Search result for

maritas

(140 entries)
(0.0527 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -maritas-, *maritas*, marita
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา maritas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *maritas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marital[ADJ] เกี่ยวกับการแต่งงาน
Samaritan[N] ภาษาหรือชาวเมืองซาแมเรีย
Samaritan[N] ผู้มีจิตใจเมตตากรุณา, Syn. good Samaritan, savior
Samaritan[ADJ] เกี่ยวกับชาวเมืองซาแมเรีย, See also: เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวเมืองซาแมเรีย
premarital[ADJ] ก่อนสมรส, Syn. before marriage, during courtship
Samaritans[N] สมาคมสะมาริตัน (องค์กรของประเทศอังกฤษ)
Good Samaritan[N] คนชอบช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก, Syn. donor
marital status[N] สถานภาพ (โสด ม่ายหรือแต่งงาน)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
good samaritanผู้ช่วยเหลือหรือเห็นอกเห็นใจผู้ที่กำลังได้รับความทุกข์ยาก
marital(แม'ริเทิล) adj. เกี่ยวกับ (การแต่งงาน,การสมรส,สามี) .
premarital(พรีแม'ริเทิล) adj. ก่อนสมรส

English-Thai: Nontri Dictionary
marital(adj) เกี่ยวกับการแต่งงาน,เกี่ยวกับการสมรส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pre-marital conceptionการตั้งครรภ์ก่อนแต่งงาน [ดู bridal pregnancy และ pre-nuptial conception] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pre-marital examinationการตรวจร่างกายก่อนสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
age-specific marital fertility rateอัตราเจริญพันธุ์ของผู้สมรสจำเพาะอายุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marital; matrimonialเกี่ยวกับการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marital conditionภาวะสมรส [ดู nuptiality] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marital fertilityภาวะเจริญพันธุ์ของผู้สมรส (ตามกฎหมาย) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marital fertility rateอัตราเจริญพันธุ์ของผู้สมรส (ตามกฎหมาย) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marital privilegesเอกสิทธิ์ของคู่สมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marital propertyทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marital rights and dutiesสิทธิและหน้าที่ของคู่สมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marital statusสถานภาพสมรส [ดู conjugal status] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marital statusสถานภาพทางการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
matrimonial; maritalเกี่ยวกับการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extramarital relationsสัมพันธภาพนอกสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
total marital fertilityภาวะเจริญพันธุ์รวมของผู้สมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
non-marital fertilityภาวะเจริญพันธุ์ของผู้ไม่สมรส (ตามกฎหมาย) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
non-marital fertility rateอัตราเจริญพันธุ์ของผู้ไม่สมรส (ตามกฎหมาย) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marital propertyทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา [TU Subject Heading]
Marital statusภาวะสมรส [TU Subject Heading]
