Search result for

liga

(99 entries)
(0.0346 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liga-, *liga*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ligate[VT] ผูก, See also: มัด, รัด, Syn. ligature, tie, bind
ligament[N] เครื่องพันธนาการ, See also: เครื่องผูกมัด, Syn. tie, bond
ligament[N] เอ็น, See also: เส้นเอ็น
ligature[N] การผูก, See also: การมัด, การรัด
ligature[VT] ผูก, See also: มัด, รัด, ผูกเป็นเงื่อน, Syn. tie, bind, ligate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ligament(ลิก'กะเมินทฺ) n. เอ็น,เอ็นยึด,เอ็นขึง,สายขึง., See also: ligamentous adj. ดูligament ligamental adj. ดูligament ligamentary adj. ดูligament
ligate(ไล'เกท) vt. ผูก,มัด,รัด,รัดเส้นโลหิตที่มีเลือดไหลออกอยู่., See also: ligative adj., Syn. tie
ligature(ลิก'กะเชอะ) n. การผูก,การมัด,การรัด,สิ่งที่ใช้ผูก มัดหรือรัด,การผูกเป็นเงื่อน,สายรัด. vt. ผูก,มัด,รัด,ผูกเป็นเงื่อน
alligator(แอล' ลิเกเทอะ) n. จระเข้, รถสะเทินน้ำสะเทินบก
colligate(คอล'ละเกท) {colligated,colligating,colligates} vt. ผูกเข้าด้วยกัน,มัดรวมกัน,สรุป., See also: colligation n. ดูcolligate colligative adj. ดูcolligate
hooligan(ฮู'ลิเกิน) n. อันธพาล,หัวไม้,นักเลง, See also: hooliganism n., Syn. ruffian,hoodlum
obbligato(ออบละกา'โท) adj. จำต้อง,ต้องมี,ไม่มีไม่ได้,ละทิ้งไม่ได้. n. ส่วนที่จะต้องมี,ส่วนที่ละทิ้งไม่ได้., Syn. obligato
obligate(ออบ'บลิเกท) vt. เป็นภาระหน้าที่,ให้คำมั่น,ทำให้มีพันธะ,ทำบุญคุณให้,เป็นเกณฑ์,บังคับ,กำหนด,ตกลง. adj. จำเป็น,สำคัญ, See also: obligable adj. obligator n.
obligation(ออบละเก'เชิน) n. พันธะ,ความจำเป็น,ภาวะหน้าที่,หน้าที่,ข้อผูกพัน,เกณฑ์,หนี้,การบังคับ,บุญคุณ,ความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ,สัญญา,พันธบัตร,ตั๋วเงิน,เงินชำระหนี้., See also: obligative adj., Syn. duty,debt
obligatory(อะบลิก'กะโทรี,-ทอ'รี,ออบ'ละกะโทรี) adj. เป็นพันธะ,เป็นภาระหน้าที่,จำเป็น,จำต้อง,เป็นข้อผูกพัน., See also: obligatorily adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
ligament(n) เอ็น
ligate(vt) ผูก,มัด,รัด
ligature(n) การผูก,เครื่องผูกรัด,การมัด,การรัด
alligator(n) รถสะเทินน้ำสะเทินบก,จระเข้
hooligan(n) คนอันธพาล,นักเลงหัวไม้
obligate(vt) บังคับ,เป็นหนี้บุญคุณ,ผูกมัด,เป็นภาระ
obligation(n) ข้อผูกมัด,หนี้,พันธะ,ข้อตกลง,บุญคุณ
obligatory(adj) เป็นพันธะ,เป็นภาระ
oligarch(n) ผู้มีอำนาจ
oligarchy(n) การปกครองลัทธิคณาธิปไตย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ligamentเอ็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ligamentเอ็นยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ligament, checkเอ็นรั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ligament, periodontalเอ็นยึดปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
