Search result for

los

(188 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -los-, *los*, lo
English-Thai: Longdo Dictionary
loser(n) คนขี้แพ้, คนไม่เอาถ่าน, คนไม่เอาไหน, คนไม่ได้เรื่อง เช่น Are you a loser?! Take this quiz and find out.
profit and loss statement(n) งบกำไรขาดทุน เช่น Can anyone direct me to a place where I can get a sample Profit and Loss statement for tax purposes?, S. financial statement,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lose[VT] กำจัด, Syn. get rid of
lose[VI] เดินไปอย่างช้าๆ (นาฬิกา), Syn. run slow
lose[VT] ทำหาย, See also: ตกหล่น, ตกหาย, Syn. mislay, Ant. find
lose[VT] พ่ายแพ้, See also: แพ้, พ่าย, Ant. win
lose[VI] พ่ายแพ้, See also: แพ้, พ่าย, Ant. win
lose[VT] ไม่ทันได้ยินหรือเห็น, See also: ตามไม่ทัน
lose[VT] ไม่สามารถควบคุมได้, See also: ไม่สามารถยับยั้งได้
lose[VT] ยอมจำนน, See also: ยอมแพ้, Syn. forfeit
lose[VT] สูญเสีย, See also: เสียไป
lose[VT] เสียเวลา (หรือโอกาส), Syn. waste

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
losabbr. length of stay
los angeles(ลอสฺ'แอน'จะลีส) n. ชื่อเมืองท่าในแคลิฟอร์เนีย
lose(ลูส) {lost,losing,loses} vt. ขาดทุน,สูญ,เสีย,แพ้,ทำให้สูญเสีย,พลาด,เสียโอกาส vi. ได้รับความเสียหาย,แพ้,เล่นเสีย, (นาฬิกา) เดินช้า. -Phr. (lose out แพ้), See also: losable adj. losableness n., Syn. fail-A. find
loser(ลู'เซอะ) n. ผู้สูญเสีย,ผู้แพ้
losing(ลู'ซิง) adj. ทำให้สูญเสีย,ทำให้แพ้,แพ้, See also: losings n.,pl. สิ่งที่สูญเสียไป,การเล่นเสีย.
loss(ลอส) n. การขาดทุน,การสูญเสีย,การแพ้,การหาย,ความเสียหาย,ความผิดพลาด,การทำลาย,ความหายนะ,การสูญเสียทหาร,จำนวนทหารที่สูญเสียไป,ภาวะที่ไม่แน่นอน,ภาวะที่งงงวย, Syn. deprivation
loss leaderสิ่งของที่ขายในราคาขาดทุนเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาที่ร้าน
lost(ลอสทฺ) adj. สูญหายไป,เสียไป,ไม่พบ,หาย,สูญเสียเปล่า,แพ้,ถูกทำลาย,พินาศ,หมกมุ่น,ไม่มีคนรู้,ไร้ความหวัง. Id. (Get lost! หลีกไปอย่ารบกวน.) vt.,vi. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ lose
lost causen. ต้นเหตุหรือความที่พ่ายแพ้
lost clusterส่วนตกค้างหมายถึง ส่วนของแฟ้มข้อมูลที่ยังเหลือค้างอยู่ในจานบันทึก แม้ว่าแฟ้มตาราง แสดงรายการข้อมูลจะไม่บ่งบอกว่ามีเหลืออยู่ก็ตาม การที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะในขณะที่มีการคัดลอกแฟ้มข้อมูลลงไปในแผ่นจานบันทึก ไฟเกิดตก แต่บางทีก็หาสาเหตุไม่พบ โดยปกติ เราอาจใช้คำสั่ง Chkdsk/F ซึ่งเป็นคำสั่งในระบบปฏิบัติการดอส สั่งลบส่วนที่เหลือออกให้หมด จะได้มีที่ว่างไว้เก็บแฟ้มอื่นได้

English-Thai: Nontri Dictionary
lose(vi,vt) เสียไป,พลาดไป,สูญสิ้น,ทำหาย,แพ้,หลง,ขาดทุน
loser(n) ผู้แพ้,ผู้เสีย,ผู้เสียเปรียบ
losing(adj) แพ้,เสียไป
loss(n) สิ่งที่เสียไป,การแพ้,ความเสียหาย,การขาดทุน,การสูญหาย
lost(adj) ตาย,ฉิบหาย,แพ้,สูญหาย,เสียไป
lost(vt) pt และ pp ของlose
blossom(n) ดอกไม้บาน
cellulose(n) เซลลูโลส
close(adj) ใกล้ชิด,ใกล้เคียง,สนิทสนม,แน่นแฟ้น,เป็นความลับ
close(n) การปิด,การจบ,การยุติ,การสิ้นสุด,การเลิก,การลงเอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
losing stream; influent streamธารให้น้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
loss๑. ความสูญเสีย๒. วินาศภัย๓. ค่าสินไหมทดแทน มีความหมายเหมือนกับ claim ความหมายที่ ๒๔. การสูญหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lossความสูญหาย, ความสูญเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss adjusterผู้เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน มีความหมายเหมือนกับ claims adjuster [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss adjustmentการจัดการค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss coefficientสัมประสิทธิ์การสูญเสีย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
