Search result for

made

(125 entries)
(0.0334 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -made-, *made*
Possible hiragana form: まで
English-Thai: Longdo Dictionary
made for each otherเหมาะสมกันอย่างยิ่ง เช่น a couple who are just made for each other

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
made[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ make, Syn. did, Ant. unmade
made[ADJ] ซึ่งทำขึ้นมา, See also: ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น
made-up[ADJ] ซึ่งสร้างเรื่องขึ้น, Syn. invented, concocted, unreal, fictitious
Madeira[N] หมู่เกาะของโปรตุเกสในมหาสมุทรแอตแลนติก
mademoiselle[N] คำเรียกผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานอย่างสุภาพ (คำย่อคือ Mlle, Mdlle), Syn. Miss
made to order[IDM] ตัดเสื้อผ้าตามสั่ง
made-to-order[ADJ] ซึ่งทำตามสั่ง
made to measure[IDM] สั่งตัดเสื้อผ้าใส่
made-to-measure[ADJ] ซึ่งตัดเสื้อผ้าด้วยการวัดตัว, Syn. tailored, tailor-made
made for each other[IDM] ไม่เหมาะสมกัน, See also: เข้ากันไม่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
made(เมด) adj. ซึ่งทำขึ้น,ประดิษฐ์ขึ้น v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ make, Syn. invented
made-to-order(เมด'ทูออร์'เดอะ) adj. ทำตามสั่ง
made-up(เมด'อัพ) adj. ประดิษฐ์ขึ้น,ปั้นแต่งขึ้นนำใส่เข้าด้วยกัน,เสร็จ
handmadeadj. ซึ่งทำด้วยมือ,ซึ่งใช้มือทำ
homemaden. ทำที่บ้าน,ผลิตขึ้นในประเทศ,ไม่ใช่โรงงาน
ready-made(-'เมด) adj. สำเร็จรูป,ทำไว้ล่วงหน้า,ทำเสร็จแล้ว,ตัดเสร็จแล้ว n. สิ่งที่ทำไว้ล่วงหน้าแล้ว,เครื่องสำเร็จรูป,เสื้อผ้าสำเร็จรูป
tailor-made(เท'เลอะเมด) adj.,n. (เสี้อผ้า) ตัดตามสั่ง,ตัดตามขนาดวัด,ตามรสนิยม,ตามสมัย
unmade(อันเมด') adj. ไม่ได้ทำขึ้น

