ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mn

   
86 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mn-, *mn*
Possible hiragana form: んん
English-Thai: Longdo Dictionary
Amnesty International(n) องค์การนิรโทษกรรมสากล
damn it!(phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)
amnesia(n) อาการความจําเสื่อม
amniocentesis(n) การเจาะนํ้าครํ่าไปตรวจ เช่น Find out about the risks and benefits of amniocentesis during pregnancy.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mnemonic[N] คำหรือวลีที่ช่วยในการจำ, See also: เทคนิคที่ช่วยให้จำได้ง่าย, Syn. reminder
mnemonic[ADJ] ที่ช่วยในการจำ, See also: เกี่ยวกับการช่วยจำ, เกี่ยวกับเทคนิคการจำ, Syn. mnemotechnic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mnabbr. manganese
mnemonic(นีมอน'นิค) adj. ช่วยความจำ
mnemonic codeรหัสช่วยจำหมายถึง วิธีการเรียกชื่อย่อของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อช่วยให้นึกถึงชื่อเต็มของสิ่งนั้นได้ดี เช่น อาจจะกำหนดตัวอักษรตัวแรกของคำไว้ใช้เป็นข้อคำสั่ง เช่น การกดแป้น Alt + F + S เป็นรหัสช่วยจำแทนคำสั่งเรียกเมนู File และเลือกคำสั่ง Save ในการเขียนโปรแกรมบางทีก็ใช้วิธีการนี้ได้ เช่น ถ้าคำใดยาว ก็อาจใช้ตัวย่อได้ เช่น STO แทน store เป็นต้น
agamemnon(แอกกะเมม' นอน) n. ชื่อกษัตริย์กรีกที่นำทัพในสงคราม Trojan
alumna(อะลัม' นะ) n., (pl. -nae) นักเรียนเก่าสตรี, นักศึกษาเก่าสตรี
alumnus(อะลัม' เนิส) n., (pl. -ni) ศิษย์เก่าชายของโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
amn'tabbr. am not
amnemonicเกี่ยวกับการเสื่อมหรือสูญเสียความจำ
amnesia(แอมนี' เซีย) n. ภาวะสูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน. -amnestic adj.
amnesiac(แอมมี' ซิแอค) n. ผู้สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน. -adj. ซึ่งมีอาการของ amnesia (person affected by amnesia)

English-Thai: Nontri Dictionary
alumni(n) ศิษย์เก่า,นิสิตเก่า,นักเรียนเก่า
amnesia(n) ความจำเสื่อม,การหลงลืม
amnesty(n) นิรโทษกรรม
autumn(n) ฤดูใบไม้ร่วง
autumnal(adj) เกี่ยวกับฤดูใบไม้ร่วง
calmness(n) ความสงบ,ความเงียบ,ความเงียบสงบ
calumniate(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย
calumnious(adj) ใส่ร้าย,สบประมาท,หมิ่นประมาท
calumny(n) การใส่ร้าย,การสบประมาท,การหมิ่นประมาท
chimney(n) ปล่องไฟเตาผิง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mnemonicช่วยจำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mnemonicช่วยจำ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mnemonic codeรหัสช่วยจำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mnemonic Aidsสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องช่วยความจำ
หมายถึง สัญลักษณ์อย่างเดียวกันใช้แทนความหมายเหมือนกันตามหมวดหมู่ต่างๆ เช่น สัญลักษณ์ที่แสดงภาษาแสดงประเทศ แสดงรูปแบบคำประพันธ์และแสดงรูปแบบมาตรฐานของภาษา ตามระบบทศนิยมดิวอี้ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Mnemonicsการช่วยความจำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hope you find something that just changes the entirnotion of what it mns to be human.ฉันหวังว่าคุณจะค้นพบอะไร ที่จะเปลี่ยนแปลงคำประกาศทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยชาติ The Beginning in the End (2010)
Mn McNamara, the President is expecting you.คุณแมคนามาร่า ท่านประธานาธิบดีรอพบคุณอยู่ Transformers: Dark of the Moon (2011)
Go ahead, Mn President.พูดได้เลยครับ ท่านประธานาธิบดี Transformers: Dark of the Moon (2011)
Yes, Mn Brazos.ครับ คุณบราโซ Transformers: Dark of the Moon (2011)
I have no idea, except you got a grown Mn walking around with a golden feather in his pocket.คิดไม่ออกเลย ยกเว้นนายจะได้ตัวผู้ชาย ที่เดินอยู่ โดยมีขนนกทองคำที่กระเป๋า Maiden Quest (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty   FR: maudit ; sale
อำนาจเจริญ[n. prop.] (Amnāt Jaroēn) EN: Amnat Charoen   FR: Amnat Charoen
อภัย[n.] (aphai) EN: pardon ; amnesty   FR: pardon [m] ; excuse [f] ; amnistie [f]
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty   FR: amnistier ; absoudre
อาชญา[adj.] (ātyā = ātchayā) EN: penal   FR: pénal ; punissable ; condamnable
บึ้ง[adj.] (beung) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning   FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
เบี้ยเดินทาง[n. exp.] (bīa doēnthāng) EN: traveling allowance ; travel expenses   FR: viatique [m] ; indemnité de voyage [f]
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure   FR: critiquer ; condamner
บริษัทข้ามชาติ[n. exp.] (børisat khāmchāt) EN: multinational company ; multinational corporation ; multinational concern (MNC)   FR: société multinationale [f]
แช่ง[v.] (chaēng) EN: curse ; swear ; abuse ; damn ; execrate   FR: maudire ; médire

