Search result for

mail

(139 entries)
(0.0062 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mail-, *mail*
English-Thai: Longdo Dictionary
snail mail(n jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mail[N] จดหมาย, Syn. letters
mail[N] ระบบไปรษณีย์, Syn. postal service
mail[N] การขนส่งทางไปรษณีย์
mail[N] ไปรษณียภัณฑ์, See also: ของที่ส่งทางไปรษณีย์
mail[N] พาหนะบรรทุกไปรษณียภัณฑ์
mail[VI] จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (คำไม่เป็นทางการของ e-mail)
mail[VT] ส่งทางไปรษณีย์, See also: ส่งไปรษณียภัณฑ์
mail[N] เกราะ, Syn. chain mail, ring mail, coat of mail
mail[VT] หุ้มเกราะ, See also: ป้องกันร่างกายด้วยเกราะ
mailer[N] จดหมายหรือห่อของที่ส่งทางไปรษณีย์, Syn. mailing

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mail(เมล) n. ไปรษณีย์ภัณฑ์,ไปรษณีย์ adj. เกี่ยวกับไปรษณีย์. vi. ส่งทางไปรษณีย์
mail boxตู้ไปรษณีย์หมายถึง ช่องหนึ่งที่กันไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เก็บข้อความหรือจดหมายที่เรียกว่าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากในระบบเครือข่าย (networks) ในปัจจุบัน ดู e-mail ประกอบ
mail-mergeการผสานจ่าหน้า (จดหมาย) หมายถึง กระบวนการในการนำชื่อและที่อยู่ของผู้รับซึ่งเก็บรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูลไว้ มาผนวกกับจดหมายที่ทำเป็นต้นแบบ จดหมายแต่ละฉบับที่สั่งพิมพ์ออกมา ก็จะมีชื่อผู้รับแต่ละคน จากรายชื่อที่เก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลรายชื่อนั้น ใช้ในการทำจดหมายเวียน โปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) เกือบทุกโปรแกรมจะต้องมีคำสั่งให้ทำงานประเภทนี้ได้
mail-order(เมล'ออร์เดอะ) n. การสั่งซื้อทางไปรษณีย์
mailcoach(เมล'โคชฺ) n. รถไปรษณีย์
mailed(เมลดฺ) adj. หุ้มเกราะ
airmail(แอร์' เมล) adj. เกี่ยวกับไปรษณีย์อากาศ, จดหมายทางอากาศ, แสตมป์จดหมายอากาศ.
blackmail(แบลค'เมล) {blackmailed,blackmailing,blackmails} t.,n. (การ) ขู่เข็ญเอาเงิน,ขู่เข็ญ, See also: blackmailer n. ดูblackmail, Syn. extortion
coat of mailn. เสื้อเกราะอ่อน
direct mailn. การส่งทางไปรษณีย์โดยตรงไปยังผู้รับ

