Search result for

lore

(78 entries)
(0.0367 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lore-, *lore*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lore[N] ความรู้ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lore(ลอร์) n. ความรู้,เรื่องเก่า ๆ ,นิยายที่เล่าลือกันมา,ตำนาน,การสั่งสอน,กระบวนการสอน,บทเรียน
ad valorem(แอด' วาลอ' เรม) ซึ่งเป็นสัดส่วนกับค่า (in proportion to the value)
colored(คัล'เลอดฺ) adj. มีสี,เกี่ยวกับชนชาติที่สีผิวหนังไม่เป็นสีขาว,เกี่ยวกับชนชาตินิโกร,ลวง,มีอคติ,มีใจโอนเอียง,ต่อแต้ม (คำพูด), Syn. prejudiced
con dolore(คอน ดะโล'เร) n. ด้วยความเสียใจ
deplore(ดิพลอร์') vt. เสียใจมาก,ไม่เห็นด้วย,ตำหนิ, Syn. delight
effloresce(เอฟละเรส) vi. ออกดอก,เป็นผง,เป็นผงเกลือผลึกเมื่อสูญเสียน้ำ, See also: efflorescence n. ดูeffloresce efforescent adj. ดูeffloresce
explore(เอคซฺพลอร์') (explored,exploring,explores} v. สำรวจตรวจค้น,สำรวจ,ตรวจ,วินิจฉัย
explorer(เอคซฺพลอ'เรอะ) n. ผู้สำรวจ,นักสำรวจ,ผู้สำรวจตรวจค้น,ผู้วินิจฉัย,ผู้สอบสวน,เครื่องตรวจ
florescence(ฟลอเรส'เซินซฺ) n. การออกดอกระยะเวลาที่ดอกไม้บาน., See also: florescent adj.
folklore(โฟล์ค'ลอร์) n. คติชาวบ้าน,ความเชื่อหรือขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้าน. -folkloric adj., See also: folklorist n. folkloristic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
lore(n) ความรู้,เรื่องเก่า,นิทาน,นิยาย,เรื่องเล่า,ตำนาน,บทเรียน
deplore(vt) สังเวชใจ,เวทนา,เสียใจ,เศร้าใจ
explore(vt) สำรวจ,ตรวจค้น,ตรวจ,วินิจฉัย,วิเคราะห์
explorer(n) นักสำรวจ,ผู้สอบสวน,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องตรวจ
florescent(adj) บาน,บานสะพรั่ง
folklore(n) นิทานพื้นบ้าน,คติชาวบ้าน
galore(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างมากมาย,อย่างเยอะแยะ,อย่างอุดมสมบูรณ์
implore(vt) วิงวอน,อ้อนวอน,ขอร้อง,เรียกร้อง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lorexaneลอเรคเซน [การแพทย์]
Lorexane Head Lotionลอเรคเซนเฮดโลชั่น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For Extreme Mountaineering Lore. Congratulations, Jimmy.สำหรับความรู้เรื่องปืนเขา ยินดีด้วยจิมมี่ Up (2009)
Dean, there's lore about spirits possessing people and riding them for miles.ดีน มันมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีสิงคน แล้วก้อให้คนไปไหนๆ ไกลเป็นไมล์ๆ After School Special (2009)
Got anything? Well, some lore from a dusty Greek poem.ก็ได้จาก บทกวีเก่าๆของกรีกอ่ะนะ Sex and Violence (2009)
I was beginning to think you weren't going to accept my invitation, Lorena.ฉันนึกว่า เธอจะไม่ยอม รับคำเชิญจากฉันซะแล้ว ลอเรน่า Hard-Hearted Hannah (2009)
Lorena!ลอเรน่า! Hard-Hearted Hannah (2009)
Lorena, this is foolish.ลอเรน่า นี่มันบ้าไปแล้ว Release Me (2009)
I'm Lorena.ฉัีนคือ ลอเรน่า Timebomb (2009)
You may be immortal, Lorena, but you are dead to me.เธออาจจะเป็นอมตะ แต่สำหรับฉัน เธอตายไปแล้ว I Will Rise Up (2009)
Maybe I'll go read some of the lore books there.บางทีผมน่าไปอ่านหนังสือเก่าๆที่นั่น Sympathy for the Devil (2009)
No, actually there's a ton of lore on famous ghosts.โปรเฟสเซอร์ ฮิล เป็นพวกบ้าสงครามกลางเมือง Fallen Idols (2009)
no. there's lore on it.ไม่ มันมีตำนานเรื่องนี้ The Curious Case of Dean Winchester (2009)
With the death of the Duke of Milano, Lorenzo de Medici has lost a powerful ally.การตายของ ดยุคแห่งมิลาโน่ ทำให้โลเรนโซฯ เสียพันธมิตรที่แข็งแกร่งไป Assassin's Creed: Lineage (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาลัย[v.] (ālai) EN: feel sad ; feel sorrowful   FR: déplorer ; regretter
ฉะอ้อน[v.] (cha-øn) EN: implore ; beseech ; entreat ; wheedle ; cajole ; coax ; talk amorously   
ชิมลาง[v.] (chimlāng) EN: have a foretaste of ; explore ; probe ; sound out   
ช่อดอก[n.] (chø døk) EN: infloresence   FR: inflorescence [f]
เชิญ[X] (choēn) EN: invite ; go ahead ; invite ; ask ; persuade ; bid welcome ; solicit ; implore   FR: inviter (qqn.) à faire (qqch.) ; convier à ; prier de ; veuillez ... ; faites ! ; allez-y !
ฟลอเรนซ์[n. prop.] (Flørēns) FR: Florence [f]
ฝนชะช่อมะม่วง[n.] (fonchachømamūng) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence   
ฝนชะลาน[n.] (fonchalān) EN: rain washing away the mango inflorescence   
หัวปลี[n. exp.] (hūaplī) EN: banana blossom ; bud end of a flowering banana stalk ; edible inflorescence of a banana plant   FR: partie comestible de l'inflorescence du bananier [f]
หุบ[v.] (hup) EN: close ; shut ; gather   FR: fermer ; clore

