Search result for

miti

(77 entries)
(0.0371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -miti-, *miti*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mitigate[VT] ทำให้ลดน้อยลง, See also: ทำให้ทุเลาลง, แบ่งเบา, บรรเทา, Syn. alleviate, lessen, moderate
mitigate[VI] บรรเทา, See also: ลดลง, อ่อนลง, Syn. relieve
mitigate[VI] ทำให้อ่อนโยนขึ้น, Syn. extenuate, palliate, Ant. exacerbate
mitigating[ADJ] ซึ่งช่วยลดหย่อน, See also: ซึ่งช่วยบรรเทา, Syn. circumstances, factors
mitigation[N] การผ่อนคลาย, See also: การบรรเทา, Syn. alleviation, moderation, reduction
mitigate against[PHRV] ทำให้ยุ่งยาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
miticide(มิท'ทิไซดฺ) n. สารหรือยาฆ่าmite (ดู), See also: miticidal adj.
mitigate(มิท'ทะเกท) v. ทำให้เบาบาง,ทำให้ลดน้อยลง,แบ่งเบา, See also: mitigable adj. mitigatedly adv. mitigation n. mitigator n. mitigative adj mitigatory adj., Syn. abate ###A. intensify
comitia(คะมิช'เย) n. สภาประชาชน
limiting(ลิม'มิททิง) adj. จำกัด,มีขอบเขต,มีขีดขั้น
primitive(พริม'มิทิฟว) adj. แรกเริ่ม,เบื้องต้น,สมัยแรก,ดั้งเดิม,บรรพกาล,ดึกดำบรรพ์,ยังป่าเถื่อน,ง่าย ๆ ,หยาบ,พื้นฐาน. n. คนสมัยดึกดำบรรพ์,นักศิลปะที่เรียนด้วยตนเอง,ผลงานของนักศิลปะที่เรียนรู้ด้วยตนเอง, See also: primitiveness n. primitivity n. คำที่มี
semitic(ซะมิท'ทิค) n. ่ภาษาอาหรับ-ฮิบรู (ยิว) -AkkadianและPhoenician, Syn. เกี่ยวกับภาษาดังกล่าว,เผ่ายิว

English-Thai: Nontri Dictionary
mitigate(vt) ทำให้เบาบางลง,บรรเทา,แบ่งเบา,ทุเลา
mitigation(n) การบรรเทา,การแบ่งเบา,อาการทุเลา
primitive(adj) เก่าแก่,โบราณ,ดั้งเดิม,หยาบ,ป่าเถื่อน,ดึกดำบรรพ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mitigating circumstancesเหตุบรรเทาโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mitigationการบรรเทา, การลด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mitigation of damagesการบรรเทาความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mitigation of punishmentการบรรเทาโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Miticidesยาฆ่าไร [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thankfully, my shock was somewhat mitigated by the fact that I haven't had intercourse with him in eight years.ยังดีที่อาการช็อคของฉันสู้ความจริง ที่ไม่ได้มีอะไรกับเขามา 8 ปีแล้วไม่ได้ The Maternal Congruence (2009)
- attenuate and mitigate.เพื่อให้เขาอ่อนโยนลง Harmony (2010)
All I care about is mitigating the damage, which means we track down Jerry Tyson like the animal he is and we haul him into custody.ฉันสนใจแค่การควบคุมความเสียหาย หมายถึงว่าเราต้องตามล่าเจอรี่ ไทสัน ให้เพื่อนล่าสัตว์ Kick the Ballistics (2011)
I will not be mitigated.เอามานี่เลย พวกคุณจะมาหยามผมไม่ได้ Documentary Filmmaking: Redux (2011)
to look into the mitigating circumstances.ช่วยลดหย่อนโทษให้เธอ Heartbreak Hotel (2011)
I had no idea how to make her happy, no idea how to mitigate my losses.ข้าไม่รู้ต้องทำอย่างไร นางจึงจะมีความสุข ไม่รู้จะทำอย่างไร ความเสียหายจึงจะลดลง The Night Lands (2012)
I wouldn't say he succeeded in making her happy but my losses were definitely mitigated.ข้าจะไม่บอกว่าเขาทำให้ นางมีความสุขได้สำเร็จ แต่ความเสียหายของข้า ลดลงแน่ๆ The Night Lands (2012)
We keep the P.R. machine running overtime to mitigate the damage they've already caused.เราให้พวกประชาสัมพันธ์ทำงาน ลดความเสียหายที่เกิดขึ้น Grief (2012)
This is a killer that left a distinct signature and then attempted to hide or mitigate it.นี่เป็นฆาตกรที่ทิ้งลายเซ็นต์เอาไว้ แล้วจากนั้นก็พยายามปิดบัง หรือกลบเกลื่อนมัน Ha'alele (2012)
But I've got a plan that should help mitigate the sting. Mm.แต่ฉันหาแผนการณ์มาที่ควร ช่วยบรรเทาความเจ็บปวด Revelations (2012)
Mitigating the collateral damage was my only option, and thankfully, it proved to be an effective one.การอพยพลี้ภัยนี่เป็น ความคิดของฉัน และขอบคุณมาก มันพิสูจน์แล้วว่าได้ผล Truth: Part 1 (2013)
This is what you call mitigating damage?นี่อะไรกันคุณเรียกว่าการอพยพลี้ภัยหรอ? Truth: Part 1 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mitiThe matter comes under MITI.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดโทษ[V] mitigate, See also: be commuted, Ant. เพิ่มโทษ, Example: มาเฟียออสเตรีย 2 คนถูกศาลตัดสินจำคุกคนละ 2 ปี แต่ศาลลดโทษให้เหลือแค่รอลงอาญา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility   FR: inimitié [f] ; aversion [f]
บรรพ~[pref. (adj.)] (bap-) EN: ancient ; prime ; primary ; primordial ; primevall ; primitive   FR: ancien
โบราณ[adj.] (bōrān) EN: ancient ; antique ; archaic ; old-fashioned ; outdated ; outmoded ; dated ; out of date ; unfashionable ; ancient ; antiquated ; antique ; archaic ; primeval ; old ; traditional   FR: ancien ; antique ; archaïque ; primitif ; vieux ; démodé
บุพ[adj.] (bup) EN: primitive ; primeval ; primordial   FR: primitif ; fondamental
เหียน[v.] (hīen) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting   FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux
การลดหย่อน[n.] (kān lotyǿn) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment   
เก่าแก่[adj.] (kaokaē) EN: ancient ; old ; former ; passed ; primitive   FR: primitif
ค่อยยังชั่ว[v.] (khǿiyangchūa) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage   FR: aller mieux ; se remettre
ความเป็นมิตร[n. exp.] (khwām pen mit) EN: friendship ; companionship ; fellowship   FR: amitié [f]
ก็ดีเหมือนกัน[X] (kǿ dī meūan kan) EN: Okay (unenthusiastic) ; fine (noncommital approval) ; It's all right with me   FR: c'est bon ainsi (accord mitigé) ; c'est d'accord comme cela