English-Thai: Nontri Dictionary
mail(n) จดหมายส่งทางไปรษณีย์,เกราะ
mail(vt) ส่งทางไปรษณีย์,หุ้มเกราะ,สวมเกราะ
airmail(n) จดหมายทางอากาศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mail censusสำมะโนทางไปรษณีย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mail fraudการฉ้อโกงโดยทางไปรษณีย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mail, detaining or delayingการกักหรือหน่วงเหนี่ยวไปรษณียภัณฑ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mail-bombไปรษณีย์ถล่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mail-bombไปรษณีย์ถล่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mail-filterตัวกรองไปรษณีย์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mail-filterตัวกรองไปรษณีย์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mail-mergeการผสานจ่าหน้า(จดหมาย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mail-mergeการผสานจ่าหน้า(จดหมาย) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mailback surveyการสำรวจทางไปรษณีย์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mail merge ผสานจ่าหน้า [คอมพิวเตอร์]
Mail order bridesเจ้าสาวสั่งทางไปรษณีย์ [TU Subject Heading]
Mail-order businessการขายทางไปรษณีย์ [TU Subject Heading]
Mailbox ตู้ไปรษณีย์ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That we are notified by mail to come down to this place to decide on the guilt or innocence of a man we... we have never heard of before.แจ้ง ที่เราจะได้รับแจ้งทางไปรษณีย์ลงมาสถานที่แห่งนี้ การตัดสินใจเกี่ยวกับความผิดหรือความบริสุทธิ์ของมนุษย์เรา ... เราไม่เคยได้ยินมาก่อน 12 Angry Men (1957)
If the men are lucky, rations, great coats and mail are brought to them after dark.ถ้าคนโชคดีปันส่วน, เสื้อที่ดี และอีเมลจะถูกนำไปยังพวกเขา หลังจากที่มืด How I Won the War (1967)
Is there any good mail today?วันนี้มีจดหมายดีๆ มั้ย Oh, God! (1977)
Telegrams, notes in the mail box and the doorways.โทรเลข โน้ตในตู้จม.และหน้าประตู Oh, God! (1977)
We ordered those cases of food by mail...เราได้สั่งอาหารทีใส่ลัง มา ทางไปรษณีย์... Suspiria (1977)
"If found, you mail this to Las Vegas", 'cause we were always talkin' about Vegas, and this fuckin' car.หากพบว่าจดหมายนี้ไปลาสเวกัส , เพราะว่าเราเสมอพูดถึงเรื่องลาสเวกัส , First Blood (1982)
The worstwas the Daily Mail. They said the burning of passes...ที่หนักสุดก็คือ "เดลิเมล์" เขียนว่าการเผาใบผ่าน Gandhi (1982)
he started there in '74 as a mail boy. his father got him his job.เริ่มจากเป็นเด็กเดินเอกสารในปี '74 พ่อเขาฝากงานให้ Spies Like Us (1985)
About this time, Charlie and Billy were playing mailbox baseball with Ace and Eyeball.ช่วงเวลานี้ ชาร์ลีกับบิลลี่ กำลังเล่นเบสบอลกับตู้ไปรษณีย์ กับ เอ็ซ และ อายบอลล์ Stand by Me (1986)
I went to the mailbox and got the mail I went to Mars, look what I learned to do.เรายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ยังไม่มีโอกาสได้ทำ... Full House (1987)
You went to the mailbox and back all by yourself?ของขวัญจากสมาชิกในวงทุกคน Full House (1987)
I'm not getting my mail. Nothing has been filed.มันดีต่อเขา Big (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mailPlease mail this letter for me.
mailKeep in touch by mail.
mailPlease drop it in the mail if it's not out of your way.
mailStatements will be mailed every quarter.
mailSend this by sea mail.
mailHow many days will it take if I send this as registered mail?
mailThe mailman comes around every three days.
mailWell then, it becomes a matter of urgent concern to the lurkers of this mailing list whether the guilty party confesses or not.
mailIs there any mail for me?
mailPlease remember to mail my letter.
mailCan you mail there for me?
mailFather kept in touch with us by mail and telephone while he was overseas.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตู้จดหมาย[N] postbox, See also: mailbox
ไปรษณีย์[N] post, See also: mail, Example: เขาไปส่งธนาณัติที่ไปรษณีย์, Count unit: แห่ง, Thai definition: วิธีการส่งหนังสือและหีบห่อสิ่งของโดยมีองค์การที่ตั้งขึ้นเป็นเจ้าหน้าที่รับส่ง
ตู้ไปรษณีย์[N] mailbox, See also: postbox, letter box, Syn. ตู้ป.ณ., Example: ทุกๆ อาทิตย์เธอจะต้องนำจดหมายไปทิ้งที่ตู้ไปรษณีย์, Count unit: ตู้, Thai definition: ตู้สำหรับสอดจดหมาย กั้นให้เป็นช่องๆ ของกรมไปรษณีย์โทรเลข
ทิ้งจดหมาย[V] mail a letter, See also: drop a letter in a mailbox, post a letter, Syn. ส่งจดหมาย, Ant. รับจดหมาย, Thai definition: ส่งจดหมายทางไปรษณีย์, ใส่จดหมายเข้าไปในตู้ไปรษณีย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุรุษไปรษณีย์[n.] (burut praisanī) EN: postman ; mailman (Am.)   FR: facteur [m] ; postier [m]