ligan; laganของโยนลงทะเลโดยติดทุ่นไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ligateผูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ligatureวัสดุใช้ผูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ligatureสายเย็บแผล [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ligamentsเอ็นยึด [TU Subject Heading]
Ligamentsกล้ามเนื้อเอ็น, เอ็นยึด, เอ็น, เส้นใยของเนื้อเยื่อที่เกาะติดกับกระดูก, ลิกาเมนท์, เอ็นยึดข้อ, เอ็นข้อต่อ, เอ็นยึดกระดูก [การแพทย์]
Ligaments of Duaryเอ็นยึดมุมมดลูกกับรังไข่ [การแพทย์]
Ligaments of the Uterusเอ็นยึดมดลูก [การแพทย์]
Ligaments, Acromioclavicularเอ็นยึดข้อที่ปลายนอกกระดูกไหปลาร้า [การแพทย์]
Ligaments, Articularเอ็นยึดข้อ [การแพทย์]
Ligaments, Calcaneofibularเอ็นยึดข้อระหว่างกระดูกส้นเท้ากับกระดูกตาตุ่ม [การแพทย์]
Ligaments, Calcaneotarsalเอ็นยึดระหว่างกระดูกส้นเท้ากับกระดูกเท้า [การแพทย์]
Ligaments, Capsularเอ็นแคปซูล่า [การแพทย์]
Ligaments, Carpalเอ็นยึดข้อมือ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No ligature marks. Neither one was tied down.ไม่มีร่องรอยการถูกมัด Bloodline (2009)
Are these ligature marks?ตรงนี้เป็นรอยรัด? Demonology (2009)
So you have 2 bodies with ligature marks-ถ้าเช่นนั้น คุณมี 2 ศพแล้วที่มีรอยรัด Demonology (2009)
Uh, we have ligature marks,เรามี รอยมัด Demonology (2009)
And that is how Ray Drecker, teenage sports star from the legendary West Lakefield class of '84, winner of a full baseball scholarship to the University of Central Florida, recruited to the Atlanta Braves before being sidelined by ruptured ligaments,และนั่นคือ เรย์ เดคเคอร์อย่างไร, ดาวกีฬาวัยรุ่นจากตำนาน\ชั้น West Lakefield ปี '84, ผู้ชนะทุนบาสเบสบอล\\ที่มหาลัยเซ็นทรัล ฟลอร์ลิดา, Pilot (2009)
Like my contract with the braves and my ligament injury, like how i tasted and came close to greatness.เธอทิ้งส่วนสำคัญไป\ เช่นผมเซ็นสัญญากับทีมเบรฟว์ และผมบาดเจ็บที่เอ็น ดังเช่นประสบการณ์และความเป็นมา กับความยิ่งใหญ่อย่างละเอียด The Pickle Jar (2009)
No ligature marks.ไม่มีร่องรอยของการมัด Blinded by the Light (2009)
ligature marks.รอยถูกมัด Slack Tide (2009)
Kobe Bryant tore his ligament in his knee. Out for the season.โกเบ ไบอัล ล้มกระแทก ได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่า ต้องเลิกเล่นฤดูกาลนี้ No More Good Days (2009)
We start ... with cutting the ligament patelar.เราเริ่มจาก... ผ่าตัดเอาเส้นเอ็นกระดูกสะบ้า The Human Centipede (First Sequence) (2009)
The ligaments of the knee caps.บริเวณช่วงหัวเข่าออกก่อน The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Ligature marks on her wrists and ankles indicate she was constrained.มีร่องรอยถูกมัด ที่ข้อมือและข้อเท้า ซึ่งชี้ว่า เธอถูกบังคับ Reckoner (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ligaIf she's not careful she'll tear a ligament doing that.
