ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marge

M AA1 R JH   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marge-, *marge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marge[N] ริม, See also: ขอบ, ชาย, Syn. margin, edge
marge[N] เนยเทียม, Syn. margarine, magarin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marge(มาร์จ) n. ขอบ,ริม,ข้าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
See-saw, Margery Daw, fucking for the fans.See - เลื่อย มาร์จอรี่ นาง ร่วมเพศ สำหรับแฟน ๆ I Spit on Your Grave (1978)
You're lining it up a little wrong, Marge.คุณตีลูกไม่ถูกวิธี มาร์ช Dirty Dancing (1987)
You're overcorrecting, Marge.คุณเล่นไม่ถูกวิธี มาร์ช Dirty Dancing (1987)
Marge is ill. Ate a funny whelk.มาร์ชไม่สบาย เกิดไปกินหอยโข่งพิสดารเข้า Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Take Marge's suitcase upstairs.เอากระเป๋าของป้ามาร์จขึ้นไปข้างบน Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
I've got you, Marge. I've got you.จับได้แล้ว พี่มาร์จ ! ได้แล้ว! Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Marge!พี่มาร์จ ! Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Marge!พี่มาร์จ ! Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Not Kath, not Marge, not Julie.ไม่ติด แคท, มาร์จ, จูลี่ Crash (2004)
Hey, Marge. Isn't it great being married to someone who's recklessly impulsive?เฮ้ มาร์จ มันยอดใช่ไหมที่ได้แต่งงานกับผู้ชายที่ใจเร็ว\ แบบไร้ความรับผิดชอบ The Simpsons Movie (2007)
Okay, Marge. I will.ได้จ่ะมาร์จ ฉันจัดการเอง The Simpsons Movie (2007)
Marge, she's right here.แมกกี้อยู่นี่ต่างหาดหล่ะ มาร์จ The Simpsons Movie (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
margeWe all knew that Bob was on a wild-goose chase after Marge, because she was already happily engaged.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความผิดพลาดคลาดเคลื่อน[n. exp.] (khwām phitphlāt khlātkhleūoen) EN: margin of error   FR: marge d'erreur [f]
เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน[n. exp.] (poēsēn khwām khlātkhleūoen) EN: margin of error   FR: marge d'erreur [f]
ส่วนเผื่อความปลอดภัย[n. exp.] (suan pheūa khwām pløtphai) EN: margin of safety ; safety margin   FR: marge de sécurité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MARGE    M AA1 R JH
MARGET    M AA1 R G EH0 T
MARGERY    M AA1 R JH ER0 IY0
MARGERUM    M AA1 R G ER0 AH0 M
MARGESON    M AA1 R G AH0 S AH0 N
MARGETTE    M AA0 R ZH EH1 T
MARGEOTES    M AA1 R JH IY0 OW2 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Marge    (n) mˈaːʤ (m aa1 jh)
marge    (n) mˈaːʤ (m aa1 jh)
Margery    (n) mˈaːʤəriː (m aa1 jh @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Margerite {f} [bot.]marguerite; oxeye daisy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marge \Marge\, n. [F. marge. See {Margin}.]
   Border; margin; edge; verge. [Poetic] --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
      Along the river's stony marge.      --Wordsworth.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marge
   n 1: a spread made chiefly from vegetable oils and used as a
      substitute for butter [syn: {margarine}, {margarin},
      {oleo}, {oleomargarine}, {marge}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 marge /maʀʒ/ 
  margin

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 marge /mɑrʒə/
  margin

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top