loss developmentการเปลี่ยนแปลงการประมาณค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss eventเหตุการณ์วินาศภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss expectancyการคาดคะเนวินาศภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss lagการเปลี่ยนแปลงการประมาณค่าสินไหมทดแทน มีความหมายเหมือนกับ loss development [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Los Angeles (California)ลอส แองเจลิส (แคลิฟอร์เนีย) [TU Subject Heading]
Loseสูญเสีย [การแพทย์]
Lose Follow Upการขาดการติดตาม [การแพทย์]
Lose-Lose Emphasisความขัดแย้งจากฝ่ายแพ้ทั้งคู่ [การแพทย์]
Lossขาดทุน [การบัญชี]
Lossการลด, การสูญเสีย [การแพทย์]
Loss of Conciousnessหมดสติ [การแพทย์]
Loss of Consciousnessหมดสติ [การแพทย์]
Loss of coolant accidentอุบัติเหตุจากการสูญเสียตัวทำให้เย็น, โลคา, อุบัติเหตุที่เกิดจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สูญเสียตัวทำให้เย็น ในอัตราที่เกินกว่าความสามารถของระบบเติมตัวทำให้เย็นของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จะชดเชยให้ได้ เช่น การแตกในระบบระบายความร้อนในส่วนที่มีความดัน หรือการแตกที่มีขนาดเทียบเท่ากับพื้นที่หน้าตัดของท่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบระบายความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
[นิวเคลียร์]
Loss of Generalizabilityเสียความสามารถในการแปลผลสู่ประชากรเป้าหมาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
lose oneself (aux. verb ) ถูกครอบงำ
lose oneselfหลง, หลงลืมกายใจ
lose track of time ( ) ลืมบางสิ่งบางอย่าง เช่น When I surf the net I often lose track of time. Before I know it a few hours have gone by. แปลว่า เมื่อฉันท่องอินเตอร์เน็ตฉันจะลืมเวลาอยู่บ่อย ฉันเพิ่งรู้ว่ามันผ่านไปชั่วโมงแล้ว
LOSO (name ) โลโซ
loss payee (n ) ผู้รับผลประโยชน์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Brooklyn kid sees a live hooker for the first time, loses his shoes.เจ้าหนูบลุ๊คลินเพิ่งจะพบเจอโสเภณีครั้งแรก ทำรองเท้าหาย The Serena Also Rises (2008)
"models lost, socialites save the day.""เหล่านางแบบหายตัวลึกลับ สาวสังคมช่วยไว้ได้" The Serena Also Rises (2008)
How on earth does one lose models?เร่องบ้านี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ย? The Serena Also Rises (2008)
Are you lost?หลงทางรึไง The Ex-Files (2008)
Girls with the potential to become little mini Blair-ites become projects and total losers, and the girls who have the potential to threaten social order become victims.คนที่ได้รับเลือกจะกลายเป็น ของส่วนตัวของแบลร์ กลายเป็นโปรเจคและขี้แพ้ และพวกที่ถูกเลือก ให้กลายเป็นพวกถูกกระทำ ตามคำสั่งของแบลร์คือ เหยื่อ The Ex-Files (2008)
I-i lost her-สายหลุดไป The Dark Night (2008)
- All you need to know is that you lost.- ที่นายจะรู้คือ นายแพ้ Never Been Marcused (2008)
I think Anne Archibald would rather die than lose her house, her things.ผมคิดว่า แอนน์ อาชิบอลล์ คงเลือกที่จะตาย มากกว่าเสียบ้าน หรือเสียของของเธอไป Never Been Marcused (2008)
Who lost someone he loved this weekที่สูญเสียคนที่รักในสัปดาห์นี้ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
I don't want to lose my brother, too.ผมก็ไม่อยากต้องเสียพี่ชายไปอีกคน O Brother, Where Bart Thou? (2008)
We want you here. I just lost my stepfather.พวกเราต้องการนาย ฉันเพียงสูญเสียพ่อ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
And my mom is losing itและแม่ก็เพิ่งสูญเสียไป O Brother, Where Bart Thou? (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
losShe has not come here yet. I am afraid she may have lost her way.