ช่างเคลือบ[n. exp.] (chang khleūap) FR: émailleur [m] ; émailleuse [f]
ชุดอาบน้ำ[n. exp.] (chut āpnām) EN: swimming suit   FR: maillot de bain [m] ; ensemble de bain [m]
ชุดว่ายน้ำ[n. exp.] (chut wāinām) EN: swimsuit ; swimming costume ; bathing suite ; swimwear   FR: maillot de bain [m]
เด็ก ๆ[n.] (dek-dek) EN: children ; kids   FR: enfants [mpl] ; marmaille [f] (fam. - péj.)
อีเมล = อีเมล์[n.] (īmēl = īmēn = īmēo) EN: email ; e-mail ; electronic mail ; e-mail address   FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]
จดหมาย [n.] (jotmāi) EN: letter ; mail ; correspondance   FR: lettre [f] ; courrier [m] ; envoi [m] ; correspondance [f]
จดหมายไฟฟ้า [n. exp.] (jotmāi faifā) EN: email   FR: courrier électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m]
จดหมายทางอากาศ[n. exp.] (jotmāi thāng ākāt) EN: airmail letter   
กะละมัง[n.] (kalamang) EN: enameled basin ; enameled bowl ; enamelware   FR: bassine émaillée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MAIL    M EY1 L
MAILE    M EY1 L
MAILS    M EY1 L Z
MAIL'S    M EY1 L Z
MAILED    M EY1 L D
MAILER    M EY1 L ER0
MAILLE    M EY1 L
MAILEY    M EY1 L IY0
MAILBOX    M EY1 L B AA2 K S
MAILSON    M EY1 L S AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mail    (v) (m ei1 l)
mails    (v) (m ei1 l z)
mailed    (v) (m ei1 l d)
mailbag    (n) (m ei1 l b a g)
mailbox    (n) (m ei1 l b o k s)
mailing    (v) (m ei1 l i ng)
mailman    (n) (m ei1 l m a n)
mailmen    (n) (m ei1 l m e n)
mailbags    (n) (m ei1 l b a g z)
mailboat    (n) (m ei1 l b ou t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
邮件[yóu jiàn, ㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] mail; post, #5,839 [Add to Longdo]
邮箱[yóu xiāng, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄤ, / ] mailbox, #9,564 [Add to Longdo]
信箱[xìn xiāng, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄤ, ] mailbox, #14,949 [Add to Longdo]
邮寄[yóu jì, ㄧㄡˊ ㄐㄧˋ, / ] mail; to send by post, #15,031 [Add to Longdo]
邮购[yóu gòu, ㄧㄡˊ ㄍㄡˋ, / ] mail order; to purchase by mail, #32,458 [Add to Longdo]
邮递员[yóu dì yuán, ㄧㄡˊ ㄉㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] mailman, #42,871 [Add to Longdo]
函购[hán gòu, ㄏㄢˊ ㄍㄡˋ, / ] mail order, #185,839 [Add to Longdo]
拣信室[jiǎn xìn shì, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄣˋ ㄕˋ, / ] mail sorting office [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Briefkasten {m} | Briefkästen {pl}mail box; mailbox | mailboxes [Add to Longdo]
Kettenhemd {n}mail shirt [Add to Longdo]
Post {f} | Post versenden | mit der Post; durch die Post | mit getrennter Postmail | to mail | by mail | under separate cover [Add to Longdo]
Postbetrug {m}mail fraud [Add to Longdo]
Postgebühren {pl}mail charges [Add to Longdo]
Postraub {m}mail robbery [Add to Longdo]
Postsack {m}mail bag [Add to Longdo]
Postwurfsendung {f}mail circular [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
Eメール[イーメール, i-me-ru] (n) {comp} email; electronic mail [Add to Longdo]
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) {comp} email address [Add to Longdo]
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
アドレス(P);アドゥレッス[, adoresu (P); adouressu] (n) (1) address; (2) {comp} (See メルアド) email address; (P) [Add to Longdo]
アド帳[アドちょう, ado chou] (n) address book (email) [Add to Longdo]
アルメール[, arume-ru] (n) {comp} AL-Mail [Add to Longdo]
イーメールカード[, i-me-ruka-do] (n) {comp} e-mail card [Add to Longdo]
イーメイル[, i-meiru] (n) {comp} e-mail [Add to Longdo]
イタメール;イタメル;イタメ[, itame-ru ; itameru ; itame] (n) (See いたずら) nuisance mail (such as chain mail, etc.) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
Eメール[E めーる, E me-ru] email, electronic mail [Add to Longdo]
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address [Add to Longdo]
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
バウンストメイル[ばうんすとめいる, baunsutomeiru] bounced mail [Add to Longdo]
ボイスメイル[ぼいすめいる, boisumeiru] voice mail [Add to Longdo]
メーラ[めーら, me-ra] mailer [Add to Longdo]
メールアドレス[めーるあどれす, me-ruadoresu] mail address [Add to Longdo]
メールエージェント[めーるえーじえんと, me-rue-jiento] mail agent [Add to Longdo]
メールサーバ[めーるさーば, me-rusa-ba] mail server [Add to Longdo]
メールスプール[めーるすぷーる, me-rusupu-ru] mail spool [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mail \Mail\, v. t.
   1. To arm with mail.
    [1913 Webster]
 
