Search result for

mailand

(51 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mailand-, *mailand*, mailan
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mailand มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mailand*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Milanese, Mantuan, Veronese.Der von Mailand, Mantua, Ferrara. Oblomov (1980)
No problem. Have you called Milan?Hast du mit Mailand gesprochen? From the Life of the Marionettes (1980)
- I bought it in Milan. I think it'll look good on you.- Ich hab es in Mailand gekauft. From the Life of the Marionettes (1980)
I live in the centre of Milan.Ich dagegen wohne in Mailand im Zentrum. The Taming of the Scoundrel (1980)
But I met the same old people like in Milano.Leider sind das aber dieselben Leute wie in MailandThe Taming of the Scoundrel (1980)
- See you when I'll go to Milan.Vielleicht sehen wir uns ja, wenn ich wieder in Mailand bin. Kommst du bald mal hin? The Taming of the Scoundrel (1980)
A woman like you, living between Milan, Portofino, CORTONA.Ganz einfach. Eine Frau wie du lebt in Mailand, Portofino, Cortona... The Taming of the Scoundrel (1980)
A present of the Brera Institute in Milano, I believe.Das Bild hängt in Mailand, glaube ich. The Mirror Crack'd (1980)
She'd just arrived from MilanSie ist gerade von Mailand angekommen Downtown 81 (1981)
I'll ring my office in Milano.Ich rufe mein Büro in Mailand an. For Your Eyes Only (1981)
Milan speaking?MailandThe Great Muppet Caper (1981)
- Sonny has a hairdresser's in Milan.Kleiner Mann hat einen Friseur in MailandDo You Remember Dolly Bell? (1981)
He's taking women to Milan.Er bringt Frauen nach MailandDo You Remember Dolly Bell? (1981)
Paris, Milan, Hong Kong- for fabrics.Paris, Mailand und Hongkong, um Stoffe einzukaufen. Steele Threads (1983)
Victoria Greenwich was born of American parents in the diplomatic service in Milan.Victoria Greenwich hat amerikanische Eltern, die Diplomaten in Mailand waren. Service Above and Beyond (1983)
The boathouse is in Spain, the townhouse is in London, the consulate is in Milan.Bootshaus in Spanien, Stadthaus in London, Konsulat in MailandService Above and Beyond (1983)
You know a maid in Milan set fire to the house?Weißt du, dass ein Dienstmädchen in Mailand das Haus ihrer Herrschaft angezündet hat? Nostalgia (1983)
In Milan, Eva and I would walk everywhere.In Mailand sind Eva und ich überallhin gelaufen. Lost and Found (1984)
It is not 3 in the morning in Milan.In Mailand ist es nicht 3 Uhr. Lost and Found (1984)
They took them during Christmas festivities at the Teatro Margherita, Milan.Die sind im Teatro Margherita in Mailand gemacht worden. Ginger and Fred (1986)
In Italy, in, uh, Milan to be exact.Um genau zu sein: in MailandCupid's Quiver (1987)
The young Stephanie, just back from Milan steps out in style in her multicolored print.Sie kommt gerade von einer Modenschau in Mailand und zeigt Stil mit ihrem Vielfarben-Outfit. Daddy's Home (1987)
When I was a lad I studied opera in Italy.Ich habe Operngesang studiert. In MailandFriends (1987)
I live in Milan now.Ich lebe jetzt in MailandLaw of Desire (1987)
The insurance company in Milan will pay you.Die Versicherung in Mailand wird dafür zahlen. The Sicilian (1987)
From Milan, we present "Double or Ouiz"Aus Mailand präsentieren wir "Doppelt oder Quiz" Cinema Paradiso (1988)
Long ago the Duke of Milan commissioned a little-known artist to erect a mammoth statue of a horse.Vor langer Zeit bat der Herzog von Mailand einen unbekannten Künstler... die riesige Statue eines Pferdes zu erschaffen. Hudson Hawk (1991)