Marital therapyการบำบัดคู่สมรส [TU Subject Heading]
Marital violenceความรุนแรงในคู่สมรส [TU Subject Heading]
Premarital examinationsการตรวจก่อนการสมรส [TU Subject Heading]
Premarital sexการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรส [TU Subject Heading]
Counseling, Premaritalให้คำแนะนำก่อนแต่งงาน,การแนะนำก่อนสมรส [การแพทย์]
Fertility Rate, Maritalอัตราเจริญพันธุ์เชิงสมรส [การแพทย์]
Marital Crisisวิกฤติคู่สมรส [การแพทย์]
Marital Sexual Problemปัญหาการมีความสัมพันธ์ทางเพศในชีวิตสมรส [การแพทย์]
Marital Statusสภาวะการแต่งงาน, สถานภาพสมรส [การแพทย์]
Marital Therapyสมรสบำบัด, การรักษาชีวิตสมรส, การรักษาชีวิตสมรส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is no time for a marital quarrel-นี่ไม่ใช่เวลามาทะเลาะกันนะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Like, you know, the Good Samaritan tax, which is not even a tax, really, since it's voluntary.มันเหมือนภาษีคนมีน้ำใจ ซึ่งไม่ใช่ภาษีจริงๆ เพราะมันเป็นการอาสา Burn After Reading (2008)
Um... I'm a Good Samaritan.ผมเป็นคนมีน้ำใจน่ะ Burn After Reading (2008)
I'm just a Good Samaritan, a traveler on the road...- ผมเป็นแค่คนมีน้ำใจ - อะไรนะ Burn After Reading (2008)
We just thought that he would like to maybe know, and tell him about that Good Samaritan tax thing...- ลินดาฉันจัดการเอง - แล้วก็บอกภาษีของคนมีน้ำใจไปด้วย Burn After Reading (2008)
I am a mere Good Samaritan who...- ผมเป็นแค่คนมีน้ำใจที่บังเอิญไปเจอ Burn After Reading (2008)
What a samaritan you are.คุณช่างเป็นคนใจดี Hachi: A Dog's Tale (2009)
- You don't want to hear about my marital problems.- คุณไม่อยากฟังปัญหาชีวิตคู่ผมหรอก Pilot (2009)
You... I'm not happy that you have marital problems. - People talk to me a lot because I'm a guidance counselor.เอ่อ มีคนคุยกับฉันเยอะ เพราะฉันเป็นครูแนะแนว Pilot (2009)
We're having marital problems.ว่าเรามีปัญหาชีวิตคู่ Don't Walk on the Grass (2009)
Were you aware of any, uh, marital problems?คุณรู้เรื่องสถานภาพชีวิต การแต่งงานเขามั้ย? There Is No Normal Anymore (2009)
She called me in Dublin, probing about our marital status. Can you believe that?เธอโทรมาจากดับลิน ถามเรื่องสถานะการแต่งงาน Leap Year (2010)
You and, uh, Rachel have any marital problems?คุณกับเรเชลมีปัญหา ชีวิตสมรสกันรึเปล่า? Slight of Hand (2010)
Phoned in by a good samaritan.จากพลเมืองดีที่โทรเข้ามาที่ 911 Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
No drinking, no gambling, no premarital sex?ไม่เมา ไม่เล่นพนัน ไม่มีเซกส์ 99 Problems (2010)
No premarital.ไม่มีเซ็กส์ก่อนแต่งไง My Bloody Valentine (2010)
And, uh, since we didn't do any premarital counseling...และ เนื่องจากทางเราไม่มี การให้บริการคำปรึกษาก่อนแต่ง Let No Man Put Asunder (2010)
Oh, we don't need any premarital counseling.โอ้ เราไม่ต้องการหรอก คำปรึกษาก่อนแต่ง Let No Man Put Asunder (2010)
Any marital difficulties.ทุกๆปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคู่การแต่งงาน Episode #1.1 (2010)
You know that myth where some Good Samaritan anonymously sends in evidence that cracks the case?คุณก็รู้เรื่องตำนานนั้น สถานที่มีคนจิตใจงดงามดี เป็นบุคคลนิรนาม ได้ส่งหลักฐาน ที่สามารถช่วยไขคดีได้มาให้เรา? The Body and the Bounty (2010)