CMU English Pronouncing Dictionary
MITI    M IH1 T IY2
MITI    M IY1 T IY2
MITI    M IY1 T IY0
MITIGATE    M IH1 T AH0 G EY2 T
MITIGATED    M IH1 T AH0 G EY2 T AH0 D
MITIGATES    M IH1 T AH0 G EY2 T S
MITIGATING    M IH1 T AH0 G EY2 T IH0 NG
MITIGATION    M IH2 T IH0 G EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mitigate    (v) (m i1 t i g ei t)
mitigated    (v) (m i1 t i g ei t i d)
mitigates    (v) (m i1 t i g ei t s)
mitigating    (v) (m i1 t i g ei t i ng)
mitigation    (n) (m i2 t i g ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ださい[, dasai] (adj-i) primitive; unsophisticated; out of fashion [Add to Longdo]
アンチセミティズム[, anchisemiteizumu] (n) (obsc) (See 反ユダヤ主義) anti-Semitism [Add to Longdo]
グラフィック基本要素[グラフィックきほんようそ, gurafikku kihonyouso] (n) {comp} graphical primitive elements [Add to Longdo]
グラフィック基本要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] (n) {comp} aspects of primitives [Add to Longdo]
サービスプリミティブ[, sa-bisupurimiteibu] (n) {comp} service primitive [Add to Longdo]
セム語派[セムごは, semu goha] (n) Semitic (branch of languages) [Add to Longdo]
セム人[セムじん, semu jin] (n) Semite (speaker of a semitic language, esp. Jews and Arabs) [Add to Longdo]
データ付き出力基本要素[データつきしゅつりょくきほんようそ, de-ta tsukishutsuryokukihonyouso] (n) {comp} with-data primitives [Add to Longdo]
ハムセム語族[ハムセムごぞく, hamusemu gozoku] (n) (obs) (obsc) (See アフロアジア語族) Hamito-Semitic (family of languages) [Add to Longdo]
ハム語族[ハムごぞく, hamu gozoku] (n) (obs) Hamitic (hypothetical family of languages) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
グラフィック基本要素[グラフィックきほんようそ, gurafikku kihonyouso] graphical primitive elements [Add to Longdo]
グラフィック基本要素の表示要相[グラフィックきほんようそのひょうじようそう, gurafikku kihonyousonohyoujiyousou] aspects of primitives [Add to Longdo]
サービスプリミティブ[さーびすぷりみていぶ, sa-bisupurimiteibu] service primitive [Add to Longdo]
データ付き出力基本要素[データつきしゅつりょくきほんようそ, de-ta tsukishutsuryokukihonyouso] with-data primitives [Add to Longdo]
パラメタ方式出力基本要素[パラメタほうしきしゅつりょくきほんようそ, parameta houshikishutsuryokukihonyouso] parametric output primitive [Add to Longdo]
プリミティブ[ぷりみていぶ, purimiteibu] primitive [Add to Longdo]
ロールバック起動サービスプリミティブ[ロールバックきどうサービスプリミティブ, ro-rubakku kidou sa-bisupurimiteibu] Rollback-initiating service primitive [Add to Longdo]
一般化作画基本要素[いっぱんかさくがきほんようそ, ippankasakugakihonyouso] generalized drawing primitive [Add to Longdo]
基本型符号化[きほんがたふごうか, kihongatafugouka] primitive encoding [Add to Longdo]
基本名[きほんめい, kihonmei] primitive name [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top