   2. To pinion. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mail \Mail\ (m[=a]l), n. [OE. male bag, OF. male, F. malle bag,
   trunk, mail, OHG. malaha, malha, wallet; akin to D. maal,
   male; cf. Gael. & Ir. mala, Gr. molgo`s hide, skin.]
   1. A bag; a wallet. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. The bag or bags with the letters, papers, or other matter
    contained therein, conveyed under public authority from
    one post office to another; the whole system of appliances
    used by government in the conveyance and delivery of mail
    matter.
    [1913 Webster]
 
       There is a mail come in to-day, with letters dated
       Hague.                --Tatler.
    [1913 Webster]
 
   3. That which comes in the mail; letters, etc., received
    through the post office.
    [1913 Webster]
 
   4. A trunk, box, or bag, in which clothing, etc., may be
    carried. [Obs.] --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   {Mail catcher}, an iron rod, or other contrivance, attached
    to a railroad car for catching a mail bag while the train
    is in motion.
 
   {Mail guard}, an officer whose duty it is to guard the public
    mails. [Eng.]
 
   {Mail train}, a railroad train carrying the mail.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mail \Mail\ (m[=a]l), n.
   A spot. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mail \Mail\, n. [F. maille, OF. also maaille, LL. medalia. See
   {Medal}.]
   1. A small piece of money; especially, an English silver
    half-penny of the time of Henry V. [Obs.] [Written also
    {maile}, and {maille}.]
    [1913 Webster]
 
   2. Rent; tribute. [Obs., except in certain compounds and
    phrases, as blackmail, mails and duties, etc.]
    [1913 Webster]
 
   {Mail and duties} (Scots Law), the rents of an estate, in
    whatever form paid.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mail \Mail\ (m[=a]l), n. [OE. maile, maille, F. maille a ring of
   mail, mesh, network, a coat of mail, fr. L. macula spot, a
   mesh of a net. Cf. {Macle}, {Macula}, {Mascle}.]
   1. A flexible fabric made of metal rings interlinked. It was
    used especially for defensive armor. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Chain mail}, {Coat of mail}. See under {Chain}, and {Coat}.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence generally, armor, or any defensive covering.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) A contrivance of interlinked rings, for rubbing
    off the loose hemp on lines and white cordage.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) Any hard protective covering of an animal, as the
    scales and plates of reptiles, shell of a lobster, etc.
    [1913 Webster]
 
       We . . . strip the lobster of his scarlet mail.
                          --Gay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mail \Mail\, v. t. [imp. & p. p. {Mailed}; p. pr. & vb. n.
   {Mailing}.]
   To deliver into the custody of the postoffice officials, or
   place in a government letter box, for transmission by mail;
   to post; as, to mail a letter. [U. S.]
   [1913 Webster]
 
   Note: In the United States to mail and to post are both in
      common use; as, to mail or post a letter. In England
      post is the commoner usage.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mail
   n 1: the bags of letters and packages that are transported by
      the postal service
   2: the system whereby messages are transmitted via the post
     office; "the mail handles billions of items every day"; "he
     works for the United States mail service"; "in England they
     call mail `the post'" [syn: {mail}, {mail service}, {postal
     service}, {post}]
   3: a conveyance that transports the letters and packages that
     are conveyed by the postal system
   4: any particular collection of letters or packages that is
     delivered; "your mail is on the table"; "is there any post
     for me?"; "she was opening her post" [syn: {mail}, {post}]
   5: (Middle Ages) flexible armor made of interlinked metal rings
     [syn: {chain mail}, {ring mail}, {mail}, {chain armor},
     {chain armour}, {ring armor}, {ring armour}]
   v 1: send via the postal service; "I'll mail you the check
      tomorrow" [syn: {mail}, {get off}]
   2: cause to be directed or transmitted to another place; "send
     me your latest results"; "I'll mail you the paper when it's
     written" [syn: {mail}, {post}, {send}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top