CMU English Pronouncing Dictionary
MNOOKIN M N UH1 K AH0 N
MNOOKIN M AH0 N UH1 K AH0 N
MNEMONIC N IH0 M AA1 N IH0 K
MNEMONIC N IY0 M AA1 N IH0 K
MNEMONICS N IH0 M AA1 N IH0 K S
MNEMONICS N IY0 M AA1 N IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mnemonic (j) nˈɪmˈɒnɪk (n i1 m o1 n i k)
mnemonics (n) nˈɪmˈɒnɪks (n i1 m o1 n i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
助记符[zhù jì fú, ㄓㄨˋ ㄐㄧˋ ㄈㄨˊ, / ] mnemonic sign, #498,444 [Add to Longdo]
助记方法[zhù jì fāng fǎ, ㄓㄨˋ ㄐㄧˋ ㄈㄤ ㄈㄚˇ, / ] mnemonic method [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
่jmnd. in Anspruch nehmen(phrase) ต้องการให้ใครคนหนึ่งทำิอะไรให้
sich an etw./jmn. anpassen(vt) ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์หรือผู้คน เช่น Er hat kein Problem, sich an das Leben in Deutschland anzupassen. เขาไม่มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในประเทศเยอรมนี
geheimnisvoll(adj) ลึกลับ, เต็มไปด้วยความลับ, See also: S. mysteriös,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mnemonik {f} (Abkürzung für einen Befehl oder eine Anweisung)mnemonic [Add to Longdo]
Mnemotechnik {f}mnemonics [Add to Longdo]
mnemonisch {adj}mnemonic [Add to Longdo]
mnemotechnisch {adv}mnemonically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うつぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
MNP[エムエヌピー, emuenupi-] (n) mobile number portability; MNP [Add to Longdo]
MN式血液型[エムエヌしきけつえきがた, emuenu shikiketsuekigata] (n) MN blood type [Add to Longdo]
あんまし[, anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
いいとも[, iitomo] (exp) damn straight; no problem; sounds good; sure thing [Add to Longdo]
かちっと[, kachitto] (adv,vs) (1) (on-mim) with a click (door sound); (2) with tenseness or firmness [Add to Longdo]
しまった[, shimatta] (exp) damn it!; damn!; oops!; oh dear!; oh no!; (P) [Add to Longdo]
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
しんみり[, shinmiri] (adv,n,vs) solemn; serious; sad; heart-to-heart [Add to Longdo]
だから何だ[だからなんだ, dakarananda] (exp) so what!; who gives a damn? [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カラム[からむ, karamu] column (of a file) [Add to Longdo]
ニーモニック[にーもにっく, ni-monikku] mnemonic [Add to Longdo]
ニモニック[にもにっく, nimonikku] mnemonic [Add to Longdo]
バキュームカラム[ばきゅーむからむ, bakyu-mukaramu] vacuum column [Add to Longdo]
印字位置[いんじいち, injiichi] column [Add to Longdo]
簡略記述ORアドレス[かんりゃくきじゅつORアドレス, kanryakukijutsu OR adoresu] mnemonic OR address [Add to Longdo]
記憶法[きおくほう, kiokuhou] mnemonic [Add to Longdo]
[けた, keta] column [Add to Longdo]
呼び名[よびな, yobina] mnemonic-name [Add to Longdo]
真空槽[しんくうそう, shinkuusou] vacuum column [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mn \Mn\, n. (Chem.)
   The chemical symbol for {manganese}.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Mn
   n 1: a hard brittle grey polyvalent metallic element that
      resembles iron but is not magnetic; used in making steel;
      occurs in many minerals [syn: {manganese}, {Mn}, {atomic
      number 25}]
   2: a midwestern state [syn: {Minnesota}, {Gopher State}, {North
     Star State}, {MN}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 m'n /ɛmn/
  1. my
  2. my

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top