English-Thai: Nontri Dictionary
made(vt) pt และ pp ของ make
handmade(adj) ทำด้วยมือ
homemade(adj) พื้นบ้าน,ที่ทำในประเทศ,ที่ทำในบ้าน
pomade(n) น้ำมันใส่ผม,ครีมใส่ผม
READY-ready-made(adj) สำเร็จรูป,ทำไว้เสร็จแล้ว,ทำไว้ล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
made goodทรัพย์สินสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
made in writingทำเป็นหนังสือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Made, Customedที่สั่งทำ [การแพทย์]
Made-for-TV moviesหนังแผ่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Who made 'em?ใครทำหรอ Me and My Town (2008)
MADE OF HONORMADE OF HONOR Made of Honor (2008)
is really made of.จะทำจริงๆ What Are We Really Made Of? (2010)
Made it.ผมทำเอง Ka Ho' Oponopono (2012)
You made it.คุณมาได้ Identity (2013)
I made sure of it.ทุกอย่างครบค่ะ New Haven Can Wait (2008)
The Dean made me realize that by being so set on brown,ดีนทำให้ฉันรู้ว่าการที่จะเข้าแต่บราวน์ New Haven Can Wait (2008)
We made a deal, and I agreed to it, so...พวกเราจะทำข้อตกลงกัน และพ่อจะได้ยอมรับมัน ดังนั้น .. New Haven Can Wait (2008)
Blair Waldorf. Enchant? Mademoiselle.ฉัน Blair Waldorfค่ะ น่าประทับใจนะ สาวน้อย New Haven Can Wait (2008)
Of course it is. Your daughter made it.แน่นอน, ก็เจนนี่เป็นคนทำไง New Haven Can Wait (2008)
And it made for some pretty uncomfortable years.และนั่นก็ทำให้ลำบากอยู่หลายปีเหมือนกัน New Haven Can Wait (2008)
Bart and me. We made the decision togetherบาร์ทกับแม่จ๊ะ เราปรึกษากันแล้ว Chuck in Real Life (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
madeA book is made of paper.
madeA boy made off with some money.
madeA brewery we finance have made a new sweet sake and so brought it to us asking that we try it but ...
madeA burglar made away with my wife's diamond ring.
madeAccording to the Bible, God made the world in six days.
madeA certain door to door salesman made a fool of a trusting old lady and went off with a lot of her money.
madeA foolish impulse made me say what I should have left unsaid.
madeAfter dinner, a movie announcement is made.
madeAfter examining the bear at leisure, I made a rush on him.
madeAfter John was made a manager, he told me he would never expected to reach such a high position.
madeAfter the concert, the crowd made for the nearest door.
madeAfter the rain had let up a bit, we made a dash for the car.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบโพ[n. exp.] (bai phō) EN: metal made in heart shaped form   
เชือกกล้วย[n. exp.] (cheūak-klūay) EN: string made of banana tree ; banana tree fibre   FR: corde en fibre de bananier [f]
เฝือก[n.] (feūak) EN: fish trap made of bamboo strips   
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: foi thong = foithong ; sweet egg-serpentine ; Thai sweetmeat made of egg yolk   FR: foi thong = foithong ; lamelles de jaune d'oeuf (sucré)
โหงพราย[n.] (hōngphrāi) EN: ghost under the power of sorcerers ; spirit in one's power ; ghost made potent by magic   
เจียม[n.] (jīem) EN: rug made of deerskin ; felt blanket ; felt rug   FR: tapis en feutre [m]
จรจัด[adj.] (jønjat) EN: vagrant ; unsettled ; aimless ; homeless   FR: errant ; nomade ; sans domicile fixe
แกงส้ม[n. exp.] (kaēng som) EN: sour soup made of tamarind paste   
กังไส[n. prop.] (Kangsai) EN: made in Kiangsi   
ขนมจาก[n. exp.] (khanom jāk) EN: Thai sweetmeat made of flour, coconut and sugar   