losThis is the same purse that I lost a week ago.
losHis death is a great loss.
losNever lose your cool when you talk to him.
losSeeing his mother the lost child burst Into tears.
losMy watch loses three minutes a week.
losThe bird flew away and was lost to sight.
losHis anger was such that he lost control of himself.
losHe cannot argue without losing his temper.
losLend your money and lose your friend.
losYou really made me lose face.
losWe lost our way, and what was worse, we were caught in a shower.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถึงแก่ชีวิต[V] cause death, See also: lose one's life, pass away, die, Syn. เสียชีวิต, ตาย, Example: สารพิษบางอย่างมีประสิทธิภาพการทำลายสูงมากและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตมนุษย์
ผู้พ่ายแพ้[N] loser, See also: a defeated person, Syn. คนพ่ายแพ้, คนแพ้, ผู้แพ้, ผู้แพ้พ่าย, ผู้ปราชัย, Ant. ผู้ชนะ, Example: เราต้องช่วยกันทำให้ผู้มีอิทธิพล เป็นผู้พ่ายแพ้ต่อวิธีการหาเสียงที่ถูกต้อง, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นฝ่ายสูญเสียในการต่อสู้
กระเป๋าฉีก[V] lose all one's money, Syn. เกลี้ยงกระเป๋า, หมดกระเป๋า, หมดเงิน, Example: ของสวยๆ งามๆ มากมายแปลกตา เก๋ไก๋ ทำเอาเธอจับจ่ายเสียจนกระเป๋าฉีก, Thai definition: จ่ายมากจนเงินหมดอย่างรวดเร็ว
คนหลักลอย[N] loser, Example: เขาเปรียบเสมือนคนหลักลอยที่ขาดผู้ผูกพันทางจิตใจ และความรู้สึกนึกคิด, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ไม่มีฐานะอะไรให้เชื่อถือได้
ควักเนื้อ[V] lose, Syn. เข้าเนื้อ, Example: งานนี้เธอขาดทุนย่อยยับ ต้องควักเนื้ออีกกว่า 500,000 บาท, Thai definition: ขาดทุนแล้วยังต้องจ่ายเงินของตนเองทดแทนไปอีกด้วย
ตัวเบา[V] lose all one's money, Syn. หมดตัว, หมดเงิน, Example: แม่ตัวเบาทุกทีเมื่อพาลูกๆ มาแผนกของเล่น, Thai definition: หมดเงินกับการใช้จ่าย, ใช้จ่ายเงินไปมาก
หน้าแหก[V] lose face, Syn. หน้าแตก, เสียหน้า, Example: เขาหน้าแหกจนไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกไว้ที่ไหน, Thai definition: รู้สึกอายเพราะทำเปิ่นหรือทำผิดพลาดต่อหน้าผู้อื่น
หลงทาง[V] get lost, See also: lose one's way, Example: ปศุสัตว์หลงทางเข้าไปในสนามยิงเป้า, Thai definition: จำทิศทางไม่ได้
ขาดการติดต่อ[V] lose contact with, See also: fall out of contact with, Syn. ไม่ติดต่อ, Ant. มีการติดต่อ, ติดต่อ, Example: หลังจากมาทำงานที่กรุงเทพฯ เขาก็ขาดการติดต่อกับทางบ้านที่ต่างจังหวัด
เสียเปล่า[V] waste, See also: lose in vain, simply waste, Example: การแต่งงานอย่าลงทุนทำแบบ ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ เพราะจะเสียเปล่า มีแต่สร้างรายจ่ายให้เรา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อำพรางความผิด[v. exp.] (amphrāng khwāmphit) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults   
อปรา[v.] (aparā ) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten   FR: perdre ; être battu
อภิธานศัพท์ [n.] (aphithānsap) EN: glossary   FR: glossaire [m]
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up   FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
อัปยศอดสู[v.] (appayot otsū) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour   
อารมณ์บูด[v. exp.] (ārom būt) EN: lose temper   
อารมณ์ไม่ดี[v.] (ārom mai dī) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy   FR: être de mauvaise humeur [f] ; être de mauvais poil (fam.)
