Search result for

marders

(58 entries)
(0.0273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marders-, *marders*, marder
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา marders มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *marders*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Father's caught a pine marten.Mama, der Vater hat en Marder gefange! Die Mitte der Welt - 1929-1933 (1984)
That pine marten even got into the loft.- Vatter? Da kimmt der Marder doch tatsächlich bis auf de Speicher. Fernweh - 1919-28 (1984)
That wicked marten, he's killed our three best hens.(Katharina) Der böse Marder, der hat uns jetzt da die Hühner gerisse. Fernweh - 1919-28 (1984)
He killed our best three hens. The marten!(Mathias) Die drei schönste Leghorn-Hühner hat er uns gerisse, der Marder, der Lump. Fernweh - 1919-28 (1984)
- Did you see it? - What are you doing?Hast du meinen Marderhaarpinsel gesehen? New York Stories (1989)
I give you the little pine weasel.Ich gebe Ihnen den BaummarderEpisode #2.16 (1991)
According to an environmental impact report, what few pine weasels remain will be all but wiped out with the Packard plans for Ghostwood development.Einem Umweltbericht zufolge werden die wenigen Baummarder, die es noch gibt, durch den Plan der Packards für die Erschließung von Ghostwood endgültig ausgerottet. Episode #2.16 (1991)
So you wanna save the weasel?Sie wollen also die Marder retten? Episode #2.16 (1991)
Not just the weasel.Nicht nur die MarderEpisode #2.16 (1991)
The little pine weasel is about to become a household word.Der kleine Baummarder wird hier bald überall bekannt sein. Episode #2.16 (1991)
My father's friends are rarer than the pine weasel.Die Freunde meines Vaters sind seltener als der BaummarderEpisode #2.16 (1991)
Under her little hat On the Hill of MontmartreUnter ihrer Mardermütze auf dem Montmartre Lautrec (1998)
The wolverine, because he never retreats, the sheba, because she protects her young, and the horse, because it is sacred to the war god.Der Marder, denn er zieht sich nie zurück, die Sheba, denn sie schützt ihre Jungen, und das Pferd, denn es ist dem Kriegsgott heilig. Attila (2001)
Must be a right weasel's nest in there!Da drin steigt bestimmt eine Marder-Party. Les petites couleurs (2002)
Germain Pire, Private Detective The Peerless PryGermain Pire, Privatdetektiv Schlimmer als der Marder A Very Long Engagement (2004)
The Peerless Pry.Schlimmer als der MarderA Very Long Engagement (2004)
The Pry only bleeds dry sitting ducks, Miss.Der Marder nimmt nur Weihnachtsgänse aus. A Very Long Engagement (2004)
That Mr. Pry is here to see her.Monsieur Marder ist da. A Very Long Engagement (2004)
He who pries, flies, when danger lurks.Wenn der Panther wütend ist, macht sich der Marder aus dem Staub? A Very Long Engagement (2004)
Your Mr. Pry called!Dein Monsieur Marder hat angerufen. A Very Long Engagement (2004)
Peerless on the prowl, faster than a whippet!Schlimmer als der Marder, flinker als die Gazelle! A Very Long Engagement (2004)
- Pug's broken.-Marderschaden. (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 (2004)
-What? - Pug damage.Sie haben einen Marderschaden! (T)Raumschiff Surprise - Periode 1 (2004)
Type of marten... 12 letters.(Alte Frau:) Marder-Art mit zwölf Buchstaben ... Peas at 5:30 (2004)
Even a stupid story like... "the mad hatter"Selbst bei einer Geschichte wie der HutmarderMr. Monk Gets Fired (2004)
"The mad hatter"?HutmarderMr. Monk Gets Fired (2004)
Bearcat One, Bearcat One.Marderbär Eins, Marderbär Eins. Bats: Human Harvest (2007)
We have a successful launch.... : board.tv4user.de / 24.tv4user.de : ... Übersetzt von: Aguirre / Mardermann ... : board.tv4user.de : ... Day 6: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2007)
Every day, someone, somewhere makes a bold move.Aguirre / Mardermann ... : board.tv4user.de : ... Day 6: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2007)
-=The Last Fantasy=- Proudly Presents... : 24.tv4user.de / board.tv4user.de : ... Mardermann Day 6: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2007)
Episode 22Aguirre / Mardermann Day 6: 3:00 a.m.-4:00 a.m. (2007)
Previously on 24.Aguirre / Mardermann Was bisher geschah. Day 6: 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2007)
Previously on 24.Aguirre / Mardermann Bisher bei 24: Day 6: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2007)
"The lovey weasel, the delicious roebuck, "The jay, the slow-worm, the marten "All my woodland friendsDas flinke Wiesel, das goldige Reh, Eichelhäher, Blindschleiche, Steinmarder, alle meine Freunde tanzen mit mir gemeinsam im Wald. Asterix at the Olympic Games (2008)
I'm related to the mustela family of mammals, which includes minks and skunks.Ich zähle zur Familie der Marder, genauso wie Nerze und Stinktiere. Space Buddies (2009)
What's 'armada'?Was ist ein MarderFour Great Women and a Manicure (2009)
Nothing. What's armada with you?Nein, kein MarderFour Great Women and a Manicure (2009)
Beware of that ferret!Passt auf, der Marder ist da. Home from Home: Chronicle of a Vision (2013)
Have you ever gone into a steel cage with a wolverine?Nein. Warst du jemals mit einem Bärenmarder in einem Stahlkäfig? The Scavenger Vortex (2013)
The meat monkey.Den Muschi-Marder. Mach schon! Behaving Badly (2014)
Less wolves will mean more ground squirrels and rabbits which destroy the pasturesWeniger Wölfe sind schlecht für das Grasland. Marder und Hasen nehmen dann überhand. Wolf Totem (2015)
She's like the mink, just hunts for fun.Sie ist wie ein Marder, jagt bloß zum Spaß. Albatross (2015)
The mink is also cute, but you don't want it in a chicken coop.Marder sind auch süß, aber man will sie nicht im Hühnerstall haben. Albatross (2015)
- No,that is a marten.Nein, das ist ein MarderTraumfrauen (2015)
- Marten.- MarderTraumfrauen (2015)
There was no marten.Da war kein MarderKandidaten (2015)
I'll never see a marten.Ich werde nie einen Marder sehen. Kandidaten (2015)
Actually, to be safe, let's give a wide berth to the entire Mustelidae family.Um sicher zu sein, sollten Sie einen Bogen um die Familie der Marderartigen machen. The Contingency (2016)
The martender Marder The Sixth Part of the World (1926)
Kuna!Ein MarderVasilisa the Beautiful (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝันร้าย[v. exp.] (fan rāi) EN: have a nightmare ; have bad dreams   FR: faire des cauchemars ; faire de mauvais rêves ; cauchemarder (fam.)
ถูกผีอำ[v. exp.] (thūk phī-am) FR: cauchemarder
อยู่เฉย ๆ[v. exp.] (yū choēi-choei) FR: paresser ; traînailler ; traînasser ; fainéanter ; glander (fam.) ; flemmarder (fam.) ; buller (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
MARDER    M AA1 R D ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autoknacker {m}; Automarder {m}car burglar [Add to Longdo]
Baummarder {m} [zool.]baum marten; pine marten [Add to Longdo]
Marder {m} [zool.] | Marder {pl}marten | martens [Add to Longdo]
Steinmarder {m} [zool.] | Steinmarder {pl}beech marten | beech martens [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top