ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lobby

L AA1 B IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lobby-, *lobby*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
lobby(n) large entrance or reception room or area

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lobby(n) กลุ่มผู้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนเกี่ยวกับนิติบัญญัติ
lobby(vi) ชักชวนให้สมาชิกรัฐสภาสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับหนึ่ง, See also: วิ่งเต้น, Syn. solicit, beg
lobby(vt) ชักชวนให้สมาชิกรัฐสภาสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับหนึ่ง, See also: วิ่งเต้น
lobby(n) ห้องโถง, See also: ห้องพักแขก ห้องขนาดใหญ่ใช้สำหรับรับรองแขกหรือให้นั่งรอก่อนที่จะไปยังส่วนอื่น, Syn. foyer
lobby for(phrv) พยายามชักจูงผู้มีอำนาจให้อนุมัติกฎหมาย
lobby against(phrv) พยายามโน้มน้าวคนมีอำนาจไม่ให้อนุมัติกฎหมาย, See also: พยายามวิ่งเต้นเพื่อป้องกันบางสิ่งไม่ให้เกิดขึ้นด้วยวิธีการเขียน, วิธีทางการเมือง
lobby through(phrv) ได้รับอนุมัติกฎหมายโดยการวิ่งเต้น (ทางการเมือง), See also: ล้อบบี้ผ่าน / ทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lobby(ลอบ'บี) { lobbied, lobbying, lobbies } n. ห้องพักแขก, ระเบียง, ห้องพักผ่อนของสภา, ห้องรับรอง, กลุ่มคนผู้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนเกี่ยวกับนิติบัญญัติ. vt., vi. พยายามวิ่งเต้นให้สมาชิกนิติบัญญัติสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง, See also: lobbyer n. ดูlobb

English-Thai: Nontri Dictionary
lobby(n) ห้องโถง, ทางเข้า, ซุ้มประตู, เฉลียง, ห้องรับรอง, ลอบบี้โรงแรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lobby๑. การวิ่งเต้น๒. ที่นั่งผู้เข้าฟัง (ในสภา) [ ดู galleries ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lobbyingการวิ่งเต้นหาเสียงในการออกกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lobbyistนักวิ่งเต้น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lobbyingการวิ่งเต้น [TU Subject Heading]
Lobbyistsนักวิ่งเต้น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- l was in the lobby trying to make a call.- ฉันอยู่ที่ล็อบบี้ พยายามจะโทรศัพท์ - โทรศัพท์ ล่มอีกแล้ว ? Squeeze (1993)
I'm in the lobby level by the stairwell.ผมอยู่ในล็อบบี้ใต้บันได Heat (1995)
Well, anyway, um, we're gonna meet in the lobby at 7:00 and, um, we're gonna grab a bite to eat, okay?ยังไงก็ตาม เรานัดกันตอนหนึ่งทุ่มที่ล็อบบี้ และเราจะไปหาอะไรกินกัน โอเคมั๊ย Raise Your Voice (2004)
A United Nations source reports that the U.S. and British representatives on the Security Council will lobby for the removal of all U.N. peacekeepers from Rwanda.สหประชาชาติรายงานว่า ตัวแทนสหรัฐและอังถกษ ในสภาความมั่นคงจะให้ถอนกำลัง และถองกำลัง U.N. ออกจากราวันดา Hotel Rwanda (2004)
Where are you? The lobby or the room?คุณอยู่ไหนคะ ล๊อบบี้หรือบนห้อง Art of Seduction (2005)
Meet me in the lobby at 8:00.ผมกันที่ล็อบบี้ ตอน 8 โมงละกัน Love/Addiction (2007)
Well, currently, he's sitting in the lobby of the hotel where we're living.แล้วตอนนี้ เค้ากำลังนั่งรออยู่ที่ล๊อบบี้โรงแรม ที่ที่ชั้นพักอยู่ The Wild Brunch (2007)
Motel 6 lobby and my color printer.ไม่มีใครรู้หรอกว่า เราจะไปพบแม่ที่แท้จริงของฉัน Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)
The lobby is crawling with those creatures.ล็อบบี้มีไอ้พวกนั้นยั้วเยี้ยไปหมด Resident Evil: Degeneration (2008)
- LOBBY your cop face.มาดตำรวจของนาย Chuck Versus the DeLorean (2008)
He was nice. Lobby apple.พ่อว่ามันฉลาดกว่าที่จะอยู่ให้ห่างจากแจ๊คซะเลย You Are My Everything (2008)
Heading to the lobby to assist.ไปที่ล๊อบบี้เพื่อทำการช่วยเหลือ Vantage Point (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lobbyI have a friend waiting for me at the lobby.
lobbyI'll meet you at the lobby at three.
lobbyLobbyists for the bill funneled bribes into a campaign fund.
lobbyMeet me at the lobby of the Imperial Hotel at 6:30 p.m.
lobbyPlease come to the lobby at 7 o'clock.
lobbyThe dining hall is directly adjacent to the lobby ... or rather, from where you are it's just three steps away?
lobbyWhat time should I come to the lobby tomorrow?
lobbyYou're not supposed to wear your slippers down to the lobby.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้องโถง(n) lobby, See also: hall, foyer, Example: เขาลงจากรถแล้วเดินเข้าไปในห้องโถงของโรงแรม, Thai Definition: ห้องที่ปล่อยไว้โล่งๆ ไม่มีอะไรกีดกั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องพักแขก[hǿng phak khaēk] (n) EN: lobby  FR: couloir [ m ]
กลุ่มผลประโยชน์[klum phonprayōt] (n, exp) EN: lobby ; benefit group

