Search result for

mais

(76 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mais-, *mais*, mai
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
maisonette[N] บ้านหลังเล็ก, See also: อพาตเมนต์, ห้องเล็กๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
maisonette(เมซะเนท) n. ห้องเล็ก ๆ (โดยเฉพาะในบ้านที่แบ่งห้องให้เช่า)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maisonneuve Signอาการแสดงข้อมือกระดกเกินในกระดูกหักคอลลีส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Maisie with a root beer and a $200 investment portfolio, what does she know?เมซี่ กับรูทเบียร์ และ ประวัติการลงทุน 200 us หล่อยรู้อะไรบ้าง Confessions of a Shopaholic (2009)
And if the magazines she looks to for answers aren't asking the right questions, it isn't good for Maisie.และถ้านิตยสาร ที่พวกหล่อนมองหาคำตอบ ไม่ถามให้ตรงคำถาม มันจะไม่ดีต่อเมซีย์ Confessions of a Shopaholic (2009)
I want you to tell the truth in a way that Maisie can understand.ผมต้องการให้คุณบอกความจริงในทางที่ เมซี่ย์จะเข้าใจ Confessions of a Shopaholic (2009)
I'm Autumn from Maison Maribel in Ruston.ออธัม จากไมสัน มาริเบล ในรัสตันค่ะ Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Mother to Maisie, Ellie and Alfred; Wife to Reginald?แม่ของเมย์ซี่ เอลล์ลี่ และอัลเฟรดจ์ ภรรยาของเลจินัลด์ใช่ไหม? Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)
I'll be a lone warrior, going around the maisons.ฉันจะเป็นคนทำมันคนเดียว ในแมนชั่นของฉัน Paradise Kiss (2011)
So there's this restaurant that just opened in the San Fernando Valley and it's called La Maison des la Voide.มีร้านอาหารเปิดใหม่ ย่านซานเฟอร์นันโดวัลเล่ย์ ชื่อร้าน ลาเมซอง เดลาวาร์ด The Green Hornet (2011)
Mais notre père Dominique par sa joie le convertit ♪mais notre Pere Dominique par sa joie le convertit. Welcome to Briarcliff (2012)
Blow the lid off the place like Maisel did with "Bedlam 1946."เปิดเผยเรื่องนี้ให้คนรู้แบบที่ไมเซลตีแผ่โรงพยาบาลจิตเวชใน"เบธเลม1946"สิ Welcome to Briarcliff (2012)
Look, I know you're doing everything you can, mais cette voiture est entrée en collision avec ma maisonฉันรู้ว่าคุณกำลังทำทุกอย่าง ที่คุณสามารถทำได้ ,แต่รถนั้นมัน พุ่งมาชนบ้านฉันนะ The Guilty Girl's Handbook (2013)
Welcome to Maison Mumbai!เมซอง มุมไบ ยินดีต้อนรับ The Hundred-Foot Journey (2014)
We eat at the Maison Mumbai, but with food prepared here in Le Saule Pleureur.เราทานอาหารกันที่เมซอง มุมไบ แต่อาหารจัดเตรียมที่นี่ ใน เลอ โซย เพลอเเอร์ The Hundred-Foot Journey (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบบ้าน[n. exp.] (baēp bān) FR: plan de maison [m]
แบบแปลนบ้าน[n. exp.] (baēp plaēn bān) EN: house plan   FR: plan de maison [m]
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place   FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m]
บ้านเช่า [n. exp.] (bān chao) EN: rented house ; house to let   FR: maison à louer [f] ; maison en location [f]
บ้านช่อง[n.] (bānchǿng) EN: house ; home ; habitation ; residence ; housing   FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f]
บ้านอิฐ[n. exp.] (bān it) EN: brick house   FR: maison en briques [f]
บ้านของฉัน[n. exp.] (bān khøng chan) EN: my house   FR: ma maison
บ้านเลขที่ ...[n. exp.] (bān lēkthī ...) FR: maison numéro ... [f] ; habitation n° ... [f]
บ้านน่าอยู่[n. exp.] (bān nāyū) FR: habitation confortable [f] ; maison agréable [f]
บ้านพัก[n.] (bānphak) EN: residence ; dwelling house ; house ; home ; lodging   FR: maison [f] ; habitation [f] ; logement [m] ; résidence [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAIS    M EY1 Z
MAISH    M AA1 AH0 SH
MAISCH    M AY1 SH
MAISEL    M AY1 S AH0 L
MAISIE    M EY1 Z IY0
MAISON    M EY1 Z AH0 N
MAISANO    M AH0 S AA1 N OW0
MAISONET    M EH1 S AH0 N EH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
maisonnette    (n) (m ei2 z @ n e1 t)
maisonnettes    (n) (m ei2 z @ n e1 t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mais {m}corn [Am.] [Add to Longdo]
Mais {m}maize [Add to Longdo]
Maische {f}mash [Add to Longdo]
Maischkessel {m}; Maischbottich {m}mash tun [Add to Longdo]
Maiskolben {m}corn cob; corn on the cob [Add to Longdo]
Maismehl {n}cornmeal [Add to Longdo]
Maismehl {n}hominy [Add to Longdo]
Maisonette {f}; Maisonette-Wohnung {f}maisonette [Add to Longdo]
Maisstärke {f}cornstarch [Add to Longdo]
maischento mash [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
mais(conj.) แต่
mais bien sûr!(phrase) แต่ว่า (แหม) แน่นอนอยู่แล้ว!
mais non!(phrase) แต่...ไม่!, ไม่นะ ไม่ใช่
maison(n) |f| บ้าน เช่น à la maison ไปที่บ้าน หรือ อยู่ที่บ้าน
Image:
maison close(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison de passe,
maison de compagne(n) |f| บ้านชานเมือง, บ้านตามชนบท
maison de disques(n) |f| บริษัททำเพลง, ค่ายเพลง
maison de passe(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison close,
maison mère(n) |f| บริษัทแม่, สำนักงานใหญ่
à la maison(phrase) ที่บ้าน