อาวรณ์[v.] (āwøn) EN: miss ; bemoan the loss of   
บ้า[v.] (bā) EN: lose one's mind   FR: perdre la raison ; perdre la tête

CMU English Pronouncing Dictionary
LOS    L OW1 S
LOS    L AO1 S
LOST    L AO1 S T
LOSS    L AO1 S
LOSE    L UW1 Z
LOSH    L AA1 SH
LOSO    L OW1 S OW0
LOSER    L UW1 Z ER0
LOSES    L UW1 Z AH0 Z
LOSCH    L AO1 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lose    (v) (l uu1 z)
loss    (n) (l o1 s)
lost    (v) (l o1 s t)
loser    (n) (l uu1 z @ r)
loses    (v) (l uu1 z i z)
losers    (n) (l uu1 z @ z)
losing    (v) (l uu1 z i ng)
losses    (n) (l o1 s i z)
Los Angeles    (n) - (l o1 s - a1 n jh i l ii z)
Lossiemouth    (n) (l o1 s i m @ th)

German-Thai: Longdo Dictionary
losen(vt) |loste, hat gelost| จับสลากกินแบ่ง , See also: Related: verlosen
lösen(vt) |löste, hat gelöst| ลอก เช่น Briefmarken von dem Umschlag lösen ลอกแสตมป์จากซอง, See also: S. abmachen,
loslassen(vt) |läßt los, ließ los, hat losgelassen| ปล่อย(จากมือ) เช่น Hey Franz! Laß meinen Stift bitte los! , See also: A. festhalten,
loslegen(vt) |legte los, hat losgelegt| ลงมือทำ, เริ่มทำ เช่น Um möglichst viel Gewinn zu bekommen, sollen wir mit diesem Projekt endlich mal loslegen. เพื่อที่เราจะได้รับผลกำไรสูงสุดเราควรจะเริ่มต้นลงมือทำโครงการนี้สักที, See also: Related: beginnen, anfangen, starten
Lösung(n) |die, pl. Lösungen| สารละลาย
Lösung(n) |die, pl. Lösungen| เฉลย, ทางแก้ปัญหา
ein Konto auflösenปิดบัญชีธนาคาร
geschlossen(adj) ปิดทำการ เช่น ธนาคาร, ร้านค้า, See also: zu <--> geöffnet
Philosophie(n) |die, pl. Philosophien| ปรัชญา เช่น Unsere Philosophie lautet: Kunden sind König. ปรัชญาของเราคือ ลูกค้าเป็นพระเจ้า (แปลตรงๆ คือ ลูกค้าคือพระมหากษัตริย์)
schlaflos(adj) ที่มีอาการนอนไม่หลับ, See also: A. schläfrig,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Los {n} | Lose {pl} | durch das Los; durch Losentscheid | auslosenlot | lots | by lot | to cast lots [Add to Longdo]
Losbeschreibung {f}break-away friction [Add to Longdo]
Lose {n} (eines Taus) [naut.]slack (of a rope or a hawser) [Add to Longdo]
Loseblattwerk {n}loose-leaf notebook; loose-leaf-binder [Add to Longdo]
Losflansch {m}loose-type flange [Add to Longdo]
Losgelöstheit {f}detachedness [Add to Longdo]
Losgelöstsein {n}disengagement [Add to Longdo]
Losgröße {f}batch size [Add to Longdo]
Losgröße {f} | Losgrößen {pl}lot size | lot sizes [Add to Longdo]
Loslösung {f}disentanglement [Add to Longdo]
Losung {f} | Losungen {pl}watchword | watchwords [Add to Longdo]
Losung {f}; Parole {f}shibboleth [Add to Longdo]
Loswurf {m} | Loswürfe {pl}tossup | tossups [Add to Longdo]
los; befreit vonrid of [Add to Longdo]
losbarresoluble [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
maison close(n) |f| สถานบริการทางเพศ, See also: S. maison de passe,

Japanese-English: EDICT Dictionary
桫欏(oK);杪欏(oK)[へご;ヘゴ, hego ; hego] (n) (uk) Cyathea spinulosa (species of tree fern) [Add to Longdo]
砑螺貝;津免多貝[つめたがい;ツメタガイ, tsumetagai ; tsumetagai] (n) (uk) bladder moon shell (Glossaulax didyma) [Add to Longdo]
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer [Add to Longdo]
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
