Search result for

limit

(144 entries)
(0.1827 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -limit-, *limit*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
limited liability partner (n ) หุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
limit    [N] ขอบเขต, See also: เขต, Syn. confine, frontier, bounds, boundary
limit    [N] ขีดจำกัด, See also: วงจำกัด, ขีดกำหนด, Syn. terminal point
limit    [N] ขีดสูงสุด, See also: ขีดสุด, Syn. limitation
limit    [VT] จำกัด, See also: กำหนด, จำกัดวง, Syn. restrict
limited    [ADJ] ที่ถูกจำกัด, Syn. restricted, circumscribed, Ant. umlimited, limitless
limited    [ADJ] ที่มีขอบเขต, See also: ที่มีขีดขั้น, Syn. constricted, small-scale, narrow
limited    [ADJ] บริษัทจำกัด (มีคำย่อว่า Ltd. )
limit to    [PHRV] จำกัด, See also: ควบคุม, Syn. restrict to
limiting    [ADJ] จำกัด, See also: มีขอบเขต
limitation    [N] กฎเกณฑ์, See also: ข้อกำหนด, ความจำกัด, Syn. restriction

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
limitขีดจำกัด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limit๑. ขีดจำกัด๒. ลิมิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
limit inferiorลิมิตอินฟีเรียร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
limit of indemnityขีดจำกัดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limit of liabilityขีดจำกัดความรับผิด มีความหมายเหมือนกับ limit of indemnity [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limit pointจุดลิมิต [มีความหมายเหมือนกับ accumulation point และ cluster point] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
limit superiorลิมิตซูพีเรียร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
limit, taxอัตราภาษีสูงสุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limitationการจำกัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
limitationการจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Limitขีดจำกัด [การแพทย์]
limit of a sequenceลิมิตของลำดับ, จำนวนซึ่งพจน์ที่ n ของลำดับเข้าใกล้ เมื่อ n มีค่ามากขึ้น โดยไม่มีที่สิ้นสุด  เช่น   หรือ 0  เป็นลิมิตของลำดับ     [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Limit Value, Thresholdขนาดมาตรฐานของสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัย [การแพทย์]
Limit, Allowableขอบเขตที่กำหนด [การแพทย์]
Limit, Upperขอบเขตช่วงบน, เขตสูงสุดของชั้นบน [การแพทย์]
Limitationข้อจำกัด [การแพทย์]
Limitation of actionsกำหนดอายุความ [TU Subject Heading]
Limitation of actions (Criminal law)กำหนดอายุความ (กฏหมายอาญา) [TU Subject Heading]
Limitation, Functionalจุดจำกัดการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Limited BDUการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (brokerage : B) การค้าหลักทรัพย์ (dealing : D) และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriting : U) ที่จำกัดเฉพาะหน่วยลงทุน (limited BDU license) คณะกรรมการ ก.ล.ต ได้กำหนดเกณฑ์ให้บริษัทหลักทรัพย์หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวได้ [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
limitWe deliver your order free of charge within a 20-mile limit.
limitPlease don't limit your opinions just to 'Yes' or 'No'.
limitYour car exceeded the speed limit.
limitThere is a limit to everything.
limitCredit is an amount or limit to the extent of which a person may receive goods or money for payment in the future.
limitWhat's the cash limit on this card?
limitThis test doesn't have a time limit.
limitThis building is off limits now.
limitWhat's the speed limit on this road?
limitThis limited express is bound for Sendai.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
limit(ลิม'มิท) {limited,limiting,limits} n. ขอบเขต,เขต,เขตจำกัด,ขีดจำกัด,วงจำกัด,จำนวนจำกัด. vt. จำกัด,กำหนด,ขีดขั้น., See also: limitable adj. ดูlimit limitableness n. ดูlimit limiter n. ดูlimit limitation n. ดูlimit
limited companyn. บริษัทจำกัด
limited editionn. การพิมพ์จำกัดจำนวน
limited liability companyn. บริษัทจำกัด
limited monarchyn. การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ, See also: constitutional monarch กษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
limiting(ลิม'มิททิง) adj. จำกัด,มีขอบเขต,มีขีดขั้น
limitless(ลิม'มิทลิส) adj. ไม่มีขอบเขต, See also: limitlessness n. ความไม่มีขอบเขต
off-limits(ออฟ'ลิม'มิทซฺ) adj. ห้ามเข้า
statute of limitationsn. อายุความ,กฎหมายกำหนดระยะเวลาการบังคับตามกฎหมาย
unlimited(อันลิม'มิทิด) adj. ไม่มีขอบเขต,ไม่จำกัด,ไม่บังคับ,กว้างใหญ่ไพศาล,ไม่มีข้อยกเว้น., See also: unlimitedly adv., Syn. limitless