Well, Deon was having marital troubles.ดีออนมีปัญหาเรื่องชีวิตคู่ Under the Gun (2010)
Marital troubles?ปัญหาครอบครัวงั้นเหรอ? Under the Gun (2010)
And perhaps the good Father was telling the truth about Carver's marital problems.แล้วคุณพ่อที่แสนดี ก็พูดความจริงเรื่องชีวิต การแต่งงานที่มีปัญหาของคาร์เวอร์ Under the Gun (2010)
You must be the Good Samaritan.คุณช่างเป็นพ่อพระจริงๆ Down the Block There's a Riot (2010)
A Good Samaritan shooter.ปืนจากพลเมืองดี Samaritan (2010)
Meanwhile, 15 people on the train, and only one sees the Samaritan shoot Lee Cranston.ขณะที่ มีผู้โดยสาร 15 คนบนรถไฟ มีคนเดียว ที่เห็นพลเมืองดี ยิง ลี เครนสตัน Samaritan (2010)
It was a stunning scene just 20 minutes ago at the 65th Precinct, as Oliver Young, known only to the police as the Subway Samaritan, surrendered himself to reporter Kelly Davidson.ภาพที่น่าประหลาดใจ เมื่อ 20 นาทีก่อน ที่ถนน 65 พรีซินท์ ที่ โอลิเวีย ยัง คนเดียวกับที่ตำรวจรู้จักในนาม Samaritan (2010)
You'll hear Kelly's account and an exclusive interview with the Samaritan here.มอบตัวกับ ผู้อ่านข่าว แคลี่ เดวิสสัน คุณจะได้ยินการบรรยายข่าวของ แคลี่ และการสัมภาษณ์ พลเมืองดี Samaritan (2010)
Reagan processes the Samaritan, you get back to the robbery.เรารับผิดชอบคดี เรแกน ทำสำนวนเรื่องพลเมืองดี ส่วนคุณกลับไปสืบคดีปล้นต่อ Samaritan (2010)
So let's concentrate on robbery and murder and rape, and we'll get to the Good Samaritans after we're done with the jaywalkers.งั้นเรามามองกันที่ การปล้น ฆาตกรรม การแย่งชิง และ เราจะจับ พลเมืองดีคนนั้น ข้อหา ไม่ข้ามถนนบนทางม้าลาย Samaritan (2010)
Did he pick up the Samaritan case? Yeah.- เขารับทำคดีให้พลเมืองดีเหรอ Samaritan (2010)
So, hypothetically, what kind of mistakes might hurt the prosecution in the Samaritan case?ว่าตามหลักการแล้ว ความผิดพลาดอะไรบ้าง ที่อาจส่งผลร้าย กับพลเมืองดี ในการพิจารณาคดีในศาล Samaritan (2010)
The Subway Samaritan, huh? Mm-hmm.พลเมืองดี รถไฟใต้ดิน สิน่ะ Samaritan (2010)
I just wanted to date someone, but he always talks about his family and marital conditions, so I always feel like something's missing.ฉันแค่ต้องการเดทกับใครสักคน แต่เขากลับพูดถึงครอบครัวและเงื่อนไขการแต่งงาน ทำให้ฉันรู้สึกว่าบางสิ่งขาดหาย Episode #1.11 (2010)
So, good old Raffy put out a hit list on every last Samaritan who helped our dear Cass... including both of you.เพราะฉะนั้น ราฟฟี่ก็เลย ทำรายชื่อ ขาวสวรรค์ทุกคน ที่ช่วยเหลือแคสที่รักของพวกเรา รวมถึงพวกนายสองคนด้วย The French Mistake (2011)
It just happens to be above a marital aid store.แค่พอดีว่ามันตั้งอยู่บนร้านเซ็กซ์ทอย Celebrity Pharmacology 212 (2011)
Marital history, net worth, results of his last physical.ประวัติการแต่งงาน, คนรู้จัก,ผลตรวจร่างกายล่าสุด Then I Really Got Scared (2011)
The first marital fight is supposed to be the worst.การลงมือลงไม้ครั้งแรกน่าจะเป็นครั้งที่แย่ที่สุด The Thirteenth Step (2011)
Garcia, what's Shelly's marital status?การ์เซีย,เชลลี่มีสถานภาพทางสมรสเป็นอะไร? Hanley Waters (2011)
Does Cy know about your recent marital problems?ไซรู้เรื่องปัญหาชีวิตคู่ของคุณรึเปล่า Proof (2011)
