ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

md

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -md-, *md*, m
English-Thai: Longdo Dictionary
WMD(n) อาวุธอานุภาพทำล้ายล้างสูง, Weapon of mass destruction

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
MD[ABBR] คำย่อของ Doctor of Medicine หรือ Managing Director

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mda(เอ็มดีเอ) ย่อมาจาก monochrome display adapter บริษัทไอบีเอ็ม ใช้เป็นตัวปรับสำหรับจอภาพสีเดียว ตัวปรับตัวนี้ไม่ได้ช่วยในการทำให้เกิดภาพบนจอแต่อย่างใด
comdex(คอมเด็กซ์) ย่อมาจาก Computer Dealers Exhibition ซึ่งเป็นงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกงานหนึ่ง จัดกันปีละ 2 ครั้ง เดือนพฤศจิกายนที่ลาสเวกัส และเดือนเมษายนที่แอตแลนตา
fremd(เฟรมดฺ) adj. ต่างถิ่น,แปลก,ไม่เป็นมิตร
gumdrop(กัม'ดรอพ) n. ขนมหวานเล็ก ๆ ที่ใช้เคี้ยว
humdrum(ฮัม'ดรัม) adj. จืดชืด,น่าเบื่อ. -n. ความจืดชืด,ความไม่มีรสชาติ,ความน่าเบื่อ,การพูดที่น่าเบื่อ,บุคคลที่น่าเบื่อ., See also: humdrumness n., Syn. dull,fellow

English-Thai: Nontri Dictionary
filmdom(n) วงการภาพยนตร์,โลกภาพยนตร์,โลกมายา
humdrum(adj) ซ้ำซาก,น่าเบื่อ,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
MDGsการไกล่เกลี่ย [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, I'll use the internal mammary artery for grafts, which anyone with an MD will tell you shows the best long-term results.ไม่ ฉันจะใช้เส้นเลือดแดงบริเวณหน้าอก ซึ่งใครก็ตามที่เป็นหมอจะบอกคุณ ว่าในระยะยาวได้ผลดีที่สุด Critical (2012)
If you wanted MD players, they're really compact nowถ้าอยากได้เครื่องเล่น MD เดี๋ยวนี้เครื่องมันเล็กนิดเดียว Crying Out Love in the Center of the World (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอ็มดี[N] Managing Director, See also: MD, Syn. กรรมการผู้จัดการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอกลำดวน[n. exp.] (døklamdūan) EN: dok lamduan   FR: dok lamduan
เอเอ็มดี[TM] (Ē.Ēm.Dī.) EN: AMD   FR: AMD
ครหา[v.] (kharahā) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove   FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer
กระวาน[n.] (krawān) EN: cardamom ; Camphor Seed ; Round Siam Cardamon ; Best Camdamon ; Clustered Cardamon ; Cambodian cardamom ; Siam cardamom   FR: cardamome [f]
สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม[n. prop.] (Somdēt Phrajāo Songtham) EN: King Drondharm ; Somdet Phra Chao Songtham ; Phra Chao Songtham ; Somdet Phra Borommaracha I   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
MD    (n) ˌɛmdˈiː (e2 m d ii1)

German-Thai: Longdo Dictionary
jmdn. schminken(vt) |schminkte jmdn., hat jmdn. geschminkt| แต่งหน้า (ให้คนใดคนหนึ่ง)
sich beschweren über etw./jmdn.บ่นหรือตำหนิเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
eifersüchtig auf etw./jmdn.(adj) หึง อิจฉาสิ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
jmdn./ etw. halten für (+A)คิดหรือเห็นว่าคนนั้นหรือของสิ่งนั้นเป็น เช่น Ich halte ihn für sehr vernünftig. ฉันคิดว่าเขาเป็นคนที่มีเหตุผลมาก, See also: denken
etw. halten von jmdn./ etw.ประเมินหรือคิดเห็นต่อคนนั้นหรือสิ่งนั้น เช่น Ich halte viel von ihm. ฉันเชื่อมั่นในตัวเขา, See also: einschätzen
sich vor jmdm./etw. in acht nehmenคอยระวังดูแลไม่ให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้น เช่น Sie nimmt sich vor Krankheiten in acht.
auf jmdn./etw. wartenคอยคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
jmdn. auslachen(vt) |lachte aus, hat ausgelacht| หัวเราะเยาะ
jmdn. dabeihaben(vt) |hatte dabei, hat dabeigehabt| มีคนติดตาม เช่น Er hat seine Freundin im Urlaub dabeigehabt. เขามีแฟนไปด้วยระหว่างที่ไปพักร้อน
sich bei jmdm. meldenติดต่อ เช่น Er hat sich bei mir noch nie gemeldet seit er umgezogen ist. เขาไม่ติดต่อผมเลย ตั้งแต่เขาย้ายบ้านไป