English-Thai: Nontri Dictionary
limit(n) ขอบเขต,ขีดจำกัด,ข้อบกพร่อง
limit(vt) จำกัด,กั้นวง,ขีดวง,กำหนดขอบเขต
limitation(n) การจำกัด,ขีดจำกัด
limited(adj) ถูกจำกัด,น้อย,มีขอบเขต,แคบ
limitless(adj) ไม่จำกัด,ไม่อั้น,มากมาย,ไม่มีขอบเขต
delimit(vt) กำหนดเขต,ปักปันเขต,กั้นเขต,จำกัดวง
illimitable(adj) ไม่มีขอบเขต,ไม่มีที่สิ้นสุด
sublimity(n) ความประเสริฐ,ความดีเลิศ,ความสูงส่ง,ความสูงสุด
unlimited(adj) ไม่จำกัด,ไม่มีขอบเขต,ไม่บังคับ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เท่าไหร่เท่ากัน [ADV] limitless, See also: unlimitedly, Syn. สู้ไม่อั้น, Example: บริษัททุ่มเงินเท่าไหร่เท่ากันเพื่อโฆษณาสินค้าตัวใหม่, Thai definition: จะเสียไปเท่าไหร่ก็ยอม, Notes: (ปาก)
หจก. [N] limited partnership, Syn. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วงจำกัด    [N] scope, See also: limit, Syn. ขอบเขต, Example: รัฐบาลสามารถให้บริการด้านสาธารณสุขได้ในวงจำกัด , Thai definition: ขอบเขตที่กำหนดหรือขีดคั่นไว้
อย่างจำกัด    [ADV] limitedly, See also: restrictly, Syn. อย่างจำกัดจำเขี่ย, Example: ผู้ผลิตต้องนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิสัย    [N] limit of one's ability, See also: limit, Syn. ความสามารถ, Example: ปัญหาเม็ดเงินที่เข้ามาเหล่านี้อยู่นอกเหนือวิสัยที่ทางการจะควบคุม, Thai definition: การมีคุณสมบัติเหมาะแก่การจัดทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
ขีดคั่น    [V] limit, See also: restrict, confine, Syn. จำกัด, Example: ไม่มีอะไรมาขีดคั่นความอดทนของผมได้, Thai definition: จำกัดหรือกำหนดเอาไว้ไม่ให้มีหรือไม่ให้เป็นต่อไป
ขีดขั้น    [N] limitation, See also: restriction, confine, boundary, Syn. เกณฑ์กำหนด, ขีด, พิกัด, Example: ถ้าคุณทำอะไรเกินขีดขั้นงานของคุณ ผมคงต้องตักเตือนเอาไว้บ้าง, Thai definition: หลักหรือระยะที่กำหนดไว้
ขีดคั่น    [N] limitation, See also: restriction, confine, Syn. ข้อจำกัด, ข้อกำหนด, Example: ที่ผ่านมารัฐบาลไม่สามารถควบคุมขีดคั่นในการทำงานได้จริง, Thai definition: ข้อจำกัดหรือข้อกำหนดที่มีไว้เพื่อไม่ให้มีหรือไม่ให้เป็นต่อไป
ขีดอันตราย    [N] limit of danger, Syn. จุดอันตราย, พิกัดอันตราย, ขั้นอันตราย, Example: ชาวไทยต้องอยู่ในภาวะอากาศที่เป็นพิษเกินขีดอันตราย ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อสุขภาพอนามัยอย่างยิ่ง, Thai definition: จุดที่อาจทำให้เกิดความพังพินาศหรือเสียหาย
ขีดจำกัด    [N] limitation, See also: restriction, Syn. ข้อจำกัด, Example: ขีดจำกัดของเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ที่ความเร็ว, Thai definition: ข้อที่เป็นการกำหนดความสามารถของสิ่งนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory   FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life   FR: espérance de vie [f]
อายุความ[n.] (āyukhwām) EN: prescription ; period of limitation ; statutory period of limitation ; limitation   FR: prescription [f]
บริษัทเอกชนจำกัด[n. exp.] (børisat ēkkachon jamkat) EN: Private Corporation ; Company Limited   
บริษัทจำกัด[n. exp.] (børisat jamkat) EN: limited company ; company limited   FR: société à responsabilité limitée [f] ; SARL = S.A.R.L. [f] (sigle)
บริษัทมหาชนจำกัด[n. exp.] (børisat mahāchon jamkat) EN: public limited company ; stock corporation (Am.) ; corporation (Am.)   
เฉพาะ[v.] (chaphǿ) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted   FR: être particulier ; être spécifique
เฉพาะที่[adj.] (chaphǿthī) EN: particular ; specific ; distinct ; limited   
เดดไลน์[n.] (dētlai) EN: deadline   FR: date limite [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIMIT    L IH1 M AH0 T
LIMITS    L IH1 M AH0 T S
LIMITED    L IH1 M AH0 T AH0 D
LIMITING    L IH1 M AH0 T IH0 NG
LIMITED'S    L IH1 M AH0 T AH0 D Z
LIMITLESS    L IH1 M AH0 T L AH0 S
LIMITATION    L IH2 M AH0 T EY1 SH AH0 N
LIMITATIONS    L IH2 M AH0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
limit    (v) (l i1 m i t)
limits    (v) (l i1 m i t s)
limited    (v) (l i1 m i t i d)
limiting    (v) (l i1 m i t i ng)
limitless    (j) (l i1 m i t l @ s)
limitation    (n) (l i2 m i t ei1 sh @ n)
limitations    (n) (l i2 m i t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grenzlehre {f}limit gauge [Add to Longdo]
Grenzsignal {n}limit signal [Add to Longdo]
Endschalter {m}limit switch [Add to Longdo]
Leistungsgrenze {f}limit of performance [Add to Longdo]
Belastungsgrenze {f}limit of what someone can take [Add to Longdo]
Grenzsignalglied {n}limit monitor [Add to Longdo]