ligaI had a tubal ligation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอ็นยึด[N] ligament, Example: ปรอทแก้วตาที่อยู่หลังม่านตา มีรูปร่างเป็นเลนส์นูน ตรงบริเวณศูนย์สูตรมีรูปเรียว และมีเอ็นยึดกับส่วนซิเลียรีโพรเซส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
บังคับ[adj.] (bangkhap) FR: obligatoire
บุนเดสลีกา[TM] (Bundēslīkā = Bundētlīkā) EN: Bundesliga   FR: Bundesliga [f]
เอ็น[n.] (en) EN: ligament ; tendon ; gut ; sinew   FR: ligament [m] ; tendon [m] ; nerf [m] ; fibres conjonctives [fpl]
เอ็นยึด[n.] (enyeut) EN: ligament   FR: ligament [m]
หายกัน[v.] (hāikan) EN: be quits with someone ; be even ; have no further obligations   FR: être quitte
หุ้นกู้[n.] (hunkū) EN: debenture   FR: obligation [f]
จำจะต้อง[v. exp.] (jam ja tǿng) EN: have to ; must ; be under an obligation to   FR: devoir ; avoir l'obligation de
จำเป็น[v.] (jampen) EN: be necessary ; have to ; must ; need to   FR: être nécessaire ; être obligatoire ; devoir
จระเข้[n.] (jørakhē) EN: crocodile ; alligator ; croc (inf.)   FR: crocodile [m] ; alligator [m] ; croco [m] (abrév.)

CMU English Pronouncing Dictionary
LIGAS    L AY1 G AH0 Z
LIGAND    L IH1 G AH0 N D
LIGANDS    L IH1 G AH0 N D Z
LIGACHEV    L IH1 G AH0 CH EH0 V
LIGAMENT    L IH1 G AH0 M AH0 N T
LIGATION    L AY0 G EY1 SH AH0 N
LIGAMENTS    L IH1 G AH0 M AH0 N T S
LIGACHEV'S    L IH1 G AH0 CH EH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ligachev    (n) (l i1 g @ ch @ v)
ligament    (n) (l i1 g @ m @ n t)
ligature    (n) (l i1 g @ ch @ r)
ligaments    (n) (l i1 g @ m @ n t s)
ligatures    (n) (l i1 g @ ch @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liga {f} [sport]league; division [Add to Longdo]
Liga {f}; Bund {m}; Bündnis {n} | Ligen {pl}; Bündnisse {pl}league | leagues [Add to Longdo]
Ligatur {f}ligature [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごった煮[ごったに, gottani] (n) various foods cooked together; hodgepodge; hotchpotch; mulligan stew [Add to Longdo]
じん帯;靭帯;靱帯[じんたい, jintai] (n,adj-no) ligament [Add to Longdo]
どら[, dora] (n-pref,n) (1) loafing; indolent; lazy; debauched; profligate; (int) (2) hey [Add to Longdo]
なくても良い;無くても良い[なくてもよい;なくてもいい, nakutemoyoi ; nakutemoii] (exp) (1) (after neg. stem of verb) need not (verb); (not) have to; expressing absence of obligation or necessity; (2) (See 無い) need not have; need not exist [Add to Longdo]
ならず者[ならずもの, narazumono] (n,adj-no) ruffian; scamp; hooligan [Add to Longdo]
アリゲーター[, arige-ta-] (n) alligator [Add to Longdo]
オブリガート[, oburiga-to] (n) obbligato (ita [Add to Longdo]
オブリゲーション[, oburige-shon] (n) obligation [Add to Longdo]
オリガーキー[, origa-ki-] (n) oligarchy [Add to Longdo]
カイマン[, kaiman] (n) caiman; cayman (crocodilian similar to an alligator) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
配体[pèi tǐ, ㄆㄟˋ ㄊㄧˇ, / ] ligand [Add to Longdo]
韧带[rèn dài, ㄖㄣˋ ㄉㄞˋ, / ] ligament [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 liga
   alloy
   bond; tie
   connection; league
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 liga [liɤ°a]
   connection; league
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Liga [liːgaː] (n) , s.(f )
   division; league
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top