Search result for

luders

(73 entries)
(0.0471 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -luders-, *luders*, luder
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา luders มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *luders*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
occluder; articulator; dental articulator; occluding frameกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
occluding frame; articulator; dental articulator; occluderกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
articulator; dental articulator; occluder; occluding frameกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dental articulator; articulator; occluder; occluding frameกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dust excluderปลอกกันฝุ่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You bitch!Du LuderRoma (1972)
You faker.Du kleines LuderOmerta (1998)
You were out of the country, I gave them Luderman.ก็คุณออกไปนอกประเทศนี่ ผมเลยเรียกลูเดอร์แมนมาให้เขา Pilot (2011)
Slut!LuderBabij Jar (2003)
Strangled his first wife with a draught excluder.ทำเมียคนแรกร้องให้ด้วยที่กรองอากาศ Shaun of the Dead (2004)
She's the most mysterious woman in Rome.- Sie ist das verdorbenste Luder in ganz Rom. Caligula (1979)
These wide knee-breeches are convenient receptacles of stolen goods and I wish a pair of them had been hanged.Die großen Pluderhosen sind wahre Diebshöhlen, ich wollte, man hängte einmal eine an den Galgen, The Miser (1980)
Exactly what I say every day! With their effeminate voices their three little bits of a beard turned up like cat's whiskers their tow wigs, their flowing breeches and open breasts.Mit ihrem doppelten Stimmregister, ihren drei Härchen auf der Oberlippe, ihren Flachsperücken, den ellenweiten Pluderhosen, den aufgeknöpften Wämsern... The Miser (1980)
Perverted!Geiles LuderThe Lady Banker (1980)
Slut!Dreckiges LuderThe Lady Banker (1980)
Come on, bitch. Shit!Komm schon, LuderCheech and Chong's Next Movie (1980)
Marguerite, I know how voluptuous you are.Ja, mein kleiner Coco. Du bist ein wollüstiges kleines Luder, hm? 3 hommes à abattre (1980)
Man, you are a hussy!- Du bist vielleicht ein LuderThe Party (1980)
THE PRODIGAL DAUGHTERDIE VERLORENE TOCHTER / EIN KLEINES LUDER The Prodigal Daughter (1981)
Slut!LuderGhost Story (1981)
Ho, you're a slut!Ich rede mit dir! Schamloses LuderThe Cabbage Soup (1981)
You should have remained 6 ft. under, you vermin!Du wärst besser unter der Erde geblieben, schamloses LuderThe Cabbage Soup (1981)
The bitch Daphne!Daphne, dieses LuderEvil Under the Sun (1982)
I'll get you.Das braune Luder hat Sie doch verführt. The Troops & Troop-ettes (1982)
That bitch!So ein LuderUne Chambre en Ville (1982)
Until he returns the bitch'll have calmed down!Bis er zurückkehrt, beruhigt sich das LuderReturn from Hell (1983)
After he maimed you and put you to shame he's taken on that trollop!Nachdem er dich schlug und zu Schande machte, ist er wieder mit dem LuderReturn from Hell (1983)
- Trollop!- LuderReturn from Hell (1983)
Either you gotta come with us or you gonna have to come across, baby!Kleines Luder! Ich schmeiß dich über Bord! - Nein! The Island of the Bloody Plantation (1983)
Hey, what the hell you think this is? A goddamn summer resort?Das ist hier keine Sommerfrische, du DrecksluderThe Island of the Bloody Plantation (1983)
That's why he asked me to, to come in, to slow things down.Er schludert. Deshalb bat er mich um Hilfe. Molten Steele (1984)
You crazy bitch!Verdammtes LuderAgainst All Odds (1984)
Mosquitoes killing me.- Gieriges LuderBaby Love (1983)
Because she was just a bitch.Sie war ein LuderPolar (1984)
I'll bet you have, you little vixen.Das glaube ich gern, du kleines LuderFletch (1985)