Just one of those marital misunderstandings, you know.ก็แค่ไม่ลงรอยกันนิดหน่อย,รู้ไหม Shut Up, Dr. Phil (2011)
I got a dislocated shoulder for being a good Samaritan.ไหล่เคลื่อนเพราะทำตัวเป็นคนดี Kame'e (2011)
For the Graysons' own brand of marital bliss."for the Graysons' own brand of marital bliss." Charade (2011)
And if Bruce is a volunteer here, then he's a good samaritan type and probably came upon the scene and tried to intervene.ไม่ และถ้าบรูซเป็นอาสาสมัครที่นี่ งั้นเขาก็เป็นพวกชอบช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก และอาจจะเห็นเหตุการณ์ แล้วพยามขัดขวาง The Bittersweet Science (2011)
I heard Grandfather had a lot of extramarital affairs when he was young.ฉันได้ยินมาว่า คุณปู่ทำธุรกิจมากมาย เมื่อตอนยังเป็นหนุ่ม Episode #1.9 (2011)
You think just because she's a product of your extramarital affair that I would punish Lola.เธอคิดว่าแค่เพียงเพราะโลล่าเป็นผลผลิต ของชู้ลับของเธอ นั่นจะทำให้ฉันลงโทษโลล่า Despicable B (2012)
Having an extramarital affair that leaks into your death, that's not fine.แต่การคบชู้ แม้กระทั่งตอนตายนี่ มันไม่โอเคเลย Mama Said There'd Be Decades Like These (2012)
Marital status?สถานภาพการสมรสล่ะ? Stealing Home (2012)
I was in, um, Mr. Carpenter's class right after the young Samaritans pizza party.ฉันอยู่ใน เอ่อ ห้องเรียนของคุณคาร์เพนเตอร์ หลังจากเสร็จปาร์ตี้พิซซ่า It's Easy to Cry When This Much Cash is Involved (2012)
These are the investors chirping the loudest about that rumored S.E.C. investigation and your father's marital woes.คนเหล่านี้คือนักลงทุน เกี่ยวกับที่ร่ำลือ S.E.C. การสอบสวน และพ่อของคุณสมรส Chaos (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maritaLet's use our experiences to nurture the sense needed to make marital relations go well.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานภาพการสมรส[N] marital status

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นอกสมรส[adj.] (nøk somrot) EN: extramarital ; illegitimate   
ผิดผัวผิดเมีย[v. exp.] (phit phūa phit mīa) EN: be unfaithful ; commit adultery ; have an extramarital affair   

CMU English Pronouncing Dictionary
MARITAL    M EH1 R AH0 T AH0 L
SAMARITAN    S AH0 M EH1 R AH0 T AH0 N
PREMARITAL    P R IY0 M EH1 R AH0 T AH0 L
SAMARITANS    S AH0 M EH1 R AH0 T AH0 N Z
EXTRAMARITAL    EH2 K S T R AH0 M EH1 R AH0 T AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marital    (j) (m a1 r i t l)
Samaritan    (n) (s @1 m a1 r i t @ n)
Samaritans    (n) (s @1 m a1 r i t @ n z)
premarital    (j) (p r ii2 m a1 r i t l)
extramarital    (j) (e2 k s t r @ m a1 r i t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ehekrach {m}domestic disturbance; marital row [Add to Longdo]
Familienstand {m}marital status; family status [Add to Longdo]
Personenstand {m}; Zivilstatus {m}marital status; civilian status [Add to Longdo]
Samariter {m}; Samariterin {f}Samaritan [Add to Longdo]
ehelichmarital [Add to Longdo]
ehelich {adv}maritally [Add to Longdo]
vorehelichpremarital [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