Begrenzungsschalter {m}limit switch [Add to Longdo]
Häufungspunkt {m} [math.]limit point; cluster point [Add to Longdo]
Grenzwertschalter {m} [techn.]limit monitor [Add to Longdo]
Grenze {f}; Begrenzung {f} | in Grenzenlimit | within limits; up to a point [Add to Longdo]
Grenzwertsatz {m} | zentraler Grenzwertsatzlimit theorem | central limit theorem [Add to Longdo]
Grenzwert {m} [math.] | einseitiger Grenzwertlimit | one-sided limit [Add to Longdo]
Limes {n} [math.] | Limes superior | Limes inferiorlimit | upper limit | lower limit [Add to Longdo]
Endabstellstange {f}; Endschalterstange {f} [techn.]limit switch bar [Add to Longdo]
Grenzwert {m} | Grenzwerte {pl} | gesetzlicher Grenzwertlimit | limits | legal limit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎりぎりまで;ギリギリまで[, girigirimade ; girigiri made] (exp) until something reaches the very limit; until the very last minute; up to the breaking point [Add to Longdo]
せせこましい[, sesekomashii] (adj-i) (1) narrow; limited; (2) fussy [Add to Longdo]
に限らず[にかぎらず, nikagirazu] (conj) not limited to; not just ... [Add to Longdo]
ぶち当たる;打ち当たる[ぶちあたる, buchiataru] (v5r) (1) to slam into (e.g. a wall, a limit) (figuratively); to hit; (2) to face (e.g. trouble, a problem); to confront [Add to Longdo]
[, mo] (prt) (1) also; too; words of similar weight; (2) about (emphasizing an upper limit); as much as; even; (adv) (3) (See もう・3) more; further; other; again; (P) [Add to Longdo]
オフリミット[, ofurimitto] (n) off-limits [Add to Longdo]
オンリミット[, onrimitto] (n) on-limits [Add to Longdo]
スピードリミット[, supi-dorimitto] (n) speed limit [Add to Longdo]
スピード違反[スピードいはん, supi-do ihan] (n) exceeding the speed limit; speeding [Add to Longdo]
ソルト[, soruto] (n) (1) Strategic Arms Limitation Talks; SALT; (2) salt [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
局限[jú xiàn, ㄐㄩˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] limit [Add to Longdo]
局限性[jú xiàn xìng, ㄐㄩˊ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, ] limitations [Add to Longdo]
有期徒刑[yǒu qī tú xíng, ㄧㄡˇ ㄑㄧ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, ] limited term of imprisonment (i.e. anything less than life imprisonment) [Add to Longdo]
有限[yǒu xiàn, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ, ] limited; finite [Add to Longdo]
有限公司[yǒu xiàn gōng sī, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, ] limited company; corporation [Add to Longdo]
极限[jí xiàn, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] limit; extreme boundary [Add to Longdo]
权限[quán xiàn, ㄑㄩㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] limits to authority; scope of one's jurisdiction [Add to Longdo]
止境[zhǐ jìng, ㄓˇ ㄐㄧㄥˋ, ] limit; boundary; end [Add to Longdo]
每日限价[měi rì xiàn jià, ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] limit on daily price variation [Add to Longdo]
涨跌幅限制[zhǎng diē fú xiàn zhì, ㄓㄤˇ ㄉㄧㄝ ㄈㄨˊ ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ, / ] limit up, limit down; limit on daily price variation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タイムリミット[たいむりみっと, taimurimitto] time limit [Add to Longdo]
パラメタ限界値[パラメタげんかいち, parameta genkaichi] parameter range limits [Add to Longdo]
リミタ[りみた, rimita] limiter (e.g. in analog computing) [Add to Longdo]
一般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] general delimiter (role) [Add to Longdo]
一般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] general delimiter role [Add to Longdo]
永久に[としえに, toshieni] unlimited (Internet access, e.g.) [Add to Longdo]
仮原文区切り記号[かりげんぶんくぎりきごう, karigenbunkugirikigou] pseudo-text delimiter [Add to Longdo]
規格参照区切り子集合[きかくさんしょうくぎりししゅうごう, kikakusanshoukugirishishuugou] reference delimiter set [Add to Longdo]
技術的限界[ぎじゅつてきげんかい, gijutsutekigenkai] technical limitations, limits of technology [Add to Longdo]
区きり子[くきりし, kukirishi] delimiter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limit \Lim"it\ (l[i^]m"[i^]t), n. [From L. limes, limitis: cf.
   F. limite; -or from E. limit, v. See {Limit}, v. t.]
   1. That which terminates, circumscribes, restrains, or
    confines; the bound, border, or edge; the utmost extent;
    as, the limit of a walk, of a town, of a country; the
    limits of human knowledge or endeavor.
    [1913 Webster]
 
