Search result for

miti

(64 entries)
(0.0686 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -miti-, *miti*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mitigate    [VT] ทำให้ลดน้อยลง, See also: ทำให้ทุเลาลง, แบ่งเบา, บรรเทา, Syn. alleviate, lessen, moderate
mitigate    [VI] บรรเทา, See also: ลดลง, อ่อนลง, Syn. relieve
mitigate    [VI] ทำให้อ่อนโยนขึ้น, Syn. extenuate, palliate, Ant. exacerbate
mitigating    [ADJ] ซึ่งช่วยลดหย่อน, See also: ซึ่งช่วยบรรเทา, Syn. circumstances, factors
mitigation    [N] การผ่อนคลาย, See also: การบรรเทา, Syn. alleviation, moderation, reduction
mitigate against    [PHRV] ทำให้ยุ่งยาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mitigating circumstancesเหตุบรรเทาโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mitigationการบรรเทา, การลด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mitigation of damagesการบรรเทาความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mitigation of punishmentการบรรเทาโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Miticidesยาฆ่าไร [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
miticide(มิท'ทิไซดฺ) n. สารหรือยาฆ่าmite (ดู), See also: miticidal adj.
mitigate(มิท'ทะเกท) v. ทำให้เบาบาง,ทำให้ลดน้อยลง,แบ่งเบา, See also: mitigable adj. mitigatedly adv. mitigation n. mitigator n. mitigative adj mitigatory adj., Syn. abate ###A. intensify
comitia(คะมิช'เย) n. สภาประชาชน
limiting(ลิม'มิททิง) adj. จำกัด,มีขอบเขต,มีขีดขั้น
primitive(พริม'มิทิฟว) adj. แรกเริ่ม,เบื้องต้น,สมัยแรก,ดั้งเดิม,บรรพกาล,ดึกดำบรรพ์,ยังป่าเถื่อน,ง่าย ๆ ,หยาบ,พื้นฐาน. n. คนสมัยดึกดำบรรพ์,นักศิลปะที่เรียนด้วยตนเอง,ผลงานของนักศิลปะที่เรียนรู้ด้วยตนเอง, See also: primitiveness n. primitivity n. คำที่มี
semitic(ซะมิท'ทิค) n. ่ภาษาอาหรับ-ฮิบรู (ยิว) -AkkadianและPhoenician, Syn. เกี่ยวกับภาษาดังกล่าว,เผ่ายิว

English-Thai: Nontri Dictionary
mitigate(vt) ทำให้เบาบางลง,บรรเทา,แบ่งเบา,ทุเลา
mitigation(n) การบรรเทา,การแบ่งเบา,อาการทุเลา
primitive(adj) เก่าแก่,โบราณ,ดั้งเดิม,หยาบ,ป่าเถื่อน,ดึกดำบรรพ์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดโทษ    [V] mitigate, See also: be commuted, Ant. เพิ่มโทษ, Example: มาเฟียออสเตรีย 2 คนถูกศาลตัดสินจำคุกคนละ 2 ปี แต่ศาลลดโทษให้เหลือแค่รอลงอาญา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility   FR: inimitié [f] ; aversion [f]
บรรพ~[pref. (adj.)] (bap-) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial ; primevall ; primitive   FR: ancien
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional   FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé
บุพ[adj.] (bup) EN: primitive ; primeval ; primordial   FR: primitif ; fondamental
เหียน[v.] (hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting   FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
การลดหย่อน[n.] (kān lotyǿn) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment   
เก่าแก่[adj.] (kaokaē) EN: ancient ; old ; former ; passed ; primitive   FR: primitif
ค่อยยังชั่ว[v.] (khǿiyangchūa) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage   FR: aller mieux ; se remettre
ความเป็นมิตร[n. exp.] (khwām pen mit) EN: friendship ; companionship ; fellowship   FR: amitié [f]
ก็ดีเหมือนกัน[X] (kǿ dī meūan kan) EN: Okay (unenthusiastic) ; fine (noncommital approval) ; It's all right with me   FR: c'est bon ainsi (accord mitigé) ; c'est d'accord comme cela

CMU English Pronouncing Dictionary
MITI    M IH1 T IY2
MITI    M IY1 T IY2
MITI    M IY1 T IY0
MITIGATE    M IH1 T AH0 G EY2 T
MITIGATED    M IH1 T AH0 G EY2 T AH0 D
MITIGATES    M IH1 T AH0 G EY2 T S
MITIGATING    M IH1 T AH0 G EY2 T IH0 NG
MITIGATION    M IH2 T IH0 G EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mitigate    (v) (m i1 t i g ei t)
mitigated    (v) (m i1 t i g ei t i d)
mitigates    (v) (m i1 t i g ei t s)
mitigating    (v) (m i1 t i g ei t i ng)
mitigation    (n) (m i2 t i g ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ださい[, dasai] (adj-i) primitive; unsophisticated; out of fashion [Add to Longdo]
アンチセミティズム[, anchisemiteizumu] (n) (obsc) (See 反ユダヤ主義) anti-Semitism [Add to Longdo]
グラフィック基本要素[グラフィックきほんようそ, gurafikku kihonyouso] (n) {comp} graphical primitive elements [Add to Longdo]
グラフィック基本要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] (n) {comp} aspects of primitives [Add to Longdo]
サービスプリミティブ[, sa-bisupurimiteibu] (n) {comp} service primitive [Add to Longdo]
セム語派[セムごは, semu goha] (n) Semitic (branch of languages) [Add to Longdo]
セム人[セムじん, semu jin] (n) Semite (speaker of a semitic language, esp. Jews and Arabs) [Add to Longdo]
データ付き出力基本要素[データつきしゅつりょくきほんようそ, de-ta tsukishutsuryokukihonyouso] (n) {comp} with-data primitives [Add to Longdo]
ハムセム語族[ハムセムごぞく, hamusemu gozoku] (n) (obs) (obsc) (See アフロアジア語族) Hamito-Semitic (family of languages) [Add to Longdo]
ハム語族[ハムごぞく, hamu gozoku] (n) (obs) Hamitic (hypothetical family of languages) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グラフィック基本要素[グラフィックきほんようそ, gurafikku kihonyouso] graphical primitive elements [Add to Longdo]
グラフィック基本要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives [Add to Longdo]
サービスプリミティブ[さーびすぷりみていぶ, sa-bisupurimiteibu] service primitive [Add to Longdo]
データ付き出力基本要素[データつきしゅつりょくきほんようそ, de-ta tsukishutsuryokukihonyouso] with-data primitives [Add to Longdo]
パラメタ方式出力基本要素[パラメタほうしきしゅつりょくきほんようそ, parameta houshikishutsuryokukihonyouso] parametric output primitive [Add to Longdo]
プリミティブ[ぷりみていぶ, purimiteibu] primitive [Add to Longdo]
ロールバック起動サービスプリミティブ[ロールバックきどうサービスプリミティブ, ro-rubakku kidou sa-bisupurimiteibu] Rollback-initiating service primitive [Add to Longdo]
一般化作画基本要素[いっぱんかさくがきほんようそ, ippankasakugakihonyouso] generalized drawing primitive [Add to Longdo]
基本型符号化[きほんがたふごうか, kihongatafugouka] primitive encoding [Add to Longdo]
基本名[きほんめい, kihonmei] primitive name [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top