CMU English Pronouncing Dictionary
MADE    M EY1 D
MADEN    M EY1 D AH0 N
MADEY    M EY1 D IY0
MADEL    M AE1 D AH0 L
MADEJ    M AE1 D IH0 JH
MADER    M EY1 D ER0
MADERE    M AE1 D ER0
MADERA    M AA0 D EH1 R AH0
MADERO    M AA0 D EH1 R OW0
MADELLE    M AH0 D EH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
made    (v) (m ei1 d)
Madeira    (n) (m @1 d i@1 r @)
Madeiras    (n) (m @1 d i@1 r @ z)
Madeleine    (n) (m a1 d @ l i n)
Mademoiselle    (n) (m a2 d m w @ z e1 l)
Mademoiselles    (n) (m a2 d m w @ z e1 l z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[まで, made] (n ) ถึง เช่น ตั่งแต่ตอนนั้น มา[ถึง]ตอนนี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Made {f} | Maden {pl}maggot; worm | maggots [Add to Longdo]
Madeirawein {m}Madeira [Add to Longdo]
Madenschraube {f}; Gewindestift {m} [techn.]grub screw; grubscrew [Add to Longdo]
Madenschraube {f} [techn.]headless screw [Add to Longdo]
ausgeredetmade excuses [Add to Longdo]
bekannt gemacht; bekanntgemacht [alt]made known [Add to Longdo]
gelärmtmade noise [Add to Longdo]
gescheiteltmade a parting [Add to Longdo]
geschnörkeltmade flourishes [Add to Longdo]
geschwängertmade pregnant [Add to Longdo]
gespasstmade fun [Add to Longdo]
gleichgemachtmade equal [Add to Longdo]
notgelandetmade a forced landing [Add to Longdo]
vorgemerktmade a note of [Add to Longdo]
vorwärts gekommen; vorwärtsgekommen [alt]made progress [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), See also: S. fille, madame, femme A. homme, monsieur
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつまで経っても;何時まで経っても[いつまでたっても, itsumadetattemo] (exp) no matter how much time passes [Add to Longdo]
うながっぱ[, unagappa] (n) type of maki sushi typically made from eel and cucumber [Add to Longdo]
えんさかほい[, ensakahoi] (n) heave! (sound made while pulling a heavy vehicle) [Add to Longdo]
お蔭様で(P);お陰様で;御蔭様で;御陰様で[おかげさまで, okagesamade] (exp) (pol) (I'm fine) thank you; under the gods' shadow; (P) [Add to Longdo]
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
ぎゅう[, gyuu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) squeezing something tightly; sound made by someone (or something) being squeezed; (2) criticizing someone severely; sound made by someone being criticized; (n) (3) (col) hug [Add to Longdo]
ぎりぎりまで;ギリギリまで[, girigirimade ; girigiri made] (exp) until something reaches the very limit; until the very last minute; up to the breaking point [Add to Longdo]
ぐう[, guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity [Add to Longdo]
こけこっこう;コケコッコー;こけっこう;こけこっこ[, kokekokkou ; kokekokko-; kokekkou ; kokekokko] (adv) (1) cock-a-doodle-doo (sound made by cockerels, roosters); (n) (2) (sl) cockerel; rooster (childish term) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国产[Zhōng guó chǎn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄔㄢˇ, / ] made in China; home-grown (talent) [Add to Longdo]
中国制造[Zhōng guó zhì zào, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓˋ ㄗㄠˋ, / ] made in China [Add to Longdo]
国产[guó chǎn, ㄍㄨㄛˊ ㄔㄢˇ, / ] made in one's own country; made in China [Add to Longdo]
法制[Fǎ zhì, ㄈㄚˇ ㄓˋ, / ] made in France [Add to Longdo]
玛德琳[Mǎ dé lín, ㄇㄚˇ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄣˊ, / ] Madeleine (name) [Add to Longdo]
竹制[zhú zhì, ㄓㄨˊ ㄓˋ, ] made of bamboo [Add to Longdo]
银制[yín zhì, ˊ ㄓˋ, / ] made of silver [Add to Longdo]
马德拉群岛[Mǎ dé lā qún dǎo, ㄇㄚˇ ㄉㄜˊ ㄌㄚ ㄑㄩㄣˊ ㄉㄠˇ, / ] Madeira; the Madeira islands [Add to Longdo]
闹笑话[nào xiào huà, ㄋㄠˋ ㄒㄧㄠˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] made to look a fool; a laughingstock [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プラズマディスプレイ[ぷらずまでいすぷれい, purazumadeisupurei] plasma display [Add to Longdo]
既製[きせい, kisei] ready-made (a-no), off the shelf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mad \Mad\, n. [AS. ma?a; akin to D. & G. made, Goth. mapa, and
   prob. to E. moth.] (Zool.)
   An earthworm. [Written also {made}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Made \Made\,
   imp. & p. p. of {Make}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Made \Made\, a.
   Artificially produced; pieced together; formed by filling in;
   as, made ground; a made mast, in distinction from one
   consisting of a single spar. [WordNet sense 1]
   [1913 Webster]
 
   2. having the sheets and blankets set in order; -- of a bed;
    as, is the bed made?.
    [WordNet 1.5]
 
   3. successful or assured of success; as, a self-made man.
    [WordNet 1.5]
 
       Now I am a made man forever.     --Christopher
                          Marlowe
    [WordNet 1.5]
 
   {Made up}.
    (a) Complete; perfect. "A made up villain." --Shak.
    (b) Falsely devised; fabricated; as, a made up story.
    (c) Artificial; as, a made up figure or complexion.
      [1913 Webster] Madecass

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Made \Made\, n. (Zool.)
   See {Mad}, n.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 make \make\, v. t. [imp. & p. p. {made} (m[=a]d); p. pr. & vb.
   n. {making}.] [OE. maken, makien, AS. macian; akin to OS.
   mak?n, OFries. makia, D. maken, G. machen, OHG. mahh?n to
   join, fit, prepare, make, Dan. mage. Cf. {Match} an equal.]
   1. To cause to exist; to bring into being; to form; to
    produce; to frame; to fashion; to create. Hence, in
    various specific uses or applications:
    (a) To form of materials; to cause to exist in a certain
      form; to construct; to fabricate.
      [1913 Webster]
 
         He . . . fashioned it with a graving tool, after
         he had made it a molten calf.   --Ex. xxxii.
                          4.
      [1913 Webster]
    (b) To produce, as something artificial, unnatural, or
      false; -- often with up; as, to make up a story.
      [1913 Webster]
 