Leonardo da Vinci's last commission for the Duke of Milan.Leonardo da Vincis letzte Arbeit für den Herzog von MailandHudson Hawk (1991)
Guess I have to go to Milan.Ich werd' sie wohl wirklich nach Mailand bringen müssen. Porco Rosso (1992)
Just get me to Milan, little engine.Bring mich nach Mailand, meine kleine Nähmaschine! Porco Rosso (1992)
I'm taking the plane to Milan for repairs.Ich lasse das Flugzeug in Mailand reparieren. Wenn der Amerikaner auftaucht, Porco Rosso (1992)
I never saw Porco again, even after the Air Force gave up... and I went back to Milan.Nachdem wir der Luftwaffe entkommen waren, kehrte ich wenig später nach Mailand zurück. Porco habe ich nie wieder gesehen. Porco Rosso (1992)
We have performed in London, Paris Milan...Wir traten in London, Paris, Mailand auf... Time's Arrow: Part II (1992)
Milan, to sold out houses.Mailand! Überall ausverkaufte Häuser. Time's Arrow: Part II (1992)
I'm a graduate of Civil Engineering from the University of Milan.Ich bin Absolventin... der Universität Mailand im Bauingenieurwesen. Schindler's List (1993)
-How was Milan?- Wie war MailandReady to Wear (1994)
-Thanks. SHAYE: Call me when you get to Milan.Ruf mich an, wenn du in Mailand bist. New Nightmare (1994)
It's my favorite restaurant in Milano.Es ist mein Lieblingsrestaurant in MailandBarbarians at the Planet (1994)
And, uh, the architects fly back to Milan tonight. I can't.Die Architekten fliegen heute noch nach Mailand zurück. Mighty Aphrodite (1995)
Gianni, from Milan.Gianni, aus MailandLa seconda volta (1995)
Yes, and they take me abroad, to Paris, Milan.Ja, und ich komme ins Ausland. Nach Paris, MailandHickory Dickory Dock (1995)
Oh, yes, the weenie from Turinie.Ach ja, der Heiland aus MailandThe One Where Dr. Ramoray Dies (1996)
You should see the Milan gardens!Sie sollten die Gärten in Mailand sehen! Mrs Dalloway (1997)
Milan, Brussels, Copenhagen... Paris, Warsaw, Vienna, Amsterdam--Mailand, Brüssel, Kopenhagen, The Harmonists (1997)
Your beautiful painting of the Adoration... the great bronze horse in Milan... the Battle of Anghiari... unfinished, all of them.Ihr wundervolles Gemälde der Anbetung. Das großartige Bronzepferd in Mailand. "Die Schlacht von Anghiari". Concerning Flight (1997)
In Florence, Milan, Avignon-- they need your genius, they need your heart and right now, I need you, too.In Florenz, Mailand, Avignon. Sie brauchen Ihr Genie, Ihren Mut. Und ich brauche Sie jetzt auch. Concerning Flight (1997)
I will not go... for Florence or Milan or Avignon... but for you, Catarina... for you, I will go.Ich werde nicht für Florenz, Mailand oder Avignon gehen. Aber für Sie, Catarina... Für Sie gehe ich. Concerning Flight (1997)
I'm going to Milan tomorrow!Ich muss morgen nach MailandCelebrity (1998)
We should go, you got to fly to Milan tomorrow.Wir sollten nach Hause, sie muss morgen nach MailandCelebrity (1998)
The Nino Cerruti, you know, from the party... his lawyer called this morning and said that they're interested in a deal with us... and that he had a great flight back to Milan, and, in fact, he's buying a jet.- Nino Cerrutis Rechtsanwalt rief an. Der Vertrag ist in der Tasche. Sie hatten einen guten Rückflug nach MailandHoly Man (1998)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Milano; Mailand (Stadt in Italien)Milano; Mailand (city in Italy) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top