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dr. med. : Doktor der MedizinMD : Doctor of Medicine; medicinae doctor [Add to Longdo]
MdB : Mitglied des BundestagesMember of the Bundestag [Add to Longdo]
MdL : Mitglied des LandtagesMember of the Landtag [Add to Longdo]
mdl. : mündlichverbal, oral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BMD[ビーエムディー, bi-emudei-] (n) ballistic missile defense; BMD [Add to Longdo]
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising [Add to Longdo]
TMD[ティーエムディー, tei-emudei-] (n) theater missile defense; TMD [Add to Longdo]
エーエムーディー[, e-emu-dei-] (n) {comp} AMD [Add to Longdo]
エーエムディーケーシックス[, e-emudei-ke-shikkusu] (n) {comp} AMD-K6 [Add to Longdo]
エーエムディーケーセブン[, e-emudei-ke-sebun] (n) {comp} AMD-K7 [Add to Longdo]
ガムドロップ[, gamudoroppu] (n) gumdrop [Add to Longdo]
クロスコマンド[, kurosukomando] (n) {comp} XCMD [Add to Longdo]
コマンドレット[, komandoretto] (n) {comp} commandlet; cmdlet [Add to Longdo]
コマンドレットプロバイダ[, komandorettopurobaida] (n) {comp} cmdlet provider [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディレクトリ管理領域[ディレクトリかんりりょういき, deirekutori kanriryouiki] Directory Management Domain (DMD) [Add to Longdo]
管理領域[かんりりょういき, kanriryouiki] Management Domain, MD [Add to Longdo]
私設ディレクトリ管理領域[しせつディレクトリかんりりょういき, shisetsu deirekutori kanriryouiki] Private Directory Management Domain (PRDMD) [Add to Longdo]
私設管理領域[しせつかんりりょういき, shisetsukanriryouiki] Private Management Domain, PRMD [Add to Longdo]
主官庁管理領域[しゅかんちょうかんりりょういき, shukanchoukanriryouiki] ADMD, ADministrative Management Domain [Add to Longdo]
主管機関ディレクトリ管理領域[しゅかんきかんディレクトリかんりりょういき, shukankikan deirekutori kanriryouiki] Administration Directory Management Domain (ADDMD) [Add to Longdo]
主管機関管理領域[しゅかんきかんかんりりょういき, shukankikankanriryouiki] Administration Management Domain, ADMD [Add to Longdo]
主配線盤[しゅはいせんばん, shuhaisenban] MDF, Main Division Frame [Add to Longdo]
エーエムーディー[えーえむーでいー, e-emu-dei-] AMD [Add to Longdo]
エーエムディーケーシックス[えーえむでいーけーしっくす, e-emudei-ke-shikkusu] AMD-K6 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Md
   n 1: a radioactive transuranic element synthesized by bombarding
      einsteinium with alpha particles (Md is the current symbol
      for mendelevium but Mv was formerly the symbol) [syn:
      {mendelevium}, {Md}, {Mv}, {atomic number 101}]
   2: a licensed medical practitioner; "I felt so bad I went to see
     my doctor" [syn: {doctor}, {doc}, {physician}, {MD}, {Dr.},
     {medico}]
   3: a Mid-Atlantic state; one of the original 13 colonies [syn:
     {Maryland}, {Old Line State}, {Free State}, {MD}]
   4: a doctor's degree in medicine [syn: {Doctor of Medicine},
     {MD}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MD
     Management Domain
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MD
     Mini Disk (Sony)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MD
     Make Directory (DOS, OS/2)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top