         And Art, with her contending, doth aspire
         To excel the natural with made delights.
                          --Spenser.
      [1913 Webster]
    (c) To bring about; to bring forward; to be the cause or
      agent of; to effect, do, perform, or execute; -- often
      used with a noun to form a phrase equivalent to the
      simple verb that corresponds to such noun; as, to make
      complaint, for to complain; to make record of, for to
      record; to make abode, for to abide, etc.
      [1913 Webster]
 
         Call for Samson, that he may make us sport.
                          --Judg. xvi.
                          25.
      [1913 Webster]
 
         Wealth maketh many friends.    --Prov. xix.
                          4.
      [1913 Webster]
 
         I will neither plead my age nor sickness in
         excuse of the faults which I have made.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
    (d) To execute with the requisite formalities; as, to make
      a bill, note, will, deed, etc.
    (e) To gain, as the result of one's efforts; to get, as
      profit; to make acquisition of; to have accrue or
      happen to one; as, to make a large profit; to make an
      error; to make a loss; to make money.
      [1913 Webster]
 
         He accuseth Neptune unjustly who makes shipwreck
         a second time.          --Bacon.
      [1913 Webster]
    (f) To find, as the result of calculation or computation;
      to ascertain by enumeration; to find the number or
      amount of, by reckoning, weighing, measurement, and
      the like; as, he made the distance of; to travel over;
      as, the ship makes ten knots an hour; he made the
      distance in one day.
    (h) To put in a desired or desirable condition; to cause
      to thrive.
      [1913 Webster]
 
         Who makes or ruins with a smile or frown.
                          --Dryden.
      [1913 Webster]
 
   2. To cause to be or become; to put into a given state verb,
    or adjective; to constitute; as, to make known; to make
    public; to make fast.
    [1913 Webster]
 
       Who made thee a prince and a judge over us? --Ex.
                          ii. 14.
    [1913 Webster]
 
       See, I have made thee a god to Pharaoh. --Ex. vii.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   Note: When used reflexively with an adjective, the reflexive
      pronoun is often omitted; as, to make merry; to make
      bold; to make free, etc.
      [1913 Webster]
 
   3. To cause to appear to be; to constitute subjectively; to
    esteem, suppose, or represent.
    [1913 Webster]
 
       He is not that goose and ass that Valla would make
       him.                 --Baker.
    [1913 Webster]
 
   4. To require; to constrain; to compel; to force; to cause;
    to occasion; -- followed by a noun or pronoun and
    infinitive.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the active voice the to of the infinitive is usually
      omitted.
      [1913 Webster]
 
         I will make them hear my words.  --Deut. iv.
                          10.
      [1913 Webster]
 
         They should be made to rise at their early hour.
                          --Locke.
      [1913 Webster]
 
   5. To become; to be, or to be capable of being, changed or
    fashioned into; to do the part or office of; to furnish
    the material for; as, he will make a good musician; sweet
    cider makes sour vinegar; wool makes warm clothing.
    [1913 Webster]
 
       And old cloak makes a new jerkin.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. To compose, as parts, ingredients, or materials; to
    constitute; to form; to amount to; as, a pound of ham
    makes a hearty meal.
    [1913 Webster]
 
       The heaven, the air, the earth, and boundless sea,
       Make but one temple for the Deity.  --Waller.
    [1913 Webster]
 
   7. To be engaged or concerned in. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Gomez, what makest thou here, with a whole
       brotherhood of city bailiffs?     --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   8. To reach; to attain; to arrive at or in sight of. "And
    make the Libyan shores." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       They that sail in the middle can make no land of
       either side.             --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   {To make a bed}, to prepare a bed for being slept on, or to
    put it in order.
 
   {To make a card} (Card Playing), to take a trick with it.
 
   {To make account}. See under {Account}, n.
 
   {To make account of}, to esteem; to regard.
 
   {To make away}.
    (a) To put out of the way; to kill; to destroy. [Obs.]
      [1913 Webster]
 
         If a child were crooked or deformed in body or
         mind, they made him away.     --Burton.
      [1913 Webster]
    (b) To alienate; to transfer; to make over. [Obs.]
      --Waller.
 
   {To make believe}, to pretend; to feign; to simulate.
 
   {To make bold}, to take the liberty; to venture.
 
   {To make the cards} (Card Playing), to shuffle the pack.
 
