Search result for

lords

(36 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lords-, *lords*, lord
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lordship[N] ตำแหน่งหรือฐานะขุนนางชั้นลอร์ด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lordship(ลอร์ด'ชิพ) n. ตำแหน่งหรือฐานะขุนนางชั้นลอร์ด,อำนาจและหน้าที่ของท่านลอร์ด,เขตการปกครองของท่านลอร์ด
house of lordsสภาสูง,สภาขุนนาง

English-Thai: Nontri Dictionary
lordship(n) ตำแหน่งท่านลอร์ด,ความเป็นเจ้าของ,เขตการปกครอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I shall meet the lords of the neighboring fortresses, and alert them to Baegeuk's treason and King Daeso's tyranny, asking them to support us against them.ข้าจะไปพบกับหัวหน้าในป้อมใกล้เคียง และเตือนพวกเขาให้รู้ถึงเรื่องที่แบกิอุคสมคบคิดกับ กษัตริย์ก่อการกบฎ และขอให้พวกเขาสนับสนุนเรา The Kingdom of the Winds (2008)
Didn't those lords pledge allegiance to me?พวกมันไม่สวามิภักดิ์ข้าอย่างนั้นรึ The Kingdom of the Winds (2008)
We must convince more lords, if we are to help the Crown Prince.พวกเรามั่น The Kingdom of the Winds (2008)
It'll be a wedding attended by the king of England with all the greatest lords of the land.จะเป็นพิธีที่มีกษัตริย์ทรงเข้าร่วม ..พร้อมกับบรรดาขุนนาง ผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดิน The Other Boleyn Girl (2008)
Judge me, my lords, but never forget your verdicts will be judged by God in the greatest court of all.ตัดสินข้าเลย แต่อย่าลืมว่า สิ่งที่ท่านชี้ชะตาข้า ก็จะถูกตัดสินด้วยพระเจ้าอีกที The Other Boleyn Girl (2008)
My lords, the time has come to pass judgment.ข้าแต่พระองค์ ถึงเวลาที่ต้องตัดสินความผิดแล้ว The Other Boleyn Girl (2008)
Lords of the council, my apologies for being late.สุภาพบุรุษทั้งหลาย ได้โปรดให้อภัยที่ข้ามาหลังเวลานัดด้วย The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
We forget, my lords, Narnia was once a savage land.เราลืมไป สุภาพบุรุษของข้า นาร์เนียเคยไปโลกที่กว้างมากมาก่อน The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
When I was holding... a tea ceremony for Hideyoshi and all the other feudal lords...ขอรับ เสียงของคนที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้ Goemon (2009)
Oh, it certainly must to attract all those Colombian drug lords.โอ พวกเจ้าพ่อโคลัมเบียค้ายาก็ชอบที่นั่นนะ The Coffee Cup (2009)
My lords, ladies, and gentleman of Camelot we are gathered here today to celebrate, by the ancient rite of handfasting, the union of Uther Pendragon and Lady Catrina of Tregor.ฝ่าบาท สุภาพสตรี และสุภาพบุรุษแห่งคาเมลอท เนื่องจากวันนี้มีงานฉลอง เราจึงได้มาชุมนุมกับที่นี่ จากประเพณีโบราณที่มีสืบต่อกันมาด้วยการจับมือ Beauty and the Beast (2009)
I'd say, you've come a long way down from a house of Lords.คุณได้พูดหมิ่นเกียรติ แห่งศาสนามามากพอแล้ว Sherlock Holmes (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lordsThe British Parliament is divided into the House of Commons and the House of Lords.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สภาขุนนาง[n. exp.] (saphā khunnāng) EN: House of Lords   FR: Chambre haute [f] ; Sénat [m] ; Chambre des pairs [f] ; Chambre des lords [f]
สภาสูง[n. exp.] (saphā sūng) EN: Upper House ; House of Elders ; Senate ; House of Lords   FR: Chambre haute [f]
ท่าน[pron.] (than) EN: he ; she ; His Excellency ; His Lordship ; Her Ladyship   

CMU English Pronouncing Dictionary
LORDS    L AO1 R D Z
LORDSTOWN    L AO1 R D Z T AW2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lords    (v) (l oo1 d z)
lordship    (n) (l oo1 d sh i p)
lordships    (n) (l oo1 d sh i p s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
貴族院[きぞくいん, kizokuin] (n) House of Lords [Add to Longdo]
群雄割拠[ぐんゆうかっきょ, gunyuukakkyo] (n,vs) rivalry of local warlords; a number of powerful (talented, influential) persons standing by themselves in a given field [Add to Longdo]
圭璧[けいへき, keiheki] (n) (arch) ritual jades worn by feudal lords in ancient China [Add to Longdo]
侯伯[こうはく, kouhaku] (n) nobles; feudal lords [Add to Longdo]
公侯[こうこう, koukou] (n) princes and marquises; great feudal lords [Add to Longdo]
三公[さんこう, sankou] (n) three lords (highest ranking officials in the old Imperial Chinese or Japanese governments) [Add to Longdo]
諸侯[しょこう, shokou] (n) princes; lords [Add to Longdo]
上院[じょういん, jouin] (n,adj-no) Upper House; Senate; Lords; (P) [Add to Longdo]
版籍奉還[はんせきほうかん, hansekihoukan] (n,vs) the return of the land and people from the feudal lords to the Emperor [Add to Longdo]
歴仕[れきし, rekishi] (n) (successive lords) using the same retainers [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贵族身份[guì zú shēn fèn, ㄍㄨㄟˋ ㄗㄨˊ ㄕㄣ ㄈㄣˋ, / ] lordship [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top