She's a real bitch.Ein mieses kleines LuderJagged Edge (1985)
i mean, it lets us know that... just because a person says a few unkind things about someone, it doesn't mean that they don't love them.Und ebenso hoffe ich, dass du mir verzeihen kannst, wenn ich dir sage, dass du ein undankbares, egozentrisches kleines Luder bist. A Little Bit of Soap (1987)
so, by the same token, i hope you'll be able to forgive me when i tell you... what an ungrateful, self-centered little tramp you are.Egozentrisches kleines Luder? Was glaubst du, mit wem du sprichst, du rechthaberisches Schnorrer-Großmaul? A Little Bit of Soap (1987)
self-centered, little tramp?Luder? - Schnorrer? A Little Bit of Soap (1987)
- She's a real bitch.Das gemeine LuderAu Revoir les Enfants (1987)
You two related? Eh?Findest das kleine Luder wohl süß! The Fourth Protocol (1987)
Well, say something, you little bastard.Sag etwas, du kleines LuderChild's Play (1988)
Slut!-LuderFrantic (1988)
Before we start handing out our little statuettes I wanna introduce an entrepreneur a brilliant clown who retired his tuxedo coat and baggy pants and is now one of Hollywood's most successful producers.Bevor wir unsere kleinen Statuen überreichen... möchte ich Ihnen einen Unternehmer vorstellen... einen brillanten Clown, der seine Pluderhose an den Nagel gehängt hat. Nun ist er einer der erfolgreichsten Produzenten Hollywoods. Sunset (1988)
Thanks for the bullshit, Slick.Danke, Sie durchtriebenes LuderTequila Sunrise (1988)
Go away!Verschwinde, du LuderI Love, You Love (1989)
Shut up!Schnauze, du LuderChodník cez Dunaj (1989)
Come on, old stuff!Du Luder, beweg' dich schon! Sitting on a Branch, Enjoying Myself (1989)
Come on, you bitch!Los, du LuderSee No Evil, Hear No Evil (1989)
Come back here, you bitch!Bleib hier, du LuderMy Wife as a Dog (1990)
He bugs me every dayDer ist ein dummes Luder Moaning Lisa (1990)
He bugs me every dayDer ist ein dummes Luder Moaning Lisa (1990)
Just you and me.- Ja, du LuderCadillac Man (1990)
Yeah, but sometimes it's pretty nice, too.- Das Luder lügt. - Darauf kann man keine Beziehung aufbauen, Cadillac Man (1990)
Shit, is it hot.Du hättest doch bestimmt kein Luder geheiratet. Cadillac Man (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลี่ยง[v.] (līeng) EN: avoid ; evade ; avert ; get around ; be evasive   FR: éviter ; échapper ; contourner ; fuir ; éluder
เลี่ยงปัญหา[v. exp.] (līeng panhā) EN: evade the issue   FR: éluder une difficulté ; éluder un problème
หลีก[v.] (līk) EN: avoid ; evade ; move aside ; sidestep ; get out of the way   FR: écarter ; éloigner ; éviter ; éluder
หลบ[v.] (lop) EN: keep away ; avoid ; evade ; elude ; dodge ; abscond   FR: éviter ; éluder ; esquiver
หลบหลีก[v.] (loplīk) EN: avoid ; evade ; shun   FR: se soustraire (à) ; éviter ; éluder ; se dérober (à) ; fuir
โยน[v.] (yōn) EN: shift ; shirk ; avoid ; dodge ; evade   FR: éluder ; esquiver ; éviter ; échapper à

CMU English Pronouncing Dictionary
SLUDER    S L UW1 D ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
"Boxenluder" {n} [slang]; Mädchen für Promotion bei Motorsport-Veranstaltungengrid girl [Add to Longdo]
Einleiter {m}preluder [Add to Longdo]
Flittchen {n}; Luder {n} | Flittchen {pl}; Luder {pl}hussy | hussies [Add to Longdo]
Pluderhose {f}harem pants [Add to Longdo]
Schindluder treiben mitto play fast and loose with [Add to Longdo]
Vormacher {m} | Vormacher {pl}deluder | deluders [Add to Longdo]
schlampig; schluderig; schludrig {adj}slipshod [Add to Longdo]
schluderig; schludrig; nachlässig {adj}sloppy [Add to Longdo]
schluderig; schludrig; nachlässig {adv}sloppily [Add to Longdo]
schludernto work sloppily [Add to Longdo]
Ich will mit Ihnen nicht Schindluder treiben.I won't take advantage of you. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top