   {To make choice of}, to take by way of preference; to choose.
    
 
   {To make danger}, to make experiment. [Obs.] --Beau. & Fl.
 
   {To make default} (Law), to fail to appear or answer.
 
   {To make the doors}, to shut the door. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Make the doors upon a woman's wit, and it will out
       at the casement.           --Shak.
    [1913 Webster] 
 
   {To make free with}. See under {Free}, a.
 
   {To make good}. See under {Good}.
 
   {To make head}, to make headway.
 
   {To make light of}. See under {Light}, a.
 
   {To make little of}.
    (a) To belittle.
    (b) To accomplish easily.
 
   {To make love to}. See under {Love}, n.
 
   {To make meat}, to cure meat in the open air. [Colloq.
    Western U. S.]
 
   {To make merry}, to feast; to be joyful or jovial.
 
   {To make much of}, to treat with much consideration,,
    attention, or fondness; to value highly.
 
   {To make no bones}. See under {Bone}, n.
 
   {To make no difference}, to have no weight or influence; to
    be a matter of indifference.
 
   {To make no doubt}, to have no doubt.
 
   {To make no matter}, to have no weight or importance; to make
    no difference.
 
   {To make oath} (Law), to swear, as to the truth of something,
    in a prescribed form of law.
 
   {To make of}.
    (a) To understand or think concerning; as, not to know
      what to make of the news.
    (b) To pay attention to; to cherish; to esteem; to
      account. "Makes she no more of me than of a slave."
      --Dryden.
 
   {To make one's law} (Old Law), to adduce proof to clear one's
    self of a charge.
 
   {To make out}.
    (a) To find out; to discover; to decipher; as, to make out
      the meaning of a letter.
    (b) to gain sight of; to recognize; to discern; to descry;
      as, as they approached the city, he could make out the
      tower of the Chrysler Building.
    (c) To prove; to establish; as, the plaintiff was unable
      to make out his case.
    (d) To make complete or exact; as, he was not able to make
      out the money.
    (d) to write out; to write down; -- used especially of a
      bank check or bill; as, he made out a check for the
      cost of the dinner; the workman made out a bill and
      handed it to him.
 
   {To make over}, to transfer the title of; to convey; to
    alienate; as, he made over his estate in trust or in fee.
    
 
   {To make sail}. (Naut.)
    (a) To increase the quantity of sail already extended.
    (b) To set sail.
 
   {To make shift}, to manage by expedients; as, they made shift
    to do without it. [Colloq.].
 
   {To make sternway}, to move with the stern foremost; to go or
    drift backward.
 
   {To make strange}, to act in an unfriendly manner or as if
    surprised; to treat as strange; as, to make strange of a
    request or suggestion.
 
   {To make suit to}, to endeavor to gain the favor of; to
    court.
 
   {To make sure}. See under {Sure}.
 
   {To make up}.
    (a) To collect into a sum or mass; as, to make up the
      amount of rent; to make up a bundle or package.
    (b) To reconcile; to compose; as, to make up a difference
      or quarrel.
    (c) To supply what is wanting in; to complete; as, a
      dollar is wanted to make up the stipulated sum.
    (d) To compose, as from ingredients or parts; to shape,
      prepare, or fabricate; as, to make up a mass into
      pills; to make up a story.
      [1913 Webster]
 
         He was all made up of love and charms!
                          --Addison.
      [1913 Webster]
    (e) To compensate; to make good; as, to make up a loss.
    (f) To adjust, or to arrange for settlement; as, to make
      up accounts.
    (g) To dress and paint for a part, as an actor; as, he was
      well made up.
 
   {To make up a face}, to distort the face as an expression of
    pain or derision.
 
   {To make up one's mind}, to reach a mental determination; to
    resolve.
 
   {To make way}, or {To make one's way}.
    (a) To make progress; to advance.
    (b) To open a passage; to clear the way.
 
   {To make words}, to multiply words.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 made
   adj 1: produced by a manufacturing process; "bought some made
       goods at the local store; rope and nails"
   2: (of a bed) having the sheets and blankets set in order; "a
     neatly made bed" [ant: {unmade}]
   3: successful or assured of success; "now I am a made man
     forever"- Christopher Marlowe

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MADE
     Multimedia Application Development Environment (CWI)
     

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Made [maːdə] (n) , s.(f )
   maggot; worm
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top