CMU English Pronouncing Dictionary
LORE    L AO1 R
LOREN    L AO1 R AH0 N
LOREY    L AO1 R IY0
LOREK    L AO1 R IH0 K
LOREE    L AO1 R IY1
LOREDO    L AO0 R EY1 D OW0
LORENC    L AO1 R IH0 NG K
LORENE    L AO0 R IY1 N
LORENZ    L ER0 EH1 N T S
LOREAN    L AO1 R IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lore    (n) (l oo1 r)
Loren    (n) (l oo1 r @ n)
Lorenzo    (n) (l oo r e1 n z ou)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kunde {f}; überliefertes Wissen | Kunden {pl}lore | lores [Add to Longdo]
Lore {f}tipper; tipper truck [Add to Longdo]
Lorelei {f}loreley [Add to Longdo]
Lorenzbülbül {m} [ornith.]Sassi's Greenbul [Add to Longdo]
Lorentzdickkopf {m} [ornith.]Lorentz's Whistler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちぎり絵[ちぎりえ, chigirie] (n) collage of pieces of colored paper [Add to Longdo]
もみ手で頼む;揉み手で頼む[もみででたのむ, momidedetanomu] (exp,v5m) to supplicate; to implore humbly [Add to Longdo]
ろくろっ首;轆轤っ首[ろくろっくび, rokurokkubi] (n) (See 轆轤首) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore) [Add to Longdo]
ろくろ首;轆轤首[ろくろくび, rokurokubi] (n) rokurokubi; long-neck woman; monstrous person (often a woman) with a neck that can expand and contract (in Japanese folklore) [Add to Longdo]
インターネットエクスプローラ[, inta-nettoekusupuro-ra] (n) {comp} Internet Explorer [Add to Longdo]
ウェブエクスプローラ[, uebuekusupuro-ra] (n) {comp} Web Explorer [Add to Longdo]
エクスプローラ[, ekusupuro-ra] (n) explorer [Add to Longdo]
オスパー[, osupa-] (n) ocean space explorer; OSPER [Add to Longdo]
カラーインク[, kara-inku] (n) colored ink; coloured ink [Add to Longdo]
カラーシャツ[, kara-shatsu] (n) (1) colored shirt (wasei [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エクスプローラ[えくすぷろーら, ekusupuro-ra] (Microsoft Internet) Explorer [Add to Longdo]
ウェブエクスプローラ[うえぶえくすぷろーら, uebuekusupuro-ra] Web Explorer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lore \Lore\ (l[=o]r), n. [F. lore, L. lorum thong.] (Zool.)
    (a) The space between the eye and bill, in birds, and the
      corresponding region in reptiles and fishes.
    (b) The anterior portion of the cheeks of insects.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lore \Lore\, obs. imp. & p. p. of {Lose}. [See {Lose}.]
   Lost.
   [1913 Webster]
 
      Neither of them she found where she them lore.
                          --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lore \Lore\, n. [OE. lore, lare, AS. l[=a]r, fr. l[=ae]ran to
   teach; akin to D. leer teaching, doctrine, G. lehre, Dan.
   l[ae]re, Sw. l[aum]ra. See {Learn}, and cf. {Lere}, v. t.]
   1. That which is or may be learned or known; the knowledge
    gained from tradition, books, or experience; often, the
    whole body of knowledge possessed by a people or class of
    people, or pertaining to a particular subject; as, the
    lore of the Egyptians; priestly lore; legal lore;
    folklore. "The lore of war." --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
       His fair offspring, nursed in princely lore.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is taught; hence, instruction; wisdom; advice;
    counsel. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       If please ye, listen to my lore.   --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. Workmanship. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster] Loreal

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lore
   n 1: knowledge gained through tradition or anecdote; "early
      peoples passed on plant and animal lore through legend"
      [syn: {lore}, {traditional knowledge}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Lore [loːrə] (n) , s.(f )
   tipper
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top