結婚相談[けっこんそうだん, kekkonsoudan] (n) marriage counseling; marital counseling [Add to Longdo]
公武合体[こうぶがったい, koubugattai] (n) shogunate marital union with the Imperial Family [Add to Longdo]
婚外[こんがい, kongai] (adj-f) extramarital (e.g. sex) [Add to Longdo]
婚外交渉[こんがいこうしょう, kongaikoushou] (n) extramarital sex [Add to Longdo]
婚外性交[こんがいせいこう, kongaiseikou] (n) adultery; extra-marital intercourse [Add to Longdo]
婚前[こんぜん, konzen] (adj-no) premarital; prenuptial [Add to Longdo]
婚前交渉[こんぜんこうしょう, konzenkoushou] (n) premarital sexual relations (intercourse) [Add to Longdo]
破鏡[はきょう, hakyou] (n) broken mirror; marital separation; divorce [Add to Longdo]
比翼連理[ひよくれんり, hiyokurenri] (n) marital vows [Add to Longdo]
夫の権利[おっとのけんり, ottonokenri] (n) marital rights [Add to Longdo]
夫権[ふけん, fuken] (n) husband's marital rights [Add to Longdo]
夫婦の道[ふうふのみち, fuufunomichi] (n) marital virtues [Add to Longdo]
夫婦関係[ふうふかんけい, fuufukankei] (n) marital relationship [Add to Longdo]
浮気(P);うわ気[うわき, uwaki] (n,adj-na,vs) (1) (sens) extramarital sex; affair; fooling around; (2) infidelity; wantonness; unfaithfulness; inconstancy; fickleness; caprice; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
另觅新欢[lìng mì xīn huān, ㄌㄧㄥˋ ㄇㄧˋ ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄢ, / ] to seek happiness elsewhere (euphemism for extra-marital sex); a bit on the side [Add to Longdo]
同床异梦[tóng chuáng yì mèng, ㄊㄨㄥˊ ㄔㄨㄤˊ ㄧˋ ㄇㄥˋ, / ] lit. to share the same bed with different dreams (成语 saw); ostensible partners with different agendas; strange bedfellows; marital dissension [Add to Longdo]
外遇[wài yù, ㄨㄞˋ ㄩˋ, ] an extramarital affair [Add to Longdo]
夫妻反目[fū qī fǎn mù, ㄈㄨ ㄑㄧ ㄈㄢˇ ㄇㄨˋ, ] man and wife fall out (成语 saw, from Book of Changes); marital strife [Add to Longdo]
婚前[hūn qián, ㄏㄨㄣ ㄑㄧㄢˊ, ] pre-marital; pre-nuptual [Add to Longdo]
婚外[hūn wài, ㄏㄨㄣ ㄨㄞˋ, ] extramarital [Add to Longdo]
婚外性接触[hūn wài xìng jiē chù, ㄏㄨㄣ ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄝ ㄔㄨˋ, / ] extramarital sex [Add to Longdo]
媒妁[méi shuò, ㄇㄟˊ ㄕㄨㄛˋ, ] matchmaker; go-between (marital) [Add to Longdo]
断弦[duàn xián, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄢˊ, / ] widowed; lit. one string short, cf. 琴瑟 qin and se, two instruments epitomizing marital harmony [Add to Longdo]
断絃[duàn xián, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄢˊ, / ] a widow; lit. a single string, cf qin and se 琴瑟, two string instruments as symbol of marital harmony [Add to Longdo]
琴瑟[qín sè, ㄑㄧㄣˊ ㄙㄜˋ, ] qin and se, two string instruments that play in perfect harmony; marital harmony [Add to Longdo]
琴瑟不调[qín sè bù tiáo, ㄑㄧㄣˊ ㄙㄜˋ ㄅㄨˋ ㄊㄧㄠˊ, / 調] out of tune; marital discord, cf qin and se 琴瑟, two string instruments as symbol of marital harmony [Add to Longdo]
续弦[xù xián, ㄒㄩˋ ㄒㄧㄢˊ, / ] to remarry (of a widow); a second wife; cf qin and se 琴瑟, two string instruments as symbol of marital harmony [Add to Longdo]
兰因絮果[lán yīn xù guǒ, ㄌㄢˊ ㄒㄩˋ ㄍㄨㄛˇ, / ] starts well but ends in separation (of marital relations) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top