eine Supermarktkette, draußen in Chicago. The Sixteen-Millimeter Shrine (1959)
THAT WENT DOWN THE DRAI N WITH MY YOUTH.Eine Supermarktkette? The Sixteen-Millimeter Shrine (1959)
A NEIGHBORHOOD BAR, A MOVIE A BASEBALL DIAMOND, A HARDWARE STOREEin Lokal, ein Kino, ein Baseballfeld, ein BaumarktTime Enough at Last (1959)
Is that how you tackle the home market?Beißen Sie sich damit hier auf dem Markt durch? The Battle of the Sexes (1960)
He has forbidden trade with the North. Davy.Keinen Markt für unsere Waren. The Alamo (1960)
At the fair on August 6?An den Markt vom 6. August? Croesus (1960)
Do you believe in friendship among peoples?- Er lebt. Was halten Sie vom italienischen MarktLa Dolce Vita (1960)
If you put some Middle Eastern music on, I can do a great striptease.Spielt die Musik vom persischen Markt, dann führ ich euch den Nackttanz vor. La Dolce Vita (1960)
To barkers who say they're messengers of God?Über Marktschreier als Boten Gottes? Elmer Gantry (1960)

German-Thai: Longdo Dictionary
Markt(n) |der, pl. Märkte| ตลาด
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
Image:
Weihnachtsmarkt(n) |der, pl. Weihnachtsmärkte| ตลาดขายของคริสต์มาส เกือบทุกเมืองในเยอรมนีจัดขึ้นทุกปีช่วง 4 อาทิตย์ ก่อนวันคริสต์มาส
Geldmarkt|der, pl. Geldmärkte| ตลาดการเงิน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Kapitalmarkt {m} (n ) ตลาดทุน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absatzgebiet {n}; Absatzkanal {m}; Absatzmarkt {m}outlet [Add to Longdo]
Absatzmarkt {m} | ausländische Absatzmärkte | Erschließung neuer Absatzmärktemarket | foreign markets | opening up new markets [Add to Longdo]
Abschottung {f} des Marktescompartmentalization (walling-off; partitioning-off) of the market [Add to Longdo]
Aktie {f} | Aktien {pl} | eigene Aktien; Vorratsaktien {pl} | Aktien und Anleihen kaufen und verkaufen | Aktien umsetzen | eine Aktie sperren | Aktien aufteilen | gesperrte Aktien | Aktien auf dem Markt abstoßen | sichere Aktien mit hoher Dividende | stark schwankende Aktien | stimmberechtigte Aktie | noch nicht emittierte Aktienshare [Br.]; stock [Am.] | shares; stocks | own shares [Br.]; treasury stock | to trade in stocks and bonds | to trade stocks | to stop a stock | to split stocks; to split shares | stopped stock | to unload stocks on the market | widow-and-orphan stock | yo-yo stock | voting stock | unissued stock [Am.]; unissued shares 1 [Add to Longdo]
Aktienmarkt {m}stock market; equities market [Add to Longdo]
Akzeptmarkt {m}acceptance market [Add to Longdo]
Anleihemarkt {m}; Obligationenmarkt {m}bond market [Add to Longdo]
Anschlussmarkt {m}; Sekundärmarkt {m}after market [Add to Longdo]
Arbeitsmarkt {m} | Lage auf dem Arbeitsmarktlabor market [Am.]; labour market [Br.]; job market | job situation [Add to Longdo]
Arbeitsmarktsituation {f}labour-market situation [Add to Longdo]
Auktionsmarkt {m}auction market [Add to Longdo]
Bauernmarkt {m}farmer's market; country market [Add to Longdo]
Baumarkt {m}DIY superstore [Add to Longdo]
Binnenmarkt {m}domestic market [Add to Longdo]
Binnenmarkt {m}Single Market [Add to Longdo]
Büchermarkt {m}bookmarket [Add to Longdo]
Devisenmarkt {m}currency market [Add to Longdo]
Europäischer BinnenmarktEuropean Single Market (ESM) [Add to Longdo]
Festplatz {m}; Jahrmarktsplatz {m}; Rummelplatz {m}fairground [Add to Longdo]
Finanzmarkt {m} | Finanzmärkte {pl}financial market | financial markets [Add to Longdo]
Fischmarkt {m}fish market [Add to Longdo]
Flohmarkt {m}flea market [Add to Longdo]
Fluggerätemarkt {m}aircraft market [Add to Longdo]
Freiverkehrsmarkt {m}over-the-counter market [Add to Longdo]
Geldmarkt {m}money market [Add to Longdo]
Gemeinsamer MarktCommon Market [Add to Longdo]
Geschäftspraktiken {pl} | unfaire Geschäftspraktiken eines Marktführers zur Verdrängung innovativer Konkurrentenbusiness practices | FUD (fear, uncertainty, doubt) [Add to Longdo]
Immobilienmarkt {m}property market [Add to Longdo]
Jahrmarkt {m} | Jahrmarkt der Eitelkeitfair | Vanity Fair [Add to Longdo]
Käufermarkt {m}buyer market [Add to Longdo]
Kapitalmarkt {m}capital market [Add to Longdo]
Kommerzialisierung {f}; Vermarktung {f} | Kommerzialisierungen {pl}commercialization | commercializations [Add to Longdo]
Markt {m} | Märkte {pl}; Absatzgebiete {pl} | auf den Markt bringen | auf den Markt kommenmarket | markets | to put on the market | to come onto the market [Add to Longdo]
Marktabschottung {f}market foreclosure [Add to Longdo]
Marktanalyse {f}; Marktstudie {f} | Marktanalysen {pl}market analysis | market analyses [Add to Longdo]
Marktanteil {m}share of the market; market share [Add to Longdo]
Marktaufteilung {f}allocation of customers [Add to Longdo]
Marktausschöpfung {f}market exploitation [Add to Longdo]
Marktbeherrscher {m}world-beater [Add to Longdo]
Marktbedeutung {f}market mindshare [Am.] [Add to Longdo]
Marktbeobachtung {f}market investigation; market monitoring [Add to Longdo]
Markteinführung {f}; Einführung {f} [econ.]rollout [Add to Longdo]
Markteinführung {f} [econ.]market launch; market introduction [Add to Longdo]
Markteinführungstermin {m}market launch date [Add to Longdo]
Marktentwicklung {f}; Markttrend {m}market trend [Add to Longdo]
Marktfähigkeit {f}; Verkehrsfähigkeit {f}marketability [Add to Longdo]
Marktforscher {m}market-researcher [Add to Longdo]
Marktforschung {f}market research [Add to Longdo]
Marktführer {m}; Branchenführer {m}market leader [Add to Longdo]
Marktgängigkeit {f}merchantability [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[し, shi] Markt [Add to Longdo]
市場[しじょう, shijou] Markt, Marktplatz [Add to Longdo]
市場[しじょう, shijou] Markt, Marktplatz [Add to Longdo]
市場分析[しじょうぶんせき, shijoubunseki] Marktanalyse [Add to Longdo]
市況[しきょう, shikyou] Marktlage, Markt [Add to Longdo]
相場[そうば, souba] Marktpreis, Kurs [Add to Longdo]
販路[はんろ, hanro] Absatzgebiet, Markt [Add to Longdo]
青空市場[あおぞらいちば, aozoraichiba] Markt_im_Freien [Add to Longdo]
魚市場[うおいちば, uoichiba] Fischmarkt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top