       As eager of the chase, the maid
       Beyond the forest's verdant limits strayed. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. The space or thing defined by limits.
    [1913 Webster]
 
       The archdeacon hath divided it
       Into three limits very equally.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. That which terminates a period of time; hence, the period
    itself; the full time or extent.
    [1913 Webster]
 
       The dateless limit of thy dear exile. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The limit of your lives is out.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A restriction; a check; a curb; a hindrance.
    [1913 Webster]
 
       I prithee, give no limits to my tongue. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Logic & Metaph.) A determining feature; a distinguishing
    characteristic; a differentia.
    [1913 Webster]
 
   6. (Math.) A determinate quantity, to which a variable one
    continually approaches, and may differ from it by less
    than any given difference, but to which, under the law of
    variation, the variable can never become exactly
    equivalent.
    [1913 Webster]
 
   {Elastic limit}. See under {Elastic}.
 
   {Prison limits}, a definite, extent of space in or around a
    prison, within which a prisoner has liberty to go and
    come.
 
   Syn: Boundary; border; edge; termination; restriction; bound;
     confine.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limit \Lim"it\ (l[i^]m"[i^]t), v. t. [imp. & p. p. {Limited}; p.
   pr. & vb. n. {Limiting}.] [F. limiter, L. limitare, fr.
   limes, limitis, limit; prob. akin to limen threshold, E.
   eliminate; cf. L. limus sidelong.]
   To apply a limit to, or set a limit for; to terminate,
   circumscribe, or restrict, by a limit or limits; as, to limit
   the acreage of a crop; to limit the issue of paper money; to
   limit one's ambitions or aspirations; to limit the meaning of
   a word.
   [1913 Webster]
 
   {Limiting parallels} (Astron.), those parallels of latitude
    between which only an occultation of a star or planet by
    the moon, in a given case, can occur.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Limit \Lim"it\, v. i.
   To beg, or to exercise functions, within a certain limited
   region; as, a limiting friar. [Obs.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 limit
   n 1: the greatest possible degree of something; "what he did was
      beyond the bounds of acceptable behavior"; "to the limit of
      his ability" [syn: {limit}, {bound}, {boundary}]
   2: final or latest limiting point [syn: {terminus ad quem},
     {terminal point}, {limit}]
   3: as far as something can go
   4: the boundary of a specific area [syn: {limit}, {demarcation},
     {demarcation line}]
   5: the mathematical value toward which a function goes as the
     independent variable approaches infinity [syn: {limit},
     {limit point}, {point of accumulation}]
   6: the greatest amount of something that is possible or allowed;
     "there are limits on the amount you can bet"; "it is growing
     rapidly with no limitation in sight" [syn: {limit},
     {limitation}]
   v 1: place limits on (extent or access); "restrict the use of
      this parking lot"; "limit the time you can spend with your
      friends" [syn: {restrict}, {restrain}, {trammel}, {limit},
      {bound}, {confine}, {throttle}]
   2: restrict or confine, "I limit you to two visits to the pub a
     day" [syn: {limit}, {circumscribe}, {confine}]
   3: decide upon or fix definitely; "fix the variables"; "specify
     the parameters" [syn: {specify}, {set}, {determine},
     {define}, {fix}, {limit}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top