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LOBBY L AA1 B IY0
LOBBY'S L AA1 B IY0 Z
LOBBYING L AA1 B IY0 IH0 NG
LOBBYIST L AA1 B IY0 AH0 S T
LOBBYISTS L AA1 B IY0 IH0 S T S
LOBBYISTS' L AA1 B IY0 IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lobby (v) lˈɒbiː (l o1 b ii)
lobbying (v) lˈɒbɪɪŋ (l o1 b i i ng)
lobbyist (n) lˈɒbɪɪst (l o1 b i i s t)
lobbyists (n) lˈɒbɪɪsts (l o1 b i i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大堂[dà táng, ㄉㄚˋ ㄊㄤˊ, ] lobby, #14,919 [Add to Longdo]
休息室[xiū xī shì, ㄒㄧㄡ ㄒㄧ ㄕˋ, ] lobby; lounge, #18,152 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Interessengruppe { f } | Interessengruppen { pl }lobby | lobbies [Add to Longdo]
Lobbyist { m }lobbyist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イスラエルロビー[isuraerurobi-] (n) Israel lobby [Add to Longdo]
ホワイエ[howaie] (n) (See ロビー) foyer (lobby, lounge) of theatre, hotel, etc. [Add to Longdo]
ロビー[robi-] (n) lobby; lounge; (P) [Add to Longdo]
ロビーイング[robi-ingu] (n) lobbying [Add to Longdo]
ロビー活動[ロビーかつどう, robi-katsudou] (n) lobbying [Add to Longdo]
ロビイスト[robiisuto] (n) lobbyist; (P) [Add to Longdo]
ロビイズム[robiizumu] (n) lobbying (wasei [Add to Longdo]
圧力団体[あつりょくだんたい, atsuryokudantai] (n) pressure group; lobby [Add to Longdo]
休息所[きゅうそくじょ, kyuusokujo] (n) lobby; lounge; recreation room; break room [Add to Longdo]
前室[ぜんしつ, zenshitsu] (n) (1) front room; front parlor; lobby; anticum; (2) anterior ventricle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lobby \Lob"by\, n.; pl. {Lobbies}. [LL. lobium, lobia, laubia, a
   covered portico fit for walking, fr. OHG. louba, G. laube,
   arbor. See {Lodge}.]
   1. (Arch.) A passage or hall of communication, especially
    when large enough to serve also as a waiting room. It
    differs from an antechamber in that a lobby communicates
    between several rooms, an antechamber to one only; but
    this distinction is not carefully preserved.
    [1913 Webster]
 
   2. That part of a hall of legislation not appropriated to the
    official use of the assembly; hence, the persons,
    collectively, who frequent such a place to transact
    business with the legislators; hence: any persons, not
    members of a legislative body, who strive to influence its
    proceedings by personal agency; a group of lobbyists for a
    particular cause; as, the drug industry lobby. [U. S.]
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. (Naut.) An apartment or passageway in the fore part of an
    old-fashioned cabin under the quarter-deck.
    [1913 Webster]
 
   4. (Agric.) A confined place for cattle, formed by hedges.
    trees, or other fencing, near the farmyard.
    [1913 Webster]
 
   {Lobby member}, a lobbyist. [Humorous cant, U. S.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lobby \Lob"by\, v. i. [imp. & p. p. {Lobbied}; p. pr. & vb. n.
   {Lobbying}.]
   To address or solicit members of a legislative body in the
   lobby or elsewhere, with the purpose to influence their
   votes; in an extended sense, to try to influence
   decision-makers in any circumstance. [U.S.] --Bartlett.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lobby \Lob"by\, v. t.
   To urge the adoption or passage of by soliciting members of a
   legislative body; as, to lobby a bill; -- also used with the
   legislators as object; as, to lobby the state legislatuire
   for protection. [U.S.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lobby
   n 1: a large entrance or reception room or area [syn:
      {anteroom}, {antechamber}, {entrance hall}, {hall},
      {foyer}, {lobby}, {vestibule}]
   2: the people who support some common cause or business or
     principle or sectional interest
   3: a group of people who try actively to influence legislation
     [syn: {lobby}, {pressure group}, {third house}]
   v 1: detain in conversation by or as if by holding on to the
      outer garments of; as for political or economic favors
      [syn: {lobby}, {buttonhole}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top