[しめ, shime] (n) end or closure mark [Add to Longdo]
BCG[ビーシージー, bi-shi-ji-] (n) Bacille Calmette-Guerin (tuberculosis vaccine); BCG [Add to Longdo]
LOCA[ロカ, roka] (n) loss-of-coolant accident; LOCA [Add to Longdo]
TB[テーベー, te-be-] (n) tuberculosis; TB [Add to Longdo]
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living [Add to Longdo]
いい線いってる;いい線行ってる[いいせんいってる, iisen'itteru] (exp,v1) (col) (See いい線を行く) to be on the right track; to be close enough [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fù, ㄈㄨˋ, / ] lose; negative (math. etc); to bear; to carry (on one's back), #1,988 [Add to Longdo]
失恋[shī liàn, ㄕ ㄌㄧㄢˋ, / ] lost in love, #4,675 [Add to Longdo]
[péi, ㄆㄟˊ, / ] lose in trade; pay damage, #5,333 [Add to Longdo]
丧失[sàng shī, ㄙㄤˋ ㄕ, / ] lose; forfeit, #5,581 [Add to Longdo]
洛杉矶[Luò shān jī, ㄌㄨㄛˋ ㄕㄢ ㄐㄧ, / ] Los Angeles, California, #8,997 [Add to Longdo]
[sàng, ㄙㄤˋ, / ] lose (by death), #9,765 [Add to Longdo]
迷失[mí shī, ㄇㄧˊ ㄕ, ] lost; not knowing one's location, #9,822 [Add to Longdo]
丢脸[diū liǎn, ㄉㄧㄡ ㄌㄧㄢˇ, / ] loss of face; humiliation, #15,315 [Add to Longdo]
败诉[bài sù, ㄅㄞˋ ㄙㄨˋ, / ] lose a lawsuit, #22,204 [Add to Longdo]
走失[zǒu shī, ㄗㄡˇ ㄕ, ] lost; missing; to lose (sb in one's charge); to get lost; to wander away; to lose (flavor, freshness, shape, hair, one's good looks etc); to lose meaning (in translation), #24,057 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オシロスコープ[おしろすこーぷ, oshirosuko-pu] oscilloscope [Add to Longdo]
クローズ[くろーず, kuro-zu] close (vs) [Add to Longdo]
クローズドシステム[くろーずどしすてむ, kuro-zudoshisutemu] closed system [Add to Longdo]
クローズドショップ[くろーずどしょっぷ, kuro-zudoshoppu] closed shop [Add to Longdo]
セルロス[せるろす, serurosu] cell loss [Add to Longdo]
セル損失[セルそんしつ, seru sonshitsu] cell loss [Add to Longdo]
セル損失プライオリティ[セルそんしつプライオリティ, seru sonshitsu puraioritei] cell loss priority (CLP) [Add to Longdo]
セル損失比[セルそんしつひ, seru sonshitsuhi] cell loss ratio [Add to Longdo]
セル損失優先権[セルそんしつゆせんけん, seru sonshitsuyusenken] cell loss priority [Add to Longdo]
セル損失率[セルそんしつりつ, seru sonshitsuritsu] cell loss rate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
放す[はなす, hanasu] loslassen, freilassen [Add to Longdo]
放つ[はなつ, hanatsu] loslassen, freilassen, abfeuern, ausstrahlen [Add to Longdo]
緩む[ゆるむ, yurumu] lose_werden, locker_werden, abnehmen, nachlassen, nachgeben [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Los \Los\, n.
   Praise. See {Loos}. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LOS
     Local Operating System
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LOS
     Loss of Signal (UNI, ATM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 LOS
     Line Of Sight (WIMAX, NLOS)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 los [lɔs]
   apart; particular; separate; special
   lynx
   loose; sandy
   mobile
   loose
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Los [loːs] (n) , s.(n )
   lot
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 los [loːs]
   aweigh; come on; let's go; rid of
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 los
   the
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top