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいまい制御;曖昧制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] (n) {comp} fuzzy control [Add to Longdo]
あいまい性;曖昧性[あいまいせい, aimaisei] (n) ambiguity; fuzziness [Add to Longdo]
うまい汁を吸う;旨い汁を吸う[うまいしるをすう, umaishiruwosuu] (exp,v5u) to be onto a good thing; to make money without working; to line one's pockets [Add to Longdo]
アクチノマイシン[, akuchinomaishin] (n) actinomycin [Add to Longdo]
エキノマイシン[, ekinomaishin] (n) echinomycin [Add to Longdo]
エリスロマイシン[, erisuromaishin] (n) erythromycin [Add to Longdo]
オーレオマイシン[, o-reomaishin] (n) Aureomycin (chlortetracycline) [Add to Longdo]
オレアンドマイシン[, oreandomaishin] (n) oleandomycin [Add to Longdo]
カスガマイシン[, kasugamaishin] (n) kasugamycin [Add to Longdo]
カナマイシン[, kanamaishin] (n) kanamycin [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control [Add to Longdo]
振舞い試験[ふるまいしけん, furumaishiken] behaviour tests [Add to Longdo]
埋設ケーブル[まいせつケーブル, maisetsu ke-buru] buried cable [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
埋葬[まいそう, maisou] begraben, beerdigen [Add to Longdo]
枚数[まいすう, maisuu] Zahl_der_Blaetter [Add to Longdo]
毎週[まいしゅう, maishuu] jede_Woche, woechentlich [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 mais [mɛ]
   but
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 mais
   still; yet
   encore; one more time
   and
   most
   more
   preferably
   else; further; more; on
   besides; further more; in addition; moreover
   plus
   10.preferably; rather
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 mais [mɑjs]
   corn; Indiancorn; maize; mealies
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Mais [mais] (n) , s.(m )
   corn; maize
 

From Longdo French-Thai Dictionary [longdo_fr_th]:

 mais
 mais	(conj.) แต่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top